بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی

 

((قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ............... ))

به استناد صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ ............ این قرارداد فی ما بین .................... به نمایندگی آقای ............ که به اختصار در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به نمایندگی آقای .................رییس هیات مدیره شرکت و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آورشرکت فرزند به شماره شناسنامه به شماره ثبت ....... به نشانی ............................. تلفن ...................... که به اختصار در این قرارداد ، پیمانکار نامبرده می شود به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن می باشند.


ماده 1 )موضوع قرارداد:


عبارت است از واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی ، بهداشتی ، برقی ، برودتی و تجهیزات غیر پزشکی ساختمانهای اصلی و جنبی وتاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و بخش های .................... و موتورخانه های مربوط به آنها و دستگاه ژنراتور برق اضطراری مندرج در لیست پیوست تحویلی قرارداد که به امضاء طرفین رسیده است و هر گونه ماشین آلات تاسیساتی و الکتریکی که در مدت قرارداد به مجموعه تاسیسات واحد های مربوطه اضافه شود . برابر بسته خدمات و چک لیست ارزشیابی پیوست که به تایید طرفین رسیده است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد انجام امور یاد شده در طول شبانه روز اعم از ایام تعطیل وغیر تعطیل می باشد
تبصره 1: دستگاههای مورد قرارداد با حضور پیمانکار و ناظر مدیریت فنی با تنظیم صورتجلسه حاوی مشخصات دستگاهها، وضعیت فعلی دستگاهها ، در محل نصب و بر اساس چک لیست تحویل پیمانکار شده است


ماده ٢) مدت قرار داد:


از تاریخ لغایت بمدت یکسال کامل شمسی می باشد.
تبصره 1)در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت
تبصره 2) پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.


ماده ٣) مبلغ و شرایط پرداخت قرارداد :


حق الزحمه صد درصد انجام تعهدات در طول مدت قرارداد ریال و بطورماهانه در سال 86 به مبلغ ریال و در سال 87 به مبلغ ریال می باشد. که بر اساس چک لیست و شرایط نظام پرداخت پیوست که به رؤیت و تایید پیمانکار رسیده است ، بر اساس امتیازات کسب شده پس از ارائه گواهی های لازم به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1) کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره 2) پرداخت مبلغ قرارداد در هر ماه منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ، مالیات و ارائه لیست پرداخت حقوق ماه قبل و ارائه بیمه نامه ها وتاییدیه های فنی لازم در زمان مقرر و مطابق شرایط قید شده در بسته خدمات خواهد بود.
تبصره 4) نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بعهده وزارت کار و امور اجتماعی و مسوول حسن اجرای آن مسوول امور مالی کارفرما که در محل مستقر است می باشد


ماده 4) محل واگذاری انجام خدمات :


کلیه تاسیسات موجوددر محل ساختمان های اصلی و جنبی و تاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و کلیه بخشهای ...................


ماده 5) شرایط نیروی انسانی:


پرسنل مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند باید دارای شراط ذیل باشند:
• امور واگذاری می بایستی توسط کارکنان متخصص شامل تکنسینهای تاسیسات وبرق باسابقه کار مفید در امر نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی انجام گردد
• دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تائید مراکز درمانی
• دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• تایید صلاحیت عمومی و احراز آن توسط کارفرماوتایید صلاحیت فنی توسط واحد فنی دانشگاه و تایید صلاحیت اخلاقی توسط حراست بیمارستان
• دارا بودن تجربه کافی در امور محوله(دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید دراین رابطه با ارائه پرداخت حق بیمه)
• دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه ویا معافیت دائم برای آقایان
1-5- نیروی انتخاب شده ملزم به رعایت شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل و اصول بهداشتی می باشند و بایستی با تجهیزات ، لباس کار ایمنی مناسب در محل کار حضور یابند
2-5- بیمارستان هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرار داد را نداشته و ندارندو از هر گونه مسئولیتی در این مورد مبرا می باشد و کلیه تعهدات ذیربط به عهده پیمانکار خواهد بود
3-5- پیمانکار باید یک نفر فوق دپیلم/مهندس برق یا تأسبسات با 5 سال سابقه کار مفید به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که وی موظف می باشد هرروزحداقل از ساعت 7 صبح الی 14/20 بعداز ظهر درمحل کار حضور داشته و در سایر اوقات شبانه روز به صورت آنکال در دسترس باشد.( ارائه پرداخت حق بیمه جهت تائید سنوات الزامی است )
4-5- در صورت عدم رضایت کارفرما از پرسنل تحت پوشش , پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین دیگری را معرفی نماید.
5-5- هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما و دستگاه نظارت امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که جابجایی بدون هماهنگی قبلی انجام پذیرد از امتیاز ارزشیابی شرکت کاسته خواهد شد
7-5- حداکثر ساعت بکارگیری هر نیرو توسط پیمانکار 12 ساعت درطول شبانه روز( 300 ساعت در ماه) خواهد بود که انطباق این امر با قانون کار به عهده پیمانکار خواهد بود.
8-5- کلیه افراد به کارگیری شده توسط پیمانکار می بایست طبق بسته خدمات تعریف شده انجام وظیفه نمایند.
9-5- پیمانکار متعهد است در خصوص بکارگیری تعداد پرسنل مورد نیاز به گونه ای عمل نماید که این امر باعث رکود در کارها نگردد. بدیهی است در صورت تاخیر یا عدم انجام کاری که موجب مشکلات درکلیه ساختمان های تابعه گردد کارفرما مجاز است هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از وجه حق الزحمه پیمانکار کسر نماید
10-5- پیمانکار موظف است به گونه ای برنا مه ریزی نماید که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیر تعطیل, تکنسین برق و تاسیسات مورد نیاز در محل کار حضور دائم داشته باشند بنحوی که هیچ خللی در انجام امور قرارداد پیش نیاید. (حداقل پرسنل در هر شیفت کاری اداری 8 ساعته، ........... نفر تکنسین برق و تاسیسات بجز سرپرست کارگاه)
11-5- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و علاوه بر آن با یکی از را امضاء نموده و به کارفرما ارائه دهد و در مورد بیمه CGL شرکت بیمه قرارداد مسئولیت مدنی های حوادث تاسیسات و تجهیزات مهم به شرح فصل چهاردهم بسته خدمات عمل خواهد شد.


ماده 6-تهیه تجهیزات 

داشتن لباس کار برای پرسنل بکارگیری شده الزامی است و تهیه آن برابر دستورالعملهای مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است لباس را با نظر دستگاه واگذار کننده تهیه نماید.


ماده 7-استخدام افراد بکارگیری شده 

افراد به کارگیری شده نباید استخدام در هیچ یک از دستگاههای دولتی باشند .


ماده 8-مرخصی افراد بکارگیری شده

در صورت مر خصی افراد پیمانکار موظف به جایگزین نمودن فرد دیگری می باشد.


ماده 9-گزینش افراد

در صورت نیاز به گزینش نیروها ا ز سوی بیمارستان این امر توسط واحد گزینش دانشگاه انجام حواهد شد.


ماده 10 -مسئولیت آموزش کارگران

موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد بدیهی است وقوع هر گونه حادثه برای کارگر و حساراتی که به دلیل عدم اموزش کارگران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران انها به تجهیزات پزشکی تاسیساتی و ساختمانی بیمارستان وارد اید جزا و کلا به عهده پیمانکار خواهد بود و بیمارستان هیچ گونه مسولیتی در این مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسارت بیمارستان راسا از پرداختی ماهانه پیمانکار کسر خواهد کرد.


ماده 11 -شرایط محیط کار

کلیه نیروهای به کارگیری شده باید قبلا توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری بیمارستان و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشد.


ماده 12 -تهیه کارت شناسایی

پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسائی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسائی خود را بر سینه الصاق نمایند.


ماده 13 -پرداخت دستمزد و مزایا

پیمانکار موظف است دستمزد و سایر مزایای افراد بکارگیری شده را طبق آخرین تعرفه وزارت کار پرداخت نماید چنانچه دستمزد کارگران در طول مدت قراردا د از طرف وزارت مذکور افزایش یابد پیمانکار موظف است طبق تعرفه جدید دستمزد را به کارگران پرداخت نماید و عذری مورد قبول بیمارستان نخواهد بود


ماده 14 - نظارت

در طی دوران نگهداری تاسیسات با مدیریت فنی .............. بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی دانشگاه با هماهنگی بیمارستان تعیین و کتبا معرفی خواهد شد.و پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات کتبی ناظرین مدیریت فنی به منظور بهره برداری و نگهداری بهینه از سیستم می باشد


ماده 15 - پرداخت دستمزد

انجام کار پس از تایید چک لیست توسط مدیریت فنی دانشگاه و ناظر مقیم مدیریت فنی در بیمارستان بر اساس امتیاز کسب شده انجام خواهد شد.


ماده 16 -کلیه دستگاههای تاسیساتی موجود برابر صورتجلسه تحویل و تحول تاسیسات در ابتدای امر به پیمانکاردر قبال اخذ تضمین معتبر به ارز ریالی تجهیزات، تحویل و در پایان قرارداد برابر چک لیست یاد شده تحویل گرفته می شود و پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده دستگاهها با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید.


1-16- سیستم برودتی در ابتدای فصل گرما و انتهای آخرین فصل کاری در قرارداد
2-16- پست های مرکزی توزیع برق و تجهیزات مربوطه هرسال یکبار
3-16- دیزل ژنراتور برق اضطراری حداکثر هرسال یکبارو در انتهای قرارداد
4-16- سیستم اعلام حریق و سیستم اعلام نشست گاز سالی یکبار
5-16-تاسیسات گاز (شهری و مایع) سالی یکبار
6-16- دیگهای بخاردر تابتدای فصل سرما و ابتدای قرارداد و دیگهای آب داغ در ابتدای قرارداد
7-16- بقیه موارد مطابق دستورالعملهای ارائه شده در بسته خدمات و دستور کار مدیریت فنی مورد تست و بررسی و کنترل قرار می گیرند
تبصره: درصورت عدم انجام به موقع موارد فوق کارفرما نسبت به اخذ تأییدیه های لازم رأساً اقدام نموده و هزینه های انجام شده به اضافه 15 %جریمه را از پرداخت ماهیانه شرکت کسر خواهد شد.


ماده 17 - پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.


ماده 18 - پیمانکار نمی بایستی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و اصل 141 قانون اساسی در معاملات دولتی بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.


ماده 19 - پیمانکار به منظور تضمین حسن انجام کار از زمان انعقاد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ریال(معادل 10 %مبلغ کل قرارداد) به شماره صادره از بانک شعبه که بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید است را در وجه کارفرما صادر و به کارفرما تسلیم نموده است.


ماده 20 – کارفرما متعهد می شود پس از انقضای مدت قرارداددر صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب های بیمه اجتماعی ، دارایی و واحد های ذیربط و پرداخت حقوق قانونی کارگران را ارائه نماید نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.


ماده 21 - کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده مارفرما می باشد ) ادامه قرارداد را به صلاح کارفرما نداند قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع دولت ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد


ماده 22 - در صورت تشخیص مناقصه گذار و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران با رعایت مقررات مربوط مناقصه گذار می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار و لغو قرارداد بطور یک جانبه اقدام نماید


ماده 23 - در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان و پیوست های آن که مشروحا ذکر شده است استنکاف ورزد یا در صورت خرابی تاسیسات به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئا یا کلا متوقف گردد برای هر ساعت عدم ارائه خدمات در هر ساختمان و برای هر کار خاص ارجاع شده به تشخیص کارفرما هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر ساختمان در هر هفته بیش از 20 ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت سپرده حسن انجام کار را به نفع دولت ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چناتچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.


ماده 24 - پیمانکار باید افراد خود را مکلف به رعایت مقررات ایمنی کار و حفاظت بیمارستانی


( فیزیکی –میکروبی و غیره بنماید و مسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده پیمانکار خواهد بودو ملزم است که به دستورات و راهنمایی های ناظر اهتمام ورزد و کلیه نیروهای خود را بیمه عمر و حوادث بنماید که در صورت بروز حادثه بتوان از مزایای آن استفاده نمود. بدیهی است در هر صورت کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد و رعایت نکات کامل ایمنی در محل کار طبق قانون کار و استاندارد به عهده پیمانکار می باشد.


ماده 25 - هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار( به استثناء حالات اضطراری ) مورد قبول کارفرما نخاهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتبا مطلع نموده باشد.
ب)وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه ( رئیس یا مدیر بیمارستان ، کارشناس ناظر تاسیسات شبکه) مربوط به محل حادثه رسما گواهی شود.
ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
ه) افزایش سطح دستمز دها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.


ماده 26 - پیمانکار اقرار نمود که از مشخصات دستگاهها و شرایط کار اطلاع دارد و عدم اطلاع از او مسموع نخواهد بود و هر گونه اختلاف در حدود وظایف در غیر موارد مطرح در قرارداد ابتدا با مذاکره و نهایتا از طریق داوری مرضی الطرفین و مراجع ذیصلاح قضایی حل و فصل خواهد گردید و هر گونه توافق کتبی متقابل به منزله تصریح در قرارداد خواهد بود.


ماده 27 -پیمانکار در مدت اجرای این پیمان مسئول عملیات خود و کارکنانش بوده و متعهد است هر گونه خسارتی را که بر اثر فعل یا ترک فعل او و کارکنانش و یا تاخیر متوجه اموال، وسایل و تجهیزات و تاسیسات و غیره یا شخص ثالث شود جبران کند و کارفرما حق دارد مبلغ خسارت را از مطالبات پیمانکار و یا تضمین حسن انجام کار او کسر و دز صورت عدم تکافو از سایر دارائی های وی تامین کند.


ماده 28 -پیوست های این قرارداد (بسته خدمات ، چک لیست و نظام پرداخت و صورتجلسه تحویل و تحول دستگاهها ) به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد.


ماده 29 - پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت


ماده 30 - پیمانکار موظف است در راهبری تاسیسات حداکثر صرفه جویی در مصرف سوخت ، آب ، برق و غیره را بنماید


ماده 31 - پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در سیستم نگهداری تاسیسات از طریق پیمانکار پس از تایید کتبی ناظر مدیریت فنی دانشگاه و کارفرما امکان پذیر خواهد بود


ماده 32 - نظافت دستگاههاو تجهیزات موتورخانه ژنراتورهای برق و اتاق های مربوطه ، انبار تاسیسات و محوطه موتور خانه و سایر محل هایی که سیستم برق رسانی و تاسیساتی در آن نصب می باشد به عهده پیمانکار است


ماده 33 - خارج کردن ابزار کار ، لوازم یدکی و قطعات دستگاهها ( اعم از سالم ، خراب و اسقاطی) از محوطه بیمارستان ممنوع بوده و پیمانکار بایستی برای خروج قطعات که نیاز به تعمیر دارند و یا ابزار متعلق به خود موظف است صرفا در ساعات اداری و با اخذ مجوز و برگ خروج از امور اداری واحد اقدام نماید


ماده 34 - تجهیز کارگاه و تهیه وسایل و ابزار کار و همچنین لوازم ایمنی مانند کفش کار، عینک ، ماسک و دستکش چوشکاری و لبلس کار پرسنل ، غذا ، مسکن و وسائل ایمنی و تهیه و تامین مواد و لوازم تنظیف و غیره و سرویس ایب و ذهاب به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این گونه موارد مسئولیتی ندارد.


ماده 35 - مواد مصرفی و قطعات یدکی و هزینه سیم پیچی موضوع این قرارداد به جز مواردی که در بسته خدمات به عهده پیمانکار گذاشته شده ، توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد و نگهداری و سرویس و تعمیر تجهیزات و تاسیسات که صرفا داخل بیمارستان و از اجزاء موضوع قرارداد می باشد جزو تعهدات پیمانکار بوده اگر چه در قرارداد تصریح به آن نشده باشد.


تبصره 1) در صورتی که کارفرما تهیه مواد و قطعات موضوع این ماده را از پیمانکار بخواهد پیمانکار متعهد است لوازم مورد نیاز را تهیه کرده و بهاء آن را در مقابل ارائه فاکتور معتبر و داغی قطعات از کارفرما دریافت دارد.
تبصره 2) تامین قطعات و لوازم و هزینه سیم پیچی و یا پرداخت بهای آن از سوی کارفرما منوط به این است که ضرورت تعویض قطعات و لوازم و سیم پیچی ناشی از قصور پیمانکار نباشد. در صورتی که قصور از پیمانکار باشد پیمانکار باید نسبت به تهیه قطعه و هزینه دستمزد و راه اندازی مجدد دستگاه مربوطه اقدام نماید.
تبصره 3) کارفرما بابت تعویض وتعمیر وکارگذاری قطعات و لوازم و مواد مصرفی هیچگونه هزینه ای نخواهد پرداخت.
تبصره 4)کارفرما از بابت این که ترمیم یا تعویض لوله کشی های مربوط به آب سرد و گرم و فاضلاب و تاسیسات و لوله کشی گاز و کابل کشی و سیم کشی نیاز به جابجایی و حمل و نصب مجدد و کنده کاری و ترمیم داشته باشد تعهدی را نداشته و انجام دادن کلیه کارها به عهده پیمانکار است . ولی تعویض لوله کشی ها و کنده کاری های لازم به عهده کارفرما می باشد.


ماده 36 - پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.


ماده 37 - پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری دستگاه را به نحو احسن انجام و گزارش کارهای انجام شده را در برگه مشخصات فنی و کارهای انجام شده (چک لیست های کنترل دوره ای) در محل استقرار دستگاه منعکس نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.


ماده 38 - مبلغ 5% از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار از پیمانکار کسر خواهد شد که در پایان قرارداد پس از ارائه گواهی حسن انجام کار و رفع نواقص به وی مسترد خواهد شد


ماده 39 - مسئولیت سلامت کلیه سیستم پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار تحویل گیرنده می باشد لازم است دقت کافی در تحویل و تحول به عمل آید وسیستم مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل وتحول) در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.


ماده 40 - در صورت قطع برق اتاق عمل و اورژانس باید حداکثر تا یک دقیقه بعد سیستم برق اضطراری برقرار شود در غیر اینصورت پیمانکار می بایست قانونا در مقابل حوادث ناشی از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد


تبصره : در مورد اشکال در سیستم روشنایی بخش ها سریعا بعد از اعلام کتبی یا شفاهی مسئول بخش با هماهنگی مدیر بیمارستان بایستی رفع اشکال گردد


ماده 41 - اقامتگاه قانونی پیمانکار همان است که در این قرارداد ذکر شده است و پیمانکار متعهد است در صورتی که اقامتگاه او تغییر کند نشانی جدید خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و مادامی که پیمانکار نشانی جدید خود را اطلاع نداده است هر گونه نامه یا ابلاغ که از طریق پست سفارشی به نشانی ذکر شده در این قرارداد فرستاده شود ابلاغ قانونی و قطعی تلقی می گردد.


ماده 42 - این قرارداد در 42 ماده و...... تبصره و........برگ پیوست و 3 نسخه در محل تنظیم ، امضاء و مبادله شد و اعتبار همه نسخ آن حکم واحد را داردو از تاریخ ابلاغ به پیمانکار قابل اجرا است. ضمنا کلیه اوراق موارد مندرج در فرم مناقصه جزء قرارداد محسوب می گردد


پیمانکار /کارفرما

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 

قرارداد مشاركت در ساخت

ماده ۱ - آورده مالک /مالکین


احداث يك مجتمع ............ واحدي در قطعه زمين پالك ثبتي ........... واقع در منطقه .............. شهرداري ............. طبق دستور نقشه صادره كه به رويت طرفين رسيده و جواز پروانه ساخنماني ٓاتي : در 5 طبقه شامل يك طبقه پلوت و 4 طبقه (دو واحدي ) با سرمايه گذاري مشترك و مساوي مالك زمين و سازنده ساختمان.


ماده 2- طرفين قرارداد


الف- مالك زمين آقا/خانم ...... فرزند ......... شماره شناسنامه ........... صادره ......... كدملي ....... كه در تمام متن قرارداد ايشان به عنوان مالك شناخته و نام برده خواهد شد. محل سكونت ............................... ب- سازنده ساختمان آقا/خانم ........... فرزند ............ شماره شناسنامه ........... صادره ............. كد ملي ........... كه در تمام متن قرارداد ايشان به عنوان سازنده شناخته و نام برده خواهد شد. محل سكونت ..........................


ماده 3- ميزان سرمايه / اختيارات و تعهدات / سهم طرفين قرارداد


سرمايه مالك يك باب زمين پالك ثبتي ............ واقع در منطقه ....... شهرداري ( زمين مذكور در ماده يكم قرارداد) به مساحت .......... متر كه با كارشناسيهاي دقيق و متعدد از سوي سازنده و معتمدين وي و توتفق مالك از قرار متري ............ تومان در تاريخ عقد و تنظيم قرارداد قيمت گذاري قطعي و بي شبهه شد كه در نتيجه سرمايه اوليه مالك با احتساب مساحت زمين بر اساس سند و پايانكار موجود در مجموع مبلغ ............ تومان است كه به تاييد سازنده به عنوان شريك رسيده است و در ٓاينده حق هرگونه اعتراض و بهانه جويي از سازنده به هر عنوان ساقط است و يك سرمايهگذاري ثانويه كه در تبصرهي اين قرارداد به آن اشاره خواهد گشت سرمايه سازنده با عنايت به تعهد وي نسبت به احداث مجتمع ........... واحدي به صورت واحدهاي تفكيكي از هر لحاظ و ٓاماده نقل و انتقال ثانوي در دفاتر اسناد رسمي و تحويل كليد به مالك در طي دوره زماني قرارداد و جلب زضايت وي با پايبندي و رعايت تمام مفاد اين قرارداد و اظهار و اقرار صريح و غيرقابل انكار وي مبني بر رويت كامل زمين موضوع قرارداد از لحاظ محليت ، جواز ، بناي قديمي موجود در ملك و ٓاگاهي و اشراف كامل به تمام زوايا و مشكالت امور ساختمانسازي به عنوان يك معمار و سازنده باتجربه و مدنظر گرفتن تمام نوسانات ٓاتي بازار اعم از لحاظ افزايش قيمتها و هزينه مصالح ، خدمات كارگري و اجرايي كه تقريبا غير قابل اجتناب است و ٓاگاهي از تمام تعهدات قانوني و اخالقي موجود در متن قرارداد و پيرو بازديدهاي بعمل ٓامده طرفين از بناهاي احداثي سازنده به عنوان نمونه و الگوي كار كه سرلوحهي عمل وي خواهد بود و سه نمونه مورد توافق طرفين به عنوان پيش شاهد و الگوي اوليه تا زمان معرفي و اعالم و تسليم ليست دقيق و جزء به جزء پروژه كه شالوده اصلي كار را دربردارد در ذيل به ٓان اشاره خواهد شد از قرار متري ..........تومان به طور قطعي هزينه ساخت بنا از سوي وي (سازنده) اعالم ميگردد كه سرمايه وي محسوب خواهد گشت .


ملك شماره 1- الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي آن به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق آن ميداند.( پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به ٓادرس ............ مجري ساخت ملك شماره يك آقا/خانم ......... فرزند ............................ شماره شناسنامه ...........صادره ملك شماره 2- )الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي آن به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق آن ميداند. پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به آدرس ............ مجري ساخت ملك شماره دو آقا/خانم ......... فرزند ........... شماره شناسنامه ........... صادره.................. ملك شماره 3- (الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي ٓان به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق ٓان ميداند) پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به آدرس ............ مجري ساخت ملك شماره سه ٓاقا/خانم ......... فرزند ..........شماره شناسنامه ........... صادره ................


تبصره 1- طبق دستور نقشه در زمين ملك مورد قرارداد سازنده مجاز به ساخت .......... متر بناي در 5طبقه به طور مساوي است كه بنا به اظهار صريح شخص سازنده و با توجه به تجربيات وي حداكثر بناي احداثي زمين مورد قرار با تمام مشاعات و نورگيرها و خرپشته و ساير تاسيسات از .......... متر تجاوز نخواهد كرد كه بناي مفيد هر واحد در اين صورت بر طبق ضوابط و دستور نقشه ........... متر + به اضافه 10درصد ضخامت ديوار خواهد بود يعني حدود ......... متر. پس براي شفاف شدن جزئيات كار از لحاظ نوع و درجه مصالح و زمان كليه كارها از قبيل تخريب و گودبرداري و فونداسيون و ....... و تسويه حساب با ادارات ذيربط و نصب كنتورهاي ٓاب و برق و گاز و ... سازنده متعهد مي گردد حداكثر مدت يك هفته پس از عقد قرارداد نسبت به تسليم متن كامل ، دقيق جزء به جزء پروژه و تامين قيمت درجه و متراژ هر قسمت و مدت زمان براي اجراي ٓان به مالك تا ميزان سرمايه اوليه خودرا بدون قيد و شرط و عذر و بهانه كامال واضح و بدون دامنه نوسان معين نمايد و در ضمن متعهد ميگردد مجموع زير قيمتها از قيمت اعالم شده در متن اين سند قرارداد و تفاهم تعهدنامه كه با صلح طرفين تنظيم گرديد و غير قابل فسخ و بهانه جويي است (مگر در صورت اجازه توسط مفاد همين قرارداد به مراجع ذيصالح قضايي) بيشتر نشود. يعني مجموع ريز قيمتها تقسيم بر متراژ ساختمان ............ بايد مساوي يا كمتر از متر.............. تومان باشد.


تبصره 2- با اعالم ليست پيوست قرارداد طي مهلت مقرر از سوي سازنده به مالك ، مالك موظف است بعد از بررسي دقيق طي حداكثر يك هفته جواب قطعي خود مبني بر تاييد يا ايراد را اعالم نمايد و چنانچه هرگونه ايراد و پيشنهاد قابل قبول بود طي تبصره 4 عمل خواهد شد ، در صورت پذيرش مفاد پيوست قرارداد بعد از امضاي طرفين و معتمدين ٓانها مالك متعهد مي گردد تا براي مساوي و برابر كردن حجم سرمايهگذاري ثانويه خود در تاريخ مقرر ( در فازهاي نهايي نازك كاري) به حساب بانكي سازنده تسليم فيش مذكور در آن تاريخ به وي اقدام الزم را بنمايد. (جزئيات زماني پيوست قرارداد)


تبصره 3- ازسوي سازنده چك بانك .......... شعبه .......... به شماره ............ به مبلغ .......... در وجه مالك آقا/خانم .............. غير قابل انتقال به عنوان وجه ضامن اجراء تعهدات و ضمانت سرمايه اوليه مالك به صورت اماني تا زمان اجرا حداقل 50% از حجم كل كار ساختمان سازي هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ زماني صادر و تسليم مالك گرديد و مالك نيز متعهد گشت در موعد مقرر نسبت به عودت چك مذكور به سازنده اقدام نمايد. (جزئيات پيوست قرارداد)


تبصره 4- با توافق صريح سازنده ، مالك مجاز مختار تا ليست پيوست قرارداد را جهت بررسي كارشناسي به رويت ساير سازنده هاي معتبر و با تجربه برساند ، ضمن بررسي اعالم نظر چنانچه رسما و صراحتا اقرار و اعالم به توانايي ساخت پروژه قرارداد بر طبق جزئيات ليست پيشنهادي سازنده با همان كيفيت و مصالح و زمانبندي حداقل با بهبود 5 درصدي راندمان پروژه يعني كاهش زمان ساخت و تحويل واحدها به ميزان ............ درصد توانايي سازنده قيد شده در اين قرارداد يا كاهش هزينه حداقل 5 درصدي در تمام قسمتها و قيمت تمام شده بنا با همان كيفيت منمايد شركا اين قرارداد و تفاهم و تعهدنامه ضمن صلح بي قيد و شرط بر سر اين اصل كه جهت حفظ منافع يكديگر كمال همكاري را بنمايد موافقت خود را جهت واگذاري قرارداد پيمانكاري به شخص ثالث با شرايط اين تبصره اعالم ميدارند و سازنده ٓاقا/خانم ....... موظف است طبق مفاد اين قرارداد و ليست پيوست وجوه الزمه را تمام و كمال پرداخت نمايد. مگر ٓانكه قيمتهاي پبشنهاد خود را تا سقف قابل قبولي كاهش دهد در غير اين صورت حق هر گونه ادعا و بهانه جويي را از خود سلب نمايد.


تبصره 5- چنانچه در هر زماني بعد از عقد قرارداد حتي يك ساعت مالك بخواهد نسبت به منع قانوني و حق اعتراض از سوي سازنده به عنوان مجري طرح ساختماني و شريك اين صلحنامه و فقط موظف به رويت اين سند به خريدار يا خريداران ٓاتي است و متعهد ميگردد طبق مفاد اين قرارداد در موعد مقرر نسبت يه تسوسه حساب با سازنده و پرداخت سرمايه ثانويه اقدام نمايد و سازنده نيز متعهد ميگردد كه نسبت به اجرا مفاد اين قرارداد به طور دقيق و كامل بكوشد و تغيير مالك يا مالكان خللي را در تعهد وي ايجاد نخواهد كرد و صراحتا به اين موضوع اقرار مينمايد و مسئوليت اتمام پروژه ساختماني را تحت هر شرايطي از لحاظ شركا و متلكيت به عهده ميگيرد.


تبصره 6- از ٓانجايي كه بخش عمدهاي از سرمتيه سازنده تجربه و توانايي وي در زمينه اجراي احداث بناي وذكور است ، ايشان متعهد ميگردند كه در اجراي دقيق مفاد اين قرارداد بكوشند و همواره نسبت به مالك و مالكان بعد از ايشان مسئول و متعهد ميداند وبه عنوان تنها مسئول اتمام پروژه راسا و شخصا مسئوليت هرگونه كوتاهي ، تخلف يا ناتواني را كه بهتر شد نقص مواد اين تعهدنامه ميباشد ميپذيرد و تعهد به جبران هرگونه خسارت ناشي مينمايد.


تبصره 7- بعد از تاييد و تصويب ليست پيوست قرارداد شامل نوع و درجه و متراژ مصالح و زمانبندي اجراي پروژه و ساير جزئيات اجرايي از سوي طرفين و مضمون آنها ، مالك متعهد مي گردد نسبت به انتقال اسناد زمين موضوع قرارداد به نفع سازنده و يا اشخاص معرفي شده از سوي وي با توافق زماني طرفين اقدام نمايد.(پيوست قرارداد)

تبصره 8- طرفين قرارداد موظف و متعهد ميگردند كه نسبت به معرفي يك نفر معتمد حدالمقدور ٓاشنا به امور ساختمانسازي كه امين آنها محسوب ميگردد در ذيل اقدام نمايد تا در صورت بروز هرگونه اختالفي در وهله اول به ٓانها مراجعه گردد.ٓ معتمد مالك آقا/خانم: ............. فرزند ............ شماره شناسنامه ............... صادره ............... معتمد سازنده ٓاقا/خانم: ............. فرزند ............ شماره شناسنامه ............... صادره ..................

تبصره 9- مالك متعهد ميگردد راسا نسبت به تخليه ملك از مستاجر طرف قرارداد خود اقدام نمايد و حداكثر طي مدت دوهفته پس از صدور پروانه و جواز ساختماني از سوي شهرداري نسبت به تحويل ملك تخليه شده به سازنده اقدام نمايذ و به ازاي هر روز تاخير ........ ريال به سازنده بپردازد.

تبصره 10- سازنده موظف ميشود حداكثر به مدت سه روز پس از انعقاد قرارداد نسبت به معرفي مهندس ناظر امين و معتمد خود اقدام نمايد تا مالك به همراه سازنده به طور مشترك ، با وي عقد قرارداد نمايند چنانچه مهندس ناظر پيشنهادي سازنده مبلغي بيش از مبلغي كه مهندس ناظر معرفي شده از سوي مالك درخواست و مطالبه نمود و سازنده اصرار به عقد قرارداد با مهندس ناظر خاصي را داشت موظف و متعهد به پرداخت ما به التفاوت و وجه اضافي درخواستي فقط شخص سازنده خواهد بود.


تبصره 11- با اعالم مالك و علم سازنده به ايم موضوع كه مالك فاقد هرگونه تجربه و ٓاگاهي در زمينهي امور ساخت و ساز با توافق طرفين و اعالم صريح و قطعي مالك و پذيرش سازنده در هنگام عقد قرارداد با مهندس ناظر ، سازنده به عنوان مجري طرح عمليات ساختماني به مهندس معرفي ميگردد و به عنوان شريك ذيل قراردادرا امضا خواهد نمود و كليه مسئوليتهاي حوادث مسائل پيش ٓامده در انر ساخت و ساز از هر نوع اعم از جاني و مالي و رعايت دقيق اصول شهرسازي ايمني و بيمه كارگران ساختمان ، رعايت حقوق و همسايگان و جبران خسارات احتمالي و هرگونه تخلف ساختماني و جرائم مربوط به ٓان اعم از نقدي و تعطيلي كار و كسب رضايت شاكيان تماما به عهده شخص سازنده است و هرگونه مسئوليتي از مالك سلب ميگردد و سازنده ٓاقا/خانم .......... متعهد ميگردد خود راساً با پذيرش تمام مسئوليتش و عواقب ناشي از ٓان در مرجع ذيربط حاضر شود.


تبصره 12- سازنده متعهد در طي يك دوره معين حدود .......... ماهه نسبت به اتمام پروژه اقدام نمايد كه در تاريخ دقيق آن با توجه به صدور پروانه و عنايت به ليست پيوست در پيوست قرارداد قيد خواهد شد و به ازاي هر روز تاخير و بدقولي تحويل واحدها به ازاي هر دستگاه واحد مبلغ ................... معادل ............ ريال از سوي سازنده به مالك پرداخت گردد و در ضمن واحد تحويل بايد از دو لحاظ طبق مفاد اين قرارداد و پيوست ٓاتي ٓان تكميل و قابل نقل و انتقال قانوني به طور رسمي و قطعي در دفتر اسناد رسمي باشد.


تبصره 13- چنانچه در هر مرحله از اجراي عمليات ساختمان سازي به هر دليل از قبيل سهل انگاري و عدم تعهد مشكالت و ناتواني مالي يا جسماني و غيره سازنده مجري طرح به طور خودكار پيوسته يا مقطع بيش از ........ روز از پيشبرد پروژه بر طبق مفاد اين قرارداد و پيوست آن و برنامهي زمانبندي اعالم شده از سوي خود عاجز گردد مالك با اعالم اظهاريه رسمي و يك مهلت ده روز و عنايت به عدم پيشبرد يه طوري كه يك جانبه مجاز به فسخ قرارداد است و سازنده به عنوان جبران خسارتهاي وارد سهم خود را وجه ضمان قرار مي- دهد و تعهد مينمايد و صراحتا اعالم ميدارد كه حق هرگونه ادعايي را نسبت به هزينههاي انجام شده در هيچ مرجعي نخواهد داشت و اين حق را از خود به اقرار صريح و سليم سلب مينمايد و عواقب آن را ميپذيرد.


تبصره 14- هرگونه وضعيت فورس ماژور از قبيل جنگ ، سيل ، آتش سوزی و .... كه خارج از اختيار بشر باشد و مسئوليتي از آن متوجه سازنده و عوامل اجرايي نگردد فقط و فقط از لحاظ زماني از سازنده سلب مسئوليت ميشود ولي به اقرار صريح و پذبرش قطعي سازنده هيچگونه بار مالي جديدي را به عنوان سهم شركت براي مالك دربر نخواهد داشت و چنانچه سازنده در اين مورد حساس است با ٓاگاهي كامل از عدم پذيرش هرگونه بار مالي از سوي مالك خود شخصا متعهد ميگردد تا نسبت به بيمههاي پوششي با پرداخت شخصي اقدام نمايد و در غير تين تمام عواقب پبش آمدهای آتی را راسا و به تنهايي يه طور كامل با ٓاگاهي و بينش و اشراف به مسائل بر عهده ميگيرد و چنانچه سوانح در اثر سهاانگاري يا نا تواني عوامل اجرايي و يا انتخاب مصالح نامرغوب باشد تمام و كمال جبران خسارت به طور يكجانبه و يك طرفه در طي همان مدت زمان قرارداد بدون تمديد و مهلت اضافه ب عهده شخص سازنده خواهد بود و تاخير يا كوتاهي در اين مسئله حق مسخ قرارداد براي مالك به طور يكجانبه و مطالبه خسارت ناشي از سهم مالكيت سازنده را خواهد داشت.


تبصره 15- در مورد واحدهاي در حال ساخت خصوصا در مرحله نازك كاري چنانچه مالك خواهان تغيير در نوع كيفيت يا ساير ويژگيهاي مصالح يراق ٓاالت ٓان باشد موظف است كه با احتساب قيمت روز بازار مابه تفاوت هر قسمت را كه ميخواهد بپردازد و سازنده نيز متعهد به همكاري الزم و به قيدوشرط ميگردد.


تبصره 16- در مورد سهم طرفين قرارداد در مورد واحدهاي به اتمام رسيده با توافق كامل و به شبهه طرفين قرارداد مقرر گشت كه ابتدا مالك .......... واحد را به طور ٓازادانه و دلخواه به صورت .......... واحد در طبقات يا طبقه با شماره زوج و ............ واحد در طبقات يا طبقه با شماره فرد انتخاب نمايد و سپس ........... واحد الباقي به شخص سازنده يا افراد معرفي شده از وي تعلق خواهد داشت.


تبصره 17- چنانچه سازنده در هر مرحله در اجراي طرح ساختمانسازي و عملياتهاي اجرايي مربوطه دچار تخلف گردد يا اضافه بنا احداث نمايد تمام عواقب و جرائم و عوارض ناشي وارد و هرگونه خسارت احتمالي در اين خصوص فقط و فقط بر عهده شخص سازنده به عنوان مجري و مسئول طرح است و ايشان در قبال مالك و ارگانها و ادارات دولتي و تصفيه حساب تمام جرائم مربوطه راسا و شخصا به تنهايي مسئول خواهد بود و مالك هيچگونه بار مالي جديدي را به جز در صورت اضافه شدن بنا مفيد ساختمان بيش از .... متر قيد شده در قبال ........ متر بنا مفيد به سازنده بپردازد و سازنده نيز متعهد ميگردد چنانچه ميزان بناي مفيد واحدهاي متعلق به مالك از مفاد اين قرارداد ٔي ضوابط موجود در دستور نقشه در سند تحويلي و پايان كار پروژه كه مسئوليت تمام ٓانها از لحاظ فعاليت اداري و پرداخت هزيدههاي مربوطه به عهده شخص سازنده به تنهاييست كمتر شود با توجه به قيمت روز منطقه كه در حال حاضر متري........... تومان به عنوان پايه قيمت منطقهاي در نظر گرفته شده به ازاي هر متر غرامت و جبران خسارت پرداخت نمايد.


تبصره 18- سر پيچي از هر ماده و تبصره اين قرارداد و تعهدنامه و تفاهم نامه با صلح طرفين مجاز است و در غير اين صورت كليه مفاد ان بي شك و شبهه الزماالجراست و هيچ يك از طرفين چه مالك و چه سازنده به جز در محدوده اختيارات قانوني اين صلحنامه حق تخلف و تعهدي از آن را ندارند و در صورت بروز چنين مواردي طبق اين تبصره طرف مقابل ميتواند طي يك اظهاريه رسمي از سوي مراجع قضايي و تعيين يك مهلت ده روز مراتب و مفاد متن قرارداد را گوشزد نموذه و در صورت ادامه روند نقض مفاد از سوي شريك خود به صوز يكجانبه قرارداد را فسخ و نسبت به دريافت ضرر و زيان وارده در هر مرحلهاي از اجراي پروژه اقدام قانوني را مبذول بدارد و شريك وي نيز با پذيرش اين تبصره و ٓاگاهي كامل از اين اختيار با اقرار صريح و سليم در زمان عقد قرارداد با تنفيد حق مالكيت در صورت بروز چنين مشكالتي به شريك خود بدون هيچ ادعا و مزاحمت ايشان رای مراجع ذيصالح شده و از حق خود گذشته و بدين وسيله از خود سلب اختيار مينمايد.


ماده 4- زمان شروع و اجراي و اتمام قرارداد


از لحاظ امضاء قرارداد توسط مالك و سازنده و شهود اين قرارداد به عنوان يك سند معتمد و قانوني الزماالجراست و جنبه رسمي ميگيرد و به عنوان محكمترين سند از مراجع حقوقي و قضايي شناخته ميشود اجراي مفاد آن همواره الزم است.


تبصره 19- اعالم صريح و صحيح و دقيق برنامه زمانبندي مرحله مرحله پروژه توسط سازنده طي مهلت مقرر در ليست پيوست الزامي است.


تبصره 20- تا قبل از تحويل ليست پيوست چنانچه هريك از طرفين قرارداد به هر دليل منصرف گشت ) يعني حدود حداكثر 7 روز بعد از امضاي قرارداد ( با پرداخت 10% معادل سرمايه اوليه مالك يعني مبلغ .......... معادل ............ تومان و كسب رضايت طرف مقابل فسخ قرارداد بالمانع است و مبلغ قيد شده به عنوان ضرر فسخ و وجه ضمان قرارداد است و بعد از مهلت مقرر ديگر اعتبار و امتيازي جهت فسخ قرارداد براي هريك از طرفين به جز در موارد قيد شده در قرارداد وجود نخواهد داشت.


اين قرارداد در 14 ماده و 20 تبصره در دو نسخه و در مورخ .......... ساعت ...................... در حضور شهود ذيل با نام و ياد خداوند تنظيم و مستند گشت.


شاهد 1- آقا/خانم ............ فرزند ........... شماره شناسنامه ................... صادره .......... متولد ........... محل سكونت ......................... امضا و اثر انگشت شاهد اول شاهد 2- آقا/خانم ............. فرزند ........... شماره شناسنامه ........... صادره .................... متولد ........... محل سكونت ......................... امضا و اثر انگشت شاهد دوم اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ..................... صادره .............. كه در متن قرارداد مالك شناخته و نام برده شدهام با اقرار به مطالعه دقيق و كامل تمام موارد و تبصرههاي اين سند با توكل به خداي متعال ضمن اعالم صريح رضايتمندي با امضاء اين سند خود را متعهد و مسئول نسبت به اجراي كامل و دقيق مفاد آن ميدانم.


امضاي و اثر انگشت مالك اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ........... صادره .............. كه در متن قرارداد سازنده شناخته و نام برده شدهام با اقرار به مطالعه دقيق و كامل تمام موارد و تبصرههاي اين سند با توكل به خداي متعال ضمن اعالم صريح رضايتمندي با امضاء اين سند خود را متعهد و مسئول نسبت به اجراي كامل و دقيق مفاد آن ميدانم.


امضاي و اثر انگشت سازنده اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ........... صادره .............. مسئول و صاحب امتياز دفتر امالك ........... واقع در ........... ضمن تاييد تمام امضاهاي فوق اعالم ميدارم اين سند در دفتر امالك اينجانب تهيه و تنظيم گرديد و به عنوان يك شاهد در نحوهي عقد قرارداد نظارت كامل داشتم.


مهر دفتر امالك و امضاي مسئول آن تاريخ

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد طراحی ونصب سوله

قرادادطراحی و نصب سوله


این قرارداد در تاریخ .................. فیمابین شرکت ......................... به نمایندگی ........................... به نشانی .............................................................................................................. تلفن ............................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای ....................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ............................ صادره از ......................... و به نشانی ...................................................... تلفن ..................... که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .


ماده یک – موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .


ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد


2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .


ماده سه – مبلغ قرارداد


بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .
بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ............. ریال با احتساب وزن تقریبی ................ کیلوگرم اسکلت معادل .................... ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت


40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ .................... ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .
20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می‌باشد .
20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .
10 درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .
تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .


ماده پنج – مدت قرارداد


مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا روز و برای تولید اسکلت جمعاً ........................ روز کاری تعیین می گردد.


ماده شش- تعهدات فروشنده


6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .
6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد
6-3-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .
6-4- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .
6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد
6-6- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .
6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.
6-8- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .
6-9- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و ..................... پاک شود .
6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .
6-11- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی
6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)
6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )
6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات
6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .
6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .
6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .
6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .


ماده هفت – موارد فسخ قرارداد


7-1-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده
7-2- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده


ماده هشت – نظارت فنی


کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .
5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .
تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .
تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده نه – حل اختلاف


چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .


ماده ده


این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده /خریدار

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمون قرارداد بازاریابی فروش بیمه

 

قـرارداد بـازاريـابي

اين قرارداد بين شركت / خانم / آقاي ......................... داراي كد نمايندگي ......................... از شركت بيمه ................ به نشاني : .............................................................................. كه منبعد نماينده بيمه ناميده مي شود از يك طرف و خانم / آقاي ......................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... ساكن ............................................................................. شماره تلفن ......................... شغل ......................... محل كار ......................... به نشاني ............................................................................. تلفن محل كار ......................... كه بعد از اين بازارياب ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح و شرايط زير منعقد مي گردد.

ماده 1 ـ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از بازاريابي براي فروش بيمه نامه هائي كه نماينده به نمايندگي از طرف شركت بيمه .................. حق فروش آن را دارد.

تبصره : موضوع قرارداد صرفا" انجام اقدامات بازاريابي و تهيه مقدمات فروش بيمه نامه مي باشد و فروش بيمه نامه (صدور و امضاء بيمه نامه) در اختيار بازارياب نبوده و از وظايف و اختيارات « نماينده بيمه » مي باشد.

ماده2 ـ وظايف و تعهدات بازارياب :

1-2- مراجعه به مشتريان بالقوه براي فروش بيمه نامه و ارائه توضيحات مشروح و كافي درخصوص هر كدام از بيمه نامه هاي مورد نظر مشتري و بيان فوائد و نكات مثبت بيمه نامه مورد نظر و پاسخ به سوالات احتمالي مشتري و راهنمائي مشتري به انتخاب مناسبترين نوع از انواع بيمه نامه مورد نظر
2-2- ارائه فرم درخواست صدور يا تمديد بيمه نامه به مشتري
3-2- همــكاري در تكميل فرم هاي پيشنهاد بيمه با بيمـه گذاران و ارائه راهنمائيهاي لازم و جمــع آوري فرم هاي مذكور و تسليم آن به نماينده در همان روز يا ارسال آنها توسط نمابر براي نماينده
تبصره : بازارياب مسئول صحت امضاء متقاضي بيمه كه ذيل پيشنهاد بيمه را امضاء مي نمايد، مي باشد.
4-2- بازارياب در ارائه توضيحات و بيان فوائد بيمه نامه ها بايستي از اغراق و افراط خودداري نمايد و بازاريابي او بايد به نحوي باشد كه متقاضي را به واقعيات بيمه نامه براساس مقررات مربوطه آشنا ساخته و از ايجاد توهم و توقع غيرواقعي در رابطه مزاياي بيمه نامه و تكاليف بيمه گر پرهيز كند.
5-2- بازارياب حق وصول حق بيمه يا وجهي به نام خود را ندارد و مكلف است ضمن راهنمائي بيمه گذاران جهت واريز وجوه حق بيمه براساس جداول و تعرفه و ضوابطي كه از سوي نماينده ارائه مي شود به حساب بانكي مربوطه، نسبت به دريافت فيش بانكي واريز وجوه مربوطه و تحويل آن به نماينده اقدام نمايد.
تبصره : دريافت وجوه نقد توسط بازارياب از متقاضي بيمه موكول به اجازه مخصوصي است كه نماينده بيمه پس از گذشت سه ماه از فعاليت بازارياب درصورت صلاحديد، بنام بازارياب صادر خواهد نمود. اين اجازه نامه درصورت صدور جزء لاينفك اين قرارداد تلقي مي شود.
6-2- بازارياب تعهد مي نمايد هرگونه مدارك دريافتي و فيش بانكي يا وجه نقد و يا چكهاي دريافتي در رابطه با موضوع قرارداد را سريعا" و طي همان روز به نماينده بيمه تسليم نمايد.
7-2- بازارياب تحت هيچ شرايطي حق دريافت وجه يا وجوهي اضافه بر حق بيمه متعلقه تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، ‌هزينه هاي سربار و غيره را ندارد.
عدول از اين شرط موجب فسخ قرارداد حاضر گرديده و بازارياب مكلف است از عهده خسارات مربوطه كه حسب مورد ممكن است به بيمه گذار، نماينده بيمه و يا شركت بيمه وارد شود، برآيد.
8-2- بازارياب تعهد مي نمايد شئونات اسلامي، اخلاقي و عرفي را از هر حيث و جهت در رابطه با موضوع قرارداد رعايت نمايد.
9-2- بازارياب تعهد مي نمايد كه خارج از حدود اين قرارداد عمل نكند و مسئوليت جبران خسارت هر تعهدي كه خارج از حدود اين قرارداد به نماينده بيمه و شركت بيمه پارسيان وارد شود به عهده اوست و نيز بازارياب مسئول جبران كليه خساراتي كه در اثر عدم مراعات شرايط اين قرارداد و مقررات مربوط و يا تقصير، غفلت و يا قصور خود به بيمه گذاران يا صاحبان حقوق آنها و يا افراد ذينفع در بيمه نامه ها و يا اشخاص ثالث و يا بيمه گر به تشخيص نماينده وارد آيد خواهد بود. لذا بازارياب ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
10-2- بازارياب تعهد مي نمايد كليه اطلاعات مربوط به بيمه گذاران و بيمه شدگان و نيز نماينده بيمه را كه در رابطه با انجام موضوع قرارداد و يا در اثر حضور در جلسات و مذاكرات كسب مي نمايد محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن خودداري نمايد.
11-2- محل كار و دفتر بازارياب همان دفتر كار نماينده بيمه است و بازارياب بطور مستقل و جداگانه داراي دفتر كار شناخته نمي شود و چنانچه از باب تسهيل در انجام وظايف و تمركز امور بازاريابي خود محل ديگري را نيز داشته باشد حق نصب تابلو و انجام تبليغات در اين رابطه را ندارد.
12-2- بازارياب حق ندارد در زمان اعتبار اين قرارداد با ساير نمايندگي ها و شركت هاي بيمه قرارداد بازاريابي يا با هر عنوان ديگري را منعقد و فعاليت نمايد.
13-2- بازارياب به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني حق ندارد اين قرارداد و يا اجراي آن را جزئا" و يا كلا" به ديگري واگذار نمايد و يا خود داراي بازارياب و عواملي از اين قبيل باشد.
14-2- بازارياب حق مذاكره با بيمه گذاران فعلي نماينده و شركت بيمه پارسيان اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت.
15-2- بازارياب متعهد است قبل از قبول بيمه , بيمه گذاران را به حدود حقوق و تكاليفي كه به مناسبت قرارداد بيمه در قبال بيمه گر خواهند داشت كاملاً واقف سازد.
16-2- بازارياب ملزم به رعايت كليه الزامات، تعهدات, مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از طرف نماينده بيمه مي باشد.
17-2- بازارياب تعهد مي نمايد از كارت شناسائي كه نماينده بيمه در اختيار او قرار مي دهد صرفا" در جهت تسهيل اجراي وظايف بازاريابي استفاده نمايد و از هرگونه استفاده ديگر و نيز چاپ و تكثير آن خودداري نمايد.

ماده 3- حق الزحمه :


ميزان حق الزحمه بازارياب در پيوست قرارداد كه جزء لاينفك آن محسوب مي شود مندرج است و در هر زمان با تراضي طرفين جزاً يا كلاً قابل تعديل (كاهش يا افزايش) خواهد بود.
تبصره : حق الزحمه بازارياب پس از وصول حق بيمه بيمه نامه هاي مربوطه و دريافت كارمزد نماينده بيمه از بيمه ................ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4 ـ مدت قرارداد :


مدت قرارداد يك سال است كه از تاريخ امضاء آن توسط طرفين اعتبار مي يابد و در صورتيكه يك ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد هيچ يك از طرفين كتبا" خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد براي سال ديگر و به همين ترتيب براي سال هاي بعد تمديد خواهد شد.

ماده 5- ساير موارد :


1-5- نماينده بيمه حق دارد در صورتي كه تشخيص دهد بازارياب تعهدات مندرج در قرارداد را جزئاً يا كلاً انجام نمي دهد قرارداد را در هر موقع كه صلاح بداند با ابلاغ اخطاريه 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.
2-5- نظر به اينكه اين قرارداد به هيچ وجه تعهد استخدام براي نمايندگي ايجاد نخواهد نمود , لذا بازارياب تعهد مي نمايد در صورت فسخ يا خاتمه مدت قرارداد بلافاصله بدون هر گونه عذر و بهانه اي نسبت به تحويل و تسليم اسناد و مدارك مربوط به نمايندگي و بيمه گذاران كه نزد وي مي باشد , به نمايندگي اقدام و ضمن تسويه حساب رسيد دريافت دارد.
3-5- بازارياب وجه الضماني به مبلغ ................................. به صورت ................................. كه فتوكپي آن به پيوست است, به نماينده سپرده است و تعهد مي نمايد در هر زمان كه نماينده تقاضاي تغيير و تعويض آن را بنمايد , حداكثر ظرف مدت 15 روز اقدام لازم معمول دارد در غير اينصورت قرارداد حاضر فسخ شده تلقي ميگردد.
تبصره1 : درصـورت تخلف بازارياب از مفاد قرارداد و نهايتا" بدهكار شدن به نمـاينـده و يا ايجاد خسارت به بيمه گزاران و بيمه شدگان نماينده وفق مقررات موضوعه حق استفاده از تضمين را دارد و درصورت تسويه حساب كامل، با رعايت مفاد تبصره 4 تضمين آزاد خواهد شد.
تبصره 2 : تضمين دريافتي نافي جبران كل خسارتي كه از عملكرد بازارياب به نماينده , شركت بيمه پارسيان و يا بيمه گذاران و يا زيانديدگان وارد آيد نبوده و نامبرده مكلف به جبران هر گونه خسارت مذكور خواهد بود.
تبصره 3 : آقاي ............................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... به عنوان ضامن حاضر و اعلام مي دارد در صورتيكه بازارياب از انجام شرايط و تعهدات مندرج در قرارداد استنكاف ورزد و يا در اجراي آن اهمال نمايد ضامن ملزم و متعهد مي شود كه به مجرد وصول اولين اخطار از طرف نماينده بدون هيچ گونه حق ايراد و اعتراض نسبت به پرداخت وجه الضمان مذكور اقدام نمايند و در صورت استنكاف، نماينده حق دارد با صدور اجرائيه عليه بازارياب و ضامن منفردا" يا مجتمعا" يا تضامنا" مطالبات خود را از اموال مشاراليهم تامين نمايد.
تبصره 4 : وجه الضمان مذكور پس از پايان و يا فسخ قرارداد و تسويه حساب فيمابين با بازارياب براي مدت دو سال از تاريخ انقضاء آخرين بيمه نامه پيشنهاد و صادر شده توسط بازارياب نزد نمايندگي باقي خواهد ماند و پس از خاتمه دو سال قابل استرداد خواهد بود.
تبصره 5 : هر تغيير احتمالي در اين قرارداد صرفا" بصورت كتبي (متمم قرارداد) معتبر خواهد بود.
4-5- حقوق بازارياب نسبت به پرتفوي ايجاد شده توسط او محفوظ است و نماينده حق ندارد بيمه اي را كه بوسيله بازارياب پيشنهاد يا تقاضا شده بدون در نظر گرفتن حقوق بازارياب بنام خود ثبت و يا در ليست كاركرد بازارياب ديگري قرار دهد.
5-5- بازارياب و نماينده مكلف هستند يكديگر را از تغيير اقامتگاه خود با قيد نشاني كامل كتبا" مطلع سازند.
6-5- هر نوع اختلافي كه در تفسير و يا اجراي قرارداد روي دهد و بصورت مذاكرات دو جانبه حل و فصل نگردد از طريق حكميت و طبق مقررات عمومي دادرسي حل و فصل خواهد شد.
اين قرارداد در دو نسخه تنظيم و به امضاء رسيده و هر دو نسخه داراي اعتبار واحد و يكسان مي باشد.
بتاريخ : ..............................

 

مهر و امضاء نماينده/ تاريخ /نام و نام خانوادگي بازارياب/ امضاء بازارياب

 

نام و نام خانوادگي ضامن /امضاء ضامن

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد اجرای سفت کاری

قرارداد اجرای سفت کاری

این قرارداد مابین آقای .......................... به نشانی .....................................................................................
و تلفن ........................... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای ................................
فرزند .................... متولد ................... صادره از ....................... به شماره شناسنامه ....................... به نشانی ......................................................................................................... وشماره تلفن .................. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1 –موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کلیه کرسی چینی ها ، دیوارهای بیرونی ، دیوارهای داخلی و پارتیشن ها ، نصب چهارچوب های فلزی ، ساخت و نصب نعل درگاهی ، نصب فریم های فلزی پنجره های ساختمان ........................ طبقه ...................... به آدرس ........................................................................... دارای پروانه ساختمانی شماره ......................................... .

ماده 2 –مشخصات فنی :


به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد .

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد


مدت اجرای این قرارداد به مدت ........................... ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 –تعهدات پیمانکار :


4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیزکارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-2- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-3- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .
4-4- پیمانکار می بایستی کرسی چینی های زیرزمین را بر اساس ارتفاع و عرض اعلام شده از سوی کارفرما اجرا نماید .
4-5- سیمانکاری روی کرسی چینی و دیوارهای بیرونی در زیرزمین به عهده پیمانکار است .
4-6- جنس آجر دیوارهای زیرزمین از نوع آجر گری و در طبقات از آجرهای سفالی 7 ، 10 ، 15 و 20 سانتی متری می باشد .
4-7- پیمانکار موظف است که دیوارچینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد.
4-8- پیمانکار در کلیه دیوارچینی ها بایستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد استفاده نماید .
4-9- کلیه دیوارچینی ها بایستی شاقول و امتداد آنها نیز مطابق نقشه ها باشد و گوشه های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد .
4-10- پیمانکار بایستی قبل از اجرای دیوارچینی ابتدا کلیه دیوارهای یک طبقه را یک رگی نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نماید .
4-11- ساخت و نصب نعل درگاهی های فلزی مطابق دستور کار کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-12-نصب چهارچوب های فلزی به عهده پیمانکار است و پیمانکار ملزم است که پشت کلیه چهارچوب ها را با ملات ماسه و سیمان پر نماید .
4-13-نصب فریم های فلزی پنجره ها بر اساس دیتیل تایید شده کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-14- نصب میلگرد های اسکوپ به عهده پیمانکار است .
4-15- در هنگام کارگذاری چهارچوبهای فلزی پیمانکار بایستی چهار تراشی را در کمرکش چهارچوب فلز نصب نماید تا هنگام پر نمودن پشت آن چهارچوب ها قوس برندارد .
4-16- پیمانکار موظف است یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد
4-17- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .
4-18- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-19- حمل مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، آجر ، سفال ، چهارچوب ، فریم فلزی ، نعل درگاه و .... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-20- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به عمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .
4-21- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-22- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .
4-23- پیمانکار بایستی کلیه آجرچینی ها را به سقف مهر نماید .
4-24- پیمانکار موظف کلیه صفحات فلزی ، وال پست ها و یا آهن آلات خاص دیگری را بر اساس دستور کار کارفرما کار بگذارد .
4-25- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و استفاده از وسایل ایمنی در کارگاه اجباری است ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ..... می باشد .
4-26- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرمل و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .
4-27- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .
4-28- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .
4-29- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و .... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .
4-30- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .
4-31- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .
4-32- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .
4-33- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-34- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .
4-35- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .
4-36- پیمانکار موظف است کلیه لغازهای آجری ساختمان را با میلگرد های داخل ملات آن اجرا نماید .
4-37- دیوار چینی باید کاملا قائم و شاقولی بوده ، امتداد رجها کاملا افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقا در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد . ضخامت این بندها ، نباید کمتر از 10 میلی متر و بیشتر از 12 میلی متر باشد .آجر چینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد ، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود .
4-38- قبل از اجرای آجر چینی با آجرگری و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت آجرها بایستی به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به کار برده شوند . ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد .
4-39- عرض کرسی چینی باید حداقل نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود و محور کرسی چینی حتی الامکان بر محور دیوار منطبق باشد . نقش عمده کرسی چینی ، تامین سطح اتکای بیشنر برای دیوار و تامین ارتفاع تا رقوم کف سازی می باشد . به دلیل تماس مستقیم و دائم کرسی چینی با رطویت ، آجرهای به کار رفته در کرسی چینی ، باید از میان آجرهای مقاوم با میزان کم جذب آب انتخاب شوند .
4-40- به منظور تامین حداکثر مقاومت و قفل و بست کامل ، نحوه چیدن آجر ، باید طبق نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت باشد .
4-41- سوراخ ها و محل های باز برای کارگذاری چهارچوب ها ، درها ، پنجره ها ، مجراهای تهویه ، عبور لوله ها و کابل های توکار و نظایر آن ، باید قبلا بر اساس نقشه های اجرایی کاملا مشخص و هنگام آجر چینی تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تامین فضاهای باز وجود نداشته باشد .
4-42- آجر چینی در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتی گراد مجاز نیست ، در شرایط آب و هوایی سرد دیوارهای تازه چیده شده ، باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند ، در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان باید حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید .
4-43- اجرای رنگ سرنج به عهده پیمانکار است .
4-44- جوش کاری کلیه میلگردهایی که بر طبق نقشه در داخل آجر چینی ها کار گذاشته می شود به عهده پیمانکار است .
4-45- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده ی وی می باشد .



ماده 5 – تعهدات کارفرما :


5-1-آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.
5-2- ابزار و وسایل زیرتوسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود :
استانبولی ، نردبان ، طناب ، سطل ، شیلنگ آب ، بشکه ، تخته زیرپایی ، کابل برای روشنایی ، آهن آلات نعل درگاهی و وال پست ها ، چهارچوب و فریم های فلزی ، آجرهای گری و سفالی ، ماسه و سیمان .
5-3- کلیه چهارچوب ها و فریم های فلزی توسط عوامل کارفرما ساخته می شوند و پس از آن تحویل پیمانکار داده می شود .
5-4- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.
5-5- عایق کاری روی دیوار های بیرونی و کرسی چینی ها به عهده عوامل کارفرما است .
5-6- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
5-7- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .
5-8- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .
5-9- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث ، ساختمان های اطراف ، و اشخاصی است در آن مشغول بکار می شوند .
5-10- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
تبصره ( 1 ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید .

ماده 6 –مبلغ قرارداد :


مبلغ موضوع ماده یک بر اساس ................... متر مربع زیر بنای ساختمان از قرار هر متر مربع .................. ریال معادل ........................... ريال است .
تبصره ( 2 ) به قیمتهای مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( 3 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، انحنا ، دوجداره بودن ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .
تبصره ( 4 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .
تبصره ( 5 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .
تبصره ( 6 ) از هر پرداخت .................. بابت حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 7 –کسورات قانونی :


کسورات این قرارداد شامل .............. بیمه و ................... مالیات می باشد .

ماده 8- نحوه پرداخت :


پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و .................. حسن انجام کار پرداخت می گردد ، .................... حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده 9- تغییر مدت قرارداد


تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر می باشد .
9-1- با توافق طرفین
9-2- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .
9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.
9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

ماده 10- حل اختلاف :


هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای ......................... به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده 11- فسخ :


11-1- در صورتی که پیمانکار بیش از ..................... برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ

نماید .
11-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .
11-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد .

ماده 12-جریمه


در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ....................... ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

ماده 13- دوره تضمین کارها :


حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ................. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد ، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 5 روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین شود رفع نماید .
تبصره ( 7 ) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید .

این قرارداد در 13 ماده و 7 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .

کارفرما/ پیمانکار

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking