بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری

✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1977 مورخ 1397/11/02 در خصوص طرح تفصیلی شهری تعیین و تکلیف نموده است.

اشتراک این مطلب از طریق:

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری

✳️ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 1976 مورخ 1397/11/02 در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری تعیین و تکلیف نموده است.

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مشاوره

قرارداد مشاوره توسعه امور حفاظت فیزیکی

قرارداد مشاوره توسعه امور حفاظت فیزیکی

این قرارداد بین ............... شرکت ............... با نمایندگی ............... ( قائم مقام مدیر کارخانه ) به نشانی ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ............... فرزند ............... به نشانی .............................. که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می شود با شرایط زیر منعقد می گردد .


ماده 1) موضوع قرارداد


ارائه خدمات مشاوره ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد .


ماده 2 ) خدمات قرارداد


خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می گردد به شرح زیر خواهد بود :
1-2- همکاری در تهیه طرح های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .
2-2- ............... پیش نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه .
3-2- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذیربط می گردد .
4-2- مشاوره با امور اداری طرح های مقطعی و کوتاه مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه .
5-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل تردد پرسنل در خارج از وقت اداری با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت
6-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل مراجعین از درب اطلاعات با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت .
7-2- همکاری در تهیه سیستم کنترل افراد متفرقه به کوی مهندسین .
8-2- پیگیری پرونده های حقوقی با همکاری مشاور حقوقی کارخانه در ادارات مربوطه .
9-2- پیگیری پرونده هایی که به نوعی با سازمان ها و ارگان های نظامی و انتظامی سیاسی و امنیتی مرتبط می باشد .


ماده 3) ساعت انجام کار قرارداد


با توجه به نیاز کارخانه ساعت انجام کار مشاور در روزهای .............. از ساعت .......... صبح الی .......... بعد از ظهر می باشد .
تبصره 1ـ در صورت نیاز کارخانه به تغییر در ساعات فوق با هماهنگی مشاور ساعات مربوطه قابل تغییر است .
تبصره 2ـ حداکثر ساعت کار مورد نظر در هر ماه ............. ساعت می باشد .


ماده 4) مدت قرارداد


مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ ................ به مدت ............. ماه تعیین می گردد.


ماده 5) ناظر قرارداد


ناظر قرارداد آقای ............... مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید .


ماده 6) مبلغ قرارداد


مبلغ قرارداد به ازاء هر ساعت کار مشاوره ای ...................... ریال تعیین می گردد .
تبصره 1ـ در صورت نیاز به انجام مأموریت برای مشاوره به ازاء هر روز مأموریت مبلغ ................. ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره 2ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ ................... ریال به مشاوره پرداخت می گردد .
تبصره 3ـ در صورتی که نیاز باشد که مشاور جهت انجام امور کارخانه به ادارات دیگر عزیمت نماید وسیله نقلیه توسط کارفرما تأمین خواهد شد .


ماده 7 ) تعهدات کارفرما


1-7- هزینه های مربوط به تحریر , تکثیر در جهت ارائه خدمات فوق الذکر به عهده کارفرما
می باشد .
2-7- کارفرما متعهد می گردد حق الزحمه مشاوره ای ایشان برابر تعرفه اعلام شده پس از کسر مالیات در پایان هر ماه به ایشان پرداخت نماید .


ماده 8 ) فسخ قرارداد


در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی 10 روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد و پیمانکار موظف به اتمام کلیه امور نیمه تمام بوده و بعد از تأیید ناظر قرارداد مبنی بر اتمام کار نیمه تمام می تواند تسویه حساب نماید .


ماده 9 ) حق اختلافات ( حکمیت و داوری )


طرفین قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث مورد توافق طرفین حل و فصل گردد .


ماده 10 ) تعهدات مشاوره


مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ببندد . سایر موارد پیش بینی نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است .


ماده 11) مواد و نسخ


این قرارداد در 11 ماده و 5 تبصره و دو در محل کارخانه ............ تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

کارفرما ............... مشاور ...............

 

اشتراک این مطلب از طریق:

اشتغال در امور فنی بخش ساختمان و شهرسازی

✳️ نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص اشتغال در امور فنی بخش ساختمان وشهرسازی

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد شرکت آب و فاضلاب با تامین کننده و خریدار لوازم لوله و تجهیزات آب

 

قرارداد


اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي قرارداد و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است و قرارداد ناميده مي‌شود، بين شركت آب و فاضلاب استان ....................... با نمايندگي …………………… (مدیر عامل) و …………………… (نماینده هیئت مدیره)كه در اين قرارداد خریدار ناميده ‌مي‌شود، از يكسو، و شرکت .......................... كه در اين قرارداد، تأمین کننده (فروشنده) ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقرّرات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.
در این موافقتنامه، کلمات و عبارتها، دارای همان معانی هستند که در شرایط عمومی و خصوصی قرارداد به آنها اطلاق شده است.


ماده1- موضوع قرارداد:


تأمین، بارگیری، حمل ، آزمايش و بازرسی، تخلیه و تحويل ، لوله های UPVC ساده به مقدار 960 متر و لوله های UPVC مشبک به مقدار 1260 متر به قطر 350 میلیمتر اتصال رزوه ای ( قطر خارجی 400 میلیمتر ) ،مخصوص نصب در دیواره چاه های آب (تا عمق 300 متر - KV ) به همراه ابزارآلات به شرح پیوست شماره 1 در انبار کارفرما.
تذکر: فروشنده می بایست در صورت لزوم کالای تولید شده را در محل انبار خود نگهداری نموده و پس از درخواست خریدار (نماینده کارفرما) در محل پروژه تحویل نماید و هزینه بارگیری و حمل به عهده فرشنده و هزینه تخلیه به عهده کارفرما می باشد .


ماده2- اسناد و مدارک قرارداد


اسناد ومدارک زیر در مجموع، قرارداد بین خریدار و تأمین کننده را تشکیل می دهند و هر یک، به عنوان جزیی از قرارداد محسوب می شوند.
1. موافقتنامه
2. شرایط عمومی قرارداد
3. شرایط خصوصی
4. پیوستها (شامل: 1- برنامه زمانی 2- مشخصات و آئیننامه های مورد تأئید و ابلاغی خریدار)
5. سایر اسناد و مدارکی که بر اساس مفاد قرارداد، در مدّت اجرای کار تنظیم می شود و به تأئید دو طرف قرارداد می رسد.


ماده3- مبلغ قرارداد


مبلغ پیمان برای انجام تعهدات موضوع قرارداد، به طور مقطوع ...................................... [قیمت پیشنهادی مناقصه گر] می باشد که در صورت تغییر مقادیر (موضوع ماده 24شرایط عمومی) به تناسب تغییر می یابد.
هزينه اجراي كارهاي موضوع قرارداد از محل اعتبارات عمرانی شركت آب و فاضلاب استان قزوين تامين ميگردد .
2-1- مبلغ پیش پرداخت: تا ده (10) درصد کل قرارداد و در برابر اخذ ضمانتنامه معتبر.
تبصره : تضمین یا سپرده پیش پرداخت به تناسب انجام کار یا تحویل کالا بر اساس گواهی خریدار آزاد می گردد . وفق تصویبنامۀ هیأت وزیران (مصوّبات شماره‌هاي 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 و 20071/ت30980 هـ مورخ 21/4/1383) .
2-2- تضمین انجام تعهدات: معادل ده (10) درصد کل مبلغ قرارداد و وفق تصویبنامۀ هیأت وزیران (مصوّبات شماره‌هاي 42956/ت28493هـ مورخ 11/8/1382 و 20071/ت30980 هـ مورخ 21/4/1383) اخذ و پس از تصفیه حساب قطعی مسترد می گردد.


ماده4- تاریخ تنفیذ، شروع کار و مدّت قرارداد


4-1- تاریخ نافذ شدن قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد و تسلیم تضمین انجام تعهدات است.
4-2- مدّت تکمیل کار و تحویل موقت آن از زمان شروع کار سه (3) ماه است. جزئیات مقاطع زمانی قسمتهای اصلی کار (Milestone) در پیوست دو مشخص شده است. تغییرات مدّت اجرای کار تابع ماده 25 شرایط عمومی خواهد بود.
4-3- خسارت تأخیر غیر مجاز در تکمیل به موقع کار تابع ماده 35 شرایط عمومی می باشد.
بر اساس این ماده هرگاه بدلیل قصور تأمین کننده در اتمام کار طبق برنامه یا قسمتهای اصلی آن تاخیر پیش آید خسارت تأخیر در تکمیل به موقع کار به میزان تعیین شده در شرایط خصوصی از تأمین کننده وصول می شود. مجموع مبلغ مربوط به این نوع تأخیرها از بیست و پنج (25) درصد مبلغ قرارداد بیشتر نمی شود.
4-4- دوره تضمین کیفیت کالاهای موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت برای مدّت دو (2) سال از طرف تأمین کننده تضمین می گردد و چنانچه در دوره تضمین هرگونه عیب و نقصی در کالاهای مذکور مشاهده گردد، تأمین کننده مطابق نظر خریدار موظف به جبران خسارات ایرادی بوده و بایستی پس از اعلام نماینده خریدار، ظرف مدّت یک ماه، با هزینه خود نسبت به مراجعه و تحویل دریچه های جایگزین اقدام نماید.
چنانچه تأمین کننده در مهلت مقرّر نسبت به تحویل اقلام موضوع مناقصه جایگزین اقدام ننماید، خریدار راساً درخصوص تأمین اقلام موضوع مناقصه جایگزین اقدام و هزینه مربوطه را به اضافه بیست (20) درصد، از محل تضمین ها و مطالبات تأمین کننده و یا سایر طرق قانونی وصول می نماید.
تبصره: بدیهی است در صورت تعویض اقلام موضوع مناقصه تحویلی پنجاه (50) درصد مبلغ مربوطه بابت جبران ضرر و زیان ناشی از هزینه نصب، از محل تضمین ها و مطالبات تأمین کننده و یا سایر طرق قانونی توسط خریدار وصول خواهد شد.


ماده 5- مدیریت طرح (نماینده خریدار) و دستگاه نظارت :


مدیر طرح (نماینده خریدار) در این پروژه معاونت خدمات مشترکین ودرآمد شرکت آب و فاضلاب استان قزوین می باشد.
دستگاه نظارت در این پروژه ......................... به نشانی ......................... ......................... می باشد.

 

ماده 6- شرايط خاص:


6 ـ 1) فروشنده ضمن عقد لازم كارفرما(خریدار) را وكيل خود با حق توكيل به غير ولو مكرّر قرار داده و كارفرما مي‌تواند به صلاحديد خود در هر زمان نسبت به فسخ يا خاتمه قرارداد و انجام تسویه حساب اقدام و كليه موارد مربوط به آنها را نيز از طرف موكل انجام دهد.
6 ـ 2) كليه مفاد مندرج در شرايط عمومي كه با شرايط درج شده در اين موافقتنامه و شرایط خصوصی آن مغايرت نداشته باشد، بر اين قرارداد حاكم مي‌باشد.
6 ـ 3) كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش را فروشنده ضمن عقد از خود اسقاط نموده است.


ماده 7 - نشاني دو طرف :


نشاني كارفرما: …………………………………………………………………………………………………………………….
نشاني تأمین کننده:

ماده 8 – تعداد نسخ موافقتنامه :


این موافقتنامه مشتمل بر 8 ماده به همراه سایر مدارک مربوطه در 5 نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد داشته و برای طرفین پیمان لازم الاجراء می باشد .

خریدار : تأمین کننده(فروشنده) :
شركت آب و فاضلاب استان قزوين
امضاء : امضاء :

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking