بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی

نمونه
قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

تاريخ شروع :.......................................
تاريخ انقضاء :.......................................
تاريخ صدور :........................................
حق بيمه ساليانه :....................................
تعداد بيمه شدگان :................................
اين قرارداد بين شركت ..................... به نشاني تهران ، ................................................................................................
كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه .......................... كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد .


ماده اول :


موضوع اين قرارداد عبارت است از پوشش بيمه اي حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) بر اثر حادثه .


ماده دوم :


سرمايه بيمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه براي هر فرد بيمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار مي باشد .
تبصره: سرمايه هر يك از بيمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از كر افتادگي دائم بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از كار افتادگي دائم جزئي بر اثر حادثه ضريبي از 45 برابر ماهيانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرايط عمومي بيمه ه اي حوادث مي باشد .


ماده سوم:


شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تائيد پوش بيمه اي آنان مي باشد .


ماده چهارم :


حق بيمه ساليانه بيمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) مبلغ ...............ريال مي باشد و بيمه گزار متعهد است از تاريخ دريافت قرارداد يا الحاقيه تائيد پوشش بيمه اي به صورت اقساط ماهيانه بر مبناي 12/1 حق بيمه ساليانه را پرداخت نمايد .
تبصره 1: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر يك ماه از تاريخ سررسيد ماهيانه مي باشد .
تبصره 2: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان جديد حداكثر به فاصله سي روز از تاريخ صدور الحاقي تائيد پوشش آنان توسط بيمه گر مي باشد .


ماده پنجم :


شامل بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جديد ) و يا از آن خارج نمايد (استعفاء ، انتقال ، و يا بازنشستگي كه از پوشش خارج مي گردند و ............) جهت بيمه گر ارسال نمايد .
تبصره 1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاء قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود .
تبصره 2: ضرب الاجل ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز از تاريخ بيمه گزار (اعلام تغييرات ) انتقال مي يابد .


ماده ششم :


تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهدشد .


ماده هفتم :


در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان ، بيمه گزار موظف است مراتب را كتباً و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارك ذيل را ارسال نمايد .
الف) در صورت فوت

1- اصل يا كپي تائيد شده خلاصه رونوشت وفات (گواهي فوت ) صادره از طرف اداره آمار .
2- گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .
3- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد )
4- ب) در صورت نقص عضو كلي و جزئي دائم ناشي از حادثه
5- گواهي پزشك معالج در مورد پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد .
تبصره 1: در مواردي كه فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم ، در اثر حوادث ناشي از رانندگي توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد .
تبصره 2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد ، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين شده است .
تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد .


ماده هشتم :


بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.


ماده نهم :


حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد .


ماده دهم :


حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده در هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد در موارد بيمه فوت و نقص عضو كلي و جزئي و هزينه هاي پزشكي بر اثر حوادث 70 سال تمام مي باشد . بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد .


ماده يازدهم :


مدت اين قرارداد يك سال از تاريخ شروع ..................... الي ............. است و هر يك از طرفين مي توانند يك ماه قبل از پايان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يك سال ديگر تمديد خواهد شد.


ماده دوازدهم :


نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد .

 

اشتراک این مطلب از طریق:

قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره

قرارداد درب و پنجره


این قرارداد مابین آقای ....................... به نشانی .............................. و تلفن ................... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای ............ فرزند ......... متولد .................... صادره از ............. به شماره شناسنامه .................. به نشانی ........................... وشماره تلفن .................... که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.


ماده 1 –موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارتست از ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان ............... طبقه به نشانی ............. دارای پروانه ساختمانی شماره .............. به مالکیت آقای ............... .


ماده 2 –مشخصات فنی :


2-1- به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستور کارهای صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها و دستورکارها به عهده مهندس ناظر می باشد .
2-2- یال های در و پنجره باید به یکدیگر عمود باشند ، مگر آنکه در نقشه ها به شکل دیگری پیش بینی شوند 2-3- درها و پنجره ها باید کاملا مستوی و بدون تاب باشند .
2-4- در و پنجره کشویی باید طوری تعبیه گردد که لنگه دریا پنجره را از خارج ساختمان نتوان از محل خود بیرون آورد .
2-5- عمق شیشه خور باید حداقل 5/2 برابر ضخامت شیشه و حداکثر 25 میلی متر باشد .
2-6- اتصال باید کامل ، محکم و بدون ترک باشد . برآمدگی جوش در نمای پنجره باید صاف باشد .
2-7- یراق های در و پنجره باید متناسب با ابعاد پنجره بوده و در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشد .
2-8- درزهای بین قاب و لنگه پنجره ، باید بوسیله نوارهای لاستیکی ، نخی و یا کرکی با نظر دستگاه نظارت به نحوی هوابندی شود که از عبور هوا جلوگیری به عمل آید ، استفاده از نوارهای پلاستیکی به علت ناپایداری در برابر حرارت مجاز نیست .
2-9- پیچهای در و پنجره باید گالوانیزه بوده و در برابر هوا زنگ نزند .
2-10- میله داخل لوله باید فولادی باشد .
2-11- زاویه گردش لولا و در و پنجره های لولایی قائم یا افقی ، باید طوری باشد که پنجره حداقل 90 درجه گردش نماید .
2-12- برای پنجره هایی که به داخل باز می شوند ، باید در لنگه بازشو آب چکان تعبیه گردد.
2-13- گیرداری در و پنجره به وسیله شاخ ، پیچ ، جوش و غیره تامین شود در یا پنجره باید وسایل گیرداری کافی داشته باشد تا در محل خود در دیوار یا ستون به نحو اطمینان بخشی استقرار یاید . موقعیت نقاط گیر داری غالبا در محل لولا و دستگیره نیز در محل برخورد وادار به قاب پنجره است .
2-14- یراقی که احتیاج به روغنکاری داشته باشد باید محل ورود روغن در آن تعبیه شده باشد تا اختیاج به باز کردن اجزای یراق نباشد .
2-15- یراق های ریل پنجره کشویی باید چنان باشند که قرقره ها در حین حرکت از ریل خارج نشوند ، در این پنجره ها باید از قرقره های بلبرینگی روکش دار استفاده شود تا ضمن حرکت ایجاد صدا ننماید .
2-16- محل قرار گرفتن لولا باید متناسب با ارتفاع در و پنجره باشد . درو پنجره های به ارتفاع 400 تا 1000 میلی متر فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه 100 میلی متر است .در پنجره های به ارتفاع 1000 تا 1400 میلی متر فاصله لولاها تا زیر و بالای لنگه برابر با 180 میلی متر و در پنجره های به ارتفاع 2000 تا 2200 میلی متر فاصله لولا از بالای پنجره 230 و از پایین آن تا 300 میلی متر خواهد بود .
2-17- پروفیل های در و پنجره آهنی قبل از نصف باید با رنگ ضد زنگ پوشیده شده باشند.
2-18- چارچوب های مورد استفاده باید طبق مشخصات قید شده در نقشه ها و سایر مدارک ساخته شوند . نصب چارچوب ها باید با دقت و در محل صحیح مطابق نقشه ها صورت پذیرد .
2-19-در موقع نصب باید دقت شود که چارچوب کاملا در دیوار مهار شود . اعضای عمودی چارچوب درها باید بسته به ارتفاع آن دارای 4 تا 6 شاخک باشند . محل شاخک ها ، طول ، تعداد و فواصل آنها باید طبق نقشه باشند.
2-20- در موقع ساختن پروفیل چارچوب ها و اتصال قطعات افقی و عمودی آن باید برشها با زاویه 45 درجه انجام شود یا به عبارتی باید با گوشه های چارچوب ها به صورت فارسی بریده و متصل گردند .
2-21- قطعات کمکی درها و پنجره های فولادی باید در محل نصب یراق آلات و بسته به نوع آنها با مته کردن و یا به کمک وسایل مناسب دیگر شوراخ گردند .
2-22- قطعات الحاقی تزئینی درها باید به وسیله میله مهار یا گیره های پنهان با طول و قدرت کافی به در نصب گردند ، بائوهای پنجره هایی که ارتفاع آنها از 4/2 متر بیشتر است . باید با قطعات کمکی تقویت شوند.
2-23- گوشه های درها و پنجره ها باید دقیقا به صورت فارسی بریده شده و طوری به یکدیگر متصل گردند که درز حاصل کاملا به هم چسبیده و سپس در تمامی طول درز در سمتی که در معرض دید نمی باشد ، به یکدیگر جوش داده شوند .
2-24- تمامی درزهای بین اعضای فلزی و مصالح بنایی دقیقا به وسیله ملات مناسب و مقاوم در مقابل رطوبت درزبندی گردد.
2-25- معمولا پنجره ها در نمای ساختمان و با کمی تورفتگی نصب می شوند بنابراین در مورد نصب پنجره ها ابتدا باید مقدار تورفتگی نسبت به نمای ساختمان مشخص گردد و اگر نمای ساختمان انجام نشده ضخامت آن اعم از اینکه جنس نماسازی سنگ ، آجر ، سرامیک و یا اندودهای مختلف باشد از قبل برابر نقشه ها و دستورالعمل ها تعیین شده ، سپس به نصب چارچوب مبادرت گردد .
2-26- هنگام نصب پنجره ها چنانچه عرض پنجره زیاد باشد و برای تنظیم آن بخواهند از گوه استفاده کنند باید دقت شود گوه در وسط آستانه پنجره قرار نگیرد .زیرا ممکن است موجبات کج شدن پنجره فراهم شود معمولا گوه های تنظیم را در دو طرف آستانه .و طبعا در زیر آن قرار می دهند .
2-27- در موقع نصب چارچوب ها باید دقت گردد که عضو فوقانی چارچوب های هم ارتفاع تماما در یک تراز قرار گیرند به علاوه هر چارچوب باید به خودی خود تراز باشد .
2-28- در پنجره هایی که محور گردش افقی است باید وسیله ای تعبیه شود ( ضامن ) که پنجره را در حالتهای مختلف بازشو ، ثابت نگاه دارد.


ماده 3 –مدت قرارداد :


مدت اجرای این قرارداد به مدت ................................. ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.


ماده 4 – تعهدات پیمانکار :


4-1- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد .
4-2-پیمانکار جهت ساخت در و پنجره باید از پروفیلهایی که مورد تایید کارفرما و مهندس ناظر است استفاده نماید .
4-3-پیمانکار جهت ساخت در و پنجره باید از الکترود مورد تایید کارفرما و مهندس ناظر استفاده نماید .
4-4- حمل در و پنجره ساخته شده از کارخانه پیمانکار تا کارگاه و از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-5- در هنگام توزیع در و پنجره بایستی پیمانکار باتفاق کارفرما یا مهندس ناظر اوزان را صورت مجلس نمایند .
4-6- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-8- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کارتوسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ... می باشد .
4-9- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
4-10-مسئولیت هر گونه حادثه ای در هنگام ساخت در و پنجره در کارخانه پیمانکار متوجه خود اوست.
4-11-پیمانکار پس از ساخت در و پنجره بایستی تک تک آنها را به رویت کارفرما و مهندس ناظر برساند و تایید کیفی قطعات ساخته شده را با کارفرما صورت مجلس نماید .
4-12- خرید کلیه پروفیل ها ، الکترود و سایر ابزار و دستگاه های مورد نیاز به عهده پیمانکار است .
4-3- 8- اجرای دوغاب و بتونه کاری های لازم
4-3-9- دوبله کاری سنگ های پله
4-3- 10- ایجاد آب چکان دستی در سنگ ها
4-3-11- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی
توضیح : آن قسمت از سنگ کاری که برش ، پخ ، ابزار و آب چکان های ماشینی را لازم داشته باشد بایستی در هنگام قرارداد به اطلاع پیمانکار برسد و اینگونه موارد جزء وظایف پیمانکار نمی باشد .
4-4- پیمانکار موظف است کلیه ابزار و وسایل کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله ، کمچه ، ملاقه ، چکش لاستیکی ، فرز و سنگ های برش لازم و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار است .
4-5- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .
4-6- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-7- حمل کلیه مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، پودرسنگ ، ماسه بادی ، انواع سنگ ، آهن آلات لازم و ... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-8- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به حمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .
4-9- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و هنگام امضاء قرارداد هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-10- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ... می باشد 4-11- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
4-12- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ،؟ مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده وی می باشد .


ماده 5- مبلغ قرارداد :


مبلغ موضوع ماده یک بر اساس هر کیلوگرم در و پنجره ساخته شده ....................... ریال می باشد و مبلغ کل قرارداد ...................... ریال برآورد می گردد .
تبصره ( 1 ) به قیمت های مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( 2 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار، ارتفاع زیاد ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .
تبصره ( 3 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .
تبصره ( 4 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .


ماده 6- کسورات قانونی :


از این قرارداد 5% بیمه و 5 % مالیات کسر خواهد شد.


ماده 7- نحوه پرداخت :


7-1- پیش پرداخت این قرارداد جهت خرید آهن آلات معادل 30% مبلغ کل قرارداد معادل ریال در قبال دریافت یک فقره چک معادل همین رقم از پیمانکار در وجه ایشان پرداخت می گردد.
7-2- پرداخت های موقت پس از تنظیم صورت مجلس توزین ساخت قطعات تا سقف 80% اوزان قطعات و پس از کسر پیش پرداخت و کسورات ماده 7 در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .
7-3- پس از نصب درب و پنجره در ساختمان معادل 100 % قیمت واحد آن و پس از کسر کسورات قانونی در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .
7-4- از هر پرداخت معادل 10% حسن انجام کار کسر خواهد شد . که مبلغ آن پس از اتمام دوره تضمین و تایید مهندس ناظر در وجه پیمانکار پرداخت می گردد .


ماده 8- تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر مجاز خواهد بود :


مدت دوره تضمین قرارداد ..................... ماه پس از اتمام کار می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ 10% حسن انجام کار با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد.


ماده 9- حل اختلاف :


هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .


ماده 10- فسخ :


10-1- در صورتی که پیمانکار بیش از 4/1 برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید

10-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .
10-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد.


ماده 11- جریمه :


در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ....................... ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .
این قرارداد در 11 ماده و 5 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .کارفرما /پیمانکار

 

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی

 

((قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ............... ))

به استناد صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ ............ این قرارداد فی ما بین .................... به نمایندگی آقای ............ که به اختصار در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به نمایندگی آقای .................رییس هیات مدیره شرکت و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آورشرکت فرزند به شماره شناسنامه به شماره ثبت ....... به نشانی ............................. تلفن ...................... که به اختصار در این قرارداد ، پیمانکار نامبرده می شود به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن می باشند.


ماده 1 )موضوع قرارداد:


عبارت است از واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی ، بهداشتی ، برقی ، برودتی و تجهیزات غیر پزشکی ساختمانهای اصلی و جنبی وتاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و بخش های .................... و موتورخانه های مربوط به آنها و دستگاه ژنراتور برق اضطراری مندرج در لیست پیوست تحویلی قرارداد که به امضاء طرفین رسیده است و هر گونه ماشین آلات تاسیساتی و الکتریکی که در مدت قرارداد به مجموعه تاسیسات واحد های مربوطه اضافه شود . برابر بسته خدمات و چک لیست ارزشیابی پیوست که به تایید طرفین رسیده است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد انجام امور یاد شده در طول شبانه روز اعم از ایام تعطیل وغیر تعطیل می باشد
تبصره 1: دستگاههای مورد قرارداد با حضور پیمانکار و ناظر مدیریت فنی با تنظیم صورتجلسه حاوی مشخصات دستگاهها، وضعیت فعلی دستگاهها ، در محل نصب و بر اساس چک لیست تحویل پیمانکار شده است


ماده ٢) مدت قرار داد:


از تاریخ لغایت بمدت یکسال کامل شمسی می باشد.
تبصره 1)در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت
تبصره 2) پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.


ماده ٣) مبلغ و شرایط پرداخت قرارداد :


حق الزحمه صد درصد انجام تعهدات در طول مدت قرارداد ریال و بطورماهانه در سال 86 به مبلغ ریال و در سال 87 به مبلغ ریال می باشد. که بر اساس چک لیست و شرایط نظام پرداخت پیوست که به رؤیت و تایید پیمانکار رسیده است ، بر اساس امتیازات کسب شده پس از ارائه گواهی های لازم به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1) کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره 2) پرداخت مبلغ قرارداد در هر ماه منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ، مالیات و ارائه لیست پرداخت حقوق ماه قبل و ارائه بیمه نامه ها وتاییدیه های فنی لازم در زمان مقرر و مطابق شرایط قید شده در بسته خدمات خواهد بود.
تبصره 4) نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بعهده وزارت کار و امور اجتماعی و مسوول حسن اجرای آن مسوول امور مالی کارفرما که در محل مستقر است می باشد


ماده 4) محل واگذاری انجام خدمات :


کلیه تاسیسات موجوددر محل ساختمان های اصلی و جنبی و تاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و کلیه بخشهای ...................


ماده 5) شرایط نیروی انسانی:


پرسنل مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند باید دارای شراط ذیل باشند:
• امور واگذاری می بایستی توسط کارکنان متخصص شامل تکنسینهای تاسیسات وبرق باسابقه کار مفید در امر نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی انجام گردد
• دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تائید مراکز درمانی
• دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• تایید صلاحیت عمومی و احراز آن توسط کارفرماوتایید صلاحیت فنی توسط واحد فنی دانشگاه و تایید صلاحیت اخلاقی توسط حراست بیمارستان
• دارا بودن تجربه کافی در امور محوله(دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید دراین رابطه با ارائه پرداخت حق بیمه)
• دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه ویا معافیت دائم برای آقایان
1-5- نیروی انتخاب شده ملزم به رعایت شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل و اصول بهداشتی می باشند و بایستی با تجهیزات ، لباس کار ایمنی مناسب در محل کار حضور یابند
2-5- بیمارستان هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرار داد را نداشته و ندارندو از هر گونه مسئولیتی در این مورد مبرا می باشد و کلیه تعهدات ذیربط به عهده پیمانکار خواهد بود
3-5- پیمانکار باید یک نفر فوق دپیلم/مهندس برق یا تأسبسات با 5 سال سابقه کار مفید به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که وی موظف می باشد هرروزحداقل از ساعت 7 صبح الی 14/20 بعداز ظهر درمحل کار حضور داشته و در سایر اوقات شبانه روز به صورت آنکال در دسترس باشد.( ارائه پرداخت حق بیمه جهت تائید سنوات الزامی است )
4-5- در صورت عدم رضایت کارفرما از پرسنل تحت پوشش , پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین دیگری را معرفی نماید.
5-5- هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما و دستگاه نظارت امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که جابجایی بدون هماهنگی قبلی انجام پذیرد از امتیاز ارزشیابی شرکت کاسته خواهد شد
7-5- حداکثر ساعت بکارگیری هر نیرو توسط پیمانکار 12 ساعت درطول شبانه روز( 300 ساعت در ماه) خواهد بود که انطباق این امر با قانون کار به عهده پیمانکار خواهد بود.
8-5- کلیه افراد به کارگیری شده توسط پیمانکار می بایست طبق بسته خدمات تعریف شده انجام وظیفه نمایند.
9-5- پیمانکار متعهد است در خصوص بکارگیری تعداد پرسنل مورد نیاز به گونه ای عمل نماید که این امر باعث رکود در کارها نگردد. بدیهی است در صورت تاخیر یا عدم انجام کاری که موجب مشکلات درکلیه ساختمان های تابعه گردد کارفرما مجاز است هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از وجه حق الزحمه پیمانکار کسر نماید
10-5- پیمانکار موظف است به گونه ای برنا مه ریزی نماید که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیر تعطیل, تکنسین برق و تاسیسات مورد نیاز در محل کار حضور دائم داشته باشند بنحوی که هیچ خللی در انجام امور قرارداد پیش نیاید. (حداقل پرسنل در هر شیفت کاری اداری 8 ساعته، ........... نفر تکنسین برق و تاسیسات بجز سرپرست کارگاه)
11-5- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و علاوه بر آن با یکی از را امضاء نموده و به کارفرما ارائه دهد و در مورد بیمه CGL شرکت بیمه قرارداد مسئولیت مدنی های حوادث تاسیسات و تجهیزات مهم به شرح فصل چهاردهم بسته خدمات عمل خواهد شد.


ماده 6-تهیه تجهیزات 

داشتن لباس کار برای پرسنل بکارگیری شده الزامی است و تهیه آن برابر دستورالعملهای مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است لباس را با نظر دستگاه واگذار کننده تهیه نماید.


ماده 7-استخدام افراد بکارگیری شده 

افراد به کارگیری شده نباید استخدام در هیچ یک از دستگاههای دولتی باشند .


ماده 8-مرخصی افراد بکارگیری شده

در صورت مر خصی افراد پیمانکار موظف به جایگزین نمودن فرد دیگری می باشد.


ماده 9-گزینش افراد

در صورت نیاز به گزینش نیروها ا ز سوی بیمارستان این امر توسط واحد گزینش دانشگاه انجام حواهد شد.


ماده 10 -مسئولیت آموزش کارگران

موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد بدیهی است وقوع هر گونه حادثه برای کارگر و حساراتی که به دلیل عدم اموزش کارگران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران انها به تجهیزات پزشکی تاسیساتی و ساختمانی بیمارستان وارد اید جزا و کلا به عهده پیمانکار خواهد بود و بیمارستان هیچ گونه مسولیتی در این مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسارت بیمارستان راسا از پرداختی ماهانه پیمانکار کسر خواهد کرد.


ماده 11 -شرایط محیط کار

کلیه نیروهای به کارگیری شده باید قبلا توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری بیمارستان و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشد.


ماده 12 -تهیه کارت شناسایی

پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسائی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسائی خود را بر سینه الصاق نمایند.


ماده 13 -پرداخت دستمزد و مزایا

پیمانکار موظف است دستمزد و سایر مزایای افراد بکارگیری شده را طبق آخرین تعرفه وزارت کار پرداخت نماید چنانچه دستمزد کارگران در طول مدت قراردا د از طرف وزارت مذکور افزایش یابد پیمانکار موظف است طبق تعرفه جدید دستمزد را به کارگران پرداخت نماید و عذری مورد قبول بیمارستان نخواهد بود


ماده 14 - نظارت

در طی دوران نگهداری تاسیسات با مدیریت فنی .............. بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی دانشگاه با هماهنگی بیمارستان تعیین و کتبا معرفی خواهد شد.و پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات کتبی ناظرین مدیریت فنی به منظور بهره برداری و نگهداری بهینه از سیستم می باشد


ماده 15 - پرداخت دستمزد

انجام کار پس از تایید چک لیست توسط مدیریت فنی دانشگاه و ناظر مقیم مدیریت فنی در بیمارستان بر اساس امتیاز کسب شده انجام خواهد شد.


ماده 16 -کلیه دستگاههای تاسیساتی موجود برابر صورتجلسه تحویل و تحول تاسیسات در ابتدای امر به پیمانکاردر قبال اخذ تضمین معتبر به ارز ریالی تجهیزات، تحویل و در پایان قرارداد برابر چک لیست یاد شده تحویل گرفته می شود و پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده دستگاهها با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید.


1-16- سیستم برودتی در ابتدای فصل گرما و انتهای آخرین فصل کاری در قرارداد
2-16- پست های مرکزی توزیع برق و تجهیزات مربوطه هرسال یکبار
3-16- دیزل ژنراتور برق اضطراری حداکثر هرسال یکبارو در انتهای قرارداد
4-16- سیستم اعلام حریق و سیستم اعلام نشست گاز سالی یکبار
5-16-تاسیسات گاز (شهری و مایع) سالی یکبار
6-16- دیگهای بخاردر تابتدای فصل سرما و ابتدای قرارداد و دیگهای آب داغ در ابتدای قرارداد
7-16- بقیه موارد مطابق دستورالعملهای ارائه شده در بسته خدمات و دستور کار مدیریت فنی مورد تست و بررسی و کنترل قرار می گیرند
تبصره: درصورت عدم انجام به موقع موارد فوق کارفرما نسبت به اخذ تأییدیه های لازم رأساً اقدام نموده و هزینه های انجام شده به اضافه 15 %جریمه را از پرداخت ماهیانه شرکت کسر خواهد شد.


ماده 17 - پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.


ماده 18 - پیمانکار نمی بایستی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و اصل 141 قانون اساسی در معاملات دولتی بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.


ماده 19 - پیمانکار به منظور تضمین حسن انجام کار از زمان انعقاد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ریال(معادل 10 %مبلغ کل قرارداد) به شماره صادره از بانک شعبه که بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید است را در وجه کارفرما صادر و به کارفرما تسلیم نموده است.


ماده 20 – کارفرما متعهد می شود پس از انقضای مدت قرارداددر صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب های بیمه اجتماعی ، دارایی و واحد های ذیربط و پرداخت حقوق قانونی کارگران را ارائه نماید نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.


ماده 21 - کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده مارفرما می باشد ) ادامه قرارداد را به صلاح کارفرما نداند قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع دولت ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد


ماده 22 - در صورت تشخیص مناقصه گذار و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران با رعایت مقررات مربوط مناقصه گذار می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار و لغو قرارداد بطور یک جانبه اقدام نماید


ماده 23 - در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان و پیوست های آن که مشروحا ذکر شده است استنکاف ورزد یا در صورت خرابی تاسیسات به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئا یا کلا متوقف گردد برای هر ساعت عدم ارائه خدمات در هر ساختمان و برای هر کار خاص ارجاع شده به تشخیص کارفرما هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر ساختمان در هر هفته بیش از 20 ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت سپرده حسن انجام کار را به نفع دولت ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چناتچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.


ماده 24 - پیمانکار باید افراد خود را مکلف به رعایت مقررات ایمنی کار و حفاظت بیمارستانی


( فیزیکی –میکروبی و غیره بنماید و مسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده پیمانکار خواهد بودو ملزم است که به دستورات و راهنمایی های ناظر اهتمام ورزد و کلیه نیروهای خود را بیمه عمر و حوادث بنماید که در صورت بروز حادثه بتوان از مزایای آن استفاده نمود. بدیهی است در هر صورت کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد و رعایت نکات کامل ایمنی در محل کار طبق قانون کار و استاندارد به عهده پیمانکار می باشد.


ماده 25 - هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار( به استثناء حالات اضطراری ) مورد قبول کارفرما نخاهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتبا مطلع نموده باشد.
ب)وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه ( رئیس یا مدیر بیمارستان ، کارشناس ناظر تاسیسات شبکه) مربوط به محل حادثه رسما گواهی شود.
ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
ه) افزایش سطح دستمز دها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.


ماده 26 - پیمانکار اقرار نمود که از مشخصات دستگاهها و شرایط کار اطلاع دارد و عدم اطلاع از او مسموع نخواهد بود و هر گونه اختلاف در حدود وظایف در غیر موارد مطرح در قرارداد ابتدا با مذاکره و نهایتا از طریق داوری مرضی الطرفین و مراجع ذیصلاح قضایی حل و فصل خواهد گردید و هر گونه توافق کتبی متقابل به منزله تصریح در قرارداد خواهد بود.


ماده 27 -پیمانکار در مدت اجرای این پیمان مسئول عملیات خود و کارکنانش بوده و متعهد است هر گونه خسارتی را که بر اثر فعل یا ترک فعل او و کارکنانش و یا تاخیر متوجه اموال، وسایل و تجهیزات و تاسیسات و غیره یا شخص ثالث شود جبران کند و کارفرما حق دارد مبلغ خسارت را از مطالبات پیمانکار و یا تضمین حسن انجام کار او کسر و دز صورت عدم تکافو از سایر دارائی های وی تامین کند.


ماده 28 -پیوست های این قرارداد (بسته خدمات ، چک لیست و نظام پرداخت و صورتجلسه تحویل و تحول دستگاهها ) به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد.


ماده 29 - پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت


ماده 30 - پیمانکار موظف است در راهبری تاسیسات حداکثر صرفه جویی در مصرف سوخت ، آب ، برق و غیره را بنماید


ماده 31 - پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در سیستم نگهداری تاسیسات از طریق پیمانکار پس از تایید کتبی ناظر مدیریت فنی دانشگاه و کارفرما امکان پذیر خواهد بود


ماده 32 - نظافت دستگاههاو تجهیزات موتورخانه ژنراتورهای برق و اتاق های مربوطه ، انبار تاسیسات و محوطه موتور خانه و سایر محل هایی که سیستم برق رسانی و تاسیساتی در آن نصب می باشد به عهده پیمانکار است


ماده 33 - خارج کردن ابزار کار ، لوازم یدکی و قطعات دستگاهها ( اعم از سالم ، خراب و اسقاطی) از محوطه بیمارستان ممنوع بوده و پیمانکار بایستی برای خروج قطعات که نیاز به تعمیر دارند و یا ابزار متعلق به خود موظف است صرفا در ساعات اداری و با اخذ مجوز و برگ خروج از امور اداری واحد اقدام نماید


ماده 34 - تجهیز کارگاه و تهیه وسایل و ابزار کار و همچنین لوازم ایمنی مانند کفش کار، عینک ، ماسک و دستکش چوشکاری و لبلس کار پرسنل ، غذا ، مسکن و وسائل ایمنی و تهیه و تامین مواد و لوازم تنظیف و غیره و سرویس ایب و ذهاب به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این گونه موارد مسئولیتی ندارد.


ماده 35 - مواد مصرفی و قطعات یدکی و هزینه سیم پیچی موضوع این قرارداد به جز مواردی که در بسته خدمات به عهده پیمانکار گذاشته شده ، توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد و نگهداری و سرویس و تعمیر تجهیزات و تاسیسات که صرفا داخل بیمارستان و از اجزاء موضوع قرارداد می باشد جزو تعهدات پیمانکار بوده اگر چه در قرارداد تصریح به آن نشده باشد.


تبصره 1) در صورتی که کارفرما تهیه مواد و قطعات موضوع این ماده را از پیمانکار بخواهد پیمانکار متعهد است لوازم مورد نیاز را تهیه کرده و بهاء آن را در مقابل ارائه فاکتور معتبر و داغی قطعات از کارفرما دریافت دارد.
تبصره 2) تامین قطعات و لوازم و هزینه سیم پیچی و یا پرداخت بهای آن از سوی کارفرما منوط به این است که ضرورت تعویض قطعات و لوازم و سیم پیچی ناشی از قصور پیمانکار نباشد. در صورتی که قصور از پیمانکار باشد پیمانکار باید نسبت به تهیه قطعه و هزینه دستمزد و راه اندازی مجدد دستگاه مربوطه اقدام نماید.
تبصره 3) کارفرما بابت تعویض وتعمیر وکارگذاری قطعات و لوازم و مواد مصرفی هیچگونه هزینه ای نخواهد پرداخت.
تبصره 4)کارفرما از بابت این که ترمیم یا تعویض لوله کشی های مربوط به آب سرد و گرم و فاضلاب و تاسیسات و لوله کشی گاز و کابل کشی و سیم کشی نیاز به جابجایی و حمل و نصب مجدد و کنده کاری و ترمیم داشته باشد تعهدی را نداشته و انجام دادن کلیه کارها به عهده پیمانکار است . ولی تعویض لوله کشی ها و کنده کاری های لازم به عهده کارفرما می باشد.


ماده 36 - پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.


ماده 37 - پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری دستگاه را به نحو احسن انجام و گزارش کارهای انجام شده را در برگه مشخصات فنی و کارهای انجام شده (چک لیست های کنترل دوره ای) در محل استقرار دستگاه منعکس نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.


ماده 38 - مبلغ 5% از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار از پیمانکار کسر خواهد شد که در پایان قرارداد پس از ارائه گواهی حسن انجام کار و رفع نواقص به وی مسترد خواهد شد


ماده 39 - مسئولیت سلامت کلیه سیستم پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار تحویل گیرنده می باشد لازم است دقت کافی در تحویل و تحول به عمل آید وسیستم مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل وتحول) در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.


ماده 40 - در صورت قطع برق اتاق عمل و اورژانس باید حداکثر تا یک دقیقه بعد سیستم برق اضطراری برقرار شود در غیر اینصورت پیمانکار می بایست قانونا در مقابل حوادث ناشی از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد


تبصره : در مورد اشکال در سیستم روشنایی بخش ها سریعا بعد از اعلام کتبی یا شفاهی مسئول بخش با هماهنگی مدیر بیمارستان بایستی رفع اشکال گردد


ماده 41 - اقامتگاه قانونی پیمانکار همان است که در این قرارداد ذکر شده است و پیمانکار متعهد است در صورتی که اقامتگاه او تغییر کند نشانی جدید خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و مادامی که پیمانکار نشانی جدید خود را اطلاع نداده است هر گونه نامه یا ابلاغ که از طریق پست سفارشی به نشانی ذکر شده در این قرارداد فرستاده شود ابلاغ قانونی و قطعی تلقی می گردد.


ماده 42 - این قرارداد در 42 ماده و...... تبصره و........برگ پیوست و 3 نسخه در محل تنظیم ، امضاء و مبادله شد و اعتبار همه نسخ آن حکم واحد را داردو از تاریخ ابلاغ به پیمانکار قابل اجرا است. ضمنا کلیه اوراق موارد مندرج در فرم مناقصه جزء قرارداد محسوب می گردد


پیمانکار /کارفرما

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

 

قرارداد مشاركت در ساخت

ماده ۱ - آورده مالک /مالکین


احداث يك مجتمع ............ واحدي در قطعه زمين پالك ثبتي ........... واقع در منطقه .............. شهرداري ............. طبق دستور نقشه صادره كه به رويت طرفين رسيده و جواز پروانه ساخنماني ٓاتي : در 5 طبقه شامل يك طبقه پلوت و 4 طبقه (دو واحدي ) با سرمايه گذاري مشترك و مساوي مالك زمين و سازنده ساختمان.


ماده 2- طرفين قرارداد


الف- مالك زمين آقا/خانم ...... فرزند ......... شماره شناسنامه ........... صادره ......... كدملي ....... كه در تمام متن قرارداد ايشان به عنوان مالك شناخته و نام برده خواهد شد. محل سكونت ............................... ب- سازنده ساختمان آقا/خانم ........... فرزند ............ شماره شناسنامه ........... صادره ............. كد ملي ........... كه در تمام متن قرارداد ايشان به عنوان سازنده شناخته و نام برده خواهد شد. محل سكونت ..........................


ماده 3- ميزان سرمايه / اختيارات و تعهدات / سهم طرفين قرارداد


سرمايه مالك يك باب زمين پالك ثبتي ............ واقع در منطقه ....... شهرداري ( زمين مذكور در ماده يكم قرارداد) به مساحت .......... متر كه با كارشناسيهاي دقيق و متعدد از سوي سازنده و معتمدين وي و توتفق مالك از قرار متري ............ تومان در تاريخ عقد و تنظيم قرارداد قيمت گذاري قطعي و بي شبهه شد كه در نتيجه سرمايه اوليه مالك با احتساب مساحت زمين بر اساس سند و پايانكار موجود در مجموع مبلغ ............ تومان است كه به تاييد سازنده به عنوان شريك رسيده است و در ٓاينده حق هرگونه اعتراض و بهانه جويي از سازنده به هر عنوان ساقط است و يك سرمايهگذاري ثانويه كه در تبصرهي اين قرارداد به آن اشاره خواهد گشت سرمايه سازنده با عنايت به تعهد وي نسبت به احداث مجتمع ........... واحدي به صورت واحدهاي تفكيكي از هر لحاظ و ٓاماده نقل و انتقال ثانوي در دفاتر اسناد رسمي و تحويل كليد به مالك در طي دوره زماني قرارداد و جلب زضايت وي با پايبندي و رعايت تمام مفاد اين قرارداد و اظهار و اقرار صريح و غيرقابل انكار وي مبني بر رويت كامل زمين موضوع قرارداد از لحاظ محليت ، جواز ، بناي قديمي موجود در ملك و ٓاگاهي و اشراف كامل به تمام زوايا و مشكالت امور ساختمانسازي به عنوان يك معمار و سازنده باتجربه و مدنظر گرفتن تمام نوسانات ٓاتي بازار اعم از لحاظ افزايش قيمتها و هزينه مصالح ، خدمات كارگري و اجرايي كه تقريبا غير قابل اجتناب است و ٓاگاهي از تمام تعهدات قانوني و اخالقي موجود در متن قرارداد و پيرو بازديدهاي بعمل ٓامده طرفين از بناهاي احداثي سازنده به عنوان نمونه و الگوي كار كه سرلوحهي عمل وي خواهد بود و سه نمونه مورد توافق طرفين به عنوان پيش شاهد و الگوي اوليه تا زمان معرفي و اعالم و تسليم ليست دقيق و جزء به جزء پروژه كه شالوده اصلي كار را دربردارد در ذيل به ٓان اشاره خواهد شد از قرار متري ..........تومان به طور قطعي هزينه ساخت بنا از سوي وي (سازنده) اعالم ميگردد كه سرمايه وي محسوب خواهد گشت .


ملك شماره 1- الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي آن به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق آن ميداند.( پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به ٓادرس ............ مجري ساخت ملك شماره يك آقا/خانم ......... فرزند ............................ شماره شناسنامه ...........صادره ملك شماره 2- )الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي آن به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق آن ميداند. پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به آدرس ............ مجري ساخت ملك شماره دو آقا/خانم ......... فرزند ........... شماره شناسنامه ........... صادره.................. ملك شماره 3- (الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي ٓان به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق ٓان ميداند) پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به آدرس ............ مجري ساخت ملك شماره سه ٓاقا/خانم ......... فرزند ..........شماره شناسنامه ........... صادره ................


تبصره 1- طبق دستور نقشه در زمين ملك مورد قرارداد سازنده مجاز به ساخت .......... متر بناي در 5طبقه به طور مساوي است كه بنا به اظهار صريح شخص سازنده و با توجه به تجربيات وي حداكثر بناي احداثي زمين مورد قرار با تمام مشاعات و نورگيرها و خرپشته و ساير تاسيسات از .......... متر تجاوز نخواهد كرد كه بناي مفيد هر واحد در اين صورت بر طبق ضوابط و دستور نقشه ........... متر + به اضافه 10درصد ضخامت ديوار خواهد بود يعني حدود ......... متر. پس براي شفاف شدن جزئيات كار از لحاظ نوع و درجه مصالح و زمان كليه كارها از قبيل تخريب و گودبرداري و فونداسيون و ....... و تسويه حساب با ادارات ذيربط و نصب كنتورهاي ٓاب و برق و گاز و ... سازنده متعهد مي گردد حداكثر مدت يك هفته پس از عقد قرارداد نسبت به تسليم متن كامل ، دقيق جزء به جزء پروژه و تامين قيمت درجه و متراژ هر قسمت و مدت زمان براي اجراي ٓان به مالك تا ميزان سرمايه اوليه خودرا بدون قيد و شرط و عذر و بهانه كامال واضح و بدون دامنه نوسان معين نمايد و در ضمن متعهد ميگردد مجموع زير قيمتها از قيمت اعالم شده در متن اين سند قرارداد و تفاهم تعهدنامه كه با صلح طرفين تنظيم گرديد و غير قابل فسخ و بهانه جويي است (مگر در صورت اجازه توسط مفاد همين قرارداد به مراجع ذيصالح قضايي) بيشتر نشود. يعني مجموع ريز قيمتها تقسيم بر متراژ ساختمان ............ بايد مساوي يا كمتر از متر.............. تومان باشد.


تبصره 2- با اعالم ليست پيوست قرارداد طي مهلت مقرر از سوي سازنده به مالك ، مالك موظف است بعد از بررسي دقيق طي حداكثر يك هفته جواب قطعي خود مبني بر تاييد يا ايراد را اعالم نمايد و چنانچه هرگونه ايراد و پيشنهاد قابل قبول بود طي تبصره 4 عمل خواهد شد ، در صورت پذيرش مفاد پيوست قرارداد بعد از امضاي طرفين و معتمدين ٓانها مالك متعهد مي گردد تا براي مساوي و برابر كردن حجم سرمايهگذاري ثانويه خود در تاريخ مقرر ( در فازهاي نهايي نازك كاري) به حساب بانكي سازنده تسليم فيش مذكور در آن تاريخ به وي اقدام الزم را بنمايد. (جزئيات زماني پيوست قرارداد)


تبصره 3- ازسوي سازنده چك بانك .......... شعبه .......... به شماره ............ به مبلغ .......... در وجه مالك آقا/خانم .............. غير قابل انتقال به عنوان وجه ضامن اجراء تعهدات و ضمانت سرمايه اوليه مالك به صورت اماني تا زمان اجرا حداقل 50% از حجم كل كار ساختمان سازي هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ زماني صادر و تسليم مالك گرديد و مالك نيز متعهد گشت در موعد مقرر نسبت به عودت چك مذكور به سازنده اقدام نمايد. (جزئيات پيوست قرارداد)


تبصره 4- با توافق صريح سازنده ، مالك مجاز مختار تا ليست پيوست قرارداد را جهت بررسي كارشناسي به رويت ساير سازنده هاي معتبر و با تجربه برساند ، ضمن بررسي اعالم نظر چنانچه رسما و صراحتا اقرار و اعالم به توانايي ساخت پروژه قرارداد بر طبق جزئيات ليست پيشنهادي سازنده با همان كيفيت و مصالح و زمانبندي حداقل با بهبود 5 درصدي راندمان پروژه يعني كاهش زمان ساخت و تحويل واحدها به ميزان ............ درصد توانايي سازنده قيد شده در اين قرارداد يا كاهش هزينه حداقل 5 درصدي در تمام قسمتها و قيمت تمام شده بنا با همان كيفيت منمايد شركا اين قرارداد و تفاهم و تعهدنامه ضمن صلح بي قيد و شرط بر سر اين اصل كه جهت حفظ منافع يكديگر كمال همكاري را بنمايد موافقت خود را جهت واگذاري قرارداد پيمانكاري به شخص ثالث با شرايط اين تبصره اعالم ميدارند و سازنده ٓاقا/خانم ....... موظف است طبق مفاد اين قرارداد و ليست پيوست وجوه الزمه را تمام و كمال پرداخت نمايد. مگر ٓانكه قيمتهاي پبشنهاد خود را تا سقف قابل قبولي كاهش دهد در غير اين صورت حق هر گونه ادعا و بهانه جويي را از خود سلب نمايد.


تبصره 5- چنانچه در هر زماني بعد از عقد قرارداد حتي يك ساعت مالك بخواهد نسبت به منع قانوني و حق اعتراض از سوي سازنده به عنوان مجري طرح ساختماني و شريك اين صلحنامه و فقط موظف به رويت اين سند به خريدار يا خريداران ٓاتي است و متعهد ميگردد طبق مفاد اين قرارداد در موعد مقرر نسبت يه تسوسه حساب با سازنده و پرداخت سرمايه ثانويه اقدام نمايد و سازنده نيز متعهد ميگردد كه نسبت به اجرا مفاد اين قرارداد به طور دقيق و كامل بكوشد و تغيير مالك يا مالكان خللي را در تعهد وي ايجاد نخواهد كرد و صراحتا به اين موضوع اقرار مينمايد و مسئوليت اتمام پروژه ساختماني را تحت هر شرايطي از لحاظ شركا و متلكيت به عهده ميگيرد.


تبصره 6- از ٓانجايي كه بخش عمدهاي از سرمتيه سازنده تجربه و توانايي وي در زمينه اجراي احداث بناي وذكور است ، ايشان متعهد ميگردند كه در اجراي دقيق مفاد اين قرارداد بكوشند و همواره نسبت به مالك و مالكان بعد از ايشان مسئول و متعهد ميداند وبه عنوان تنها مسئول اتمام پروژه راسا و شخصا مسئوليت هرگونه كوتاهي ، تخلف يا ناتواني را كه بهتر شد نقص مواد اين تعهدنامه ميباشد ميپذيرد و تعهد به جبران هرگونه خسارت ناشي مينمايد.


تبصره 7- بعد از تاييد و تصويب ليست پيوست قرارداد شامل نوع و درجه و متراژ مصالح و زمانبندي اجراي پروژه و ساير جزئيات اجرايي از سوي طرفين و مضمون آنها ، مالك متعهد مي گردد نسبت به انتقال اسناد زمين موضوع قرارداد به نفع سازنده و يا اشخاص معرفي شده از سوي وي با توافق زماني طرفين اقدام نمايد.(پيوست قرارداد)

تبصره 8- طرفين قرارداد موظف و متعهد ميگردند كه نسبت به معرفي يك نفر معتمد حدالمقدور ٓاشنا به امور ساختمانسازي كه امين آنها محسوب ميگردد در ذيل اقدام نمايد تا در صورت بروز هرگونه اختالفي در وهله اول به ٓانها مراجعه گردد.ٓ معتمد مالك آقا/خانم: ............. فرزند ............ شماره شناسنامه ............... صادره ............... معتمد سازنده ٓاقا/خانم: ............. فرزند ............ شماره شناسنامه ............... صادره ..................

تبصره 9- مالك متعهد ميگردد راسا نسبت به تخليه ملك از مستاجر طرف قرارداد خود اقدام نمايد و حداكثر طي مدت دوهفته پس از صدور پروانه و جواز ساختماني از سوي شهرداري نسبت به تحويل ملك تخليه شده به سازنده اقدام نمايذ و به ازاي هر روز تاخير ........ ريال به سازنده بپردازد.

تبصره 10- سازنده موظف ميشود حداكثر به مدت سه روز پس از انعقاد قرارداد نسبت به معرفي مهندس ناظر امين و معتمد خود اقدام نمايد تا مالك به همراه سازنده به طور مشترك ، با وي عقد قرارداد نمايند چنانچه مهندس ناظر پيشنهادي سازنده مبلغي بيش از مبلغي كه مهندس ناظر معرفي شده از سوي مالك درخواست و مطالبه نمود و سازنده اصرار به عقد قرارداد با مهندس ناظر خاصي را داشت موظف و متعهد به پرداخت ما به التفاوت و وجه اضافي درخواستي فقط شخص سازنده خواهد بود.


تبصره 11- با اعالم مالك و علم سازنده به ايم موضوع كه مالك فاقد هرگونه تجربه و ٓاگاهي در زمينهي امور ساخت و ساز با توافق طرفين و اعالم صريح و قطعي مالك و پذيرش سازنده در هنگام عقد قرارداد با مهندس ناظر ، سازنده به عنوان مجري طرح عمليات ساختماني به مهندس معرفي ميگردد و به عنوان شريك ذيل قراردادرا امضا خواهد نمود و كليه مسئوليتهاي حوادث مسائل پيش ٓامده در انر ساخت و ساز از هر نوع اعم از جاني و مالي و رعايت دقيق اصول شهرسازي ايمني و بيمه كارگران ساختمان ، رعايت حقوق و همسايگان و جبران خسارات احتمالي و هرگونه تخلف ساختماني و جرائم مربوط به ٓان اعم از نقدي و تعطيلي كار و كسب رضايت شاكيان تماما به عهده شخص سازنده است و هرگونه مسئوليتي از مالك سلب ميگردد و سازنده ٓاقا/خانم .......... متعهد ميگردد خود راساً با پذيرش تمام مسئوليتش و عواقب ناشي از ٓان در مرجع ذيربط حاضر شود.


تبصره 12- سازنده متعهد در طي يك دوره معين حدود .......... ماهه نسبت به اتمام پروژه اقدام نمايد كه در تاريخ دقيق آن با توجه به صدور پروانه و عنايت به ليست پيوست در پيوست قرارداد قيد خواهد شد و به ازاي هر روز تاخير و بدقولي تحويل واحدها به ازاي هر دستگاه واحد مبلغ ................... معادل ............ ريال از سوي سازنده به مالك پرداخت گردد و در ضمن واحد تحويل بايد از دو لحاظ طبق مفاد اين قرارداد و پيوست ٓاتي ٓان تكميل و قابل نقل و انتقال قانوني به طور رسمي و قطعي در دفتر اسناد رسمي باشد.


تبصره 13- چنانچه در هر مرحله از اجراي عمليات ساختمان سازي به هر دليل از قبيل سهل انگاري و عدم تعهد مشكالت و ناتواني مالي يا جسماني و غيره سازنده مجري طرح به طور خودكار پيوسته يا مقطع بيش از ........ روز از پيشبرد پروژه بر طبق مفاد اين قرارداد و پيوست آن و برنامهي زمانبندي اعالم شده از سوي خود عاجز گردد مالك با اعالم اظهاريه رسمي و يك مهلت ده روز و عنايت به عدم پيشبرد يه طوري كه يك جانبه مجاز به فسخ قرارداد است و سازنده به عنوان جبران خسارتهاي وارد سهم خود را وجه ضمان قرار مي- دهد و تعهد مينمايد و صراحتا اعالم ميدارد كه حق هرگونه ادعايي را نسبت به هزينههاي انجام شده در هيچ مرجعي نخواهد داشت و اين حق را از خود به اقرار صريح و سليم سلب مينمايد و عواقب آن را ميپذيرد.


تبصره 14- هرگونه وضعيت فورس ماژور از قبيل جنگ ، سيل ، آتش سوزی و .... كه خارج از اختيار بشر باشد و مسئوليتي از آن متوجه سازنده و عوامل اجرايي نگردد فقط و فقط از لحاظ زماني از سازنده سلب مسئوليت ميشود ولي به اقرار صريح و پذبرش قطعي سازنده هيچگونه بار مالي جديدي را به عنوان سهم شركت براي مالك دربر نخواهد داشت و چنانچه سازنده در اين مورد حساس است با ٓاگاهي كامل از عدم پذيرش هرگونه بار مالي از سوي مالك خود شخصا متعهد ميگردد تا نسبت به بيمههاي پوششي با پرداخت شخصي اقدام نمايد و در غير تين تمام عواقب پبش آمدهای آتی را راسا و به تنهايي يه طور كامل با ٓاگاهي و بينش و اشراف به مسائل بر عهده ميگيرد و چنانچه سوانح در اثر سهاانگاري يا نا تواني عوامل اجرايي و يا انتخاب مصالح نامرغوب باشد تمام و كمال جبران خسارت به طور يكجانبه و يك طرفه در طي همان مدت زمان قرارداد بدون تمديد و مهلت اضافه ب عهده شخص سازنده خواهد بود و تاخير يا كوتاهي در اين مسئله حق مسخ قرارداد براي مالك به طور يكجانبه و مطالبه خسارت ناشي از سهم مالكيت سازنده را خواهد داشت.


تبصره 15- در مورد واحدهاي در حال ساخت خصوصا در مرحله نازك كاري چنانچه مالك خواهان تغيير در نوع كيفيت يا ساير ويژگيهاي مصالح يراق ٓاالت ٓان باشد موظف است كه با احتساب قيمت روز بازار مابه تفاوت هر قسمت را كه ميخواهد بپردازد و سازنده نيز متعهد به همكاري الزم و به قيدوشرط ميگردد.


تبصره 16- در مورد سهم طرفين قرارداد در مورد واحدهاي به اتمام رسيده با توافق كامل و به شبهه طرفين قرارداد مقرر گشت كه ابتدا مالك .......... واحد را به طور ٓازادانه و دلخواه به صورت .......... واحد در طبقات يا طبقه با شماره زوج و ............ واحد در طبقات يا طبقه با شماره فرد انتخاب نمايد و سپس ........... واحد الباقي به شخص سازنده يا افراد معرفي شده از وي تعلق خواهد داشت.


تبصره 17- چنانچه سازنده در هر مرحله در اجراي طرح ساختمانسازي و عملياتهاي اجرايي مربوطه دچار تخلف گردد يا اضافه بنا احداث نمايد تمام عواقب و جرائم و عوارض ناشي وارد و هرگونه خسارت احتمالي در اين خصوص فقط و فقط بر عهده شخص سازنده به عنوان مجري و مسئول طرح است و ايشان در قبال مالك و ارگانها و ادارات دولتي و تصفيه حساب تمام جرائم مربوطه راسا و شخصا به تنهايي مسئول خواهد بود و مالك هيچگونه بار مالي جديدي را به جز در صورت اضافه شدن بنا مفيد ساختمان بيش از .... متر قيد شده در قبال ........ متر بنا مفيد به سازنده بپردازد و سازنده نيز متعهد ميگردد چنانچه ميزان بناي مفيد واحدهاي متعلق به مالك از مفاد اين قرارداد ٔي ضوابط موجود در دستور نقشه در سند تحويلي و پايان كار پروژه كه مسئوليت تمام ٓانها از لحاظ فعاليت اداري و پرداخت هزيدههاي مربوطه به عهده شخص سازنده به تنهاييست كمتر شود با توجه به قيمت روز منطقه كه در حال حاضر متري........... تومان به عنوان پايه قيمت منطقهاي در نظر گرفته شده به ازاي هر متر غرامت و جبران خسارت پرداخت نمايد.


تبصره 18- سر پيچي از هر ماده و تبصره اين قرارداد و تعهدنامه و تفاهم نامه با صلح طرفين مجاز است و در غير اين صورت كليه مفاد ان بي شك و شبهه الزماالجراست و هيچ يك از طرفين چه مالك و چه سازنده به جز در محدوده اختيارات قانوني اين صلحنامه حق تخلف و تعهدي از آن را ندارند و در صورت بروز چنين مواردي طبق اين تبصره طرف مقابل ميتواند طي يك اظهاريه رسمي از سوي مراجع قضايي و تعيين يك مهلت ده روز مراتب و مفاد متن قرارداد را گوشزد نموذه و در صورت ادامه روند نقض مفاد از سوي شريك خود به صوز يكجانبه قرارداد را فسخ و نسبت به دريافت ضرر و زيان وارده در هر مرحلهاي از اجراي پروژه اقدام قانوني را مبذول بدارد و شريك وي نيز با پذيرش اين تبصره و ٓاگاهي كامل از اين اختيار با اقرار صريح و سليم در زمان عقد قرارداد با تنفيد حق مالكيت در صورت بروز چنين مشكالتي به شريك خود بدون هيچ ادعا و مزاحمت ايشان رای مراجع ذيصالح شده و از حق خود گذشته و بدين وسيله از خود سلب اختيار مينمايد.


ماده 4- زمان شروع و اجراي و اتمام قرارداد


از لحاظ امضاء قرارداد توسط مالك و سازنده و شهود اين قرارداد به عنوان يك سند معتمد و قانوني الزماالجراست و جنبه رسمي ميگيرد و به عنوان محكمترين سند از مراجع حقوقي و قضايي شناخته ميشود اجراي مفاد آن همواره الزم است.


تبصره 19- اعالم صريح و صحيح و دقيق برنامه زمانبندي مرحله مرحله پروژه توسط سازنده طي مهلت مقرر در ليست پيوست الزامي است.


تبصره 20- تا قبل از تحويل ليست پيوست چنانچه هريك از طرفين قرارداد به هر دليل منصرف گشت ) يعني حدود حداكثر 7 روز بعد از امضاي قرارداد ( با پرداخت 10% معادل سرمايه اوليه مالك يعني مبلغ .......... معادل ............ تومان و كسب رضايت طرف مقابل فسخ قرارداد بالمانع است و مبلغ قيد شده به عنوان ضرر فسخ و وجه ضمان قرارداد است و بعد از مهلت مقرر ديگر اعتبار و امتيازي جهت فسخ قرارداد براي هريك از طرفين به جز در موارد قيد شده در قرارداد وجود نخواهد داشت.


اين قرارداد در 14 ماده و 20 تبصره در دو نسخه و در مورخ .......... ساعت ...................... در حضور شهود ذيل با نام و ياد خداوند تنظيم و مستند گشت.


شاهد 1- آقا/خانم ............ فرزند ........... شماره شناسنامه ................... صادره .......... متولد ........... محل سكونت ......................... امضا و اثر انگشت شاهد اول شاهد 2- آقا/خانم ............. فرزند ........... شماره شناسنامه ........... صادره .................... متولد ........... محل سكونت ......................... امضا و اثر انگشت شاهد دوم اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ..................... صادره .............. كه در متن قرارداد مالك شناخته و نام برده شدهام با اقرار به مطالعه دقيق و كامل تمام موارد و تبصرههاي اين سند با توكل به خداي متعال ضمن اعالم صريح رضايتمندي با امضاء اين سند خود را متعهد و مسئول نسبت به اجراي كامل و دقيق مفاد آن ميدانم.


امضاي و اثر انگشت مالك اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ........... صادره .............. كه در متن قرارداد سازنده شناخته و نام برده شدهام با اقرار به مطالعه دقيق و كامل تمام موارد و تبصرههاي اين سند با توكل به خداي متعال ضمن اعالم صريح رضايتمندي با امضاء اين سند خود را متعهد و مسئول نسبت به اجراي كامل و دقيق مفاد آن ميدانم.


امضاي و اثر انگشت سازنده اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ........... صادره .............. مسئول و صاحب امتياز دفتر امالك ........... واقع در ........... ضمن تاييد تمام امضاهاي فوق اعالم ميدارم اين سند در دفتر امالك اينجانب تهيه و تنظيم گرديد و به عنوان يك شاهد در نحوهي عقد قرارداد نظارت كامل داشتم.


مهر دفتر امالك و امضاي مسئول آن تاريخ

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد طراحی ونصب سوله

قرادادطراحی و نصب سوله


این قرارداد در تاریخ .................. فیمابین شرکت ......................... به نمایندگی ........................... به نشانی .............................................................................................................. تلفن ............................... که در این قرارداد خریدار نامیده می شود از یکطرف و آقای ....................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ............................ صادره از ......................... و به نشانی ...................................................... تلفن ..................... که از طرف دیگر فروشنده نامیده می شود . مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می باشد .


ماده یک – موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارتست از طراحی سازه ، ساخت ، حمل و نصب یک باب سوله مطابق نقشه های معماری ارائه شده به فروشنده .


ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد


2-1- قرارداد حاضر
2-2- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط خریدار یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد .


ماده سه – مبلغ قرارداد


بهای فروش کالاهای موضوع قرارداد بشرح ذیل میباشد .
بهای فروش هر کیلوگرم اسکلت ............. ریال با احتساب وزن تقریبی ................ کیلوگرم اسکلت معادل .................... ریال می باشد . وزن نهایی اسکلت بر اساس قبوض باسکول تعیین و ملاک عمل برای تسویه حساب میباشد .

ماده چهار – نحوه پرداخت


40 درصد بهای این قرارداد پس از امضاء و مبادله قرارداد به مبلغ .................... ریال بعنوان پیش پرداخت در مقابل ارائه تضمین مورد قبول کارفرما معادل دو برابر مبلغ پیش پرداخت از جانب فروشنده در وجه وی ، پرداخت می شود .
20 درصد بهاء اسکلت پس از ساخت کلیه قطعات و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می‌باشد .
20 درصد بهاء اسکلت پس از حمل کامل قطعات به محل اجرای پروژه و با ارائه مدارک حمل و خروجی کارخانه ، بارنامه و قبوض باسکول و تایید نماینده خریدار در وجه فروشنده قابل پرداخت می باشد .
10 درصد بهاء اسکلت پس از نصب کامل اسکلت و تایید نماینده فروشنده .
10 درصد بهاء اسکلت بعنوان حسن انجام کار نگهداری می شود .
تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیل یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت .


ماده پنج – مدت قرارداد


مدت این قرارداد برای انجام طراحی نقشه های سازه و اجرایی و تاسیسات مکانیکی و برقی جمعا روز و برای تولید اسکلت جمعاً ........................ روز کاری تعیین می گردد.


ماده شش- تعهدات فروشنده


6-1- فروشنده موظف است کالای مورد فروش شامل بولت و صفحه ستونها ، ستونها ، تیرها و لاپه و میل مهار و بادبندها مطابق با نقشه های سازه باشد .
6-2- نوع ورق مصرفی اسکلت و لاپه ها st-37 فولاد مبارکه باشد
6-3-پیچ و مهره های مصرفی اسکلت A-325 یا خشکه 8.8 باشد .
6-4- کلیه اتصالات ورقهای بال به بال و یا جان به جان بصورت نفوذی انجام گیرد و در صورت کم بودن ضخامت جان به جان با ورق اتصال تقویت لازم انجام گیرد .
6-5- اتصال E.P به تیر و ستون در بال و جان بصورت نفوذی انجام گیرد
6-6- جوشهای پای ستون و انتهای مقاطع حداقل 80 سانتی متر و در کلیه گوشه ها انجام گیرد .
6-7- جهت جوشکاری پاس ریشه از الکترود 3.25 نفوذی 6010 و برای بقیه موارد از الکترود نمره 4 نوع 6013 استفاده گردد.
6-8- جوشها در مقاطع تیرها و ستونها همپوشانی داشته باشد .
6-9- ورقها قبل از رنگ آمیزی از مواد زائد و یا چربیها و ..................... پاک شود .
6-10- رنگ مصرفی از نوع زینکرومات و به ضخامت 50 میکرون انجام گیرد .
6-11- رعایت جوشکاری جوشهای گوشه با ساقهای مساوی
6-12- حداقل بعد جوش را کمترین ضخامت ورق تعیین می کند ( چنانچه محاسبات ، جوش بیشتری را مشخص نماید بعد بیشتر جوش ملاک عمل خواهد بود .)
6-13- رعایت اصول صحیح جوشکاری ( عدم بریدگی حاشیه جوش )
6-14- رعایت شاغولی بودن قطعات و جلوگیری از هرگونه اعوجاج در ساخت قطعات
6-15- از قطعات تولیدی آزمایش پرتونگاری و آزمایش مغناطیسی جوش بعمل خواهد آمد و در صورت عدم نفوذ و یا هر گونه معایب دیگر از قبیل بریدگی حاشیه و عدم تساوی ساقها و .... فروشنده موظف به رفع معایب مورد نظر با هزینه خود بوده و در این صورت هزینه های آزمایشات بعهده فروشنده خواهد بود ، در صورت تایید آزمایشات انجام شده هزینه مرتبط توسط خریدار پرداخت می گردد .
6-16- فروشنده مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید . ( کلاه ایمنی ، دستکش ، کمربند ، کفش ایمنی ، .... ) تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند ، ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ( ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ) نیز اجباری می باشد .
6-17- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل فروشنده ، فروشنده مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .
6-18- فروشنده متعهد به رعایت دقیق برنامه زمانبندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار فروشنده باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .


ماده هفت – موارد فسخ قرارداد


7-1-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده از طرف فروشنده
7-2- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد از طرف فروشنده


ماده هشت – نظارت فنی


کلیه مراحل طراحی و ساخت تحت نظارت نماینده فنی خریدار انجام و پرداخت حق الزحمه مراحل فوق پس از تایید نامبرده قابل پرداخت میباشد .
5 درصد از 10 درصد حسن انجام کار پس از نصب کامل و تایید نماینده فنی خریدار در وجه فروشنده پرداخت و 5 درصد مابقی پس از دوره تضمین به مدت 6 ماه قابل پرداخت می باشد .
تبصره یک – در طول مدت تضمین هرگاه عیب و عدم مرغوبیت قطعه ای مشاهده شود ، خریدار مورد را کتبا به فروشنده اطلاع داده و فروشنده نسبت به تعویض یا تعمیر آن با هزینه خود اقدام می نماید .
تبصره دو- حجم عملیات مورد پیمان مشمول 25 درصد کاهش یا افزایش میباشد .

ماده نه – حل اختلاف


چنانچه اختلاف نظری در اجرای مفاد این قرارداد بین طرفین باشد ، ابتدا از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه از طریق مراجع قانونی ذیصلاح اقدام خواهد شد .


ماده ده


این قرارداد در ده ماده و چهار تبصره و چهار نسخه تهیه شده که هریک از نسخه ها جداگانه حکم واحد را دارند ، تنظیم و مبادله گردیده است .

فروشنده /خریدار

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking