بانک قراردادها

در صورتی که تمایل دارید سریع تر به پاسخ سوالات خود برسید با مشاورین ما به صورت رایگان مشاوره کنید.
تلفن‌های مشاوره ۸۸۳۲۳۲۷۹ و ۸۸۳۲۱۰۸۸

پرسش‌ها و پاسخ‌های متداول - همه سوالات متداول

لطفاً موضوع خود را مشخص نمایید

جستجو در پرسش‌های متداول
نمایش همه پرسش‌های متداول

با سلام مطابق ماده 217 قانون مدنی چنانچه جهت معامله در عقد تصریح شود باید مشروع باشد والا معامله باطل است و در خصوص مورد سوال چون جهت معامله غیر مشروع است این معامله باطل است.

با سلام؛ خیر در حال حاضر اجاره دادن ملک برای سالیان متمادی ، حقی برای مستاجر بوجود نمی آورد مشروط بر اینکه قرارداد اجاره شما مقید به زمان محدودی باشد و خاتمه قرارداد هم معلوم باشد

با سلام ، اگر حق فسخ در قرارداد برای هریک از طرفین مورد توافق قرار گرفته باشد دارنده حق فسخ می تواند با تقاضای فسخ ملزم به پرداخت خسارت پنج میلیون تومان شود.مدت خیار فسخ باید در قرارداد معین شده است و اگر مدت تعیین نکرده باشید علی القاعده می توانید به جهت عدم تعیین مدت در خیارشرط مطابق ماده 401 قانون مدنی درخواست ابطال معامله را نمائید.

با سلام ؛ بستگی به دعوای موضوع آن دارد و از آن تبعیت می نماید. اگر دعوای اصلی مالی بوده هزینه اعتراض ثالث مربوط به آن نیز مالی خواهد بود و اگر غیر مالی باشد هزینه ثابت مربوط به دعاوی غیر مالی پرداخت می شود. موضوع دعوای مالی حق مالی است که اجرای آن ایجاد نفع برای دارنده می کند ولی موضوع دعوای غیر مالی حق غیرمالی است

با سلام مطابق ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد مربوط به علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود هکذا طبق ماده 226 همان قانون چون برای انجام تعهد مدت مقرر شده بعد از انقضاء مدت امکان مطالبه خسارت وجود دارد.

با سلام؛ یکی از ارکان دعوای موضوع ماده 218 قانون مدنی احراز صوری بودن معامله خواهد بود و الّا در صورت واقعی بودن معامله قابل ابطال نخواهد بود.

با سلام در قرارداد موصوف مغایرتی با قانون ملاحظه نمی شود. النهایه با توجه به شرط اخیر تاریخ شروع مدت قرارداد از پرداخت مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

با سلام؛ خیر در حال حاضر اجاره دادن ملک برای سالیان متمادی ، حقی برای مستاجر بوجود نمی آورد مشروط بر اینکه قرارداد اجاره شما مقید به زمان محدودی باشد و خاتمه قرارداد هم معلوم باشد

با سلام ، اگر حق فسخ در قرارداد برای هریک از طرفین مورد توافق قرار گرفته باشد دارنده حق فسخ می تواند با تقاضای فسخ ملزم به پرداخت خسارت پنج میلیون تومان شود.مدت خیار فسخ باید در قرارداد معین شده است و اگر مدت تعیین نکرده باشید علی القاعده می توانید به جهت عدم تعیین مدت در خیارشرط مطابق ماده 401 قانون مدنی درخواست ابطال معامله را نمائید.

با سلام ؛ بستگی به دعوای موضوع آن دارد و از آن تبعیت می نماید. اگر دعوای اصلی مالی بوده هزینه اعتراض ثالث مربوط به آن نیز مالی خواهد بود و اگر غیر مالی باشد هزینه ثابت مربوط به دعاوی غیر مالی پرداخت می شود. موضوع دعوای مالی حق مالی است که اجرای آن ایجاد نفع برای دارنده می کند ولی موضوع دعوای غیر مالی حق غیرمالی است

با سلام مطابق ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد مربوط به علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود هکذا طبق ماده 226 همان قانون چون برای انجام تعهد مدت مقرر شده بعد از انقضاء مدت امکان مطالبه خسارت وجود دارد.

با سلام؛ یکی از ارکان دعوای موضوع ماده 218 قانون مدنی احراز صوری بودن معامله خواهد بود و الّا در صورت واقعی بودن معامله قابل ابطال نخواهد بود.

با سلام در قرارداد موصوف مغایرتی با قانون ملاحظه نمی شود. النهایه با توجه به شرط اخیر تاریخ شروع مدت قرارداد از پرداخت مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

با سلام؛ کارگر نسبت به اموال و وسایل شرکت ید امانی داشته و امانتدار تلقی می گردد لذا لازم است بدواً با ارسال اظهارنامه مراتب استرداد لوازم وتجهیزات را به وی ابلاغ و در صورت عدم استرداد، می توانید اقدام کیفری نمائید.

با سلام؛ در فرض سوال اگر بتوانید از طریق یکی از ادله اثبات دعوا مثل اقرار صاحب ملک یا شهادت شهود رضایت و توافق صاحب ملک در خصوص قبول معامله شما با سازنده را اثبات نمایید در اینصورت مالک متعهد به تحویل ملک به شما خواهد بود در غیر اینصورت مالک تعهدی در مقابل شما نخواهد داشت مگر اینکه در قرارداد بین مالک و سازنده، اجازه پیش فروش به سازنده اعطا شده باشد که در اینصورت نحوه تعیین تکلیف ، بستگی به مندرجات قرارداد بین مالک و سازنده خواهد داشت.ولی در هر حال حق مراجعه شما به سازنده محفوظ می باشد.

با سلام؛ طبق ماده 444 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعدروزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز باشد و لذا در فرض سوال ، روز شنبه زمان حضور در دفترخانه محسوب می گردد و عدم حضور در روز شنبه برای اخذ گواهی در محاکم قضایی قابل استناد است . ضمناً فرقی ندارد در زمان انعقاد قرارداد روزی که معین شده است تعطیل بوده و یا تعطیل نبوده ولی بعداً به عنوان تعطیل رسمی اعلام شده باشد.

با سلام ؛ پرداخت حق بیمه شما از سوی شرکت دلیل استخدام شما در آن شرکت بوده و شما بدون قرارداد هم می توانید در صورت تمایل به احقاق حق از طریق قانون به هیات تشخیص مستقر در اداره کار و امور اجتماعی محل مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست علیه کارفرما حقوق معوقه و سایر مزایای قانونی خود را مطالبه کنید حتی اگر حق بیمه شما هم توسط شرکت رد نمی شد باز هم می توانستید با اثبات رابطه کاری خود با شرکت از طریق شهادت شهود که عموماً می توانند از همکاران سابق شما در آن شرکت باشند نسبت به احقاق حق خود اقدام نمائید.

با سلام؛ اگر در قرارداد شما امکان تخلیه پیش از موعد با استرداد ودیعه پیش بینی نشده باشد یا شرط شده باشد که ودیعه پس از پیدا شدن مستاجر جدید مسترد خواهد شد در اینصورت شما نمی توانید تا پایان مدت قرارداد یا پیدا شدن مستاجر جدید ، موجر را مجبور به استرداد مبلغ ودیعه نمایید.ولی در خصوص بالا بودن قیمت اجاره می توانید به دادگاه مراجعه نمائید.

با سلام در خصوص سوال شما مشخص نشده است که آیا اساساً نسبت به رای صادره تجدید نظر خواهی شده است یا خیر؟ و اگر تجدید نظر خواهی نشده باشد رأی دادگاه بدوی تبریز ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر استان است البته شما به غیر از حکم دادگاه مبنی بر تنفیذ هبه نامه عادی که البته چنین دعوایی عموماً مورد پذیرش قضات نمی باشد و دادگاه تبریز هم از جمله قضاتی بوده است که تنفیذ قرارداد را دعوی تلقی ننموده است لذا شما راهکار دیگری دارید و آن اینکه همسر شما از طریق یکی از دفاتر اسناد رسمی و طی سند رسمی مهریه را هبه نماید و البته برخی از دفاتر رسمی این هبه نامه را بدون حضور پدر یا مادر یا برادر و بطور کلی بزرگتر همسر انجام نمی دهند .
و اگر به هر دلیل دفاتر اسناد رسمی حاضر به تنظیم سند رسمی هبه نامه نشده و حتی سند اقرارهم تنظیم ننمودند راهکار سوم این است که هبه نامه ای بین خود تنظیم نموده و همسرتان در حضور حداقل دو مرد که شاهد هبه و امضاء همسرتان هستند ذیل هبه نامه را امضاء نمایند و پس از آن به همراه همسرتان در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر شده و درخواست کنید که امضاء همسرتان را گواهی نماید. در اینصورت هیچ یک از دفاتر نمی توانند از انجام گواهی امضا استنکاف نمایند و با این روش سند عادی شما حداقل در مقام اثبات موضوع در دادگاه یا جلوگیری از انکار امضاء توسط همسرتان موثر خواهد بود.

با سلام مطابق ماده 217 قانون مدنی چنانچه جهت معامله در عقد تصریح شود باید مشروع باشد والا معامله باطل است و در خصوص مورد سوال چون جهت معامله غیر مشروع است این معامله باطل است.

با سلام؛ خیر در حال حاضر اجاره دادن ملک برای سالیان متمادی ، حقی برای مستاجر بوجود نمی آورد مشروط بر اینکه قرارداد اجاره شما مقید به زمان محدودی باشد و خاتمه قرارداد هم معلوم باشد

با سلام ، اگر حق فسخ در قرارداد برای هریک از طرفین مورد توافق قرار گرفته باشد دارنده حق فسخ می تواند با تقاضای فسخ ملزم به پرداخت خسارت پنج میلیون تومان شود.مدت خیار فسخ باید در قرارداد معین شده است و اگر مدت تعیین نکرده باشید علی القاعده می توانید به جهت عدم تعیین مدت در خیارشرط مطابق ماده 401 قانون مدنی درخواست ابطال معامله را نمائید.

با سلام ؛ بستگی به دعوای موضوع آن دارد و از آن تبعیت می نماید. اگر دعوای اصلی مالی بوده هزینه اعتراض ثالث مربوط به آن نیز مالی خواهد بود و اگر غیر مالی باشد هزینه ثابت مربوط به دعاوی غیر مالی پرداخت می شود. موضوع دعوای مالی حق مالی است که اجرای آن ایجاد نفع برای دارنده می کند ولی موضوع دعوای غیر مالی حق غیرمالی است

با سلام مطابق ماده 227 قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد مربوط به علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود هکذا طبق ماده 226 همان قانون چون برای انجام تعهد مدت مقرر شده بعد از انقضاء مدت امکان مطالبه خسارت وجود دارد.

با سلام؛ یکی از ارکان دعوای موضوع ماده 218 قانون مدنی احراز صوری بودن معامله خواهد بود و الّا در صورت واقعی بودن معامله قابل ابطال نخواهد بود.

با سلام در قرارداد موصوف مغایرتی با قانون ملاحظه نمی شود. النهایه با توجه به شرط اخیر تاریخ شروع مدت قرارداد از پرداخت مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

با سلام ؛ آثار حقوقی و تعریف وجهی که همزمان با انعقاد عقد اجاره توسط مستاجر تحت عنوان سرقفلی به موجر پرداخت می گردد با وجهی که عرفاً به آن ودیعه ، قرض الحسنه و ....گفته می شود متفاوت است. بنابراین لازم است در سند اجاره تصریح گردد که این وجه تحت کدامیک از دو عنوان فوق پرداخت می گردد.

با سلام؛ با توجه به قرارداد فیمابین اعلام مؤجر برای تخلیه ملک فقط ایجاد حق تخلیه می نماید که باید برای اعمال حق خود به مرجع ذی صلاح قانونی یعنی شورای حل اختلاف مراجعه و درخواست تخلیه نماید و حق تعرض به محل استیجاری و اثاثیه مستأجر را پیدا نمی کند.

با سلام ، تشخیص اینکه 20% ثمن معامله یا جریمه تاخیر روزانه هریک به تنهایی یا هر دو توامان قابل طرح و مطالبه می باشد یا خیر بستگی به شروط مندرج در مبایعه نامه دارد.در صورت طرح دعوی مرجع قضایی رسیدگی کننده با التفات به مفاد آن و اتفاقات بعدی و چک مورد اشاره در خصوص موضوع اظهارنظر خواهد کرد.ضمناً چنانچه عقد بیع به اعتبار خود باقی باشد چک مورد بحث که قسمتی از ثمن معامله است از ناحیه صادرکننده قابل استرداد نیست.

با سلام ؛ فروش عین ملک به دیگری از سوی مؤجر رابطه استیجاری شما را قطع نمی کند و شما تا پایان مدتقرارداد ، مالک منافع بوده و می توانید استفاده نمایید.

با سلام؛ با عنایت به مفاد ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 چنانچه از مستأجر سرقفلی نگرفته باشید هنگام تخلیه مستأجر حق ادعای دریافت سرقفلی را نخواهد داشت هرچند عقد اجاره تمدید شده باشد و عوض کردن عنوان مستأجر در سند اجاره به نحوی که اشاره کرده اید تأثیری نداشته و لزومی هم ندارد.

با سلام ؛در راستای اجرای «دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی» در برخی موارد و با رعایت شرایط مقرر قانونی امکان رسمی شدن کارگران شاغل در بخش دولتی امکان پذیر می باشد ولی کارفرمایان بخش خصوصی الزامی به رسمی کردن کارگران خود ندارند
در خصوص سوال دوم با توجه به این که شغل شیفتی هم نوعی شغل قراردادی بوده و تابع مقررات قانون کار می باشد لذا سختی کار ارتباطی به شیفتی یا غیر شیفتی بودن شغل ندارد بلکه نوع کار باید مشمول مقررات حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور باشد . برای اطلاع از مصادیق و شرایط حاکم بر مشاغل سخت و زیان آور می توانید به قانون کار و قانون تامین اجتماعی مراجعه نمائید.

 

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید