بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد بيمه درمان گروهی جبران هزينه های بيمارستانی

نمونه
قرارداد بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني
(مستلزم بستري شدن در بيمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي )

تاريخ صدور :........................................


تاريخ شروع قرارداد :.......................................


تاريخ انقضاء قرارداد :.......................................


شماره قرارداد : ............................


تعداد: حدود .....................نفر


حق بيمه ساليانه :....................................


اين قرارداد بين شركت سهامي بيمه ..................... به عنوان بيمه گر به نشاني تهران ....................... و شركت ................. به نشاني تهران – خيابان .................................................................. به عنوان بيمه گزار با شرايط زير و بر اساس قانون و مقررات بيمه در ايران و آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه در نه ماده و دوازده تبصره و در خفت نسخه تنظيم ( هر يك از نسخ در حكم واحد مي باشد ) منعقد مي گردد .

ماده 1- بيمه شدگان


بيمه شدگان عبارت است از كليه كاركنان شاغل بيمه گزار ئ اعضاء خانواده تحت تكفل آنها شامل همسر و فرزندان مشروط بر اينكه اسامي كليه بيمه شدگان قبلاً به بيمه گزار ارائه شده و به تائيد وي رسيده باشد .
تبصره 1- فرزندان ذكور بيمه شدگان تا سن 18 سال تمام در صورت اشتغال به تحصيل تا سن 25 سال فرزندان اناث تا زمان ازدواج يا اشتغال به كار تحت پوشش اين بيمه مي باشند .
تبصره 2: حداقل سن مشمول بيمه براي نوزادان از بدو تولد و حداكثر سن براي هر يك بيمه شدگان 60 سال بوده و تا پايان 65 سالگي با دريافت 50% حق بيمه و از 65 سالگي تا 70 سالگي تمام يا دريافت دو برابر حق بيمه مي توان بيمه شده را تحت پوشش اين بيمه نامه قرارداد .


ماده 2- موضوع بيمه


1-2) موضوع بيمه عبارت است از جبران هزينه هاي بيمارستاني و جراحي ناشي از بيماري و حوادث احتمالي مستلزم بستري شدن در بيمارستان ، هزينه هاي زايمان (اعم از طبيعي و سزارين ) و هزينه هاي پاراكيلينيكي بر طبق شرايط اين قرارداد .
2-2) هزينه هاي انتقال بيمار به علت موارد اورژانس جهت درمان از كليه شهرستانها به تهران يا ساير مراكز استانها توسط آمبولانس با تشخيص پزشك معالج و به شرط بستري در بيمارستان مقصد مشمول اين قرارداد مي باشد .


ماده 3- وظايف بيمه گزار


1-3) بيمه گزار موظف است هنگام عقد قرارداد فهرست اسامي بيمه شدگان (تمامي كاركنان ) و تعداد افراد تحت تكفل ايشان را بر طبق ماده يك براي بيمه گزار ارسال و متعاقباً ظرف مدت 30 روز مشخصات بيمه شدگان و افراد تحت تكفل را شامل نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، شماره شناسنامه ، نسبت خانوادگي ، به طور خوانا و بدون قلم خوردگي جهت بيمه گر ارسال نمايد .
2-3) بيمه گر موظف است در طول مدت قرارداد فهرست تغييرات افزايش ناشي از روابط استخدامي (جديد الاستخدام – انتقالي – مامور به خدمت ) و همچنين همسر و فرزندان شاغلين كه بعد از شروع قرارداد تحت تكفل كاركنان قرار گرفته اند با ذكر مشخصات بر طبق ماده سوم در هر ماه به بيمه گر اعلام نمايد .
تبصره 4: كاركنان فعلي بيمه گزار و اعضاء خانواده تحت تكفل طرف مدت سي روز از شروع قرارداد مي توانند نسبت به پذيرش پوشش اقدام نمايند و پس از پايان مهلت مقرر افزايش اين گروه كاركنان موكول به ابتداي سال آتي قرارداد مي گردد .
تبصره 5 : تاريخ موثر براي حذف بيمه شده و تاريخ موثر جهت شروع پوشش ( به استثناء نوزادان كه لحظه تولد داراي پوشش مي باشند ) اولين روز سررسيد ماه بعد از وصول تقاضاي كتبي امور اداري بيمه گزار خواهد بود .
3-3) حق بيمه ساليانه هر يك از بيمه شدگان (كاركنان شاغل ) و هر يك از افراد تحت تكفل آنان مبلغ .................. ريال بابت جبران هزينه هاي بيمارستاني ، زايمان و پاراكيلينيكي مي باشد .
4-3)بيمه گزار متعهد است حق بيمه ساليانه قرارداد را در چهار قسط سه ماهه به بيمه گر پرداخت نمايد . بدين ترتيب كه قسط اول را در شروع قرارداد و اقساط بعدي را به فاصله سه ماه به سه ماه در تاريخهاي / / و / / و به بيمه گر پرداخت نمايد .
5-3) حق بيمه هر يك از بيمه شدگان در همان ماه و حداكثر ظرف مدت 15 روز مي بايستي در وجه بيمه گر پرداخت گردد در غير اين صورت تعهدات بيمه گر از تاريخ سررسيد حق بيمه پرداخت نشده به حالت تعليق درآمده و هزينه معالجات در زمان تعليق غير قابل پرداخت مي باشد تعهدات بيمه گر از زمان پرداخت حق بيمه شروع و قرارداد از حالت تعليق خارج مي گردد .
تبصره 6: به منظور اعتبار قرارداد بيمه گزار مي بايستي اولين قسط حق بيمه را پس از امضاء قرارداد در وجه بيمه گر پرداخت نمايد .
6-3) حق بيمه هاي برگشتي متعلق به تغييرات قرارداد در پايان سال بيمه اي به طور يك جا محاسبه و به بيمه گزار مسترد مي گردد .
7-3) حق بيمه هاي كمتر از يك ماه (كسر ماه ) يك ماه محاسبه خواهد شد .

ماده 4 – تعهدات بيمه گر


بيمه گر متعهد است در ازاء پرداخت حق بيمه و انجام ساير تعهدات از طرف بيمه گزار هزينه هاي بيمارستاني شامل: اعمال جراحي و ساير هزينه هاي پزشكي هر يك از بيمه شدگان و افراد تحت تكفل آنان را در طول يك سال قرارداد به شرح زير پرداخت نمايد
1-4)پرداخت كليه هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي ملزم به بستري شدن در بيمارستان تا سقف .................. ريال براي هر نفر در طول يك سال .
2-4) تامين هزينه هاي پاراكيلينيكي شامل ام . آر . آي ، لاپاراسكوپي ، انواع اسكن و سيتي اسكن ، انواع سونوگرافي ، ماموگرافي ، آنژيوگرافي ، آندوسكوپي ، راديوتراپي ، سنگ شكن كليه كه با تائيد پزشك معتمد بيمه گر پرداخت خواهد شد حداكثر تا سقف ................... ريال جهت هر واحد خانوار در طول يك سال قرارداد .
3-4) تامين مخارج زايمان اعم از طبيعي و سزارين تا سقف دو ميليون ريال 000/000/2 ريال .
4-4) هزينه هاي پزشكي ناشي از عملكرد مهمات جنگي عمل نكرده ( در مناطقي كه در زمان جنگ تحميلي به عنوان مناطق جنگي شناخته شده اند ) در زمان صلح و با توجه به ميزان تعهدات مندرج در اين قرارداد مشمول بيمه مي باشند .
5-4) بيمه گر متعهد است ظرف مدت 15 روز از تاريخ دريافت اسناد مثبته كه بتواند به وسيله آنها ميزان غرامت وارده و حدود تعهدات خود را تشخيص دهد نسبت به تسويه غرامت اقدام نمايد .
تبصره 8 : در صورتي كه حق العمل جراحي در صورت حساب اصلي بيمارستان قيد نشده باشد حداكثر تعهد شركت ضوابط بيمارستاني است كه عمل جراحي در آن انجام پذيرفته است .
تبصره 9: اسناد مثبته عبارت است از اصل صورت حساب هزينه هاي پزشكي (در موارد پرداخت مستقيم )و يا فتو كپي هزينه هاي پزشكي كه به تائيد سازمان خدمات درماني يا تامين اجتماعي رسيده باشد و به انضمام فتوكپي چك مربوطه و همچنين فتوكپي شناسنامه بيمه شده .
تبصره 10: مدارك پزشكي مي بايستي منضم به نامه اي با امضاء مسئول معرفي شده از جانب بيمه گزار باشد .
تبصره 11: در صورتيكه امكان تائيد كپي اسناد توسط سازمان خدمات درماني يا تامين اجتماعي ميسر نبوده ، اصل و فتوكپي اسناد به بيمه گر ارائه خواهد شد و بيمه گر پس از مطابقت اصل و فتوكپي ، اصل اسناد را ارائه به سازمان هاي مذكور به نماينده بيمه گزار مسترد مي نمايد .
6-4) پرداخت هزينه انتقال بيماران در موارد اورژانس بر اساس بند 2ماده 2 اين قرارداد حداكثر تا 10% سقف قابل پرداخت در بند 1-4 مي باشد .

ماده 5- تعريف اصل حسن نيت


بيمه گزار و بيمه شده مكلفند با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسش بيمه گر كليه اطلاعات راجع به موضوع بيمه را در اختيار بيمه گر قرار دهند .
تبصره 12 : چنانچه معلوم شود هر يك از بيمه شدگان در پاسخ به پرسش بيمه گر عمداً از اظهار مطلبي خودداري نموده و يا اظهارات خلاف واقع نموده باشد قرارداد بيمه نسبت به وي باطل است .

ماده 6-دوران انتظار


دوره انتظار صرفاً براي هزينه هاي زايمان به مدت 9 ماه از تاريخ شروع پوشش بيمه براي هر يك از بيمه شدگان مي باشد و بيمه گر تعهدي نسبت به پرداخت هزينه زايماني در طول 9 ماه اول پوشش بيمه اي رخ داده است نخواهد داشت .

ماده 7-

بيمه گر متعهد است نسبت به پوشش كليه كاركنان فعلي شركت ................. و اعضاء خانواده تحت تكفل آنان ظرف مدت سي روز از شروع قرارداد اقدام نمايد و پس از پايان مهلت مقرر ، پوشش كاركنان و اعضا، خانواده آنان كه از قلم افتاده است موكول به ابتداي سال آتي قرارداد مي گردد .
2-7) در صورت فوت هر يك از كاركنان شاغل بيمه شده مفاد اين قرارداد براي اعضاء خانواده متوفي به شرط پرداخت حق بيمه متعلقه تا پايان قرارداد حداكثر براي مدت يك سال با حال و قوت خود باقي است .
3-7) در صورتي كه بيمه شدگان هزينه هاي خود را مستقيماً از بيمه گر (بيمه .........) درخواست نمايد معادل 20% از كل هزينه به عنوان فرانشيز به عهده بيمه شده خواهد بود .
4-7) حق تحقيق در مورد چگونگي درمان و معالجات و بررسي نسخ براي بيمه گر باقي است .
5-7) در كليه مواردي كه در اين قرارداد ذكر نشده بر طبق شرايط عمومي بيمه نامه گروهي هزينه هاي بيمارستاني مصوبه شوراي عالي بيمه و قوانين جاري مملكت عمل خواهد شد .
6-7)هرگونه تغييري در شرايط اين قرارداد با توافق طرفين و به وسيله صدور برگ الحاقي كه جزء قرارداد مي باشد انجام خواهد پذيرفت .

ماده 8- استثنائات


هزينه هاي بيمارستاني و جراحي در موارد زير از شمول تعهد بيمه خارج مي باشد .
1-8) اعمال جراحي كه به منظور زيبايي انجام مي گيرد ، مگر اينكه ناشي از حادثه واقع در زمان قرارداد باشد .
2-8) سقط جنين مگر در موارد ضروري با تشخيص پزشك
3-8) بيماري هاي رواني مگر اينكه ناشي از حادثه باشد .
4-8) ترك اعتياد .
5-8) خودكشي ، قتل و جنايت .
6-8) حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله و آتشفشان
7-8) جنگ و شورش و اغتشاش ، انقلاب و بلوا ، اعتصاب ، قيام ، آشوب ، كودتا ، و اقدامات احتياطي مقامات انتظامي و نظامي به استثناء موارد مندرج در بند 4 ماده چهارم .
8-8) فعل و انفعالات هسته اي
9-8)اتاق خصوصي و همراه مگر در موارد ضروري و به تشخيص پزشك معالج
10-8) دندانپزشكي مگر جراحي فك ، لثه كه ناشي از حادثه واقع در زمان قرارداد باشد .
11-8) هزينه زايمان فرزند سوم به بعد
12-8) از بين بردن عيوب و نواقص مادرزادي كه قبل از انعقاد اين قرارداد مشخص بوده و بيمه گزار از آن مطلع شده باشد .
13-8) هر نوع عمل جراحي به منظور انكسار چشم
14-8) هزينه هاي مربوط به تهيه لوازم آرايشي و متفرقه در بيمارستان از قبيل شير خشك ، صابون ، شامپو ، خمير دندان ، جوراب واريس ، شكم بند ، عينك ، سمعك .
15-8) كليه هزينه هاي پزشكي مربوط به چكاب مگر بنا به ضرورت و تشخيص صريح پزشك معالج و تائيد متعهد بيمه گر .
16-8) كليه هزينه هاي تهيه اعضاء مصنوعي براي جبران نواقص و ناراحتي هاي جسمي بدني .

ماده 9 – مدت قرارداد


مدت اين قرارداد يك سال شمسي است كه از ساعت صفر بامداد روز ................ شروع و در ساعت صفر بامداد ......... منقضي است و در صورتيكه هر يك از طرفين به مدت يك ماه از پايان قرارداد نظر خود را مبني بر فسخ و يا تجديد در شرايط قرارداد اعلام ننمايد اين قرارداد خود به خود توسط الحاقيه تمديد خواهد شد .

 

اشتراک این مطلب از طریق:

حق فسخ قرارداد پیش فروش

آیا می دانید در قراردادهای پیش فروش ملک ، تحت شرایطی ، خریدار حق فسخ دارد؟

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقررات با مقررات قانون مدنی متفاوت است .


برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی).


اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

اشتراک این مطلب از طریق:

الزام به مطالبه شناسنامه فنی و ملکی قبل از ارزش گذاری ملک

✳️ درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان از کانون کارشناسان رسمی دادگستری

❇️ الزام به مطالبه شناسنامه فنی و ملکی قبل از ارزش گذاری ملک

اشتراک این مطلب از طریق:

دعوی استرداد وجه مورد معامله

✳️ دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری قرارداد فی‌مابین طرفین دعوی است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد ساخت سالن ورزشی

قرارداد ساخت سالن ورزشی

این قرارداد بین .............. از واحدهای تابعه شرکت ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به نمایندگی آقای ................. فرزند .................. شماره شناسنامه ................ صادره .......... دارای کد اقتصادی .............. به آدرس ....... کوچه ............ تلفن .......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .


ماده 1) موضوع قرارداد


عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن ورزشی به شرح زیر :
1) اجرای حدود ...... متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار ...... به ابعاد ...... سانتی متر با قالب بندی مربوطه و بتن ریزی آن با بتن ...... کیلوگرم سیمان .
2) اجرای ...... عدد پنجره با پروفیل با ابعاد ...... متر و زیر سقف سوله در ابتدا و انتهای ضلع جنوبی سالن با حفاظ و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن با ضد زنگ و رنگ روغنی درجه یک .
3) اجرای دیوار بلوکی به عرض ...... سانتی متر در فاصله شناژ افقی اجرا شده و سقف سوله حدود ...... متر مربع .
4) اجرای حدود ...... متر مربع پلاستر زبره و نرمه
5) اجرای حدود ...... متر لوله کشی آب سرد و گرم
6) اجرای حدود ...... متر لوله فاضلاب و نصب کف شوی ها
7) اجرای حدود ...... متر لوله کشی گاز
8) اجرای ...... متر طولی قرنیز به ارتفاع ...... سانتی متر با سنگ ......
9) اجرای سیم کشی برق در داخل سالن و انبار و سرویس های بهداشتی و نصب کلید پریزهای مربوطه و روشنایی و نصب ...... عدد لامپ گازی w 500 با حفاظ لازم جهت روشنایی سالن .
10) اجرا و نصب نورگیر به ابعاد ...... و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن .
11) تهیه نصب ...... عدد درب آهنی با پروفیل به ابعاد ...... جهت سرویس ها و ورودی ها و تخریب جای یکی از درب ها و رنگ آمیزی آنها .
12) اجرای ...... متر مربع کاشی کاری سقف و بدنه دوش رختکن و دستشویی با کاشی درجه ...... حافظ 25*20 سانتی متری.
13) اجرای ...... متر مربع سرامیک کف دوش ها و رختکن و دستشویی با سرامیک درجه ...... حافظ 10*20 سانتی متری .
14) تهیه و نصب سنگ توالت و روشوی و شیر مخلوط و علمک حمام با مارک ...... و شیر مخلوط ...... .
15) اجرای ...... متر ناودانی عرضی با ورق 60 گالوانیزه و ...... متر ناودانی عمودی در ضلع غربی سالن تخلیه آب باران از سقف لوله به کانال کف با دهنه 30 سانتی متر و مهاری با نبشی نمره 3 به فواصل 5/1 متر از هم .
16) اجرا و کف سازی سالن به مساحت ...... متر مربع و ارتفاع ( ضخامت ) ...... سانتی متر با بتن 350 کیلوگرم سیمان .
17) اجرای دو عدد لوله چهاراینچ در وسط سالن به طول 50 سانتی متر جهت نصب میله های تور والیبال .
18) اجرای حدود ...... متر مربع قیر و گونی سه لایه قیر و دو لایه گونی
19) تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد .


ماده 2 ) مدت قرارداد


مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ مبلغ پیش پرداخت و امضاء قرارداد به مدت ...... روز کاری تعیین می گردد .


ماده 3) مبلغ قرارداد


کل مبلغ قرارداد ...... ریال به تعیین می گردد .


ماده 4) نحوه پرداخت


1-4- 20% پیش پرداخت در قبال اخذ چک شماره ............. عهده بانک ............... شعبه ................. به مبلغ .................. معادل 20% کل مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد . چک یاد شده تا تحویل کامل موضوع قرارداد نزد کارفرما می ماند .
2-4- 70% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد و اتمام کلیه موارد اعلام شده به تأییدیه ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .
3-4- 10% باقیمانده پس از تحویل کامل موضوع قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .


ماده 5) دوره تضمین قرارداد


از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت یک سال تعیین می گردد . چنانچه در طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های متعهد نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود.


ماده 6 ) کسور


6-1- از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
6-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار


از طرف پیمانکار چک شماره ............. عهده بانک ........... شعبه سیمان به مبلغ ............ ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .


ماده 8 ) ناظرین قرارداد


8-1- از طرف کارفرما آقایان مهندس ............. + ........... به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .
8-2- مشاور ورزش و روابط عمومی جهت مشاوره و هماهنگی با ناظر قرارداد معرفی می گردد.


ماده 9) خسارت تأخیر


در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 4% ( چهاردرصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .


ماده 10 ) فسخ قرارداد


در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .


ماده 11 ) حوادث غیرمترقبه


در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ( سیل , زلزله , آتش سوزی ..... ) قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 12 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )


هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رأی داور قطعی و لازم الاجراء است .


ماده 13 ) سایر شرایط قرارداد


13-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
13-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
13-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
13-4- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است .
13-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
13-6- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .
13-7- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
13-8- دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است .
13-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
13-10- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهد داشت .
13-11- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
13-12- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
13-13- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .
13-14- در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
13-15- کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .


ماده 14 ) اقامتگاه


اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .


ماده 15 ) مواد و نسخ


این قرارداد در 15 ماده و یک تبصره و دو نسخه در محل .................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

خریدار مدیرکارخانه ...................... فروشنده شرکت ...............

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking