بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

آیا اسناد مالکیت معارض از لحاظ قانونی دارای اعتبار هستند

✳️ آیا اسناد مالکیت معارض از لحاظ قانونی دارای اعتبار هستند؟

دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر بر ثبت اولیه در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوت ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک باشد یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن.

درحقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.

در خصوص سند مالکیت معارض، در ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر شده است «هرگاه نسبت به ملکی کلا یا بعضا به تشخیص هیأت نظارت، اسناد مالکیت متعارض صادر شود، خواه این تعارض نسبت به اصل ملک باشد و خواه نسبت به حدود آن و نیز نسبت به حقوق ارتفاقی آن، سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دگری است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

سند معارض، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد، زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله، یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد که مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است.

ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال، از حداقل ۲ سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهد بود.

هیات نظارت در هر استانی وجود دارد که تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است. وقتی این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض فرصت داده می‌شود ظرف دو ماه از تاریخی که اخطاریه به وی اخطاریه ابلاغ شد، در مورد این موضوع در دادگاه طرح دعوی کند. وی ظرف این مدت باید در دادگاه طرح دعوی کرده و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم، گواهی عدم طرح دعوی گرفته، به اداره ثبت تقدیم کرده و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند.

اشتراک این مطلب از طریق:

اطلاعیه مالیاتی درخصوص مهندسانی که دریک محل دارای دو یا چند پروانه فعالیت میباشند

 

✳️ اطلاعیه مالیاتی مورخ 1397/07/22 سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران درخصوص مهندسانی که دریک محل دارای دو یاچند پروانه فعالیت می باشند.

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد خرید و فروش با کارخانه

,

قرارداد خرید و فروش با کارخانه


بین شرکت کارخانه یا سازمان ................................ که منبعد در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یک طرف و .................... که از این به بعد فروشنده نامیده می شود از طرف دیگر این قرارداد با شرح و شرایط زیر منعقد گردید .


ماده 1- موضوع قرارداد

................................................ .


ماده 2- مدت و محل تحویل

..........................


ماده 3- بها و طرز پرداخت


الف - بهاي کلیه کالاي موضوع این قرارداد بر طبق شرح ماده 1 مبلغ ................................. ریال می باشد .
ب - خریدار می تواند در مقابل تقاضاي کتبی فروشنده و ارائه ضمانت نامه مهتبر بانکی حداکثر تا میزان 025/0 مبلغ کل معامله را به عنوان پیش پرداخت در وجه فروشنده پرداخت نماید .
ج - پرداخت مالیات و حق بیمه کارگران بنا به تشخیص سازمان بیمه هاي اجتماعی و هرگونه عوارض مربوطه با این معامله به عهده فروشنده می باشد و بهاي کالا پس از تحویل و تنظیم صورت مجلس یا صورت مجلس هاي تحویلی قطعی و انجام تشریفات مربوطه و در مقابل صورت حساب ارائه شده و فروشنده از طرف خریدار در وجه فروشنده پرداخت خواهد شد .


ماده 4- تضمین حسن انجام تعهد


براي حسن اجراء و تضمین این قرارداد فروشنده معادل مبلغ ده درصد از مبلغ کل معامله را که بالغ ....................... ریال می شود .وجه نقد ...................................... تضمین بانکی ...................................... .
به عنوان سپرده تسلیم خریدار نموده و این سپرده ها تا انجام کلیه تعهدات مربوط به این قرارداد در اختیار خریدار باقی خواهد بود تا اگر فروشنده از اجراء هر یک از مواد این قرارداد تخلف نماید و یا کالاي مورد معامله را در ظرف مدت مقرره تحویل ننماید خریدار به شرح ماده 5 قرارداد حق خواهد داشت بدون هیچگونه تشریفات تمام یا قسمتی از ودیعه مزبور را راساً به نفع خود ضبط نماید .


ماده 5- خسارت تاخیر


فروشنده متعهد گردید چنانچه در تحویل کلیه یا قسمتی از کالاي مورد معامله از موعد مقرر در ماده 2تاخیر نماید براي هر ده روز تاخیر یک درصد از بهاي کالائی که در تحویل آن تاخیر شده به خریدار بپردازد و خریدار حق دارد این جریمه را از مطالبات فروشنده یا سپرده مذکور در ماده 4 استیفا نماید و چنانچه تاخیر در تحویل کلیه یا قسمتی از کالاي مورد قرارداد از یکصد روز تجاوز نماید خریدار حق دارد قرارداد را راساً و بدون هیچگونه تشریفات ضمن نامه ارسالی جهت فروشنده فسخ و سپرده مذکور در ماده 4 به نفع خود ضبط نماید و معامله را با هر کسی و به هر نحو که مصلحت بداند انجام دهد .
تبصره – کلیه جرائم دیرکرد از ده درصد کل معامله تجاوز نخواهد کرد و کسر ده روز تمام محصوب خواهد شد .


ماده 6- اطلاع از مشخصات جنس


فروشنده از مشخصات جنس و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجراي این قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند متعذر شود .


ماده 7- تعویض کالا


اگر کالاي تحویل شده طبق مشخصات مندرجه در ماده 1 و مورد قبول کمیسیون تحویل نباشد از طرف خریدار به فروشنده کتباً اخطار خواهد شد که در ظرف مدت معینه در اخطار کالا تعویض و طبق مشخصات تحویل نماید و اگر فروشنده از تعویض خودداري کند علاوه بر اینکه خریدار مسئول حفاظت یا کم و کسر آن نخواهد بود و حق خواهد داشت طبق ماده 5 با فروشنده رفتار نماید ، در صورت تعویض و تحویل کالا طبق مشخصات تاریخ تحویل از روز تعویض محسوب خواهد گردید .


ماده 8- تغییر مقادیر


درصورت لزوم خریدار می تواند تا حدود 25 درصد ازمیزان جنس مورد قرارداد را کسر یا اضافه نماید.در دو حال خریدار مراتب را قبل از انقضاء مدت قرارداد به فروشنده خواهد داد و فروشنده موظف است مطابق قیمت و مشخصات فنی و شرایط مقرره در این قرارداد با مهلتی که متناسب با مدت قرارداد باشد نسبت به آن عمل نماید .


ماده 9- انتقال قرارداد


فروشنده حق انتقال این قرارداد را به غیر بدون موافقت کتبی خریدار ندارد و چنانچه تخلف کند خریدار حق دارد قرارداد را لغو و سپرده را به نفع خود ضبط نماید .


ماده 10 - حوادث قهریه و غیر مترقبه


هرگاه بر اثر وقوع حوادث قهري و غیر مترقبه طرفین نتوانستند به تعهدات خود عمل نمایند براي اثبات وقوع آن مراتب را 15 روز پس از وقوع به یکدیگر اطلاع خواهند داد و چنانچه مورد قبول طرفین واقع گردد مدت تاخیر به مدت قرارداد اضافه شده و طرفین حق مطالبه هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت .


ماده 11– ممنوعیت قانونی


فروشنده رسماً اعلام نمود که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب 22 دي ماه 1377 نمی باشد و در صورتی که خریدار خلاف آنرا احراز کند علاوه بر اینکه قرارداد را ملغی اعلام خواهد نمود حق خواهد داشت سپرده تضمین فروشنده را ضبط نماید و خساراتیکه از الغاء و با تاخیر در اجراي موضوع قرارداد متوجه شود به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده استیفاء و وصول کند همچنین فروشنده تعهد می کند که تا پایان اجراي قرارداد و واریز نهائی آن به هیچ نحو و طریق اشخاص مذکور در قانون اشاره شده را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع نسازد والا خریدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و سپرده تضمین را ضبط و خسارت خود را بابت فسخ و تاخیر اجراي قرارداد به تشخیص خود تعیین و از اموال فروشنده وصول نماید .
فروشنده متعهد گردید هرگاه در جریان اجراي قرارداد یکی از افراد و یا مدیران و یا بازرسان و نظارت یا هر یک از شرکائی که داراي بیش از پنج درصد سهام باشند و یا اقرباي چند نفر از شرکاء که مجموع سهام یا سرمایه یا منافع آنها بیش از بیست درصد باشد که در تبصره یک ماده اول قانون ذکر شده است به مقام وزارت یا معاونت یا مدیریت در وزارت راه یا نظیر این مقامات در تشکیلات کارخانه یا سازمان .......................... برسد فوراً موضوع را به خریدار اطلاع دهد و در این صورت نیز خریدار حق خواهد.
داشت قرارداد را فسخ نماید و اگر فروشنده مراتب را اطلاع ندهد خریدار علاوه بر حق فسخ اختیار خواهد داشت سپرده و تضمین فروشنده را ضبط و خسارت ناشی از فسخ و تاخیر اجراي قرارداد را راساً تشخیص و اموال فروشنده وصول کند .


ماده 12 - حل اختلاف


در صورت بروز اختلاف در طرز اجراي هریک از مواد یا مداول این قرارداد و یا تعبیر و تفسیر آنها ابتدا موضوع در کمیسیون و کمیسیون هائی مرکب از نمایندگان تام الاختیار و متساوي طرفین مطروح و در صوت توافق طبق آن عمل خواهد شد . چنانچه توافقی حاصل نشد و یا به جهاتی کمیسیون تشکیل موضوع طبق مصوبات و قوانین جاري کشور حل و وفصل خواهد شد .


ماده 13 - نشانی فروشنده


فروشنده آدرس قانونی خود را ............................. معرفی نموده و کلیه نامه هاي ارسالی از طرف خریدار به نشانی بالا روئیت شده و محسوب خواهد شد . این قرارداد در ...................... نسخه تنظیم و تمام نسخ بعد از طرفین نافذ بوده و داراي اعتبار واحد خواهد بود.

 

فروشنده .......................... خریدار شرکت کارخانه یا سازمان .......................

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد نظافت و شستشوی کارخانه

نمونه قرارداد نظافت و شستشوی کارخانه


الف )موضوع پیمان


موضوع پیمان عبارت است از اجرای کلیه عملیات خدمات نظافت صنعتی سقف سالن تولید و سقف سالن انبار کارخانه ........................ و کفسابی کل قسمتهای کارخانه و شستشوی دیوار ها وسایر موارد در خواستی توسط شرکت ....................... .


ب) شرح وظایف خدمات


اجرای کلیه عملیات نظافت صنعتی سقف سالن تولید و سقف سالن انبار و شستشوی و صیقل دادن و پولیش کشی و جرم گیری کف سالن و راهروهای سالن تولید کارخانه ......................... و نظافت و شستشوی کلیه شیشه های سالن از داخل و بیرون و بخشهای مشائی از جمله شیشه های روشنایی و نمای ساختمان و درب ورودی و .... و شستشوی و پاکسازی کلیه دیوارهای داخلی و خارجی سالن کارخانه ............................ با استفاده از ماشین آلات مکانیزه و دستگاه های واتر جت پرتابل و واتر جت سند پلاست و دستگاه های کف ساب ومواد شوینده شیمیایی مجاز و موثر


ج) شرایط وتعهدات کار


1- پیمانکار و کارفرما از محدودیتها و مشکلات اجرای کار در سطح کارخانه و داخل سالنهای تولید و همچنین ورود و خروج و تردد لیفتراکها و پرسنل آگاهی داشته و با اطلاع از کمیت و کیفیت کارها به انعقاد پیمان مبادرت مینمایند.
2- عملیات نظافت صنعتی نباید وقفه ای در کار تولید ............................ ایجاد نماید.
3- کلیه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات پرسنل شرکت برعهده پیمانکار می باشد.
4- بر اساس ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مالیات تکلیفی توسط کارفرما کسر و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و در صورت نیاز،مدارک پرداخت را به پیمانکار ارائه خواهد نمود.
5- کارمندان و کارگران پیمانکار ایرانی بوده و همچنین کارمندان و کارگران بیگانه باید دارای پروانه اقامت و اجازه کار باشند.
6- کارگران پیمانکار باید مقررات انضباطی و اخلاقی کارفرما را دقیقاً مراعات نمایند.
7-پیمانکار موظف است نماینده تام الاختیار خود را برای دریافت دستورات و سایر امور لازم رسماً و کتبا ًبه کارفرما معرفی نماید.
8-استفاده بهینه از انرژی و رعایت موارد ENERGY SAVING توسط پیمانکار الزامی است و در اجرای آن کوشا باشد.
9- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل در اجرای این پیمان را در مقابل حوادث بیمه نموده و کلیه بخشنامه های وزارت کار و امور اجتماعی را در مورد کارگران موضوع این پیمان اجراء نماید.
10- مسئولیت کنترل در ایاب و ذهاب و ورود و خروج کارگران بر عهده پیمانکار است.
11- پیمانکار و کارفرما نمی توانند بودن موافقت کتبی طرفین اجرای عملیات موضوع پیمان را به غیر واگذار نمایند.
12- کارفرما موظف است استفاده از امکانات تاسیساتی شامل آب و برق و ابزار آلات مورد نیاز از جمله نردبان و چهار پایه و داربست فلزی و سیم سیار و خدمات کمک های اولیه درمانی ضروری و .... در حد مجاز و ضرورت در اختیار پیمانکار قرار دهد.
13- پرسنل تحت الامر پیمانکار حق استفاده از سرویسهای ایاب و ذهاب پرسنل کارفرما ندارند.
14- رعایت مقررات مندرج در قانون کار مصوب 1369 برای پیمانکار در استخدام کارگران و جذب نیرو الزامی است .
15- پیمانکار موظف است از استخدام افرادی که وضعیت نظام وظیفه آنها نامشخص و دارای سوء سابقه و اعتیاد می باشند جداً خوداری نماید.
17-پرسنل پیمانکار فقط در حیطه کاری خود حق تردد داشته و حق ورود به سایر مکانهای کارخانه سایپا ایران ندارند.
18-رعایت کلیه مقررات و دستورالعملهای شرکت در خصوص مسائل حفاظتی ، ایمنی و اطفاء از سوی پیمانکار الزامی است .
19- پیمانکار باید خدمات مرتبط به اهداف نظام S5 در سالن های تولید را در طول قرارداد رعایت نماید.
20- کلیه اوراق و برگه های موضوع پیمان باید به امضاء و مهر طرفین باشد.
21- کارفرما متعهد می گردد نسب به پرداخت تمام دستمزد و حق الزحمه پیمانکار پس از پایان کار اقدام نماید.


د) مدت پیمان


مدت پیمان قرارداد با توافق طرفین می باشد می باشد
تبصره 1) پیمانکار اجرای عملیات در هر دوره را با اطلاع و هماهنگی قبلی کارفرما اجرا خواهد کرد.
تبصره 2 ) بدیهی است در صورت نیاز در هر زمان و یا مکان های دیگر سالن کارخانه سایپا ایران با موافقت و هماهنگی هر دو طرف پیمان پس از تعیین مقدارمبلغ صورت وضعیت ، اجرای عملیات انجام خواهد شد.
ه) محل اجرای پیمان
محل اجرای عملیات موضوع پیمان ، سالن سوله کارخانه .................. واقع در ........................................ میباشد.

مهر و امضاء کارفرما /مهر و امضاء شرکت یا پیمانکاری

پیشنهاد قیمت

اینجانب ، نام : شهرت: به نمایندگی از شرکت /پیمانکاری

آمادگی دارم با توجه به مشخصات پیمان و موارد خواسته شده از طرف شرکت سایپا ایران کلیه عملیات نظافت صنعتی
سالن کارخانه سایپا ایران را شامل مراحل درج شده در پیمان را به اجراء برسانم .

پیشنهاد قیمت :
پیشنهاد قیمت برای عملیات نظافت صنعتی سوله های کارخانه سایپا ایران ........................................... ریال می باشد .

شماره تلفن : دورنویس :
نشانی :

 

مهر و امضاء کارفرما /مهر و امضاء شرکت یا پیمانکاری

اشتراک این مطلب از طریق:

تصرف عدوانی

✳️ پرسش

شخص "الف" ‌با دیوار کشی و نصب دروازه و احداث بنا و غرس اشجار اقدام به تصرف اراضی شخص "ب" می نماید که با دادخواست شخص "ب"، حکم قطعی مبنی بر قلع و قمع اعیانات احداثی صادر میشود که در مرحله اجرا حکم، فقط ساختمان های احداث شده و درختان قلع و قمع می گردند ولیکن دیوارها و دروازه همچنان باقی مانده و به همین کیفیت از سوی اجرای احکام مدنی تحویل شخص "ب" می شود و در ادامه پس از گذشت یک سال، مجدداً‌ شخص "الف" اقدام به تصرف اراضی متنازع فیه و تعویض قفل دروازه می نماید که بدین جهت شخص "ب" راساً اقدام به تخریب دروازه و رفع تصرف شخص "ا"لف می کند. شخص "ا"لف علیه شخص "ب" شکایتی مبنی بر تخریب دروازه مطرح می نماید علی ایحال آیا اقدام شخص "ب" مجرمانه می باشد یا خیر ؟

 

 نظر اکثریت

با توجه به اینکه دیوارهای احداث شده و دروازه بصورت غاصبانه بنا شده بوده است و در نتیجه اجرای احکام مدنی موظف بوده در هنگام اجرای حکم،‌ مطابق رای دادگاه نسبت به قلع و قمع آن اقدام کند و اقدام اجرای احکام مدنی بر تحویل اراضی تصرف شده به همراه دیوار ها و دروازه اشتباه بوده واین امر موجب ایجاد مالکیت برای محکوم له نمی گردد و در نتیجه تخریب دروازه از سوی محکوم له مجرمانه تلقی شده لکن با توجه به تصرف مجددزمین از سوی محکوم علیه و اشتباه واحد اجرای احکام مدنی در عدم اجرای کامل حکم،‌ موجب تصور و ذهنیت محکوم له برمالکیت وی نسبت به دیوارها و دروازه شده ، در واقع وی فاقد سوء نیت برای ارتکاب جرم بوده است.

❇️ نظر اقلیت

با اجرای بخشی از حکم و تحویل زمین به همراه دیوارها و دروازه فی المجلس و حضور محکوم علیه در آن زمان و عدم اعتراض نامبرده به این موضوع به منزله رضایت او به تحویل دروازه و دیوارها و عدم تخریب و قلع و قمع آن بوده و متعاقبا تصرف مالکانه محکوم له در طی مدت زمان یک ساله حکایت از تایید آن موضوع دارد و در نتیجه تعویض قفل از سوی محکوم علیه به قصد ایذاء و اذیت محکوم له صورت گرفته و تخریب دروازه در چنین موقعیتی فاقد وصف مجرمانه می باشد.

 نظر هیئت عالی

اساساً تحقق جرایم موکول به احراز شرایط مادی و معنوی جرم از سوی مرجع قضایی ذیربط است. و لذا در صورتی که سوء نیت مجرم از طرف مرجع مزبور احراز نگردد، عنصر معنوی جرم محقق نشده است. از سوی دیگر، مستفاد از ماده 144 ق.م.ا مصوب 1392 و ماده 677 ق.م.ا مصوب 1375 (تعزیرات) ، تخریب اموال دیگران در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منابع غیر مجاز یا سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است . لذا در فرض سوال مرجع رسیدگی کننده به اتهام در صورت عدم احراز سوء نیت مکلف به صدور قرار منع تعقیب خواهد بود بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری ... مورد تایید است.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking