بانک قراردادها

مدنی و تجاری (21)

دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد تهیه طرح بهره برداری از معدن

این قرارداد مربوط به مطالعات پیش از بهره برداری از معادن جهت بررسی میزان برآورد ماده معدنی و باطله ها و نوع و نحوه استخراج و استحصال مواد معدنی بوده که در قالب طرح با مهندسین متخصص منعقد می گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد مشارکت در استخراج معدن سنگ آهن

این قرارداد برای مشارکت سرمایه گذار جهت استخراج، خردایش و دانه بندی و فروش سنگ آهن متعلق به سرمایه پذیر تنظیم شده است که عمومات آن قابل استفاده در سایر قراردادهای مشارکت در معادن می باشد.(قرارداد همکاری بین شرکت و شخص)


اين قرارداد در تاریخ ....... در شهرستان.................. بر پایه ماده 10 قانون مدنی و قانون تجارت ایران بین شرکت ...................... (سهامی خاص) ثبت شده به شماره .............. با نمايندگی و امضاء مجاز آقایان ............... (رئیس هیأت مدیره) و ................ (مدیرسرمایه گذار) به نشانی.............................................. که از این پس در این قرارداد سرمایه پذیر ناميده مي شود از يک سو و آقای ................. به شماره شناسنامه .............صادره از ............فرزند ........... به شناسه ملی ................و شناسه پستی...............و به نشانی:......................................................که از این پس در این قرارداد سرمایه گذار نامیده می شود از سوی دیگر با شرایط و مقررات زیر منعقد شد و طرفین ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد آن گردیدند.

ماده1 : موضوع قرارداد
مشارکت سرمایه گذار در استخراج، خردایش و دانه بندی فروش سنگ آهن با عیار حداقل ..................درصد در معدن سنگ آهن ............ متعلق به سرمایه پذیر به نشانی:........................................... به شماره بهره برداری .......................

ماده2 : مدت قرارداد
مدت این قرارداد............ماه خورشیدی از تاريخ ........تا..........می باشد و در صورتی که هر یک از طرفین ظرف مدت یک ماه پس از پایان قرارداد عدم تمایل خود برای ادامه مشارکت کتباً اعلام ننمایند، این قرارداد به مدت .........ماه از پایان مدت خود با همین شرایط، تمدید شده تلقی می گردد.

ماده3 : مبلغ قرارداد
بر اساس توافق صورت گرفته، بدنبال انجام کامل تعهدات از سوی سرمایه گذار و بر اساس شرایط و اوصاف مندرج در این قرارداد 60 درصد محصول سنگ آهنی که با مشخصات و اوصاف این قرارداد تولید و خردایش شده باشد متعلق به سرمایه گذار و 40 درصد متعلق به سرمایه پذیر خواهد بود.
ماده4 : تعهدات سرمایه پذیر
1-4 : سرمایه پذیر متعهد می گردد حداکثر تا ...... روز پس از انعقاد این قرارداد، معدن موصوف در این قرارداد و کلیه امکانات رفاهی و اسکان و همچنین دستگاه سنگ شکن و کلیه متعلقات آن را با ذکر مشخصات و جزئیات مربوطه طی صورتجلسه ای به سرمایه گذار تحویل دهد و تا پایان مدت این قرارداد و با رعایت سایر شرایط و اوصاف این قرارداد اعاده آنها را مطالبه نکند.
2- 4 : همزمان با امضای این قرارداد، سرمایه پذیر یک یا چند نفر را به عنوان نماینده و ناظر خود جهت حضور مستمر در معدن موصوف در این قرارداد و توزین و ورود و خروج بار و همچنین نظارت بر عملکرد سرمایه گذار به صورت کتبی به سرمایه گذار معرفی می نماید. وظیفه ناظر تنها نظارت بر کیفیت و میزان خروج بار و مشخصات بار خروجی و فرایند تولید بوده و وی حق هیچگونه دخالتی در امور اجرائی استخراج، خردایش و مدیریت معدن ندارد.
تبصره 1: در صورت عدم استقرار ناظر سرمایه گذار در معدن ظرف مدت مذکور در این قرارداد، کلیه آمار، مستندات و ادعاهای سرمایه گذار بدون هیچگونه قید و شرطی بر اساس گزارش باسکول از طرف سرمایه پذیرمورد پذیرش و مبنای محاسبات خواهد بود.
تبصره 2: در صورت مشاهده تخلفی در عملکرد سرمایه گذار ، ناظر تنها می بایست موضوع را به سرمایه پذیر گزارش نماید و حق توقف در تولید را ندارد. در صورت دخالت و توقف کار از سوی ناظر، کلیه خسارات وارده اعم از هزینه های روزانه و سود تولید روزانه سرمایه گذار بر مبنای نظریه کارشناس، بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.
تبصره 3: در صورت تخلف سرمایه گذار از تعهدات خویش و برداشت و تولید خارج از متعارف و اصولی فنی و عدم توجه به تذکرات ناظر سرمایه پذیر می تواند طی درخواستی که به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا به شماره فکس........ یا به ایمیل...............یا به تلفن همراه شماره.................. پیامک می کند ( انتخاب یک یا چند یا تمامی این روشها برای ابلاغ درخواست توقف کار با سرمایه پذیر خواهد بود و سرمایه گذار نمی تواند به بهانه تغییر نشانی یا شماره یا ایمیل و... عدم دریافت درخواست سرمایه پذیر را مستمسک قرار دهد) درخواست توقف کار و بررسی موضوع نماید و سرمایه گذار ملزم است بلافاصله از زمان دریافت درخواست کار را متوقف نماید. بدیهی است ناظر سرمایه پذیر برابر دستوری که در اینخصوص از سرمایه پذیر دریافت می کند در این مورد مانع از فعالیت سرمایه گذار در معدن موصوف خواهد شد.
تبصره 4: ناظر به عنوان نماینده سرمایه پذیر در معدن، مقدار سنگ تولید شده سهم سرمایه پذیر را (40 درصد کل تولید) در هر .....................(روز/هفته/ماه) محاسبه نموده و طی صورت جلسه ای تحویل می گیرد. ملاک محاسبه تولید، صورتجلسات روزانه با امضای ناظر و سرپرست معدن یا نماینده سرمایه گذار می باشد.
• سرپرست معدن حداکثر ظرف......روز از تاریخ انعقاد این قرارداد از سوی ................به صورت کتبی معرفی می شود.
• نماینده سرمایه گذار بایستی حداکثر ظرف .... روز از تاریخ انعقاد این قرارداد بصورت کتبی به سرمایه پذیر معرفی شود.
3- 4 : سرمایه پذیر معدن فوق را با کلیه مجوزهای موجود که مشتمل بر:
الف)
ب)
ج)
بوده و به اطلاع سرمایه گذار رسیده به ایشان صرفاً جهت استخراج سنگ آهن تحویل می دهد و در صورت نیاز به مجوزهای جدید و مشکلات پیش بینی نشده سرمایه گذار باید پیگیر موضوع باشد و سرمایه پذیر نهایت همکاری را جهت رفع مشکل مبذول خواهد داشت.
• در صورت بروز مشکلی که منتسب به سرمایه پذیر باشد مدت تعطیلی معدن در مدت قرارداد لحاظ نخواهد شد و به به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید و در طی این مدت سرمایه پذیر از سرمایه گذار بار مورد نظر را طلب نخواهد کرد.
• در صورت کشف یا استحصال هر نوع ماده معدنی دیگر در معدن موصوف کلیه حقوق و سرمایه پذیریت آن با سرمایه پذیر خواهد بود و سرمایه گذار علاوه بر آنکه نسبت به آن هیچگونه حقوقی نخواهد داشت حق استحصال و خروج آن از معدن را نیز نخواهد داشت.
4- 4 : سرمایه پذیر فروش سنگ آهن بدست آمده را عهده دارد می باشد و متعهد است مبلغ حاصل از فروش سنگ آهن استحصال شده را به محض وصول به نسبت سهم سرمایه گذار پس از اعمال کسورات قانونی و قراردادی به حساب شماره.......................نزد بانک............... بنام ................. واریز نماید.
تبصره 5: این بند مشمول بارهای ارسالی قبلی که صورت وضعیت شده نمی باشد.
5- 4 : سرمایه پذیر متعهد می شود در پایان هر ماه هزینه های مربوط به ناظرین خود (شامل تغذیه ، آب و غیره) را از قرار................... (روزانه/ هفتگی/ ماهانه) هر نفر ............. ريال، به سرمایه گذار پرداخت نماید.

ماده 5 : کسورات قانونی
1- 5: مالیات های متعلقه موضوع قانون مالیات های مستقیم که کسر آنها از تکالیف سرمایه پذیر محسوب می شود از هر پرداخت سهم سرمایه گذار کسر و متعاقباً به حساب سازمان امور مالیاتی بنام سرمایه گذار واریز و رسید آن به سرمایه گذار تسلیم خواهد شد.
2- 5: پنج درصد از هر پرداخت برابر ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوسیله سرمایه پذیر کسر و پس از ارایه مفاصا حساب تامین اجتماعی به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.
3- 5: سرمایه گذار موظف است طی یک پیوست که به امضای طرفین خواهد رسید و جزء لاینفک این قرارداد قرار خواهد گرفت هزینه های تمام شده هر تن تولید را ظرف ......روز از تاریخ انعقاد این قرارداد، به سرمایه پذیر مکتوباً اعلام نماید تا مبنای کسورات موضوع این قرارداد پس از آن قابل تعیین باشد .
4- 5: هرگونه عوارض قانونی دیگر شامل حقوق دولتی یا مالیات متعلقه به فاکتورهای صادره (مالیات بر ارزش افزوده و...) به نسبت مندرج در این قرارداد بر عهده طرفین قرارداد می باشد.

ماده 6 : تعهدات سرمایه گذار
1- 6 : سرمایه گذار موظف است حداقل ماهانه .............. تن در سه ماهه اول این قرارداد تولید و حداقل .......... تن ماهانه به سرمایه پذیر تحویل بدهد و در طی مدت باقی مانده قرارداد حداقل ................تن ماهانه تولید و حداقل ...............تن ماهانه به سرمایه پذیر به عنوان سهم سرمایه پذیر تحویل بدهد و در هر دو مورد در صورت تولید کمتر از مبنا، ماهانه ...........تن در سه ماهه اول قرارداد و .............تن در مدت باقیمانده از قرارداد به سرمایه پذیر تحویل بدهد.
تبصره 6: در صورت عدم انجام تعهدات بند 1 این ماده سرمایه گذار تنها یک ماه فرصت دارد تا کسری بار تحویل شده به سرمایه پذیر را جبران نماید، در غیر این صورت سرمایه پذیر می تواند به میزان متوسط ارزش ریالی باری که در تحویل آن تاخیر به عمل آمده، از حساب سرمایه گذار کسر نموده، و در صورت ادامه این روند تا..............روز، راساً و بدون آنکه نیاز به مراجعه به مراجع قضائی داشته باشد با ابلاغ اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
تبصره 7: یک ماه ابتدای این قرارداد به علت تجهیز کارگاه و اصلاح سینه کارها و شرایط جوی، مشمول این ماده نمی شود.
تبصره 8 : کلیه هزینه های تولید شامل اجاره و تامین ماشین آلات، سوخت، خوراک، آب و غیره بر عهده سرمایه گذار می باشد.
تبصره 9: در صورتی که سرمایه گذار به تعهدات خود برابر هر یک از مفاد قرارداد عمل ننماید پس از یک بار اخطار کتبی سرمایه پذیر که حداکثر یک ماهه خواهد بود سرمایه پذیر می تواند به صورت یک طرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهدات از محل فروش سنگ آهن سهم سرمایه گذار یا مطالبات و چک های تضمین سرمایه گذار تامین و جبران نماید.
2-6 : سرمایه گذار متعهد می گردد کلیه ی مسایل فنی و کارشناسی را در خصوص بهره برداری استاندارد و اصولی از معدن رعایت نماید.
3- 6 : کلیه کارکنان سرمایه گذار مکلف به رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی و مسایل ایمنی و بهداشت در محیط کار می باشند. در صورت بروز مشکل، سرمایه پذیر مسوولیتی نخواهد داشت.
4- 6 : سرمایه گذار متعهد می گردد نهایت تلاش خود را در جهت افزایش تولید و بهبود عیار سنگ آهن به کار گیرد.
5- 6 : سرمایه گذار موظف است در پایان هر ماه صورت تولید کلی کارگاه را ظرف 3 روز به سرمایه پذیر اعلام نماید.
6- 6 : سرمایه گذار مکلف است نسبت به بیمه تامین اجتماعی کلیه کارکنان خود از ابتدای قرارداد تا انتهای آن اقدام نماید. همچنین نسبت به پوشش بیمه حوادث و مسوولیت مدنی و هر گونه بیمه لازم دیگر برابر شرایط قانونی و عرفی معادن در طول مدت قرارداد اقدام نماید. کلیه هزینه های پرسنلی شامل حقوق، بیمه و مزایا و ... و هر گونه تعهد، خسارت و مسوولیت قانونی و مالی و جانی و حقوقی در قبال کارکنان سرمایه گذار و کلیه افرادی که در معدن موصوف در این قرارداد فعالیت و آمد و رفت می نمایند بر عهده سرمایه گذار می باشد.
7-6 : سرمایه گذار متعهد است کلیه تجهیزات، لوازم و امکاناتی که از سرمایه پذیر مطابق فهرست پیوست کنونی یا فهرست های آتی تحویل می گیرد را در پایان مدت قرارداد حداکثر ظرف دو روز از تاریخ پایان مدت قرارداد سالم به سرمایه پذیر تحویل نماید. (پیوست شماره.......)
8-6: سرمایه گذار موظف است محصول تولید شده را به شرح ذیل با هماهنگی ناظر سرمایه پذیر در دپوهای جداگانه به شرح ذیل تحویل دهد و طبق جدول پیوست. (پیوست شماره.........)
(الف) سرمایه گذار مکلف به انجام تعهدات سرمایه پذیر در قبال کارخانجات سیمان می‌باشد.
1) سنگ آهن صادراتی Fe2O3 بالای 60 درصد
2) سنگ آهن سیمانی Fe2O3 50 تا 60 درصد
3) باطله آهندار Fe2O3 زیر 50 درصد
4) باطله شیلی و آهکی
9-6: سرمایه گذار و کارکنان او حق ارایه هیچگونه آماری را به اشخاصی غیر از سرمایه پذیر یا نماینده وی ندارند.
10-6: باطله و سنگ آهن غیر قابل فروش تولید شده در معدن متعلق به سرمایه پذیر می باشد.
11-6: در صورت استفاده از مواد ناریه و عملیات آتشباری توسط سرمایه گذار کلیه هزینه ها و مسئولیت رعایت مسایل ایمنی، قانونی و محیط زیست مستقیماً بر عهده سرمایه گذار می باشد.
12-6: سرمایه گذار موظف است 60 درصد حقوق دولتی محصول تولید شده در طول مدت قرارداد را پرداخت نماید.
13-6: سرمایه گذار متعهد می گردد در صورت در خواست سرمایه پذیر به خردایش محصول دیگراعم از سایر مواد معدنی استحصال شده در معدن موصوف در این قرارداد یا محصول خارج از معدن در ازای دریافت مبلغ ............ ریال بابت هر تن نسبت به خردایش و دانه بندی آن اقدام نماید.
14-6: سرمایه گذار موظف است محصول متعلق به سرمایه پذیر را در ازای دریافت مبلغی معادل ............... ریال به ازای هر تن ، بر روی کامیون های سرمایه پذیر بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای برابر برنامه کاری سرمایه پذیر بارگیری نماید.
15-6: سرمایه گذار موظف است نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سهم 60 درصد خود در مواعد قانونی اقدام نماید. سرمایه پذیر در پرداختهائی که بر مبنای این قرارداد به سرمایه گذار خواهد داشت کسور مالیاتی را به میزانی که وظیفه سرمایه پذیر است اعمال خواهد کرد و در صورت بروز هر گونه اقدام یا اجرائیه مالیاتی علیه سرمایه گذار، سرمایه گذار اذعان دارد که سرمایه پذیر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت و معدن تحت مالکیت و کلیه اموال و حقوق سرمایه پذیر نسبت به بدهی و تعهدات احتمالی مالیاتی سرمایه گذار مقید و درگیر نخواهد بود. اقرار و اذعان سرمایه گذار در اینخصوص به عنتوان اقرار قطعی سرمایه گذار قابل ارائه به مراجع مالیاتی خواهد بود.
16-6: طرفین متعهد می‌شوند شرایط توافق شده کار در معدن را به صورت اجرایی مطابق پیوست شماره.................که به امضاء طرفین رسیده و جزء جدائی ناپذیر این قرارداد است بپذیرند.
ماده7 : انتقال یا واگذاری
طرفین قرارداد حق انتقال یا واگذاری این قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی به غیر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی نخواهد داشت.

ماده 8 : قوه قهریه و حوادث غیر مترقبه
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه(فورس ماژور) برابر مقررات در مورد تعدیل در مفاد قرارداد یا خاتمه آن تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 9 : فسخ قرارداد
در خارج از مواردی که طرفین به صورت یکجانبه حق فسخ دارند اگر هریک از طرفین تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشند می بایست مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر پیشنهاد و به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال نماید. طرف مقابل ظرف دو ماه پیشنهاد فسخ را بررسی و برای تصمیم گیری در مورد پیشنهاد دریافت شده اقدام به دعوت پیشنهاد دهنده به جلسه خواهد نمود. طی این مدت تعهدات قرارداد به قوت خود باقی است و در صورت توافق طرفین برای اقاله قرارداد تاریخ اقاله و آثار آن مورد توافق قرار خواهد قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت قرارداد برابر شرایط مندرج در آن اجراء خواهد شد.

ماده 10 : قطعیت مفاد قرارداد
طرفین قرارداد با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و کلیه قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به انعقاد این قرارداد نموده و پس از آن نمی توانند به دلایلی از قبیل جهل به قوانین و عدم محاسبه کافی از آن سر باز زنند .
ماده 11 : تضمین قرارداد
سرمایه گذار یک فقره چک بانک ..... شعبه ...... به شماره ...... در وجه ........ به مبلغ ........ ریال بدون درج تاریخ به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات همزمان با امضای قرارداد به سرمایه پذیر تحویل می دهد. در صورت تشخیص سرمایه پذیر یا داور مرضی الطرفین (حسب مورد) مبنی برتخلف سرمایه گذار از مفاد این قرارداد، سرمایه پذیر می تواند به صورت قطعی و بلا اذن با درج تاریخ در چک نسبت به جبران خسارات خود از محل آن یا از محل مطالبات یا دارائی ها و نیز سهم سنگ آهن سرمایه گذار اقدام نماید.
همچنین سرمایه گذار یک فقره چک بانک ........ شعبه ........... به شماره .............در وجه ................... به مبلغ ................... ریال بدون درج تاریخ بابت ضمانت دستگاهها و ماشین آلات سرمایه پذیر که در اختیار سرمایه گذار می باشد، به سرمایه پذیر تحویل میدهد تا در صورت تشخیص سرمایه پذیر یا داور مرضی الطرفین (حسب مورد) مبنی بر ایراد خسارت اثبات شده از سوی سرمایه گذار و کارکنان او سرمایه پذیر نسبت به وصول آن اقدام نماید. پس از اتمام قرارداد، در صورت تحویل دستگاه ها به صورت سالم و عدم تخلف سرمایه گذار از مفاد قرارداد سرمایه پذیر مکلف است هر دو فقره چک را عیناً به سرمایه گذار عودت دهد.

ماده 12 : داوری
در صورت بروز اختلاف بین طرفین در تفسیر یا اجرای این قرارداد، ابتدا موضوع از طریق مذاکره بررسی می گردد. در صورتیکه مشکل حل و فصل نشود، موضوع توسط یکی از طرفین یا هر دو به آقای ................. فرزند ............ به نشانی: ........................ به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع می شود. داور مرضی الطرفین موظف است حداکثر تا یک ماه پس از وصول درخواست طرفین قرارداد یا یکی از آنها به موضوع رسیدگی نموده و رای خود را صادر و به طرفین به نشانی های مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ نماید.
داور مرضی الطرفین با امضاء ذیل این قرارداد، قبول داوری نمود.
رای داور برای طرفین، غیر قابل اعتراض و قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 13 : اقامتگاه طرفین
سرمایه پذیر اقامتگاه خود را : ........................ به شماره تلفن
.................. و شماره نمابر ................. و سرمایه گذار اقامتگاه خود را: .........................شماره تلفن ..................و شماره همراه ...................... اعلام و تعيين می نمايد و کليه مکاتبات مربوطه به نشانی های معرفی شده ابلاغ واقعی تلقی شده وطرفين مکلفند موضوع تغيير نشانی را حداکثر ظرف مدت يک هفته به آگاهی طرف ديگر برساند.

ماده 14 : تعداد نسخ
این قرارداد در ...... ماده و ........... تبصره و ............ پیوست و در ........... نسخه متحد المتن تهیه و به امضای طرفین رسیده است، که همه نسخ حکم واحد را دارند.

سرمایه پذیر سرمایه گذار .................. ...................
.............. داور مرضی الطرفین
................ ...........................
(داوری را قبول دارم)

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد اجاره کارخانه

این قرارداد از نوع قراردادهای اجاره می باشد که طی آن یک واحد کارخانه آبمیوه و کنسانتره با کلیه تجهیزات و ماشین آلات مربوطه به اجاره واگذار شده است.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد اجاره بیل مکانیکی با راننده

این قرارداد برای استفاده از خدمات بیل مکانیکی به همراه راننده در معادن و سایر امور پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد و کلیات آن در موارد مشابه همانند اجاره لودر و کامیون و ... نیز قابل استفاده می باشد

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

(قرارداد کارگزاری تامین منابع مالی (تامین پول

این قرارداد در مواردی که شرکتها و اشخاص حقیقی قصد تامین مالی ( پول ) و اخذ تسهیلات بانکی داشته و خود حاضر یا قادر به تامین مالی نبوده و قصد دارند از طریق افراد ذی صلاح و ذی نفوذ تامین مالی نمایند مورد استفاده قرار می گیرد.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 22
نوشته شده توسط
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد فروش اقساطی (لیزینگ) خودرو

این قرارداد از جمله قرارداد شرکت های لیزینگ برای فروش اقساطی خودرو بوده که بر اساس آن مالکیت خودرو از زمان انعقاد قرارداد به خریدار منتقل شده و برای تضمین وصول اقساط در رهن شرکت قرار می گیرد. البته عمومات این قرارداد برای اشخاصی غیر از شرکت های لیزینگ نیز قابل استفاده می باشد.


قرارداد حاضر به استناد ماده 10 قانون مدنی و با احراز شرایط مندرج در ماده 190 قانون مذکور و ایضاً دستورالعمل اجرایی تاسیس، نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت............. به شماره ثبت ............. ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ...........، دارای کد اقتصادی بشماره
.............. و شناسه ملی بشماره ................. با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ................. به عنوان عضو هیات مدیره و .................... به عنوان مدیر عامل به نشانی .................................. تلفن ................... که منبعد در این قرارداد اختصارا "شرکت" نامیده می شود از یک طرف و شرکت ......................... به شماره ثبت ........... ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ............. ، دارای کد اقتصادی بشماره ............... و شناسه ملی بشماره ................ با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ................. به عنوان ........... هیات مدیره و ............. به عنوان مدیر عامل به نشانی ............................................ کد پستی ......................... تلفن
................... تلفن همراه .................... که از این پس در این قرارداد "بدهکار" نامیده می‎شود از طرف دیگر با رعایت جمیع شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و ملزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدند.

ماده 2- مورد معامله

1-2- مورد معامله عبارت است از فروش ............. دستگاه خودروی ........... مدل ............... بشرح جدول شماره 1 و مشخصات پیوست که جزء لاینفک قرارداد می باشد، پس از رویت بدهکار و علم و اطلاع کامل از کم وکیف آن با نوع و مشخصاتی که توسط بدهکار تایید گردیده، عیناً در اختیار و تصرف بدهکار قرار داده شده و قبض و اقباض صورت گرفته و وی با امضاء این قرارداد اقرار به تحویل مورد معامله بطور صحیح و سالم و با کیفیتی که مورد تقاضای وی بوده است نمود.

2-2- بدهکار کلیه اختیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنکه فاحش باشد را از خود سلب و ساقط نمود.

جدول شماره 1

ردیف

شرح

نوع اتاق

تیپ

گیربکس

تعداد (دستگاه)

1

 

 

 

 

 

ماده 3 - مدت معامله

مدت این قرارداد ....... ماه می باشد که از تاریخ ............ شروع شده و در تاریخ .............. با ایفای کامل تعهدات بدهکار خاتمه می یابد.

ماده 4 - قیمت مورد معامله

1-4- قیمت فروش نقدی مورد معامله به مبلغ ................ ريال (به حروف: ............. ريال) و قیمت فروش اقساطی آن به مبلغ .................. ريال (به حروف: ................ ريال) که بدهکار خرید اقساطی را انتخاب کرده است. از اینرو بدهکار متعهد است مبلغ ............... ريال (به حروف: ................................ ريال) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده معادل ........................ ريال (به حروف: ............................. ريال) را نقداً از تاریخ انعقاد قرارداد به حساب شرکت واریز و اصل فیش واریزی را به شرکت تحویل نماید و متعهد است الباقی ثمن معادل ..........................ريال (به حروف ............................. ريال) را در تعداد ........... قسط متوالی هر قسط به مبلغ ...................... ريال (به حروف: .......................... ريال) که سر رسید اولین قسط آن به تاریخ ............ می باشد به صورت متوالی ماهانه به شرکت بپردازد. تاخیر در پرداخت هر قسط و همچنین تخلف بدهکار از هر یک از مندرجات این قرارداد موجب حال شدن تمامی الباقی دین بدهکار می باشد و همچنین موجب حق فسخ برای شرکت می گردد.

تبصره 1 : چنانچه بدهکار ظرف مهلت مقرر (3 روز کاری) نسبت به واریز مبلغ پیش پرداخت اقدام ننماید، شرکت هیچگونه تعهدی در قبال ادامه همکاری و تحویل خودرو به وی نخواهد داشت و شرکت می تواند قرارداد حاضر را کن لم یکن تلقی نماید

تبصره 2 : نرخ سود تسهیلات اعطایی مطابق با مصوبه ابلاغی شورای پول و اعتبار می باشد.

2-4- بدهکار موظف است در سررسید آخرین قسط چنانچه از بدهی و یا سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از قرارداد و متعلقات آن دینی بر ذمه وی باقی باشد همه را به صورت یکجا به شرکت پرداخت نماید.

3-4- در صورت امتناع بدهکار از پرداخت یک یا چند قسط از اقساط فوق الذکر در موعد مقرر به هر دلیلی اعم از ارادی و تقصیری یا غیر ارادی و قهری کلیه مانده بدهی وی تبدیل به دین حال شده و بدهکار قبول نمود علاوه بر پرداخت اصل مبلغ تسهيلات و سود مقرر و محاسبه شده به علت تاخیر در انجام تعهدات و پرداخت اقساط، وجه التزام تاخیر تادیه دین را با نرخ ذیل به شرکت بپردازد. بدهکار پرداخت خسارت فوق الذکر را به موجب این قرارداد و شرط ضمن عقد حاضر و عقد خارج لازم به نحو غیر قابل رجوع قبول نمود و به شرکت اختیار داد که بر اساس سیستم حسابداری خود و جدول ذیل وجه التزام که ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهدات خود در مقابل شرکت است را اعم از خسارات، وجه التزام، حق الوکاله، هزینه های دادرسی و اجرائی، بدهی های بدهکار به شرکت بیمه و خسارات محاسبه و به حساب بدهکار وی منظور نماید. حال شدن دیون نافی دریافت وجه التزام و یا تامین و وصول مطالبات خود از محل تضامین و یا سایر اموال متعلق به بدهکار یا ضامنین نخواهد بود واخذ مبالغ فوق نیز مانع از اختیار حال نمودن دیون واعمال حق فسخ نخواهد شد.

1-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط کمتر از 2 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 6% مطالبات سررسیده شده می باشد.

2-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 2 ماه و کمتر از 6 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 8% مطالبات سررسید شده می باشد.

3-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 6 ماه و کمتر از 9 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 10% مطالبات سررسید شده می باشد.

4-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 9 ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 12% مطالبات سررسید شده می باشد.

5-3-4- چنانچه تاخیر در پرداخت اقساط بیش از 18 ماه از تاریخ سررسید باشد وجه التزام تاخیر معادل 14% مطالبات سررسید شده می باشد.

4-4- پرداخت کلیه هزینه های مربوط به تضامین و هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی وغیر دولتی ناشی از قرارداد حاضر من جمله مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و هزینه های مربوط به توثیق، ترهین، فک رهن و بیمه،کارشناسی و سایر هزینه های مترتب بر این قرارداد که از سوی شرکت اعلام خواهد شد بر عهده بدهکار می باشد.

ماده 5- تضامین

1-5- شرکت ......................... به شماره ثبت ........... ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ............. ، دارای کد اقتصادی بشماره ............... و شناسه ملی بشماره ................ با نمایندگی صاحبان امضاء مجاز آقایان ................. به عنوان ........... هیات مدیره و ........... به عنوان مدیر عامل به نشانی ............................. کد پستی ...........تلفن ............ تلفن همراه .................... به عنوان "ضامن" بعد الحضور و با امضاء ذیل این قرارداد و با اطلاع کامل از كليه مفاد و تعهدات ناشي از اين قرارداد ، همراه با بدهکار منفرداً، متضامناً، مشتركاً متعهد گرديدند علاوه بر حفظ و نگهداري مورد معامله در مقام امين و حافظ و عنداللزوم استرداد مورد معامله به درخواست و اعلام شرکت، تمامي طلب شرکت را در سررسيدهاي مقرر به شرکت بپردازند و همچنين كليه هزينه هاي ناشي از این قرارداد از قبيل هزینه های دادرسی و صدور اجرائيه و حق الوكاله وكلاء و هر آنچه به ذمه بدهکار تعلق مي گيرد نیز بر عهده ضامن/ ضامنین خواهد بود و در صورت حال شدن دين بدهکار در نتيجه تاخير در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و یا به هر دلیل دیگر مسئوليت متعهدين در برابر شرکت عيناً مانند مسئوليت خود بدهکار می باشد.ضامن/ ضامنین با امضاء ذیل این قرارداد ضمن قبول مسئولیت تضامنی مطابق مفاد این ماده ، حق هر گونه اعتراض به تشخیص و اعلام شرکت را از خود سلب و ساقط نمودند. بدیهی است شرکت در انتخاب اینکه بدواً به بدهکار یا ضامن یا به هر دو آنها مراجعه نماید دارای اختیار کامل بوده و مراجعه به یکی از آنها نافی مراجعه به دیگری نخواهد بود.

2-5- بدهکار به منظور تضمين دیون و اجراي صحيح و به موقع تعهدات خود ناشي از این قرارداد یک فقره چک به مبلغ .................................. ریال( به حروف: ...................................... ريال) به عنوان تضمين به شرکت (متضمن قيد نام و نشاني پرداخت كننده) با ظهر نویسی ضامن تسلیم می نماید. شرکت می تواند با احراز موارد تخلف بدهکار از مفاد قرارداد حاضر تضامین مذكور را بدون هيچگونه تشريفات قانوني بنفع خود ضبط نماید. صرف اظهار و تشخيص شرکت نسبت به وقوع تخلف از جانب بدهکار از مندرجات اين قرارداد، معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود. از اين بابت تعيين میزان مورد مطالبه از مبلغ فوق نيز با شرکت است. بدهکار و ضامن/ضامنین ضمن سلب و اسقاط حق هر گونه ايراد و اعتراض در اين خصوص، با امضاء همين قرارداد كليه ايرادات و اعتراضات و دعاوي واقعيه و فرضيه خود نسبت به اسناد تضامین قرارداد را در مقابل مبلغ ده هزار ريال که اقرار به اخذ آن می نمایند به شرکت صلح نمودند.

3-5- بدهکار ملزم به ارائه ......... فقره چک هر یک به مبلغ.............. ريال ( به حروف: ................... ريال) با ظهرنویسی ضامن بابت تضمین اقساط سالیانه مدت قرارداد و نیز در ابتدای هر سال ملزم به ارائه 12 فقره چک بابت اقساط ماهیانه با ظهرنویسی ضامن هر یک به مبلغ ...................... ريال (به حروف........................ ريال) به تاریخ سررسید اقساط می باشد.

4-5- مالکیت خودروهای موضوع قرارداد بنام بدهکار بوده که تا زمان تسویه حساب نهایی قرارداد حاضر در رهن شرکت قرار می گیرند. بدیهی است اصول اسناد مالکیت و سایر مدارک مربوطه نیز تا تسویه حساب نهایی نزد شرکت باقی خواهد ماند.

5-5- در صورتی که تضامین فوق تکافوی مطالبات شرکت را ننماید بدهکار مکلف به جبران مطالبات و خسارت از سایر داراییها واموال خود میباشد و شرکت نیز می تواند به هر طریق ممکن جهت احقاق حقوق خود اقدام نماید.

ماده 6- تعهدات و شرایط

1-6- بدهکار متعهد است از مورد معامله منحصراً برای استفاده شغلی و شخصی خود که در ارتباط با این قرارداد به شرکت اعلام نموده است، استفاده کند و از زمان عقد قرارداد حاضر بدهکار ضامن جبران هر نوع خسارت وارده ناشی از مورد معامله به اشخاص ثالث و اموال دیگران است.

2-6- بدهکار تا پایان مدت این قرارداد و قبل از تسویه کامل کلیه بدهی ها و دیون خود به تشخیص شرکت حق واگذاری هر نوع حقی از حقوق خود نسبت به عین یا منافع کالای مورد معامله و انجام هرگونه معامله از هر حیث و هر جهت و تحت هر عنوان اعم از قطعی و شرطی و رهنی و صلح حقوق، اجاره، اقرار، شرکت، وکالت، قرارداد وصایت و غیره را در مورد معامله نسبت به اصل یا مازاد آن از خود صریحاً سلب وساقط نمود.در صورت کشف هر نوع معامله مذکور در این بند ، بدهکار قبول نمود که معامله انجام شده باطل و کان لم یکن بوده و شخصاً در برابر طرف معامله خود پاسخگو خواهد بود و شرکت نیز می تواند باقیمانده دیون را دفعتاً واحده از بدهکار یا از محل تضامین این قرارداد وصول نماید.

3-6- دفاتر و صورتحسابهای شرکت در هر مورد برای طرفین معتبر و غیر قابل اعتراض بوده و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از این قرارداد با شرکت می باشد و تفسیر و تعبیر شرکت برای بدهکار الزام آور است و بدهکار قبول نمود که از نظر صدور اجرائیه و اقدامات بعدی، صورتحساب و اعلام شرکت در هر مورد قاطع وکافی می باشد.

4-6- بدهکارمتعهد است کلیه مقررات و قوانین مربوط به مورد معامله را در رابطه با مورد معامله و کلیه حقوق مادی و معنوی اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نماید و شرکت از هرگونه تعهد و مسئولیتی در این مورد مبرا است.

5-6- بدهکار متعهد گردید مورد معامله را تا پایان مدت این قرارداد به قیمت واقعی خودرو و با هزینه خود بیمه بدنه کامل، شخص ثالث با پوشش تمام خطر، بیمه عمر مانده بدهکار نماید. در صورت تخلف بدهکار و وقوع حادثه و ورود ضرر و زیان به مورد معامله، بدهکار ضامن و مسئول در قبال شرکت خواهد بود و بایستی از اموال خود جبران نماید.

6-6- بدهکار اقرار می نماید که از کم و کیف و اوصاف مورد معامله و قیمت آن اطلاع کامل و کافی دارد و به هیچ عنوان موضوع مبهم و مجهولی در این مورد برای وی وجود ندارد و عرضه کننده کالا (تولید کننده - وارد کننده) برابر ضوابط حاکم متعهد و ملتزم به کیفیت کالای واگذار نموده خود بوده، در نتیجه شرکت هیچ گونه تعهد و مسئولیتی در این مورد نداشته و ندارد.

7-6- بدهکار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امین و وکیل و ... به شرکت تفویض وکالت تام نمود و شرکت را وصی بعد از فوت خود قرارداد که اولا هر یک از پرداختهای وی بابت هر یک از بدهی های او را ابتدا بابت خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله و نیز هزینه های قانونی و قراردادی شرکت و سپس بابت اقساط بدهی و بطور کلی به هر نحوی که بخواهد منظور نماید و ثانیا در صورت تخلف بدهکار از شرایط این قرارداد شرکت حق دارد عند الاقتضاء نسبت به توقیف خودرو، ابطال کارت سوخت و هر گونه اقدام دیگری که موجب احقاق حقوق شرکت باشد و همچنین نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع این قرارداد اقدام نماید. همچنین بدهکار قبول نمودکه در کلیه مواردی که شرکت در این قرارداد از طرف بدهکار وکیل است، وصی بعد از فوت بدهکار نیز خواهد بود.

8-6- بدهکار اقرار و اعتراف نمود که کلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود کشور بلامانع است. در صورتی که بدهکار تحت هر یک از عناوین مندرج در قانون مدنی اختیار و اهلیت انجام معامله را نداشته باشد یا ممنوع المعامله باشد و مراتب را قبلاً به اطلاع شرکت نرساند، چنانچه در نتیجه این اقدام ضرری متوجه شرکت گردد مکلف به پاسخگویی و جبران خسارت خواهد بود.

9-6- تعهدات بدهکار در قبال اشخاص و مراجع ذيربط ارتباطي به اين قرارداد ندارد. لذا در صورتي كه از ناحيه طلبكاران يا مراجع يادشده اقدامي در جهت توقيف مورد معامله صورت گيرد بدهکار ملزم به پاسخگويي و عند اللزوم جبران خسارت و رفع اثر از توقيف آن مي باشد بديهي است تاخيرات حاصله در پرداخت اقساط موثر نبوده و بدهکار مكلف به پرداخت آن در سررسيدهاي تعيين شده مي باشند.

10-6- در صورتی که بدهکار مایل باشد نسبت به تسویه دیون خود قبل از مواعد مقرر اقدام نماید، می تواند تقاضای خود را کتباً به شرکت ارائه نماید و در صورت موافقت، شرکت مطابق مقررات موضوعه بانک مرکزی معادل 90% سود مستتر در اقساط زود پرداخت را بعنوان پاداش به بدهکار مسترد می نماید.

11-6- چنانچه شرکت در نتیجه رسیدگی و بررسی مدارک و مستندات بدهکار تشخیص دهد که اطلاعاتی که در مورد وضعیت اعتباری و مالی خود به شرکت داده صحیح نبوده است. در این صورت چنانچه بدهکار با قصد قبلی در صدد فریب شرکت بوده و از عمل او خسارتی به شرکت وارد شده باشد جبران هر گونه خسارات و کلیه هزینه های دیوانی و مراجع ذیصلاح قضایی (کیفری و حقوقی) بر عهده بدهکار می باشد. بدهکار تعهد نمود که در طول مدت ناشی از این قرارداد حق فروش، معامله و یا انتقال به اشخاص ثالث را تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ولو بصورت وکالت و اختیار از استیفای منفعت نخواهد داشت.

12-6- خدمات پس از فروش و گارانتی مورد معامله بر عهده شرکت نمی باشد.

ماده 7- فسخ قرارداد

1-7- شرکت می تواند به تشخیص خود و در صورت تحقق هر یک از موارد زیر قرارداد را با ارسال اخطاریه یا اظهار نامه به اقامتگاه قانونی بدهکار فسخ نماید.

1- بدهکار هر یک از اقساط ماهانه را به موقع نپرداخته باشد.

2- بدهکار هر یک از تعهدات قرارداد را به تشخیص شرکت نقض کرده باشد.

3- در صورتی که به هر دلیل استفاده از تضامین ماخوذه برای شرکت میسر نگردد.

2-7- در صورتی که شرکت از ادامه رابطه قراردادی بنا بر تشخیص خویش در این قرارداد منصرف گردد، بدهکار می بایست ظرف 10 روز از اعلام شرکت، نسبت به تسویه حساب کامل اقساط معوق و غیر معوق و پرداخت کلیه جرایم، هزینه ها، خسارات مرتبط طبق نظر شرکت اقدام نماید. بدیهی است شرکت در اعمال حق فسخ یا استفاده از مفاد وکالت تفویض شده از سوی بدهکار به تشخیص خود اختیار کامل خواهد داشت.

ماده 8 - حل اختلاف

مفاد اين قرارداد و شروط و تعهدات مندرج در آن براي طرفين قرارداد و يا قائم مقام قانوني و شرعي طرفين قابل قبول و لازم الاجرا بوده و در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير، تعبير، اجراي مفاد اين قرارداد و ساير مسائل پيش بيني نشده بين طرفين قرارداد، حل اختلاف بدواً از طريق مسالمت آميز ودر صورت عدم حصول نتيجه ظرف 20 روز از تاريخ بروز اختلاف به درخواست هر يك از طرفين طرفين بر عهده داور مرضی الطرفین خواهد بود. تضامين و ترتيبات مرتبط با تاخير مستاجر در پرداخت وجوه مربوطه و اعمال حق فسخ توسط موجر و حقوق مربوط به آنها قابل ارجاع به هيأت داوري نمي باشد.

تبصره1 : طرفین با توافق یکدیگر آقا/خانم ................. فرزند ........................ به شماره ملی ....................... و شماره تماس ....................... به نشانی ....................... را به عنوان داور مرضی الطرفین خود انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

تبصره 2 : داور مكلف است حداكثر ظرف يكماه از تاريخ ارجاع امر به داوري نسبت به حل اختلاف تصميم گيري نموده و به طرفين ابلاغ نمايد. طرفین با سلب حق اعتراض به رای داوری، توافق نمودند رای داور قطعی و غیرقابل اعتراض بوده و بلافاصله پس ازابلاغ لازم الاجراست.

تبصره 3 : پرداخت حق الزحمه داور بر عهده محکوم علیه خواهد بود.

ماده 9 - اقامتگاه قانونی طرفین

نشانی اقامتگاه طرفین همان است که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است و انجام هرگونه مکاتبه، ابلاغ، اوراق قضایی و اداری به آدرس اقامتگاههای مذکور معتبر خواهد بود در صورت تغییر نشانی اقامتگاه طرفین مکلفند مراتب را حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ تغییر نشانی به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر اینصورت کلیه مکاتبات و اوراق به نشانی قبلی ارسال و دارای وجاهت قانونی می باشد.

ماده 10- حوادث قهری

در صورت بروز حوادث قهریه، تعهدات بدهکار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده11- تعداد نسخ قرارداد

اين قرارداد در 11 ماده و در 3 نسخه متحد المتن تنظيم، امضاء و مبادله شده و کلیه نسخ، حكم واحد را دارا بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا مي باشد.

امضاء شرکت امضاء بدهکار

امضاء ضامن

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید