بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

نمونه قرارداد ساختمان نیمه کاره

 

قرارداد
(خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث )

 

1-(فروشنده) :

خانم /آقاي : ............. فرزند آقاي .............. داراي شناسنامه شماره ......... صادره از ............ به نشاني: ........................................................................................................................... .


2-(خريدار ):

خانم / آقاي :...... فرزند آقاي :................ داراي شناسنامه شماره ...................... صادره از ................... متولد ...................... نشاني : ....................................................................................................... .
موضوع قرارداد : تمامي شش دانگ يك قطعه باغ به مساحت .................. متر مربع داراي پلاك ..................فرعي از ............... اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ................فرعي از اصلي مزبور واقع در اراضي ............... بخش ................ ثبتي .................... به حدود مندرج در اظهار نامه ثبتي مربوط ،‌با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه آن بدون استثناء ‌اعم از عرصه و اعيان و يك حلقه چاه آب حفر شده در آن با برق به شماره پرونده ............منصوبه .
مبلغ قرارداد : مبلغ .......... ريال رايج كه تماماً و نقداً تسليم فروشنده گرديده باقراره كافه خيارات خصوصاً خيار غبن هر چند فاحش از متبايعين اسقاط گرديده و به اظهار ضيغه مبايعه قطعيه جاري شده منافع مورد معامله قبلاً به كسي واگذار نشده و خريدار با رويت مبيع ،‌وقوف كامل از محل وقع ،‌حدود و مشخصات ،‌جرياني بودن ثبت ملك ،‌قبول و اقرار به تصرف و قبض معامله نمود .
فروشنده ضمن العقد لازم حاضر و ضمن العقد خارج لازم ( كه با قرار عقد خارج لازم مزبور شفاهاً بين متعاملين منعقد گرديده ) متعهد و ملتزم گرديد چنانچه از تاريخ زير لغايت به مدت 50 سال شمسي مورد معامله مستحق الغير درآيد علاوه بر رد ثمن معامله از عهده غرامت وارده بر خريدار برآيد همچنين خريدار متعهد به تاديه بدهي هاي برق منصوبه مزبور گرديد النهايه حق دارد پس از تاديه آنرا با ارائه قبوض مثبته از فروشندگان وصول كند .


محل امضاء ( فروشنده) /محل امضاء (خريدار) :

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی شعبه موسسه

,

پیش نویس قرارداد واگذاري نمایندگی یا شعبه موسسه


با تائیدات خداوند متعال و به استناد ماده 16 اساسنامه مصوب موسسه و برابر مصوبه مجمع عمومی مورخ ................
موسسه این قرارداد فیمابین دفتر مرکزي .................. به شماره ثبت ....................... به نمایندگی جناب آقاي ......... به‌آدرس ................................................. تلفن ........................... ازیک سو که از این پس در این قرارداد موسسه نامیده می شود وخانم/آقاي ................... فرزند ............ متولد سال .......... صادره از ........................ به شماره شناسنامه ................ کد ملی ................... به آدرس ..................................................... تلفن ...................... از سوي دیگر که از این پس در این قرارداد نماینده موسسه نامیده خواهد شد با شرایط ذیل منعقد می گردد.


1- موضوع قرارداد:


واگذاري نمایندگی موسسه در شهرستان ............... استان ............. تحت عنوان ..................... نمایندگی ................ شهرستان ................. به آدرس پستی ................................................................................. .


2-مدت قرارداد:


مدت این قرارداد از تاریخ .............. لغایت .................. به مدت یک سال شمسی می باشد.


3-شرایط و مفاد قرار داد:


1/3-نمایندگی موسسه با سرمایه گذاري منقول و غیر منقول متقاضیان تاسیس هر نمایندگی در سطح کشور ویا خارج از کشور راه اندازي شده و دفتر مرکزي موسسه هیچ دخالتی در مالکیت آن نخواهد داشت و اساساً کلیه سرمایه گذاري هر نمایندگی متعلق به متقاضیان تاسیس آن نمایندگی می باشد ،مگر اموال منقول و غیر منقولی که از سوي افراد حقیقی و حقوقی به نمایندگی موسسه هدیه و واگذار می شود که در آن صورت این اموال منقول و غیر منقول اهدائی متلعق به دفتر مرکزي موسسه خواهد بود و نمایندگی ها می بایست اسناد مالکیت و مالی آن را به نام دفترمرکزي موسسه آموزشی علامه طبرسی منتقل و صادر نمایند .
2/3-نمایندگی ها می توانند مطابق با موضوع فعالیت موسسه ( ماده 2 اساسنامه) و فقط در چهارچوپ همین موضوع فعالیت نمایند . در صورت کسب مجوزهاي جدید از سوي موسسه ، نمایندگی ها نیز می توانند با کسب مجوز از دفتر مرکزي در راستاي مجوزهاي صادره جدید فعالیت نمایند .
3/3- کلیه درآمدهاي نمایندگی ها منحصراً به شماره حساب …………… نزد بانک ملت سراسر کشور به نام………………. موسسه واریز می گردد و نمایندگی ها حق افتتاح هیچ حساب بانکی دیگري به نام موسسه تا اطلاع ثانوي و مصوبه جدید هیات مدیره در این زمینه را نداشته و درآمدهاي نمایندگی را نمی توانند تا زمان ابلاغیه جدید به غیر ازحساب بانکی فوق کارسازي نمایند .
4/3-نوع و میزان پرداختها ، هزینه ها و خرید لوازم و ملزومات، حقوق و دستمزد پرسنل نمایندگی هائیکه با هزینه دفتر مرکزي موسسه راه اندازي می شوند با پیشنهاد رئیس هر نمایندگی و تصویب موسسه امکان پذیر بوده و نمایندگی ها راساً حق هیچ گونه اقدامی ندارند .
5/3-موسسه پس از حسابرسی، 25 درصد از درآمدهاي ناخالص سالیانه نمایندگی ها را (به غیر از برگزاري آزمونها وسنجش های سراسری و منطقه ای از کل مبالغ واریزي (موضوع بند 3-3) کسر و مابقی را به حساب نمایندگی ها کارسازي می نماید. /
تبصره 1 : زمان پرداخت درصد نمایندگی ها ، پس از رسیدگی هاي مالی و حسابرسی از سوي دفتر مرکزي موسسه به نمایندگی ها ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 : هیات مدیره موسسه در خصوص میزان افزایش یا کاهش درصد هر یک از نمایندگی ها میتواند اتخاذ تصمیم نماید .
تبصره 3 : در خصوص برگزاري آزمونها وسنجش هاي سراسري و منطقه اي، چنانچه نمایندگی ها در زمینه راهنمایی،مشاوره و ثبت نام از داوطلبین وهم چنین تبلیغات محلی (جراید و صدا وسیماي محلی) وتامین مکان آزمون و عوامل اجرایی آن همکاري مستقیم داشته باشند بمیزان بیست درصد به ازاء حق ثبت نام هر داوطلب به نمایندگی ها پرداخت خواهدشد در غیر اینصورت و در صورت اقدام مستقیم موسسه براي برگزاري این آزمون وسنجش ها، چنانچه نمایندگی ها به عنوان همکار غیر مستقیم در حوزه نمایندگی خود با موسسه همکاري داشته باشند حق الزحمه آنها طبق مصوبه هیات مدیره موسسه پرداخت می گردد.
تبصره 4 : پنج درصد علاوه بر درصد هاي فوق در اختیار ریاست عالیه موسسه بوده که در صورت صلاحدید و رضایتمندي از نحوه فعالیت و تلاش نمایندگی ها قابل پرداخت خواهد بود.
6/3-نمایندگی موسسه به منظور حسن انجام کار و اجراي دقیق تعهدات خود چک بانکی به بمبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان تضمین وحسن انجام این قرارداد به شماره حساب............... و به شماره سریال.............نزد بانک................ شهرستان ........شعبه ............... در وجه دفتر مرکزي موسسه صادر و تحویل امورمالی موسسه نموده است.
7/3-نمایندگی بر اساس همکاریهاي دوره یک ساله با موسسه راه اندازي می شود و تا زمانی که تخلفی انجام ندهدو هم چنین نسبت به پرداخت شارژ سالانه خود به موسسه اقدام نماید این همکاري ها ادامه خواهد داشت .
8/3-نمایندگی هاي مستقر در استانهاي بزرگ کشور علاوه بر پرداخت درصدهاي مربوط سالانه ( موضوع بند 3-5) می بایست سالانه حداقل به مبلغ بیست میلیون ریال و نمایندگی ها ي مستقر در سایر استانها می بایست سالانه حداقل به مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان شارژ و استمرار فعالیت نمایندگی به دفتر مرکزي موسسه پرداخت نمایند
تبصره 1: این مبلغ می بایست توسط نمایندگی ها ، در آغاز هر سال همکاري به موسسه پرداخت گردد .
تبصره 2 : هیات مدیره می تواند بنا به ضرورت و به منظور تشویق و یا توبیخ نمایندگی هاي موسسه نسبت به افزایش یا کاهش میزان شارژ هر نمایندگی اتخاذ تصمیم نماید .
تبصره 3 : مبناي تشخیص استقرار نمایندگی هاي موسسه در استانها براي تعیین میزان شارژ نمایندگی ، دفتر مرکزي موسسه خواهد بود .
9/3-نمایندگی موسسه در حین همکاري با دفتر مرکزي موسسه ،حق هیچگونه همکاري با سایر مراکز یا موسسات آموزشی و غیر آموزشی در داخل و خارج از کشور را ندارد .
10/3-نمایندگی موسسه حق مکاتبات اداري و غیر اداري با مقامات عالیه کشور ،روساي دستگاهها و سازمانهاي بزرگ کشور و هیچ یک از مقامات لشگري و کشوري و ... را ندارد .
11/3-محل فعالیت نمایندگی همان محلی است که هیات مدیره تصویب می نماید و نمایندگی براي تغییر آدرس یا جابجائی محل فعالیت خود می بایست با ذکر دلیل منطقی از دفتر مرکزي موسسه مجوز کسب نماید .
12/3-فرمت تابلو ، سربرگ ، پاکت نامه و مهر نمایندگی توسط دفتر مرکزي موسسه تعیین و تهیه شده و به نمایندگی ابلاغ خواهد شد و نمایندگی حق ندارد فراتر از آن چه که هیات مدیره در این زمینه مصوب نموده است اقدامی داشته باشد .
13/3-نوع و طول برگزاري دوره ها ، مقاطع تحصیلی ، سرفصل برگزاري دروس ، میزان شهریه و هزینه برگزاري دوره ها از سوي دفتر مرکزي موسسه به نمایندگی ابلاغ می گردد .
تبصره 1 : نمایندگی می تواند دوره هاي آموزشی مورد نیاز خود و میزان شهریه برگزاري آن را به دفتر مرکزي موسسه پیشنهاد تا پس از تصویب در کمیته هاي مربوط و کسب مجوز لازم اجراء نماید .
تبصره 2 : نمایندگی می بایست آمار دقیق ثبت نامی دانشجویان و فراگیران خود را به تفکیک نوع رشته ها و مقاطع مربوط در ابتداي هر ترم تحصیلی به دفتر مرکزي موسسه ارسال دارد .
14/3-نمایندگی می بایست سوابق کلیه مدرسین خود را جهت همکاري و کسب مجوز تدریس در نمایندگی به دفتر مرکزي موسسه ارسال نماید .
15/3-نمایندگی حق صدور هیچگونه مدارك تحصیلی براي هر یک از دانش آموختگان خود را راسا نداشته و کلیه مدارك آموزشی و گواهینامه هاي پایان دوره دانش آموختگان موسسه در سراسر کشور پس از رسیدگی هاي لازم منحصراً با امضاء مسئولین دفتر مرکزي موسسه و رئیس نمایندگی مربوط صادر خواهد شد .
تبصره 1 : در صورت ضرورت صدور گواهی از سوي نمایندگی ، مراتب پس از رسیدگی در هیات مدیره موسسه در خصوص نحوه صدور گواهینامه ها رسیدگی و متعاقباً آئین نامه آن به نمایندگی ابلاغ خواهد شد .
16/3-روساي نمایندگی با حکم ریاست عالیه موسسه منصوب و معاونین نمایندگی با پیشنهاد رئیس هر نمایندگی و تائید هیات مدیره موسسه با حکم ریاست عالیه براي مدت معین منصوب خواهند شد .
تبصره 1 : اصل رضایتمندي دفتر مرکزي از حسن انجام وظیفه و اجراي دقیق مقررات و ... روساء و معاونین نمایندگی براي صدور و تمدید حکم لازم و ضروري است .
17/3-نمایندگی موظف است تراز مالی ماهانه و سالانه خود را به دفتر مرکزي موسسه به طور مرتب ارسال دارد .
18/3-نمایندگی حق واگذاري اختیارات خود را به غیر ندارد و اساساً نمی تواند هیات مدیره یا هیات موسسی در این زمینه تشکیل داده و یا با امتیاز این موسسه ؛ موسسه ، دفتر ، شرکت ، بنگاه ، کانون ، مجمع یا مجتمع دیگري به نام این موسسه یا با نام دیگري ایجاد و حتی تبدیل وضعیتی در این زمینه داشته باشد .
19/3-چارت سازمانی نمایندگی پس از تصویب در هیات مدیره ، از سوي دفتر مرکزي موسسه اعلام و ابلاغ می گردد .
تبصره 1 : نمایندگی می تواند در این زمینه نیازهاي سازمانی خود را جهت رسیدگی و تصویب به دفتر مرکزي موسسه پیشنهاد نماید .
20/3-نمایندگی مسئول پاسخگوئی و حسن انجام کلیه امور نمایندگی بوده که زیر نظر مستقیم دفتر مرکزي موسسه انجام وظیفه می نماید و به طور کلی متقاضیان تاسیس و روساي نمایندگی در کلیه زمینه فعالیتها و تعهدات آن از قبیل راه اندازي ، سرمایه گذاري ، تامین نیروي انسانی ، تامین حقوق و مزایاي پرسنل و مدرسین ، بیمه و دارایی و مالیات ، تعهد به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و ... مسئول کامل بوده و دفتر مرکزي موسسه هیچ گونه مسئولیت و نقشی در این زمینه ندارد .
21/3-در صورت عدول نمایندگی از حدود اختیارات خود ، رئیس نمایندگی می بایست پاسخگو بوده که در صورت عدم تمکین ، هیات مدیره می تواند وي را عزل و پس از تسویه حسابهاي قانونی ، نمایندگی را به فرد واجد شرایط دیگري واگذار و یا نمایندگی را منحل نموده و خسارتهاي لازم را اخذ کند .
22/3-نمایندگی موظف است در صورت مذاکره یا مکاتبه هر گونه نهادها و سازمانها ، وزارتخانه ها ، دفاتر ، بنگاهها و موسسات ، شرکتها ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی براي افزایش فعالیت ، تبدیل وضعیت و یا ارتقاء و توسعه بیشتر و ... فوراً مراتب را به دفتر مرکزي موسسه منعکس نموده تا هیات مدیره دراین زمینه تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید و چنانچه نمایندگی خودسرانه اقدامی در این مورد به عمل آورد ضمن جبران خسارتهاي مادي و معنوي ، تصمیمات و اقدامات نمایندگی در این مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و ترتیب اثري نخواهد داشت و شخصا می بایست در این زمینه پاسخگو باشد .
23/3-نمایندگی موظف است هر زمان که هیات مدیره تصمیم به بازرسی و یا حسابرسی نمایند، همه گونه همکاریهاي لازم معمول داشته و حسابرسان موسسه که بنا به تشخیص موسسه انتخاب و به نمایندگی اعزام می شوند حکم حسابرسان قانونی را داشته و می توانند به تمامی اسناد و مدارك مالی ، غیر مالی ، اداري و آموزشی و ... در نمایندگی دسترسی داشته باشند .
24/3-به کارگیري هرگونه نیروي اداري ، آموزشی ، پژوهشی ومالی و ... در نمایندگی می بایست با درخواست نمایندگی و تصویب دفتر مرکزي موسسه انجام پذیرد .
25/3-نمایندگی موسسه در موارد 26 ماده از اساسنامه مصوب موسسه خود را مسئول دانسته و اساساً حق تصمیم گیري نهایی ، دخل و تصرف و کاهش یا افزایش حدود اختیارات و ... موارد اساسنامه مصوب موسسه را نداشته و به طور کلی کلیه امور خود را در نمایندگی با هماهنگی کامل و کسب اجازه قانونی از دفتر مرکزي موسسه انجام می نماید .
26/3-در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی حاصله فی مابین دفتر مرکزي موسسه و نمایندگی ، ابتدا از طریق حکمیت و داوري حل و فصل خواهد شد ، درغیر اینصورت طرفین می توانند از طریق هر یک از مراجع ذیصلاح کشور براي احقاق حقوق خود اقدام نماید .
27/3-نمایندگی حداکثر سه ماه پس از عقد این قرارداد می بایست مکان آموزشی قابل قبول و مورد تائید دفتر مرکزي را به همراه نصب تابلوي موسسه مهیا سازد بطوریکه در شان و منزلت محیط هاي علمی ،فرهنگی و آموزشی کشور باشد .
28/3-اقامتگاه قانونی نمایندگی ، آدرسی است که در این قرارداد آمده است و کلیه مکاتبات به این آدرس ارسال خواهد شد. این قرارداد در سه ماده ، بیست و هشت بندو یازده تبصره در دو نسخه در تاریخ تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را داشته و از تاریخ امضاء و مبادله لازم الاجرا می باشد.


نام و نام خانوادگی وامضاء


طرف قرارداد موسسه .............................

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد نگهداری فضای سبز

قرارداد فضای سبز

قرارداد زیر فی مابین .................... به نمایندگی آقای ................. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................... نشانی ............... شماره تلفن ................... به شماره ثبت ....................... شماره کد اقتصادی ............ به نمایندگی آقای ............... فرزند ................. شماره شناسنامه .............. صادره از ................ که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید .


ماده 1 ) موضوع قرارداد


عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه در ............ آپارتمان های مسکونی و سایر مکان ها به شرح زیر :
1-1- آماده سازی بستر , آبیاری فضای سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب لازم است حتی الامکان از دستگاه های آبیاری بارانی جهت آبیاری استفاده شود .
2-1- چمن زنی
3-1- هرس درختان و درختچه ها
4-1- تولید نشاء فصلی با نظر کارفرما
5-1- سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز
6-1- برف روبی درختان و درختچه های زینتی و جمع آوری ضایعات ناشی از کار باغبانی و حمل آن به محل مورد توافق
7-1- وجین و مبارزه با علف های هرز و اصلاح سرشاخه های خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها .
8-1- واکاری و ترمیم فضای سبز و تعویض و کاشت گل های فصلی و بیل زدن محوطه درختکاری شده و کاشت درختچه های مورد نیاز .
9-1- خاک ریزی و خاکبرداری در موقع لزوم طبق نظر کارفما و کوددهی فضای سبز ( شیمیایی حیوانی ) با نظر کارفرما .
10-1- نظارت و شستشوی آب نماهای موجود در محوطه مجتمع .
11-1- جمع آوری و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ .


ماده 2 ) مدت قرارداد


مدت قرارداد از تاریخ .............. تا تاریخ .............. به مدت یکسال می باشد .


ماده 3 ) مبلغ قرارداد


مبلغ کل قرارداد ............... ریال می باشد که پس از تأیید نماینده کارفرما ( واحد فضای سبز ) و مفاصا حساب ماه قبل با توجه به صورت وضعیت انجام کار به اقساط قابل پرداخت خواهد بود . پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق مالی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات پیمانکار این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید .
تبصره 1 : مجتمع مختار است موضوع قرارداد را به مأخذه 25% افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد .


ماده 4 ) تعهدات پیمانکار


1-4- پیمانکار موظف به نگهداری آب نما و فواره ها و دایر نگهداشتن آنها می باشد .
2-4- پیمانکار مسئولیت رعایت قوانین و شئونات اسلامی از طرف کارگران را عهده دار است و در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار راساً پاسخگو خواهد بود .
3-4- پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت 2 ماه نسبت به ادامه کار با ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد انجام وظیفه نماید .
4-4- پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان رابط و مسئول کارگران به کارفرما معرفی نماید تا از تداخل امور جلوگیری شود و پاسخگوی مسئولیت های مندرج در قرارداد باشد .
5-4- پیمانکار موظف است به دلیل فضای آموزشی و تحقیقاتی علمی دانشگاه از افراد شناخته شده صلاحیت دار در امور فوق استفاده نماید .
تبصره : حداقل یک نفر مهندس کشاورزی و یک نفر تکنیسین توسط پیمانکار به نظارت مستمر بر کار کارگران داشته باشد .
6-4- پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود لباس کار متحدالشکل تهیه و کارگران استفاده نمایند .
7-4- پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و عیوب احتمالی طبق تذکرات ناظر کارفرما اقدام نماید .
8-4- پیمانکار موظف است مشخصات کامل کارکنان را جهت گزینش رسماً به حراست مجتمع تحویل نماید .
9-4- تهیه ابزار و وسایل اجرای قرارداد از قبیل چمن زنی , بیل , فرغون , شن کش , شیلنگ , قیچی و ....... با پیمانکار است تهیه سم و کود و خاک و بذر با کارفرما است.
10-4- کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند , کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و دستمزد و مزایای قانونی آنها به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است .
11-4- پیمانکار موظف است باتوجه به فضای آموزشی و پژوهشی تکثیر ـ پرورش گل و نگهداری گیاهان زینتی گلخانه ها را زیر نظر کارفرما انجام دهد .
12-4- پیمانکار تعهد می نماید کلیه کارکنانش مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و ساعات کار و مقررات مربوط به جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نموده و هرگونه خسارت مالی و جانبی ناشی از عدم رعایت مفاد مذکور یا بی احتیاطی , بی مبالاتی کارگران یا پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث دیگر به عهده پیمانکار
می باشد .
13-4- پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارگران خود را با ارسال فهرست اسامی و مشخصات کامل و یک قطعه عکس به کارفرما و نماینده کارفرما معرفی نماید . کارگران مذکور باید دارای کارت بهداشت از نظر سلامت جسمانی و گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ مستند از مراجع ذیصلاح بوده و آن را به کارفرما معرفی نمایند .
14-4- در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنها اقدام و جانشین مناسب دیگری با تأیید گزینش و حراست مجتمع را به جای آنها به کارفرما معرفی نمایند .
15-4- در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر , تعلل , مسامحه و یا سهل انگاری نماید , کارفرما مجاز است تا کل مبلغ قرارداد و اگر کار را تعطیل کند به ازاء هر روز 25% از اولین مطالبات یا سپرده پیمانکار بابت جریمه کسر نماید .
16-4- پیمانکار موظف است حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار به موقع پرداخت نمایند . چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دلائل منطقی به تعویض افتد این امر نباید باعث به تعویق افتادن پزر مطالبات کارگران باشد . در صورتی که در پرداخت دستمزد تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت های حضور و غیاب پرداخت های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
17-4- پیمانکار متعهد است از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت دائم و یا آماده به خدمت در دست ندارند خوددداری نماید .


ماده 5 )


پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که مشمول قوانین و مقررات منع مداخله کارکنان دولت و معاملات دولتی نمی باشد .


ماده 6) انتقال قرارداد


پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را کاملاً و یا جزاً به دیگری ندارد و در صورت تخطی ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .


ماده 7 ) محل قانونی پیمانکار


آدرس قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان قید گردیده و در صورتی که این تعویض شود پیمانکار متعهد است محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و گرنه کلیه نامه ها و اوراق که به آدرس قبل ارسال شود ابلاغ شده تلقی می شود .


ماده 8 ) اطلاع از شرایط عمومی پیمان


پیمانکار از شرایط این پیمان و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای مفاد پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود .


ماده 9 ) تضمین ضمانت کار


پیمانکار موظف است در مقابل امضاء این قرارداد مبلغی معادل 10% کار قرارداد را به صورت چک تضمینی بانکی یا ضمانت نامه بانکی جهت انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما بسپارد . چنانچه پیمانکار به تعهدات خود جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجبات خسارت و ضرر و زیان کارفرما را فراهم سازد می تواند خسارت خود را از محل آن دریافت دارد و چنانچه خسارت وارده بیش از مبلغ سپرده باشد کارفرما حق دارد از سایر اموال پیمانکار خسارت خود را جبران نماید .
تبصره : در صورت ضبط بخشی از سپرده حسن انجام کار پیمانکار برای جبران خسارت وارده پیمانکار ملزم و متعهد است سپرده حسن انجام کار را تا میزان این ماده تا مادامی که قرارداد فسخ نشده , تأمین نماید .


ماده 10 ) تعهدات کارفرما


1-10- کارفرما موافقت می نماید در مقابل انجام تعهدات موضوع این پیمان از طرف پیمانکار پس از تأیید دستگاه نظارت حداکثر تا 5 روز بعد از تسلیم نامه صورت وضعیت ماهیانه مورد قرارداد پس از کسور مندرج در ماده 3 در وجه پیمانکار پرداخت نماید .
2-10- انبار نگهداری وسائل و لوازم توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده خواهد شد .
3-10- چنانچه پیمانکار به هریک از تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت .
4-10- تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک از آنها و تعیین خسارت وارده با کارفرما است .


ماده 11 ) رسیدگی به اختلافات


در صورتی که بروز اختلاف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا اختلاف در نحوه اجراء موضوع به دفتر حقوقی کارفرما ارجاع و تصمیمات آن در چهارچوب شرایط مورد توافق جاری کشور به عنوان حکم قطعی و لازم الاجراء برای طرفین خواهد بود و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق که به موجب قوانین و مقررات که بعداً وضع شود به عهده پیمانکار است .


ماده 12 )


این قرارداد در 12 ماده و 3 تبصره در 10 نسخه که همه دارای اعتبار واحد می باشد و در تاریخ 1/5/79 به امضاء طرفین قرارداد رسید و هرکدام یک نسخه از آن را دریافت داشتند .

کارفرما ..................... پیمانکار ................

 

 

 

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری چیلر مجتمع های اداری و مسکونی

قرارداد تعمیر و نگهداري چپلر مجتمع هاي اداري و مسکونی


اداره / شرکت / سازمان


این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد.


ماده 1-- طرفین قرارداد


1-1-مدیر مجتمع هاي مسکونی و اداري ......................... آقاي ......................... فرزند .................
شماره شناسنامه ......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن.............تلفن ...........که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت...................... آقاي ................. فرزند .............. شماره شناسنا مه................صادره از ................ متولد ......................... ساکن ......................... تلفن............که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .


ماده 2- موضوع قرارداد


تعمیر و راه اندازي و نگهد ار دستگاه چپلر مجتمع هاي اداري و مسکونی همراه با شرح و مشخصات اجراي قرارداد که ضمیمه قرارداد می باشد .


ماده 3- مدت قرارداد


از تاریخ ...................... لغایت ..................... به مدت ....................... سال می باشد .


ماده 4- مبلغ قرارداد


مبلغ ......................... ریال می باشد که به طور ماهیانه مبلغ ......................... ریال پرداخت خواهدشد .


ماده 5- تعهدات پیمانکار


1-5-پیمانکار متعهد می شودنسبت به اجراي موضوع قرارداد در وقت تعیین شده در این قرارداد اقدام نماید.
2-5-پیمانکار متعهد می شود اجراي قرارداد را کاملاً طبق مشخصات و شرح اجراي قرارداد که ضمیمه قرارداد می باشد ، اقدام نماید ، و چنانچه در اجراي قرارداد قصور یا تخلفی صورت بگیرد ، کلیه خسارات وارده و وجه لوازم تعویضی آن را به هزینه خود پرداخت نماید .
3-5-پیمانکار متعهد می شود افراد تحت پوشش شرکت خود را از هر جهت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث برده، در صورتی که هر یک از افراد تحت پوشش شرکت مزبور در حین کار دچار حادثه اي شوند، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهدداشت .
4-5-پیمانکار متعهد می شود کار موضوع قرارداد را خود شخصاً یا افراد استخدامی در شرکت پیمانکار انجام دهند، و از واگذاري و یا محول نمودن تمام یا قسمتی از کار به دیگري یا شرکت و خسارت وارده ناشی از آن را از پیمانکار مطالبه نماید .
5-5-پیمانکار متعهد می شود هرگونه تغییر را قبل از اجرا کتباً به کارفرما اطلاع و پس از موافقت کارفرما اقدام به اجرا نماید .
6-5-پیمانکار متعهد می شود هر هفته یک بار پس از بازدید از موضوع قرارداد ، چگونگی کارکرد موضوع قرارداد و وضعیت فنی آن را به کارفرما بطور کتبی گزارش نماید .
7-5-پی مانکار متعهد می شود در صورت تاخیر در اجراي قرارداد روزانه مبلغ .......................... ریال از محل پرداخت ها او توسط کارفرما به عنوان خسارت دیرکرد کسر نشود .
8-5-پیمانکار در قبال حسن انجام تعهدات خویش مبلغ .......................... ریال یک فقره چک /ضمانت نامه بانکی تحویل کارفرما داده تا در صورت تخلف و قصور بعد از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستري بتواند خسارات وارده خود را از محل چک یا ضمانت نامه بانکی دریافت دارد .


ماده 6- وظایف و تعهدات کارفرما


1-6-کارفرما متعهد می شود کلیه اجناس و قطعات مورد نیاز در برگ ضمیمه این قرارداد را خود شخصاً تهیه یا هزینه آن را به پیمانکار پرداخته تا او تهیه نماید .
2-6-کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در موعد مقرر به پیمانکار پرداخت نماید .
3-6-کارفرما متعهد می شود نسبت به هزینه ها لوازم یا هزینه هاي که درضمیمه ذکرآن رفت تاخیر نماید ، به اجرت پیمانکار را بدون کم و کاست پرداخت نماید ، و هیچ مسئولیتی را متوجه پیمانکار نداند .


ماده 7- مرجع حل اختلاف


هرگاه به هر دلیلی در تفسیر مفاد قرارداد اختلافی بروز دهد بدواً از طریق مذاکرات اصلاحی حل و فصل، درغیر این صورت به شوراي حل اختلاف مراجعه و داراي شوراي حل اختلاف قطعی خواهدبود .


ماده 8- نسخ قرارداد


این قرارداد در 8 ماده و سه نسخه تنظیم هر کدام از نسخ داراي حکم واحد می باشد و بعد از امضاء و مبادله براي طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
کارفرما /پیمانکار
شهود :
1- آقاي ......................... فرزند ......................... 2- آقاي ......................... فرزند ......................

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور ...................

این قرارداد فیمابین ............................ بنمایندگی ................................................................. به آدرس ،............................................... بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ..........................................به شماره ثبت ..................... شناسه ملی ........................... به نمایندگی ............................................... به سمت ........................ با کدملی ........................................ که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ............................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مزبور می باشد، به نشانی ............................................................................................................... تلفن ..................................................... کدپستی .................................. بعنوان پیمانکار از طرف دیگر تابع شرایط ذیل منعقد می گردد :


ماده 1 – موضوع قرارداد :


سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی دستگاه آسانسور به ظرفیت ........... نفر، ...... طبقه، .... توقفه ساخت شرکت .................................. نصب شده در ساختمان ............................................. کارفرما.
تبصره 1: در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت.
تبصره 2: پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.


ماده 2– مدت قرارداد:


مدت قرارداد از تاریخ ..................... لغایت ....................... به مدت یکسال کامل شمسی می باشد.
تبصره: در صورتيكه يك ماه قبل از انقضاي مدت قرارداد، طرفين كتباً نظریه عدم تمایل به همکاری را بطرف مقابل اطلاع ندهند، قرارداد برای یک دوره دیگر با همین شرایط تمدید خواهد گردید.


ماده 3 – مبلغ قرارداد :


مبلغ کل قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ................................................................... ریال می باشد که پس از کسر کسورات قانونی تابع ماده 4 این قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت می باشد.


ماده 4 – نحوه پرداخت :


همه ماهه و حداکثر تا پایان ماه بعد، یک دوازدهم مبلغ کل قرارداد پس از کسر کسورات قانونی و اخذ تاییدیه حسن انجام کار به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.


ماده 5- تضمین انجام تعهدات:


پیمانکار جهت تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد ضمانتنامه شماره ............................. به مبلغ ........................................ ریال معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به مدت اعتبار معادل مدت قرارداد به کارفرما تسلیم نمود که پس از 45 روز از انقضاء مدت قرارداد و صدور تاییدیه توسط ناظر قرارداد، به پیمانکار مسترد خواهد گردید ، تمدید کلیه ضمانتنامه های بانکی به درخواست کارفرما و بعهده پیمانکار می باشد، آزادسازی ضمانتنامه مذکور پس از عمل به کلیه تعهدات این قرارداد بلامانع می باشد.

ماده 6- تعهدات و تکالیف پیمانکار :


6-1- پيمانكار متعهد است آسانسور موضوع قرارداد را پس اتمام مدت قرارداد بصورت اوليه و آماده بكار تحويل كارفرما نمايد .
6-2- پيمانكار موظف است از كاركنان متخصص در امر نگهداري با سابقه كار مفيد در امر نگهداري و راهبري آسانسور استفاده نمايد و بلافاصله پس از اعلام كارفرما ، كمتر از 4 ساعت نسبت به رفع نقص آسانسور اقدام نمايد.
6-3- پيمانكار متعهد است كه همیشه بطور منظم از آسانسور بازديد دقيق و فني بعمل آورد و گزارش آن را کتباً به ناظر قرارداد اعلام نماید.
6-4- مسئوليت كليه مسائل ايمني و حفاظت اشخاص ثالث و كاركنان پيمانكار بعهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه تعهدي به پرداخت خسارت جاني و مالي در خصوص كاركنان پيمانكار نخواهد داشت .
6-5- هر گونه ركود در كار و تاخير در انجام وظايف پيمانكار موجب كسر از مبلغ ماهانه قرارداد به تشخیص کارفرما خواهد شد.
6-6- كليه افراد بكارگيري شده كاركنان پيمانكار بوده و از نظر دريافت حقوق و مزايا و ساير مواد هيچگونه ارتباطي با كارفرما ندارند.
6-7- در صورت وقوع هر گونه حادثه براي كارگران پيمانكار و يا خسارت به آسانسور ناشي از قصور در نگهداري آسانسور بعهده پيمانكار بوده و خسارت وارده را بايد پيمانكار جبران نمايد.
6-8- کلیه ابزار آلات مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پيمانكار مي باشد.
6-9- در صورتيكه پيمانكار از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد عدول و استنكاف ورزد، پس از اولين اخطار كتبي، كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ و تضمين انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراض و شكايتي را ندارد .
6-10- پيمانكار اقرار نمود كه از مشخصات آسانسور و شرايط كار اطلاع کامل دارد و نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
6-11- پيمانكار متعهد است طي 24 ساعت و در كليه روزهاي هفته اعم از تعطيل و غير تعطيل متخصصين خود را در مركزي كه به اطلاع كارفرما مي رساند ، آماده بكار داشته باشد تا چنانچه خرابي و يا مشكلاتي در تاسيسات آسانسور بوجود آید، به محض اطلاع دادن كارفرما در اسرع وقت نسبت به اعزام متخصصين خود به محل اعلام شده و رفع عيوب موجود در حداقل زمان ممكن اقدام نمايد.
6-12- شرایط نیروی انسانی مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند، باید دارای شرایط ذیل باشند:
• دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تائید مراکز درمانی.
• دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله.
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• دارا بودن تجربه کافی در امور محوله.
• دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید در این رابطه ) ارائه گواهی پرداخت حق بیمه الزامی می باشد (
• دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله.
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم.
تبصره 1- نیروی انتخاب شده بایستی شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل را رعایت نماید.
تبصره 2- پیمانکار باید یک نفر کاردان تاسیسات یا برق با سه سال سابقه کار مفید در رابطه با تعمیرات آسانسور به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که ایشان موظف می باشد بصورت تمام وقت و به صورت آنکال در دسترس باشد.
تبصره 3- در صورت عدم رضایت دستگاه واگذارکننده از پرسنل تحت پوشش، پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین واجدالشرایط دیگری را معرفی نماید.
تبصره 4- هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما امکان پذیر خواهد بود.
6-13- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و یا از کارکنان رسمی و بیمه شده خود برای انجام تعهدات خویش استفاده نماید، بعلاوه می بایستی با یکی از شرکت های بیمه تجاری، قرارداد مسئولیت مدنی منعقد و به کارفرما ارائه دهد.
6-14- کارفرما هیچگونه تعهد استخدامی در قبال نیروهای بکارگیری شده از سوی پیمانکار ندارد و افراد به کارگیری شده نباید استخدام هیچ یک از دستگاه های دولتی باشند و کلیه افراد بکارگیری شده از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارتباطی با کارفرما ندارند.
6-15- مهارت فنی کلیه افراد معرفی شده باید به تائید مدیریت فنی کارفرما برسد.
6-16- مسئولیت آموزش کارگران شاغل در موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد، بدیهی است وقوع هرگونه حادثه برای کارگران و کارکنان کارفرما و اشخاص ثالث و یا چنانچه خساراتی که به دلیل عدم آموزش کارگران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران آنها به تجهیزات و ملزومات اداری و ساختمانی کارفرما وارد آید جزئاً و کلا ًبه عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد و درصورت عدم پرداخت خسارت کارفرما راسا ً از پرداختی ماهانه پیمانکار و تضمین انجام تعهدات پیمانکار کسر خواهد نمود.
6-17- کلیه نیروهای بکارگیری شده باید قبلاً توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشند.
6-18- ابزار کار به صورت کامل با پیمانکار می باشد و کارفرما فقط فضای فیزیکی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
6-19- پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسایی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسایی خود را بر سینه الصاق نمایند.
6-20- کارفرما عندالزوم می تواند بر پرداخت های کارگران پیمانکار که در موضوع پیمان اشتغال بکار دارند، نظارت نماید.
6-21- نظارت در طی دوران نگهداری آسانسور با مدیریت فنی کارفرما بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی کارفرما تعیین و کتباً معرفی خواهد شد.
6-22- پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار پس از تائید چک لیست توسط مدیریت فنی کارفرما و ناظر مقیم (درصورت وجود) صورت خواهد گرفت.
6-23- پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده آسانسور با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید:
- .................................................
-..................................................
-...................................................................
6-24- پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.
6-25- در صورت تشخیص کارفرما و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران ، با رعایت مقررات مربوط، کارفرما می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و لغو قرارداد بطور یکجانبه اقدام نماید.
6-26- پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
6-27- پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.
6-28- پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری آسانسور را به نحو احسن انجام و گزارش نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.
6-29- مسئولیت سلامت کلیه سیستم آسانسور پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار می باشد و لازم است دقت کافی در تحویل و تحول اولیه به عمل آورد و سیستم آسانسور مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل و تحول) در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.


ماده 7 – تعهدات و تکالیف کارفرما:


7-1- کارفرما مکلف است یک نفر را بعنوان ناظر قرارداد در ابتدای قرارداد به پیمانکار معرفی تا بر عملکرد پیمانکار نظارت داشته و صحت کارکرد پیمانکار را برای دریافت حق الزحمه تایید و یا جرائم مندرج در این قرارداد را اعمال نماید.
7-2- پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار حداکثر تا پایان ماه بعد.
7-3- پرداخت مبالغ مربوط به صورتحسابهای ارائه شده از سوی پیمانکار در مواردیکه خرید قطعه یا قطعاتی ضرورت داشته و تامین آن طبق این قرارداد بر عهده پیمانکار نباشد.
7-4- کارفرما متعهد می باشد پس از انقضای مدت قرارداد در صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب تامین اجتماعی و واحد های ذیربط را ارائه نماید، نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.
7-5- کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده کارفرما می باشد)، ادامه قرارداد را به صلاح خود نداند، قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات را به نفع دولت ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد.


ماده 8 – تعهدات و تکالیف طرفین قرارداد:


8-1- مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.
8-2- هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار به استثناء حالات اضطراری (فورس ماژور) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتباً مطلع نموده باشد.
ب) وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهی شود.
ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
هـ) افزایش سطح دستمزدها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.
8-3- چنانچه در اثر حوادث غیر مترقبه آسانسور از كار افتاد و احتياج به تعويض قطعه یا قطعاتی باشد، تهيه لوازم يدكي به عهده پيمانكار مي باشد .بديهي است بهاء آن را مي بايست کارفرما پرداخت نمايد .
8-4- هر گاه در اثر اهمال مامورين پيمانكار آسانسور عيب و نقصی پيدا نمايد، هزينه خريد قطعه یا قطعات مورد نیاز به عهده پيمانكار مي باشد .


ماده 9- ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات :


در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان ذکر شده است، استنکاف ورزد یا در صورت خرابی آسانسور به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئاً یا کلاً متوقف گردد، برای هر ساعت عدم ارائه خدمات ، مبلغ .................... ریال از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر هفته بیش از ...... ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت تضمین انجام تعهدات پیمانکار را به نفع دولت ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چنانچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید، از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.


ماده 10 – حل اختلاف :


در صورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد موضوع بصورت توافقی بین طرفین قابل حل خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین که بصورت توافقی قابل حل نباشد، بدواً موضوع از طریق کمیته ماده (94) آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم اجرای رای کمیته مزبور که بعنوان رای داور مرضی الطرفین برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، موضوع در دادگاههای عمومی محل نصب آسانسور قابل طرح خواهد بود و شرایط عمومی پیمان شامل این قرارداد نیز می باشد.

 

ماده 11 - موارد فسخ قرارداد :


11-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.
11-2- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.
11-3- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد در موعد پیش بینی شده در این قرارداد .
11-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه به تشخیص کارفرما دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار داشته باشد.


ماده 12 - ممنوعیتهای قانونی :


پیمانکار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه مزبور علاوه بر ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و محرومیت از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا مدت پنج سال، کارفرما برابر مقررات موضوع را به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.


ماده 13- اقامتگاه قانونی :


اقامتگاه طرفین همان است که درماده یک این قرارداد قید شده است و درصورت تغییر اقامتگاه هریک از طرفین ملزم هستند کتباًٌ موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهند و در غیر اینصورت ابلاغ به آدرسهای فوق ابلاغ قانونی تلقی می گردد.


ماده 14 – نسخ قرارداد :


این قرارداد در 14 ماده ، 7 تبصره، 42 جزء و در 4 نسخه که هریک حکم واحد داشته ، تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر بوده و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

                 کارفرما                                                                                   پیمانکار
رئیس موسسه و یا افراد مجاز از طرف ایشان                       شرکت ...................................................
و مدیر مالی و یا افراد مجاز از طرف ایشان                         بنمایندگی ..................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید