بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

نمونه قرارداد پیمانکاری جزء

پيمان جزء

اين قرارداد در تاريخ ............................ فيمابين ...................... به نمايندگي ............................... به موجب معرفي نامه / حكم / شماره ...................................... به عنوان كارفرما از يك طرف و آقاي/ شركت ............. به شماره شناسنامه / ثبت شركت ................ به مديريت ......................... كه طي آگهي / نامه شماره ....... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .

ماده 1- موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد ، عبارت است از .................................................. كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 8 همين قرارداد مي باشد و در صورتيكه پس از تحويل ، بنا به تشخيص كارفرما خلافي از اين حيث در موضوع قرارداد مشاهده شود پيمانكار به هزينه خود موظف به اصلاح مورد در اسرع وقت مي باشد .

ماده 2-مدت قرارداد


مدت كل قرارداد .................... روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ................. الي ...................
خواهد بود و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :

ماده 3- امور مالي و مبلغ قرارداد :


الف : مبلغ كل
مبلغ كل قطعي/تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ................. ريال و به عدد ................ ريال از قرار ............................ ريال مي باشد .
ب: پيش پرداخت :
كارفرما قبول نمود مبلغ به حروف/ به عدد .............. ريال معادل ( ......... درصد )كل مبلغ قرارداد را از طريق چك به شماره بانك ................. به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه بانكي به شماره به مبلغ .................. ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك .................. كه تا تاريخ ............. معتبر بوده و يا بنا به درخواست كارفرما قابل تمديد باشد و يا سفته شماره .................. به مبلغ ............ ريال معادل (دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار پيمانكار قرار دهد .
ج: اسناد و مدارك و نحوه پرداخت :
اسناد و صورت وضعيت هاي مربوط به هر قسمت از موضوع قرارداد و هر مرحله توسط پيمانكار ارائه و پس از تنظيم صورت مجلس لازم در مورد تحويل و تحويل هر قسمت از كار ، ماليات پيمانكار پس از كسر .........% بابت پيش پرداخت (در صورتي كه چندين پرداختي صورت گرفته باشد)و هر گونه كسور قانوني ظرف مدت روز از تاريخ ارائه اسناد پرداخت مي شود .

ماده 4- تضمين:


پيمانكار مبلغ به حروف و به عدد ......................... ريال معادل 5%.درصد كل بهاي قرارداد را به صورت تضمين نامه بانكي شماره ...................... صادره از بانك .................... كه تا تاريخ .................. معتبر مي باشد و در صورت درخواست كارفرما ،پيمانكار ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت .................. به عنوان تضمين اجراي تعهد به كارفرما تحويل مي دهد . در صورت انجام كامل تعهدات از سوي پيمانكار و تحويل قطعي حداكثر تا مدت .................. روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت مجلس تحويل قطعي توسط وي تضمين مذكور مسترد خواهد شد .

ماده 5- كسور قانوني


علاوه بر 5% فوق كارفرما معادل 10% از هر پرداخت بابت حسن انجام كار كسر و پس از تحويل قطعي و نهايي كار تسليم پيمانكار خواهد نمود .

ماده 6- ساير كسور قانوني :


پرداخت هر گونه عوارض و ماليات و ساير حقوق دولتي به عهده پيمانكار مي باشد كه كارفرما در هر پرداخت از مطالبات مشار اليه كسر مي كند .

ماده 7- مواد اوليه


-نوع ، مقدار و ارزش موادي كه از سوي كارفرما به طور الزامي / همكاري از طريق .................... در اختيار پيمانكار قرار ميگيرد ، به شرح ذيل مي باشد :

ماده 8- نوع و مشخصات فني


نوع و مشخصات فني موضوع قرارداد به شرح ذيل و مطابق نقشه ها و جداول پيوست ها مي باشد .

ماده 9- دوره تضميني


حسن انجام كليه عمليات موضوع قرارداد از تاريخ تحويل موقت براي مدت ............. روز / ماه / سال از طرف پيمانكار تضمين مي گردد . اين مدت دوره تضمين ناميده مي شود .

 

ماده 10- تغييرات مقادير كار


كارفرما مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود 25% موضوع پيمان را كاهش يا افزايش دهد كه در اين صورت مدت قرارداد نيز به همان ميزان تغيير خواهد كرد و در هر حال مراتب بايد حداقل ................. روز قبل با اطلاع پيمانكار برساند .

ماده 11- تعطيل و تاخير


الف : در صورتيكه به علت نبودن نقشه يا برخي مصالح و يا مسائل مالي و غيره كارفرما نتواند به تعهدات خود عمل كند و احتمال تعطيل كارگاه برود 15 روز قبل ، تعطيلي كارگاه را به پيمانكار اعلام مي نمايد .
تبصره 1- مدت تعطيلي بيش از مدت كل پيمان نمي تواند باشد و در هر حال مدت تعطيلي بيش از 3 ماه نمي تواند باشد .
تبصره 2- در هر حال مدت تعطيلي به مدت پيمان اضافه مي شود .
ب: در صورتيكه پيمانكار در انجام تعهدات خود قصور ورزد كارفرما مي تواند :
1- تا 3/1 مدت پيمان براي هر روز ديركرد 1000/1 مبلغ كل پيمان از قرار هر روز .................. ريال از محل تضمين سپرده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .
2- از 3/1 تا 3/2 مدت پيمان براي هر روز ديكرد دو برابر بند 1 فوق الذكر از قرار هر روز ..................... ريال از محل تضمين سپرده شده حسن انجام كار و تضمين اجراي تعهد وصول نمايد .
3- چنانچه مدت تاخير از 3/2 مدت پيمان تجاوز كند كارفرما مي تواند ضمن اجراي بند هاي 1 و 2 فوق الذكر پيمان را طبق ماده 46 شرايط عمومي پيمان فسخ و مطابق ماده 47 همان پيمان عمل نمايد .

ماده 12- فورس ماژور


در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به كارفرما ارائه نمايد تا در صورت قبول مشار اليه با توافق طرفين در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .

ماده 13- تائيدات و تعهدات پيمانكار


الف : پيمانكار تعهد نمود موارد ذيل را دقيقاً مراعات كند :
1- در حفظ و نگه داري ابزار و ماشين آلات و وسايل و مصالح موجود در كارگاه نهايت كوشش را مبذول و در استفاده از آنها نهايت صرفه جويي را بنمايد .
2- در صورت ورود هر نوع خسارتي به اموال منقول و غير منقول متعلق به كارفرما اعم از مفقود شدن ، سوختن و غيره خسارت وارده را عيناً جبران و يا به نحوي عمل نمايد كه رضايت كارفرما جلب گردد .
3- كليه امور ايمني و بهداشتي را جهت سلامت جان كارگران و كاركنان به اجراء درآورد .
4- مقررات و ضوابط داخلي سازمان را مراعات كند .
5- كارگران ايراني بايد داراي شناسنامه و برگ پايان خدمت يا معافست پزشكي يا كفالت معتبر و كارگران بيگانه بايد داراي پروانه كار معتبر باشند .
6- پيمانكار و يا نماينده معرفي شده از طرف وي بايد به طور مداوم در محل كارگاه حضور داشته باشند و عمليات اجرايي تحت سرپرستي ايشان انجام گيرد .
7- نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا ..................... طرح و يا كاركنان در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .
ب: همچنين پيمانكار اعلام نمود كه :
1- مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد ، به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نمي كند و در صورتي كه خلاف آن ثابت شد ، علاوه بر تحمل مجازات قانوني كارفرما نيز حق دارد برابر ماده 17 عمل نمايد .
2- از تمام مشخصات فعلي ، اسناد و مدارك ، نقشه ها خصوصيات و قيمت مواد و مصالح كار ، تهيه كارگران ساده و متخصص به تعداد كافي و ساير جزئيات موضوع قرارداد اطلاع كامل حاصل و سود خود را نيز ملحوظ نموده است و نمي تواند از انجام تعهدات خود جزاً يا كلاٌ به معاذير فوق متعذر گردد يا در انجام آن تاخير نمايد .
3- در خاتمه قرارداد هرگونه طرح ، نقشه ، قالب ، الگو ، فرمول و غيره را به كارفرما تسليم مي نمايد .
4- حق انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون توافق كتبي كارفرما به غير ندارد .
5- پيمانكار حق ندارد بدون اجازه كتبي كارفرما مفاد قرارداد را كلاً يا جزاً در طول اجرا حتي پس از اتمام آن فاش نمايد .

ماده 14- تعهدات كارفرما


الف – تحويل كارگاه
ب: تحويل نقشه ها و طرح ها بر اساس ماده 8 همين قرارداد
ج: آماده نمودن ابزار و وسايل و مواد اوليه (در صورتيكه به عهده كارفرما باشد )
د: پرداخت وجه در قبال صورت وضعيت هاي تائيد شده
ه: پرداخت هزينه هاي مربوط به تغييرات نقشه ها و طرح ها و دستور العمل ها ييكه به صورت كتبي به پيمانكار ابلاغ شده باشند در اين صورت موارد به عنوان متمم قرارداد منظور و هزينه ها بر مبناي قيمت قرارداد محاسبه خواهند شد .
تبصره : در هر صورت مبلغ هزينه هاي مزبور بيش از 10 درصد كل قرارداد نمي تواند باشد .

ماده 15- تحويل موقت


پس از آنكه پيمانكار عمليات موضوع قرارداد را طبق مشخصات فني مندرج در ماده 8 همين قرارداد انجام داد مي تواند از طريق ناظر درخواست تحويل موقت نموده و نماينده خود را براي (عضويت در كميسيون تحويل معرفي نمايد ، ناظر پس از بررسي و تائيد تاريخ تشكيل كميسيون را مشخص و به اطلاع پيمانكار و كارفرما مي رساند و كميسيون مركب خواهد بود از :
- نماينده كارفرما يك نفر
- نماينده امور مالي كارفرما يك نفر
- ناظر كارگاه يك نفر
- نماينده پيمانكار يك نفر
پيمانكار موظف است با اطلاع از تاريخ تشكيل كميسيون وسايل مورد نياز را جهت آزمايشات مربوطه آماده نمايد و آزمايش هاي لازم با حضور اعضاي كميسيون توسط ناظر (دستگاه نظارت )انجام و نتايج حاصله در صورت مجلس تحويل موقت قيد مي گردد.
تبصره : در صورت وجود نقائص ،موارد آن درج و ظرف مهلت مقرر در صورت مجلس تحويل موقت ، پيمانكار ملزم به رفع آن بوده و ناظر موظف به پيگيري مورد و اعلام نتيجه به كارفرما مي باشد .

ماده 16-تحويل قطعي


پس از گذشت ....................... روز / ماه / سال دوره تضميني (پس از تحويل موقت ) كميسيون طبق ماده 15 تشكيل و پس از بازديد كارها در صورت مطابقت آن با مشخصات مندرج در ماده 8 و عدم وجود عيب و ايراد ، تحويل قطعي طي صورت مجلس انجام مي شود .

ماده 17- فسخ قرارداد


در صورت عدم اجراي هر يك از مفاد قرارداد توسط پيمانكار ، كارفرما حق دارد ضمن فسخ قرارداد و تضمين حسن اجراي تعهد ، كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از محل تضمين مزبور و ساير اموال پيمانكار به هر طريق كه صلاح بداند وصول نمايد .
تبصره : در هر حال كارفرما ميتواند با ................... روز اعلام قبلي ، قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه مطالبه يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق بند ج ماده 3 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 18- حل اختلاف


در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسير و تعبير و اجراي قرارداد موضوع به ............................ ارجاع داده مي شود و نظر مرجع مذكور قاطع و براي طرفين لازم الاجراء است .

ماده 19-ساير شرايط


1- ناظر كارگاه (دستگاه نظارت ) را كارفرما تعيين و كتباً به پيمانكار معرفي مي كند .
2- در مواردي كه اين قرارداد سكوت اختيار نموده ، اولاً شرايط عمومي پيمان و ثانياً ساير قوانين دولتي معتبر است .

ماده 20- اسناد و مدارك پيمان


اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :
1- پيمان حاضر
2- تضمين نامه ها
3- شرايط عمومي پيمان
4- مشخصات فني ، خصوصي پيمان
5- نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي
6- برنامه تفصيلي اجرايي و صورت مجلس ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان در مدت تنظيم و به امضاء طرفين برسد .

ماده 21-


هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم و تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اهميت و اولويت مي باشد .
1- اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسات به ترتيب آخرين تاريخ صدور
2- نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره .................. قرارداد )
3- مشخصات فني خصوصي
4- مشخصات فني عمومي
5- پيمان حاضر
6- شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 22- اقامتگاه


اقامتگاه كارفرما :

اقامتگاه پيمانكار :

تبصره : طرفين قرارداد ملزم هستند در صورت تغيير آدرس حداكثر ظرف 10 روز نشاني جديد خود را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند ، در غير اين صورت كليه مراسلات ، آگهي ها و اخطارهاي قانوني به آدرس سابق نافذ و معتبر بود .

اين قرارداد در ......................... ماده و ........................ تبصره و با حذف مواد ................... در سه نسخه به اعتبار واحد تنظيم و مبادله گرديد .

 

امضاء نماينده پيمانكار/ امضاء نماينده كارفرما /امضاء معاونت

اشتراک این مطلب از طریق:

دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

✳️ دریافت گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار الزامی شد.

اشتراک این مطلب از طریق:

عدم وجود سند مالکیت

✳️ عدم وجود سند مالکیت مانع اعمال حق فسخ توسط مصالح نخواهد بود.

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در فنی و خدماتی

قرارداد برگزاری كارگاه آموزشی ویژه کارکنان دولتی با خصوصی

قرارداد برگزاري كارگاه آموزشی ویژه کارکنان

 

ماده اول – طرفین قرارداد:


قرارداد حاضر در اجرای بخشنامه شماره 200/20549 1390/08/18 - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بين .................... به نمایندگی دکتر ........................... معاون ...................... دانشگاه به نشاني .................. كه من بعد در اين قرارداد «کارفرما» ناميده مي شود از يك طرف و موسسه ................... به شماره ثبت ..................... شناسه ملی ....................... دارای پروانه فعالیت به شماره ...................... مورخ ....................... از مرکز مدیریت آموزش دولتی/دفتر آموزش و پژوهش استانداری ............. با امضاء اقای/ خانم .................. با کد ملی ....................... که بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ..................... مورخ.................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور موسسه مزبور می باشد به آدرس .................................................................. کد پستی ..................................... و شماره تلفن ............................. كه من بعد در اين قرارداد «مجری » ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده دوم – موضوع قرارداد:


برگزاری دوره های آموزشی .................................. در محل کارفرما به مدت.............. روز ، جمعاً به مدت ................. ساعت آموزش مصوب بر اساس مجوز شماره ..................................... مورخ .................................. کمیته اجرایی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت ...................... نفر از کارکنان کارفرما.

ماده سوم – محل اجرای قرارداد:


...............................................................................................................................

ماده چهارم – مدت قرارداد:

 

از تاریخ........................... لغایت .............................. به مدت .................... روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:
روز شروع دوره ....... : ............... شنبه مورخ ........................... (صبح و بعد ازظهر)
روز شروع دوره ..... : ............... شنبه مورخ ........................... (صبح و بعد ازظهر)


ماده پنجم – مبلغ قرارداد:


حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ ................................. ریال ( ................................. ریال) می باشد که پس از تایید برگزاری دوره های آموزشی توسط ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.
الف) حق التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ......................................... ریال.
ب) هزینه پذیرائی شامل .................................. جمعاً مبلغ ....................................... ریال
ج) هزینه تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف ،پوشه ، طلق، ماژیک مبلغ ..................................... ریال.
تبصره: در صورت اضافه يا كسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در پايان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق الزحمه طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.

ماده ششم – فسخ قرارداد:


هر يك از طرفين قرارداد اين حق را خواهند داشت كه قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل این قرارداد را بطور يك جانبه فسخ نمايند.

ماده هفتم - بروز حوادث قهري:


در صورتي كه حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه اقتدار و اختيار بر هر يك از طرفين قرارداد حاكم گردد و موجب بروز هر گونه تاخير در اجراي مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرايط فوق قرارداد به حالت تعليق در آمده و مسئوليتي از اين جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

ماده هشتم - داوري و حكميت :


در صورت بروز اختلاف در اجراي مفاد قرارداد و يا اختلاف نظر در تفسير بندهاي قرارداد، ملاك عمل طرفين حكميت و داوري داور مرضي الطرفين (کمیته ماده 94 آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما) خواهد بود.

ماده نهم – تعهدات مجری :


1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت .......... روز همکاری نماید .
2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد.
3. پرداخت حق الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت ............. روز بر عهده مجری می باشد.
4. ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار ........................ و میان وعده شامل .............. و تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه ، طلق، ماژیک جهت شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می باشد.
5. بکارگیری مدرسین مورد تایید کمیته اجرائی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع کارفرما یا دارای گواهی صلاحیت از مرکز آموزش مدیریت دولتی برعهده مجری می باشد.
6. تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر مراکز بر عهده مجری می باشد.


ماده دهم – تعهدات دانشگاه:


1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده کارفرما می باشد .
2. تامین وسیله ایاب و ذهاب در شهرستان ........... بر عهده کارفرما می باشد.
3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.
4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

 

ماده یازدهم - تضمین انجام تعهدات:


به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (12) این قرارداد بطور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به مجری عودت خواهد گردید.


ماده دوزادهم - رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف:


مسئول رسيدگي به تخلفات مجری ستاد اجرايي آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع کارفرما خواهد بود و چنانچه اختلافاتي بين طرفين اول و دوم اين قرارداد پيش آید اعم از اينكه مربوط به اجراي مفاد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرارداد و ساير اسناد و مدارك پيوست قرارداد باشد و طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق یا کمیته صدرالذکر رفع نمايند، بدواً در کمیته موضوع ماده (94) آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما مطرح و رای مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، در صورت عدم اجرا طرفین می توانند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه قضائی موضوع را حل و فصل نمایند.
تبصره 1: مجری ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.
تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت هاي کارفرما به مجری موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده سیزدهم - اصلاح قرارداد:


کارفرمامی تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا 25% مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با مجری، خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته مندرج در ماده (12) قرارداد با قیمتهای توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا 25% مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

ماده چهاردهم - ممنوعیتهای قانونی:


مجری اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

 

ماده پانزدهم - قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:


ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده شانزدهم - نشاني طرفين :


نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده هفدهم - نسخ قرارداد:


اين قرارداد در سه صفحه، 17 ماده ، سه تبصره،10 جزء و در چهار نسخه تنظيم شده است كه پس از امضا و تاييد طرفين همگی حکم واحد داشته و فیمابین و قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجرا مي باشد.


با امضاء رئیس موسسه و مدیر مالی موسسه ...................... /مدیر عامل موسسه ....................
یا افراد مجاز از طرف ایشان

 

اشتراک این مطلب از طریق:

ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

✳️ ادعای مالکیت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبتی

 

 شخصی با ادعای مالکیت نسبت به یک قطعه زمین دادخواست خلع ید علیه متصرف تقدیم نموده است در حالی که ملک مورد ادعا سابقه ثبت ندارد نحوه رسیدگی به دعوا چگونه است و دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking