بانک قراردادها

مدنی و تجاری (20)

خرداد 09
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

قرارداد اجاره

 

ماده ۱ : طرفين قرارداد اجاره


۱-۱- موجر/ موجرين .................. فرزند .......................... به شماره ملی ................................. صادره از ................... متولد ........................ ساکن ........................................................................................................
۲-۱- مستأجر/ مستأجرين ...................... فرزند .......................... به شماره ملی .................................. ساکن .......................................................................................................................................................................

ماده ۲: موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره


عبارتست از تمليک منافع يکباب ............................................ واقع ............................................................... به آدرس ....................................................................................................................................................... با حق استفاده برق / آب / گاز بصورت اختصاصي/ اشتراکي/ شوفاژ روشن/ غيرروشن/ کولر/ و ساير لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که جهت استفاده به رويت مستأجر / مستأجرين رسيده و مورد قبول قرار گرفته است .

ماده ۳ : مدت اجاره


مدت اجاره ............ ماه / سال شمسي از تاريخ ... / ... / ...۱۳ الي .../ ... / ... ۱۳ مي باشد.

 

ماده ۴ : اجاره بها و نحوه پرداخت


۱-۴- ميزان اجاره بها جمعاً ....................... ريال معادل .......................................... ، از قرار ماهيانه مبلغ ............................. ريال معادل .................................. که در اول هر ماه به صورت نقدی/واریز به حساب موجر پرداخت خواهد شد.

 

ماده ۵ : تسليم مورد اجاره


موجر مکلف است در تاريخ ... / ... / ۱۳... مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستأجر تسليم کند .

 

ماده ۶ : شرايط و آثار قرارداد


۱-۶- مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید. موضوع قرارداد صرفاً برای استفاده مسکونی به اجاره واگذار شده و مستاجر حق استفاده از مورد اجاره برای امور دیگر از جمله اداری و تجاری نخواهد داشت.
۲-۶- مستأجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بايستي شخصاً از مورد اجاره استفاده کند . علاوه بر اين مستأجر حق انتقال و واگذاري مورد اجاره را به غير ندارد . در صورت تخلف و انتقال به غير ، اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک خواهد بود در صورتيکه مستأجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک تسليم کرده باشد. قرارداد اجاره منفسخ بوده و مستاجر مکلف است بلافاصله پس از درخواست موجر نسبت به تخلیه ملک اقدام نماید.
3-۶- در صورتيکه مستأجر از پرداخت اجاره بها بيش از يک ماه تاخير نمايد ، موجر مي تواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذيصلاح بخواهد و بدون نیاز به ارسال اظهارنامه یا مراجعه به مراجع قضایی نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و موجر از طرف مستاجر ماذون است که درصورت عدم پرداخت مال الاجاره در سررسید تعیین شده نسبت به ورود به ملک و جمع آوری اثاثیه احتمالی تخلیه واحد مورد اجاره و هرگونه اقدام مقتضی دیگر اقدام نماید و مستاجر قبول نمود که هیچگونه ایراد و اعتراض نسبت به اقدامات موجر ندارد و موجر برای تخلیه ملک نیاز به مراجعه به مراجع اداری یا قضایی نداشته و صرف عدم پرداخت مال الاجاره مجوز موجر برای تخلیه و تحویل گرفتن ملک می باشد.
4-۶- پرداخت هزينه هاي مصرفي آب / برق / گاز / تلفن / شارژ / فاضلاب شهري بر عهده مستأجر است و بايد در موعد تخليه يا فسخ قبوض پرداختي را به موجر ارائه نمايد .
5-۶- پرداخت هزينه نگهداري آپارتمان (حق شارژ و غيره) و همچنين افزايش احتمالي آن بر مبناي مصوب مسئول يا مسئولين ساختمان بر عهده مستأجر است .
6-۶- پرداخت هزينه تعميرات و هزينه هاي جزيي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستأجر است و نوع هزينه ها و ميزان آن را عرف تعيين مي کند .
7-۶- مستأجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي که تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد . در صورت حدوث خسارات نسبت به عين مستأجره ، مستأجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود .
8-۶- موجر ملزم است در زمان تخليه نهايي و با تسويه حساب بدهيهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دريافتي از مستأجر ، با اخذ رسيد اقدام نمايد .
9-۶- در صورتيکه موجر نسبت به پرداخت هزينه هايي که موجب انتفاع مستأجر از ملک مي باشد ، اقدام نکند و به مستأجر نيز اجازه انجام تعميرات لازم ندهد ، مستأجر مي تواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه اقدام و هزينه هاي مربوطه را با موجر محاسبه کند .
10-۶- تمديد قرارداد اجاره فقط با توافق کتبي طرفين قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمديد قرارداد اجاره الحاقي با شرايط و تغييرات مورد توافق بخش لاينفکي از قرارداد اجاره خواهد بود .
11-۶- مستأجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، عين مستأجره را بدون هيچگونه عذر و بهانه اي تخليه و به موجر تسليم نمايد ، چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء تخليه کامل ننمايد و يا به هر دليلي از تسليم آن به موجر خودداري نمايد موظف است روزانه مبلغ .............................. بعنوان اجرت المثل ايام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشي از تاخير تخليه ( اجرت المثل ) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .

 

ماده ۷


کليه خيارات ولو خيار غبن به استثناء خيار تدليس از طرفين ساقط گرديد .

 

ماده ۸


اين قرارداد در ساير موارد تابع مقررات قانون مدني و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود.

 

ماده ۹


باستناد ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ شهود با مشخصات زير اين قرارداد را امضاء و گواهي مي نمايند .

 

موجر/ مستاجر

شهود

 

اشتراک این مطلب از طریق:
ارديبهشت 11
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد بازاریابی شبکه ای

قرارداد بازرایابی شبکه ای به عنوان یک قرارداد جامع بنابه درخواست شرکت آرمان تدبیر اطلس با مدیریت حقوقدان فاضل جناب آقای صادق رئیسی کیا تنظیم شده است  
 
اشتراک این مطلب از طریق:
ارديبهشت 14
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجراء در پروژه احداث سیلوی غلات

این قرارداد نمونه ساده ای برای انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجراء در پروژه احداث سیلوی غلات می باشد که بیشتر مورد نیاز شرکت های مرتبط با حوزه سیلوی غلات می باشد ولی از عمومات آن می توان در موارد مشابه استفاده نمود.


 

 

قرارداد ساده انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجراء در پروژه احداث سیلوی غلات
این قرارداد در تاریخ …… در شهرستان............... فی مابین شرکت ............... به شماره ثبت .........................به نمایندگی آقایان ................... (رئیس هیئت مدیره) و ................... (مدیرعامل) به نشانی: .......................و کدپستی ....................به شماره تلفن...................به عنوان طرف اول از یک سو و شرکت .................. به شماره ثبت ............. شهرستان ............... و شناسه ......................................به نمایندگی و امضاء مجاز آقایان ....................... (مدیرعامل) و ............................. (رئیس هیئت مدیره) به نشانی: ....................................................................... و کدپستی ..............................به عنوان طرف دوم از سوی دیگر طبق مقررات و شرایط زیر و شرایط و مقرراتی که در اسناد پیوست این قرارداد آمده منعقد گردید.
ماده1)موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارتست از انجام خدمات مدیریت طرح، نظارت و اجرا در دوره ساخت و تحویل پروژه سیلوی ............... تنی غلات در شهرستان ................ مطابق با نقشه ها و مستندات مورد تائید طرف دوم توسط طرف اول .
نقشه ها، مدارک و مستندات مربوط به طراحی و محاسبات و...پروژه مذکور که به امضاء طرفین رسیده پیوست این قرارداد و جزء جدائی ناپذیر آن می باشد.
ماده 2) مدت اولیه قرارداد:
مدت اولیه قرارداد از تاریخ .................. و به مدت ...................... ماه خورشیدی می باشد و با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.
ماده 3) حق الزحمه و نحوه پرداخت آن:
الف) با توجه به اینکه هزینه طراحی، نظارت ، اجرا ، تکمیل و راه¬اندازی پروژه بالغ بر ................... میلیارد ریال برآورد می گردد لذا مبلغ حق الزحمه طرف اول بر مبنای ........................ درصد هزینه های انجام شده شامل کلیه هزینه های طرف دوم از جمله پرداختهایی که مربوط به پیمانکاران، مشاورین، خرید مصالح و تجهیزات، انشعابات و نصب و راه¬اندازی شود بالغ بر ...................ریال برآورد می¬گردد.
در نهایت، حق الزحمه طرف اول برای انجام موضوع این قرارداد، معادل................درصد هزینه هائی است که از تاریخ این قرارداد توسط طرف دوم در پروژه موضوع این قرارداد طی مدت این قرارداد انجام شود.
ب) حق الزحمه طرف اول از سوی طرف دوم به شرح زیر پرداخت می گردد:
• ..............درصد مبلغ حق الزحمه مورد برآورد در این قرارداد به عنوان پیش پرداخت معادل .......................ريال پس از امضاء و مبادله این قرارداد.
• ..............درصد مبلغ حق الزحمه مورد برآورد در این قرارداد با ارائه صورتحساب حق الزحمه به همراه اسناد و هزینه های صورت گرفته از سوی طرف اول و پس از تائید صورت وضعیت خدمات انجام شده از سوی طرف اول بوسیله طرف دوم یا ناظر وی و به میزان تائید شده از سوی طرف دوم و پس از کسر متناسب پیش پرداخت مذکور در بند الف و نیز پس از کسر کسور قانونی از آنها پرداخت خواهد گردید.
ماده 4)کسورات قانونی قرارداد:
کسورات قانونی متعلقه به این قرارداد از جمله مالیات و بیمه متعلقه به عهده طرف اول است و در زمان پرداخت کسر می گردد و مابقی کسورات به عهده طرف دوم می باشد.
ماده5): شرایط قرارداد:
طرف اول مجاز نیست بدون اخذ مجوز کتبی طرف دوم، تعهداتی بیش از تعهدات مندرج در اسناد و مدارک و مشخصات پیوست برای طرف دوم ایجاد کند.
طرف اول متعهد است به رعایت مقررات ایمنی، اجرای دقیق نقشه و مشخصات و محاسبات پروژه برابر مستندات پیوست اقدام و نظارت نماید و اصلاحات یا رفع اشکالات احتمالی در اسناد و نقشه ها و محاسبات را صرفاً پس از تائید طرف دوم اعمال نماید.
ماده6) داوری:
در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجراء یا تفسیر این قرارداد، طرفین یا یکی از آنها مراتب را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ بروز اختلاف به جناب آقای ........................ به عنوان داور مرضی الطرفین، با پست سفارشی دو قبضه ارجاع خواهند نمود. نشانی داوری مرضی الطرفین عبارت است از ................................................................
داور مرضی الطرفین که با امضاء ذیل این قرارداد قبول داور نموده مکلف است ظرف ............... روز از تاریخ دریافت درخواست طرفین یا یکی از آنها موضوع را بررسی و اعلام رأی نمایند. رأی داور مرضی الطرفین غیر قابل اعتراض و قطعی است و برای طرفین لازم الاجراء می باشد و از طریق پست سفارشی دو قبضه به نشانی طرفین که در این قرارداد درج گردیده یا از طریق تحویل به مدیرعامل هر شرکت با اخذ رسید ابلاغ خواهد گردید.
ماده 7) فسخ قرارداد:
این قرارداد در صورت موافقت طرفین قابل فسخ است در این صورت کلیه هزینه ها تا مرحله فسخ بر مبنای مبلغ تعیین شده در ماده 3 توسط طرف دوم پرداخت و تسویه خواهد شد.
ماده8) نسخ قرارداد:
این قرارداد در 8 ماده و در چهار نسخه متحدالمتن که همه نسخ، حکم واحد دارند تنظیم، امضاء و مبادله گردید.

امضاءطرف اول
امضاء طرف دوم
امضاءداور- داوری را قبول می نمایم

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت در احداث مجموعه گردشگری

ماده 1- اطراف قرارداد


اطراف قرارداد عبارتند از :
1-1- شهرداري شهرستان....... به نمايندگي .............. ، به نشاني :...................................................................................... که در اين قرارداد به اختصار «شهرداري» خوانده مي شود .
1-2- شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی .................. (سهامي خاص) به شماره ثبت ............ ثبت شده در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به نمايندگي و امضاء مجاز آقايان .......... به عنوان ......... و ........ به عنوان ......... به نشاني : ........................................................................... که در اين قرارداد به اختصار «سرمايه گذار» خوانده مي شود .
1-3- مالکین اراضی به نامهای ..... و با ذکر مشخصات کامل


ماده 2- موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت طرفین در احداث پروژه مجموعه تفريحي ، گردشگري و خدماتي...... در محدوده اي به وسعت ..... متر در محل ........ واقع در ......................... ، با سرمایه گذاری ، طراحی و اجرای پروژه توسط سرمایه گذار و آورده ملکی مالکین و اخذ و اعطای مجوزهای لازم توسط شهرداری برابر طرح پيوست شماره 1 .


ماده 3- آورده طرفین و ترتیب مشارکت


الف) آورده مالکین :
حدود ...... هکتار زمین بلا معارض تحت پلاکهای ثبتی شماره ....... واقع در .....
ب) آورده شهرداری :
اخذ کلیه مجوزهای لازم جهت انجام پروژه اعم از تغییر کاربری ، زیر بنا ، مازاد تراکم ، پذیره تجاری ، صدور پروانه ساختمان،صدور گواهي پايانکار ساختمان ، مجوز تفکيک اعيان و هر گونه مجوز دیگری که موانع اجرایی پروژه را مرتفع نموده و جهت پیشبرد اهداف پروژه لازم باشد.
ج)آورده سرمایه گذار :
تامین تمامی هزینه های طراحی ، ساخت و اتمام پروژه اعم از مصالح ، تجهیزات ، احداث واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و فضاهای عمومی و فرهنگی بر اساس مفاد قرارداد و پیوستهای آن به نحوی که طرفین دیگر هیچ گونه تکلیفی در خصوص تامین هزینه ها بر عهده نداشته باشند.
د) سهم الشرکه طرفین :
1-د- سهم الشرکه شهرداری از کل پروژه با تامین کلیه آورده های مذکور در این قرارداد، برابر با ............... بوده و هیچ گونه حقوق دیگری برای شهرداری متصور نمی باشد.
2-د- سهم الشرکه مالکین از کل پروژه با تامین اراضی مورد تعهد در این قرارداد برابر با .......... بوده و هیچ گونه حقوق دیگری برای مشارالیهم متصور نمی باشد.
3-د- سهم الشرکه سرمایه گذار از بابت سرمایه گذاری طراحی و اجرای پروژه برابر با مالکیت نسبت به عرصه، اعیان ، مستحدثات ، تاسیسات و منافع کل پروژه به استثنای سهم الشرکه طرفین دیگر می باشد.
تبصره : ارزش آورده طرفین در زمان انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و برابر با سهم الشرکه های مذکور تعیین و توافق گردیده و کاهش یا افزایش ارزش زمین و مجوز ها یا هزینه های سرمایه گذاری تاثیری در میزان سهم الشرکه طرفین نخواهد داشت.


ماده 4ـ تعهدات سرمايه گذار


سرمايه گذار در راستاي موضوع قرارداد ، متعهد به انجام امور ذيل مي باشد .
4-1- تهيه سايت پلان براي محدوده ....... هکتار مشخص شده در نقشه پيوست شماره 1 با کاربری غالب خدماتي ، آپارتمان، سرويس ، توريستي و تفريحي از طريق مشاور.
4-2- احداث پروژه هاي انتفاعي تعريف شده در طرح هاي مذکور در بند 4-1 اين ماده ، طبق پروانه صادره از سوي شهرداري .
4-3- احداث فضاهاي عمومي پيش بيني شده در طرح هاي مذکور در بند 4-1 اين ماده مطابق نقشه پیوست شماره .... و واگذاري مستحدثات و تأسيسات ياد شده به شهرداري در ازاي آورده شهرداري و متناسب با آن، براساس فهرست بهاي معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري .
4-4- مذاکره و هماهنگی لازم با اشخاص مختلف جهت جذب سرمایه .
4-5- برنامه ریزی و تلاش در راستای جذب گردشکر


ماده 5- تعهدات شهرداري


شهرداري در اجراي موضوع اين قرارداد ، داراي تعهداتي به شرح زير مي باشد :
5-1- ارائه سايت پلان محدوده .... هکتار (موضوع بند 4-1) به کميسيون ماده 5 و اخذ مصوبه اين کميسيون بر اساس سايت پلان موصوف.
5-2- صدور پروانه ساختمان به شرح مشخصات مندرج در سايت پلان موصوف در بند 4-1 و پيوست شماره 2 و تحويل پروانه ساختمان صادره به سرمايه گذار .
5-3- صدور گواهي پايانکار ساختمان و مجوز تفکيک اعيان در پروژه موصوف .
5-4- موافقت با ترهين املاک واقع در محدوده .... هکتار نزد بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري جهت اخذ تسهيلات بانکي توسط سرمايه گذار.


ماده 6- تعهدات مالکین:


1-6- واگذاري بلا معارض اراضي مشخص شده در نقشه پيوست شماره 1 به سرمايه گذار.
2-6- انتقال اسناد اراضي مذکور به نام شریک و سرمایه گذار بر حسب مفاد این قرارداد.
3-6- موافقت با ترهين املاک واقع در محدوده .... هکتار نزد بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري جهت اخذ تسهيلات بانکي توسط سرمايه گذار.
4-6- موافقت با واگذاري مستحدثات و تأسيسات ياد شده به شهرداري در ازاي آورده شهرداري.


ماده 7- نظارت بر اجرای پروژه :


شرکت «مهندسان مشاور معماری و شهر سازی ایوان نقش جهان» که در این قرارداد به اختصار«مشاور» نامیده می شود به عنوان مشاور و ناظر پروژه از سوی طرفین تعیین و انتخاب گردیده و مسئولیت تهيه سايت پلان موضوع قرارداد، طراحي و تهيه نقشه هاي پروژه ، کنترل اجرای کامل عملیات اجرایی و زمانبندی قرارداد و سایر وظایفی که در این قرارداد پیش بینی شده است را برعهده خواهد داشت . پرداخت هزینه های نظارت و مشاوره بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.


ماده 8- برنامه زمان بندي اجراي موضوع قرارداد


اطراف قرارداد متعهدند در چارچوب زمان بندي ذيل ، موضوع قرارداد را به انجام رسانند .
8- 1- اجراي بند 4-1ماده 4، ظرف ..... ماه از تاريخ انعقاد قرارداد .
8-2- تحويل بلامعارض کليه اراضي مذکور در بند الف ماده3 ، ظرف .... ماه از تاريخ انعقاد قرارداد.
8-3- ارائه سايت پلان براي محدوده .... هکتار مشخص شده جهت تقديم به کمسيون ماده 5 ، ظرف مدت .... ماه از تاريخ امضاء قرارداد .
8-4- اخذ مصوبه کميسيون ماده 5 براساس سايت پلان مذکور براي محدوده ... هکتار توسط شهرداري، ظرف مدت ..... ماه از تاريخ ارائه سايت پلان از سوي سرمايه گذار .
8-5- تهيه طرح اجرايي براي محدود ... هکتار مشخص شده در نقشه پيوست شماره 2 توسط سرمايه گذار ، ظرف ... ماه از تاريخ ابلاغ طرح سايت پلان توسط شهرداري .
8-6- بررسي و تأييد طرح اجرايي پيشنهادي مشاور از سوي شهرداري ظرف .... ماه از تاريخ ارايه نقشه ها توسط سرمايه گذار .
7-7- صدور پروانه ساخت توسط شهرداري منطبق با نقشه هاي ارائه شده توسط سرمايه گذار ظرف .... ماه از تاريخ ارائه نقشه هاي موصوف.
8-8- صدورگواهي پايانکار ساختمان و تحويل آن به سرمايه گذار، ظرف ... ماه پس از ساخت هر يک از بناهاي موضوع پروژه.
تبصره: در صورتی که اراضی موضوع بند الف ماده 3 مستحق للغیر درآید یا نسبت به اعیان یا منافع آن ادعای حقی از سوی اشخاص ثالث مطرح گردد هر گونه پاسخگویی به دعاوی و جبران خسارت و پرداخت حقوق مادی یا معنوی اشخاص ثالث به نحوی که به حقوق سرمایه گذار خدشه وارد ننماید، بر عهده مالکین بوده و سرمایه گذار در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.


ماده 9- مبلغ پروانه


9-1- آورده و حقوق شهرداري از بابت پروانه مذکور در بند فوق به روش مقرر در پيوست شماره 3 محاسبه گرديده و مورد قبول طرفين است.
شهرداري به جز موارد فوق ، حق دريافت وجه و يا امتياز ، تحت هر عنوان و به هر شکل اعم از تغيير کاربري، پذيره، مازاد تراکم، حق تفکيک اعيان و اعم از واحدهاي تجاري، اقامتي، مسکوني و... از سرمايه گذار در زمان تاييد نقشه ها، صدور پروانه و يا پايان کار و انتقال اسناد يا در زمان صدور هرگونه گواهي يا تاييديه ديگر را ندارد .
9-2- در صورتي که به هر دليل مساحت زيربناهاي پروژه تغيير نمايد براساس روش مذکور در پيوست شمارة .............. مبلغ حقوق طرفين تعديل خواهد شد.


ماده 10- ساير شرايط


10-1- در صورتي که در طول مدت مشارکت ، سرمايه گذار جهت نیل به اهداف خود، رأساً نسبت به خريد يک يا چند پلاک مجاور زمين موضوع قرارداد اقدام نمايد و اين پلاک يا پلاک ها را تحت مالکيت خود درآورد ، شهرداري متعهد است وفق این قرارداد نسبت به تامين کاربري هاي مورد نظر سرمایه گذار و صدور پروانه ساخت اقدام نمايد.
10-2- مشاور پروژه در طراحي و تهيه نقشه هاي پروژه در چارچوب کاربري و ميزان زيربناي مندرج در پيوست شماره 3 آزادي عمل دارد .
10-3- پس از اتمام پروژه ، مالکيت عرصه و اعيان و حق فروش و واگذاری کل پروژه (بجز فضاي عمومي مندرج در پيوست شماره 3) و کليه حقوق متصوره و فرضيه در اين پروژه متعلق به اطراف قرارداد بوده و اسناد مالکيت مربوطه نیز ( در نهایت به صورت شش دانگ) به اطراف قرارداد انتقال مي يابد .
10-4- اطراف قرارداد با اسقاط کافه خیارات ، حق فسخ قرارداد را از خود سلب و ساقط نمودند.


ماده 11- تضمین انجام تعهدات


تضمین مناسب در راستای حفظ حقوق اطراف قرارداد بر حسب پیشنهادات و توافقات به عمل آمده ذکر گردد.


ماده 12- حل اختلاف


در صورت بروز اختلاف در تفسیر ، برداشت از مفاد قرارداد و يا ايجاد اختلاف در اجراي آن و يا در موارد سکوت قرارداد ، نظر هيات داوران مرضي الطرفين (آقايان .......................... و ............................ نفر سوم با معرفي کانون کارشناسان رسمي دادگستري) براي دو اطراف قرارداد صائب و لازم الاتباع خواهد بود.


ماده 13- فورس ماژور


در صورتي که در نتیجه عوامل خارج از اختیار یا در اثر حوادث قهري (اعم از سيل ، زلزله ، طوفان ، شورش ، اعتصاب ، تغییر قوانین و...) تأخيراتي در احداث بنا ايجاد شود ، تأخيرات بوجود آمده ، تأخير مجاز تلقی و هیچ گونه خسارتی به آن تعلق نخواهد گرفت.


ماده 14- تعدادنسخ قرارداد


اين قرارداد در 14 ماده و 2 تبصره و...پیوست در سه نسخه ، در شهرستان ...... تنظيم و در تاريخ .................. به امضاي طرفين رسيد و مفاد آن از تاریخ امضاء قرارداد به استناد ماده 10 قانون مدني براي طرفین لازم الاجراء بوده و همه نسخ داراي اعتبار واحد مي باشند .

شهرداري : مالکین: سرمايه گذار:

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد فروش سهام شرکت

این قرارداد نمونه ای از قرارداد خرید و فروش سهام یک شرکت می باشد که براساس آن می توان تمام یا بخشی از سهام یک شرکت که متعلق به شخص واحد یا چند نفر سهامدار می باشد را به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی واگذار و منتقل نمود.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد تهیه طرح بهره برداری از معدن

این قرارداد مربوط به مطالعات پیش از بهره برداری از معادن جهت بررسی میزان برآورد ماده معدنی و باطله ها و نوع و نحوه استخراج و استحصال مواد معدنی بوده که در قالب طرح با مهندسین متخصص منعقد می گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید
Real time web analytics, Heat map tracking