بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد مشارکت در تامین و فروش کالا

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری و تامین و فروش کالا

ماده 1- طرفين قرارداد :


اين قرارداد در تاریخ ................... فیمابین آقای .............. فرزند ............ به شماره شناسنامه .......... و شماره ملی ................ به نشاني .......................................... به شماره همراه .................. که از اين پس در اين قرارداد ( سرمایه گذار ) ناميده مي شود از يك طرف و آقای .................. فرزند ................. به شماره شناسنامه ................. و شماره ملی .................... به نشاني .............................. به شماره همراه .................... که از اين پس در اين قرارداد ( شریک) ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن می باشند .


ماده 2- موضوع قرارداد :


عبارت است از مشارکت طرفین در سرمایه گذاری و تامین و خرید و فروش .......................... اعم از اینکه شرکاء یا هر یک از آنها به عنوان کارگزار یا بازاریاب یا نماینده فروش یا حق العمل کار برندهای مختلف قطعات تولیدی شرکتهای خارجی بوده و یا اینکه رأساً و مشترکاً مبادرت به خرید و فروش قطعات نمایند.

ماده 3- آورده شرکاء


الف ) آورده شریک اول :

1- تأمین حداقل ................ ریال سرمایه نقدی و اعتباری لازم برای تأمین و یا خرید محصولات موضوع مشارکت .
2- تأمین یک واحد محل مناسب با تجهیزات و امکانات اداری برای انجام موضوع مشارکت.
3- استفاده از اعتبار و روابط تجاری برای جذب مشتری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بازار .
ب ) آورده شریک دوم :
1- حضور مستمر در محل کار برای انجام امور اداری و مدیریت مشارکت موضوع این قرارداد
2- استفاده از اعتبار و روابط تجاری برای جذب مشتری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بازار
تبصره : تامین سرمایه نقدی جزء تعهدات شریک اول می باشد ولی در صورتی که شریک دوم تمایل داشته باشد که در برخی پروژه های خرید و فروش سرمایه گذاری نماید شریک اول ضمن این قرارداد قبول می نماید که شریک دوم می تواند در تامین سرمایه نقدی مشارکت نماید. در اینصورت تقسیم سود مطابق مفاد ماده 5 این قرارداد خواهد بود.


ماده 4- مدت مشارکت :


مدت مشارکت طرفین از تاریخ ............. تا تاریخ .................... به مدت ......... شمسی می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. استمرار عملی انجام موضوع قرارداد توسط طرفین به منزله تمدید عملی بوده و پس از انقضاء مدت قرارداد تا هر زمان که یکی از طرفین به صورت کتبی قصد خود را مبنی بر توقف و اتمام مشارکت اعلام ننموده است قرارداد حاضر با کلیه شرایط و توافقات مندرج در آن بین طرفین معتبر خواهد بود.


ماده 5- میزان مشارکت طرفین و نحوه تقسم سود :


الف ) میزان مشارکت طرفین به نسبت سرمایه ای است که هر یک از طرفین جهت انجام موضوع مشارکت تأمین خواهند نمود و سود نیز پس از کسر کلیه هزینه های مترتب بر انجام موضوع مشارکت به نسبت سرمایه هر یک از طرفین در هر پروژه ( خرید و فروش ) تقسیم خواهد شد. سرمایه گذار وكيل بلاعزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد.
ب) تقسیم سود در پایان هر ..... ماه/سال پس از کسر و بازپرداخت اصل سرمایه نقدی طرفین و هزینه های مترتب بر انجام موضوع مشارکت اعم از مالیات ، بیمه، حقوق و عوارض دولتی و شهرداری، هزینه های اداری و پرسنلی و سایر هزینه ها به نسبت توافق شده در این قرارداد بین طرفین تقسیم خواهد شد.
ج ) در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:
اولاً: در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده و مفاد ماده 6 این قرارداد بين سرمایه گذار و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد شد.
ثانياً : در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد سرمایه گذار حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و با پرداخت وجه، آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل سرمایه گذار به تملك حصه مشاعي شريك، سرمایه گذار حداكثر ظرف پانزده روز پس از فسخ يا انقضاء مدت مراتب عدم تمایل خود را به شريك اطلاع خواهد داد در اين صورت شريك متعهد است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اعلام سرمایه گذار كالاي موجود را ( اعم از حصه خود و سرمایه گذار) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد. در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماماً متعلق به سرمایه گذار بوده و سرمایه گذار متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل سرمایه و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ مشخص شده، دين مسلم شريك است كه سرمایه گذار مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هر گونه حسابهاي ديگر شريك استيفا و برداشت نمايد.
تبصره : کلیه درآمدهای ناشی از این مشارکت به حساب بانکی مشترکی که با توافق طرفین در یکی از بانک های کشور افتتاح خواهد شد واریز شده و هزینه های لازم برای انجام موضوع مشارکت نیز تا زمانی که موجودی حساب مذکور برای انجام هزینه ها مکفی باشد از محل حساب مذکور پرداخت خواهد شد و در صورتی که در هر زمان موجودی حساب برای انجام هزینه ها کفایت ننماید سرمایه گذار نقدینگی لازم را تامین خواهد نمود.

ماده 6- حق الزحمه مدیریت شریک :


سرمایه گذار قبول نمود که در هر مورد که تامین کل سرمایه انجام یک معامله بر عهده او بوده و شریک صرفاً نقش مدیریت به شرح وظایف مندرج در این قرارداد دارد میزان ..... درصد از سود خالص حاصل شده را به عنوان حق مدیریت در زمان تقسیم سود به شریک پرداخت نماید.


ماده 7- اداره امور مشارکت :


اداره امور شركت با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچگونه مسئوليتي متوجه سرمایه گذار نخواهد بود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچگونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود.


ماده 8- نظارت بر حسن انجام امور مشارکت :


براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت با مفاد اين قرارداد، سرمایه گذار حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجراي اين موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار سرمایه گذار قرار دهد و هر گونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت سرمایه گذار را فراهم آورد.
تبصره- شريك بايستي در اداره شركت، قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضيات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه سرمایه گذار در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد، شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 9- تعهدات شریک :


1-9- شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد موارد زیر را به دقت و با رعایت موازین قانونی و قراردادی رعایت نموده و نسبت به انجام آنها اقدام نماید.
الف- از فروش نسيه خودداري نمايد مگر اینکه قبل از فروش رضایت کتبی سرمایه گذار را تحصیل نموده باشد.
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر سرمایه گذار را جلب نمايد.
ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلاً به تصويب و امضاء سرمایه گذار برساند.
د- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به فروش كالاي مورد مشاركت را به سرمایه گذار تسليم نمايد.
ه- محل كار خود را كه نشاني آن در ............................................................ مي باشد بدون موافقت قبلي سرمایه گذار تغيير ندهد.
و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر سرمایه گذار طوري ثبت و نگهداري نمايد تا در موقع لزوم توسط سرمایه گذار قابل رسيدگي باشد.
ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصاً مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت سرمایه گذار به ديگري واگذار ننمايد.
ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گرديد ظرف مدت معيني كه از طرف سرمایه گذار اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به سرمایه گذار اطلاع دهد و در غير اينصورت شريك به سرمایه گذار ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا سرمایه گذار بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راساً تصميم لازم را اتخاذ نمايد.
2-9- شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند:
الف- خريد كالا
ب- هزينه بيمه(حق بيمه)
ج- هزينه حمل و نقل
د- هزينه انبار داردي
ه- هزينه هاي بانكي
و- حقوق گمركي
ز- سود بازرگاني
ح- حق ثبت سفارش
3-9- شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خرید یا ورود تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول سرمایه گذار و در برابر خطراتي كه سرمایه گذار مشخص مي نمايد بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به سرمایه گذار تسليم نمايد و در صورت تخلف مسئول جبران كليه خسارات وارده بر كالا خواهد بود.
4-9- شريك متعهد گرديد در مواردی که کالای موضوع مشارکت وارداتی باشد به محض وصول اسناد به سرمایه گذار، و اعلام آن از طرف سرمایه گذار به شريك، حداكثر ظرف مدتي كه از طرف سرمایه گذار تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق سرمایه گذار اقدام نمايد.
5-9- شریک قبول نمود چنانچه از تعهدي كه به موجب بند 6-6- اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد سرمایه گذار با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راساً اقدام نمايد. سرمایه گذار حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده و یا کل موجودی حساب مشترك شماره ......................... را به استناد وکالتنامه فوق الذکر به نفع خود برداشت نموده و کلیه هزینه ها را پرداخت نمايد.
6-9- شريك قبول نمود كه سرمایه گذار كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راساً به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد در غیر این صورت مبلغي طبق فرمول { (6+ نرخ سودمتعلقه ) *تعدادروز * اصل بدهی/360 *100 }
(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه سرمایه گذار بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به سرمایه گذار بپردازد و سرمایه گذار حق دارد معادل حاصل فرمول مذكور را از محل وثيقه و يا ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حسابهاي شريك استيفا نمايد. اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از طرح دعوی در مراجع قضایی یا تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود. مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 ( ثانیاً ) بند ب ماده 7 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت.
7-9- شريك قبول و تعهد نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانكی که حساب مشترک در آن افتتاح شده است انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد.
8-9- شريك قبول و تعهد نمود در صورت تخلف از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفا هر گونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر، سرمایه گذار حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك تمام يا هر قسمت از سهم الشركه خود، سود، خسارات و زيانهاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع سرمایه گذار منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك، سرمایه گذار در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد.
9-9- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سرمایه گذار هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزئاً یا كلاً ، عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.
10-9- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه، زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.
11-9- شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به سرمایه گذار تفويض وكالت نمود كه اولاً پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانياً: در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد سرمایه گذار حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.
12-9- شريك قبول نمود تا كليه وكالتهاي تفويض شده شريك به سرمایه گذار تا تصفيه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.
13-9- شريك قبول نمود در كليه مواردي كه سرمایه گذار در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.
14-9- شريك متعهد و ملتزم گرديد موضوع مشاركت را به هزينه سرمایه گذار در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزي، صاعقه، تخريب، سيل و ساير خطراتي كه سرمایه گذار تعيين مي كند نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول سرمایه گذار بنام و به سود سرمایه گذار و به رقم تعيين شده در بيمه نامه، بيمه نمايد، در غير اينصورت سرمایه گذار حق دارد موضوع مشاركت را وكالتاً، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به سرمایه گذار تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي به قوت خود باقي است.
15-9- شريك قبول نمود که دفاتر و صورتحسابهاي سرمایه گذار در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با سرمایه گذار بوده و تشخيص و تعبير و تفسير سرمایه گذار مورد قبول شريك خواهد بود و در موارد حدوث اختلاف از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب ، اعلام سرمایه گذار در هر مورد( اعم از سهم الشركه، سود متعلقه، زيان وارده و ساير هزينه ها) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت و مراجع قضایی كافي مي باشد.
16-9- شريك قبول نمود چنانچه در اثر اقدامات خود( اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده يا نشده باشد) تمام يا قسمتي از مال الشركه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليل خسارتي متوجه اصل سرمايه گردد نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به سرمایه گذار پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با سرمایه گذار بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به سرمایه گذار اختيار داد زيانهاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حسابهاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار سرمایه گذار در مورد ميزان نقصان و يا خسارات وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
17-9- شريك قبول نمود در صورت فوت ایشان، سرمایه گذار وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.
در مواردی که شریک در یک معامله مشخص، بخشی از سرمایه را تامین نماید،تامین سرمایه به منزله ایجاد حق شریک نسبت به سرمایه گذار نبوده و نافی تعهدات شریک که در این قرارداد و خصوصاً در این ماده قید شده است نخواد بود و سرمایه گذاری شریک صرفاً باعث تعلق سود به نسبت سرمایه به ایشان خواهد بود
تبصره- در اجراي مفاد اين ماده سرمایه گذار وكيل بالاعزل و وصي بعد از فوت شريك مي باشد.

 

ماده 10- موارد فسخ قرارداد :


الف ) در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص سرمایه گذار تخلف نمايد يا سرمایه گذار در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به سرمایه گذار ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده است، سرمایه گذار عندالاقتضا می تواند قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات سرمایه گذار از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات سرمایه گذار و خسارات وارده را به تشخيص داور بپردازد در غیر این صورت سرمایه گذار از طريق مرجع حل اختلاف یا مراجع قضایی كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص داور از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره- چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد سرمایه گذار حق دارد مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام نماید.
ب ) در صورتي كه سرمایه گذار بدون عذر موجه ، در زمان های مندرج در قراردادهای خرید و فروش نسبت به تامین نقدینگی و یا انجام تعهدات قانونی قراردادی خود اقدام ننماید و ادامه این مشارکت به دایل عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار برای شریک متعذّر یا متّعسر گردد شریک می تواند نسبت به فسخ قرارداد با نظر داور اقدام نماید.در اینصورت جبران کلیه خسارات وارده به شریک به تشخیص داور بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.


ماده 11- حل اختلاف و داوری


کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به موسسه ...................... که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری ................ فعالیت می کند ارجاع می گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری ................ با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.


ماده 12- اقامتگاه طرفین قرارداد :


اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نام و يا اخطار از طرف سرمایه گذار در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اينرو شريك قبول نمود که در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي به آدرس مذكور، به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.


ماده 13- تعداد نسخ قرارداد :


اين قرارداد در 13ماده و 2 تبصره و در 2 نسخه متحد المتن تنظیم که هر دو نسخه در حکم واحد بوده و بین طرفین مبادله شده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا مي باشد.

امضاء سرمایه گذار/ امضاء شريك

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری تاسیسات برق کارخانه ها

قرارداد سرویس و نگهداري تأسیسات برق کارخانه ها

اداره / شرکت / سازمان
این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .

ماده 1- طرفین قرارداد

1-1-مدیریت مجتمع هاي اداري ......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه. ..................................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ............... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت ......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ........... صادره از ......... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ........... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .

ماده 2- موضوع قرارداد

نگهداري سرویس و تعمیرات و رفع معایب تأ سیسات برق کارخانه ها به شرح و مشخصات برگه ضمیمه شماره ..........................

ماده 3- مدت قرارداد

از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... سال می باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد

به طور ماهیانه مبلغ ......................... ریال پس از کسر کسورات قانونی از قبیل مالیات ، و عوارض و حق بیمه تامین اجتماعی و حوادث و تائید حسن انجام کار پرداخت خواهدنمود .

ماده 5- تعهدات پیمانکار

1-5-پیمانکار متعهد می شود کلیه امور محوله را طبق شرح وظایف ضمیمه شماره ......................... طبق نظر کارفرما توسط مهندسین و تکنسین هاي متخصص در ساعت کار تعیین شده انجام دهد .
2-5-پیمانکار متعهد می شود به منظور انجام موضوع قرارداد به تعداد .......................... نفر مهندس و تکنسین منجر از ساعت .......................... الی ......................... در روزهاي هفته استخدام نماید و قبل از بکارگیري تکنسین ها صلاحیت فنی و تخصصی افراد مذکور به تائید کارشناس کارخانه کارفرما برسد .
3-5- پیمانکار متعهد می شود در روزهاي تعطیل یک یا چند نفر مهندس و تکنسین ورزیده به صورت شیفت کاري ، در محل کارخانه بکار بگیرد .
4-5-پیمانکار متعهد می شود کلیه موارد مطروحه را به نحوي که مورد تائید نماینده کارفرما قرار گیرد به انجام رساند، و تائید حسن انجام کار طبق نظر کارشناس خواهدبود که از طرف کارفرما تعیین می گردد .
5-5- پیمانکار متعهد می شود ابزار کار کارکنان پیمانکاري را به تعداد مورد نیاز تأمین نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی ندارد.
6-5-پیمانکار متعهد می شود که کلیه کارگران خود را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و بیمه حوادث قرار دهد و مقررات قانون کار و تامین اجتماعی را در رابطه با استخدام کارگران رعایت نماید .
7-5--پیمانکار مسئول هرگونه حوادث در حین کار خواهدبود ، و رعایت حفاظتی و وسایل ایمنی از جمله وظایف پیمانکار بوده و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
8-5-پیمانکار متعهد می شود در موقعی که کارگران از مرخصی هاي استحقاقی و استعلامی خود استفاده می کنند ، کارگر جانشین تعیین و معرفی نماید ، و در صورت عدم معرفی کارگر و وارد شدن خسارت به کارخانه علاوه بر پرداخت مبلغ.......................... ريال به ازاء هر ن فر کارگر در هر روز ، مسئول جبران خسارت وارده خواهدبود .
9-5-پیمانکار متعهد می شود موضوع این قرارداد را بدون موافقت کتبی کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال هد .
10-5-پیمانکار متعهد می شود در قبال حسن انجام کار مبلغ .......................... ریال چک یا ضمانت بانکی به عنوان تضمین در اختیار کارفرما قرار دهد ، تشخیص عدم حسن انجام کار توسط نماینده کارفرما با نظر کارشناس رسمی دادگستري خواهدبود .
11-5-پیمانکار متعهد می شود در صورتی که نتواند به تعهد خود در رابطه با تاسیسات برق کارخانه اقدام نماید ، کارفرما را نماینده قانونی خود نموده تا چک یا ضمانت بانکی تضمینی را وصول نماید ،
12-5- پیمانکار متعهد می شود تعهدات خود را بدون هیچ گونه تأخیر یا تعلل انجام داده و تشخیص تاخیر یا تعلل یا عدم انجام تعه دات ، نظریه کارشناس رسمی دادگستري خواهدبود . و تعیین خسارات وارده توسط کارشناس رسمی دادگستري از طرف کارفرما قابل وصول می باشد ، در صورتی که میزان خسارت
وارده بیش از مبلغ قرارداد باشد کارفرما می تواند از سپرده اي که پیمانکار به عنوان ضمانت نزد کارفرما گذاشته است برداشت و در صورتی که وجه سپرده کمتر از میزان خسارت وارده باشد کارفرما حق دارد هرگونه اقدام قانونی را جهت جبران خسارت وارده انجام دهد .

ماده 6- تعهدات کارفرما

1-6-کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در موعد مقرر به پیمانکار پرداخت نماید .
2-6- کارف رما متعهد می شود قطعات مورد نیاز براي تاسیسات کارخانه را بعد از اعلام پیمانکار تامین نماید و در صورت عدم تامین قطعات توسط کارفرما خسارت وارده متوجه پیمانکار نخواهدبود .
3-6-کارفرما متعهد می شود محل اقامت کارگر یا کارگران شیفت شب کارخانه را تامین نماید ، محل اقامت صرفاً براي استفاده کارگر یا کارگران شیفت شب بوده و سایر کارگران پیمانکار حق استفاده از این محل را نخواهدداشت .

ماده 7- فسخ قرارداد

طرفین قرارداد با تراضی می توانند بعد از تسویه حساب از همدیگر فسخ نمایند ، و علاوه بر آن هرگاه کارفرما یا پیمانکار از مواد قرارداد تخلف نمایند ، طرف مقابل می تواند با مراجع به دستگاه قضایی تقاضاي فسخ قرارداد و مطالبه خسارت وارده را بنماید .

ماده 8- مرجع حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف بعد از مذاکرات اصلاحی ، در صورت عدم حل و فصل اختلاف مرجع حل اختلاف شوراي حل اختلاف محل اجراي قرارداد خواهدبود .

 

ماده 9- قوانین

رعایت مقررات مالیاتی ، قانون کار و امور اجتماعی و بیمه و غیره در حدود این قرارداد براي هر یک از طرفین لازم الا تباع خواهدبود .

ماده 10 - نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و سه نسخه تنظیم شده که هر سه نسخه داراي حکم واحد می باشد و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .

امضاء پیمانکار/ امضاء کارفرما
شهود :
1-آقاي ......................... فرزند .........................
2-آقاي ......................... فرزند .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد اجرای کلیه عملیات ساختمانی

اجرای کلیه عملیات ساختمانی


به تاریخ ................................. در شهر ............................ بین ......................................... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی ............................................ از یک طرف ، و .......................................... به نشانی ................................................که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر ، پیمان زیر منعقد می گردد .

ماده یک – موضوع پیمان


موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ) ، محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل ......................... به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک ، واقع در ......................... بر اساس مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلا به رویت ، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول و تعهد نموده است .

ماده دو- اسناد و مدارک پیمان


این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف – پیمان حاضر
ب- نقشه های کلی ، تفصیلی و اجرایی شامل :
1- نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در ................................ برگ .
2- نقشه های معماری در ................................................................... برگ.
3- نقشه های جزییات اجرایی در ........................................................ برگ .
4- نقشه های سازه در ......................................................................... برگ .
5- نقشه های تاسیسات مکانیکی در .................................................... برگ .
6- نقشه های تاسیسات برقی در ........................................................... برگ .
7- نقشه های محوطه سازی ، حصارکشی و ... در .................................... برگ .
ج- مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود .)
د- شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود . )
ه- دستور کارها ، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .
و- فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) ، منضم به پیمان سال ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود. )
تبصره – هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر بکدیگر ، طبق ترتیب ردیفهای بالا است . در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند ، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد .

ماده سه – مبلغ و ضریب پیمان


الف –مبلغ پیمان برابر ........................... ( ............................. ) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده 12 می باشد .
ب- ضریب پیمان .................................. ( ......................... ) است که در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده می شود .

ماده چهار – مدت پیمان


مدت پیمان برابر با ........................ ( ...................... ) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورتمجلس تحویل کارگاه – که طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود – خواهد بود .
پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 30 و 39 شرایط عمومی پیمان ، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .


ماده پنج – دوره تضمین


حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده ( 12 ) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد ، شرایط مندرج در ماده 42 شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود .

ماده شش – نظارت


نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما ، خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان ، اصول فنی و دستورات کار فرما ، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد و مدارک پیوست این پیمان ، اجرا نماید .

ماده هفت – تعدیل آحادبها


به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت بجز آنچه که در یوست شماره 5 پیش بینی شده ، تعلق نمی گیرد .

ماده هشت – نیروی انسانی ، مصالح و تدارکات


تامین نیروی انسانی ، تهیه و تدارک کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط ، به عهده پیمانکار است . پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد .
کارفرما در صورت درخواست پیمانکار ، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد .
تبصره – تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن ، به عهده پیمانکار است .

ماده نه – پیش پرداخت


کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار ، پیش پرداخت این پیمان را بر اساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی ، پرداخت نماید .

ماده ده – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار


هنگام امضای پیمان ، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 ( پنج ) درصد مبلغ اولیه پیمان ، ضمانتنامه مورد قبول کارفرما – طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی – را ارایه نماید ، ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار مسترد خواهد شد .
چنانچه تا 30 روز پس از ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب ، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام کند . در این صورت انعقاد پیمان منتفی است .

 

ماده یازده – نرخ پیمان ، نحوه اندازه گیری ، پرداختهای موقت و قطعی ، کسور قانونی و جبران خسارت در دیر کرد پرداختها


الف – نرخ پیمان : نرخ این پیمان بر حسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می باشد .
هزینه کل هزینه واحد مقدار کار واحد کار زیر پروژه ردیف
متر مربع ساختمان شماره 1 1
متر مربع ساختمان شماره2 2
متر مربع ساختمان شماره 3 3
مترطول دیوارکشی نوع 1 4
مترطول دیاور کشی نوع 2 5
متر مربع محوطه سازی 6
متر طول حصارکشی 7
8
جمع کل(مبلغ اولیه پیمان)

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی ، طبق نقشه و مشخصات است .
در صورتیکه اجرای هر یک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد ، عناوین آنها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است .
ب- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها :
ب- 1- سطوح زیر بنای هر ساختمان بر اساس تصویر افقی سقف ها ( پشت تا پشت ) اندازه گیری می شود ، بازشوها ( به استثنای بازشوها تا 2 متر مربع ) جز زیر بنا بحساب نیامده ولی پیش آمدگی سقف ها جزو زیر بنا محسوب می شود .
ب- 2- هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیری می شود .
ب- 3- سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیری و بصورت متر مربع محاسبه می شود .
ج – پرداختهای موقت : پرداختهای موقت ، بر اساس درصدی از مبلغ هر یک از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرا در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده ، انجام خواهد شد .
بهای مصالح پایکار ، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان ، با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور می شود .
د- پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار ، از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند « ب » و نرخ پیمان ( موضوع بند الف ) ، بعلاوه موارد احتمالی مندرج در ماده 12 بدست می آید .
تبصره – در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند « الف » ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود .
ه- کسور قانونی : کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود . در مورد حق بیمه تامین اجتماعی ، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهای عمرانی ( که بر اساس قیمت پایه واگذار می شوند ) عمل خواهد شد .
و- جبران خسارت دیر کرد در پرداختها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر نماید ، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل 14 ( چهارده ) درصد ( سالانه ) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده ، متناسب با مدت تاخیر ، به پیمانکا ر پرداخت می نماید . مدت تاخیر در هر پرداخت ، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.
چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تاخیر افتاده از 20 ( بیست ) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار ، کارفرما طبق ماده 48 یه پیمان خاتمه می دهد ، حداکثر سود پرداختی به پیمانکار 2 ( دو ) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه دهد .

ماده دوازده – تغییرات


در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار ، تغییراتی در مشخصات فنی ( از جمله تغییر نوع مصالح ) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این نغییرات ، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد ، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان بدین شرح خواهد بود .
در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند « الف » ماده 11 ایجاد شود ، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می شود .
چنانچه با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود .
قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجراء و صرفا با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها تعیین می شود . سقف مبلغ این کارها حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان است . مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می باشد .

ماده سیزده – فسخ و یا خاتمه پیمان


در صورتیکه پیمان مشمول ماده 46 و یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود ، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده ، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند « ج » ماده 11 محاسبه و قطعی می گردد .

ماده چهارده – تجهیزو برچیدن کارگاه


هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحول موقت ، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد .
در پایان کار ، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب ، اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .


ماده پانزده – سایر شرایط


در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است ، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های ابلاغی مربوط از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، از جمله خسارت پرداخت تاخیر در تحویل زمین ، خسارت پرداخت تعلیق و جریمه تاخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود .

کارفرما/ پیمانکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره یک
اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گسرد . ( در ارتباط با ماده یک پیمان )

پیوست شماره دو
تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت های مختلف کار به منظور پرداختهای موقت برای هر زیر پروژه به تفکیک ( در ارتباط با بند ج ماده 11 پیمان )
درصدهای انجام کار هر ساختمان ، محوطه و حصارکشی باید بطور دقیق ، بر اساس برآورد مربوط به هر کار بگونه ای تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از 8 درصد برآورد آن کار نشود .

پیوست شماره سه
مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان ، محوطه سازی و .... ( در ارتباط با ماده 12 پیمان )

پیوست شماره چهار
نحوه اندازه گیری سطوح و دیگر واحدهای مورد نیاز کارها به تفکیک هرزیر پروژه ( در ارتباط با ماده 11 پیمان )

پیوست شماره پنج
تعدیل پیمان در ارتباط ، ماده 7 پیمان :
به این پیمان فقط مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان به شرح زیر تعلق می گیرد و هیچ وجه دیگری بعنوان تعدیل و یا مابه التفاوت بحساب پیمانکار منظور نمی شود .

=M مبلغ ناخالص تفاوت بهای فولاد و یا سیمان
=Pبهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان طبق فاکتور ارایه شده مورد قبول کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخهای ابلاغی از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دوره متناظر ورود مصالح به کارگاه هر کدام که کمتر است .
بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان بر طبق نرخهای ابلاغی از طرف سازمان در ماهی که پیشنهاد پیمانکار درآن ارایه شده است .
10/1 = ضریب متوسط تعدیل سالانه
=n مدت سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال، کسر سال به تناسب محاسبه می شود .
=Tمقدار فولاد یا سیمان مصرفی
14/1 = ضریب جبران کسور قانونی و یا سایر هزینه های پیمانکار است .
مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) بحساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می شود .
چنانچه تهیه فولاد و سیمان توسط پیمانکار در زمان تاخیر غیر مجاز انجام شود ، برای محاسبه مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان زمان مجاز طبق برنامه زمانبندی ملاک عمل قرار می گیرد مگر اینکه نرخ زمان خرید فولاد و سیمان به شرح فوق ( در مدت تاخیر غیر مجاز ) کمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندی باشد که در این حالت نرخ زمان برنامه زمان بندی ملاک عمل قرار می گیرد .

 

 

برگرفته از کتاب :
قراردادهای عمرانی-علیرضا پور اسد

 

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد ساخت،تهیه و تحویل

 

قرارداد ساخت ، تهيه ، تحويل

اين قرارداد در تاريخ ...................... في مابين ............................... به نمايندگي .............................. به موجب معرفي نامه / حكم / شماره .............................................. به عنوان متعهد له از يك طرف و آقاي / شركت ..................... به شماره شناسنامه / ثبت شركت .............................. به مديريت ....................... كه طي آگهي / نامه شماره ....................... رسماً معرفي گرديده ، به عنوان متعهد از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي مفاد و شرايط آن مي باشند .


ماده 1- موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد ، عبارت است از ساخت ، تهيه و تحويل ........................................ تعداد / مقدار .................... طبق نمونه ممهور و امضاء شده موجود در بايگاني متعهد له كه نوع و مشخصات فني آن بر اساس ماده 6 همين قرارداد مي باشد و هنگام تحويل موضوع قرارداد مي بايستي با نمونه و مشخصات مزبور كاملاً مطابقت داشته باشد و چنانچه پس از تحويل خلافي مشاهده شود متعهد موظف به جبران خسارت وارده در اين رابطه مي باشد .


ماده 2- بهاي قرارداد :‌


مبلغ كل قطعي / تقريبي موضوع قرارداد عبارت است از به حروف ........................................ ريال و به عدد ...................... ريال از قرار ...............................................


ماده 3-مدت قرارداد


مدت كل قرارداد .............................. روز/ ماه / سال شمسي مي باشد و از تاريخ ............................ الي ............... خواهد بود . متعهد موظف است موضوع قرارداد را در .......................... مرحله و طبق برنامه زمان بندي و شرح ذيل :
انجام داده و موضوع قرارداد را در محل .................................... به نماينده متعهد له تحويل نمايد .


ماده 4- نحوه پرداخت


الف : پيش پرداخت :
متعهد له قبول نمود مبلغ به حروف و به عدد ....................................... ريال معادل .............% كل مبلغ قرارداد را از طريق چك شماره ............................ بانك ................................ به عنوان پيش پرداخت در قبال اخذ : ..........................................................................................................
1-ضمانت نامه بانكي شماره ...................................... مبلغ ................................... ريال (معادل وجه پيش پرداخت ) صادره از بانك ........................................... كه تا تاريخ ................................... معتبر بوده و يا به درخواست متعهد له قابل تمديد باشد و يا : .........................................................................
1- سفته شماره ....................................... به مبلغ ........................................... ريال (معادل دو برابر وجه پيش پرداخت ) در اختيار متعهد قرار دهد . طبق تشخيص متعهد له به شرح ماده 10 در هر مرحله ( %- درصد ) از مطالبات متعهد بابت پيش پرداخت كسر مي گردد ، به نحوي كه كليه مبلغ پيش پرداخت تا پايان مدت اجراي قرارداد مستهلك شود .
ب: مابقي مبلغ پس از تحويل موضوع قرارداد در هر مرحله ، طبق ماده 10 اسناد و مدارك همين قرارداد به متعهد پرداخت خواهد شد .


ماده 5- تضمين حسن انجام كار :


متعهد مبلغ به حروف و به عدد ..................................................................... ريال معادل ................ درصد كل بهاي قرارداد را به صورت :
1- تضمين نامه بانكي شماره .......................................... صادره از بانك ..................... كه تا تاريخ ................... معتبر مي باشد و در صورت درخواست متعهد له ، متعهد ملزم به تمديد مدت آن مي باشد و يا به صورت :
2- به عنوان تضمين حسن انجام كار به متعهد له تحويل مي دهد . در صورت هر گونه تخلف از سوي متعهد خريدار مجاز به ضبط و وصول تضمين خواهد بود و در اين مورد نياز به اطلاع متعهد نمي باشد . متعهد له موظف است در صورت تحويل قطعي و اجراي كامل تعهدات از سوي متعهد حداكثر تا مدت .................... روز پس از پايان قرارداد و ارائه صورت جلسه تحويل قطعي توسط متعهد ، تضمين مذكور را مسترد نمايد .


ماده 6- نوع و مشخصات فني


نوع و مشخصات فني قرارداد به شرح زير مي باشد :
1-
2-
3-
و متعهد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات مواد و مصالح كار موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد به عذر عدم اطلاع نمي تواند متعذر باشد .


ماده 7- مواد اوليه و تعهدات در اين مورد :


الف : نوع و مقدار و ارزش موادي كه از سوي متعهد له به عنوان همكاري / الزام از طريق ..................................... در اختيار متعهد قرار ميگيرد ، به شرح زير مي باشد :
1-
2-
3-
4-
ب: متعهد به عنوان امين موظف است مواد مذكور را كلاً و نوعاً در موضوع قرارداد مصرف نمايد و در صورت اضافه آمدن، ملزم به استرداد آن به متعهد له مي باشد .
در اين صورت متعهد له ارزش مواد باقيمانده را بر اساس بهاي خريد (چنانچه وجهي بابت آن توسط متعهد پرداخت شده باشد ) به متعهد پرداخت خواهد نمود . چنانچه به هر علتي غير از فورس ماژور (قوه قهريه )در مواد تحويلي كسري يا تفاوتي مشاهده شود ، متعهد متخلف و متعهد له ضمن اجراي ماده 5 مبناي محاسبه بهاي مواد را راساً تعيين و متعهد ملزم به پرداخت وجه آن بر اساس اعلام متعهد له و يا مسترد نمودن عين آن مي باشد .


ماده 8- بسته بندي و مشخصات آن


-
-
-


ماده 9- تحويل موضوع قرارداد


تحويل موضوع قرارداد در ........................................ به آدرس ................................................ خواهد بود و هزينه حمل و نقل تا محل تحويل له عهده .................................... ميباشد و تحويل قطعي در صورتي تحقق مي پذيرد كه كالاي تحويلي با مشخصات فني ذكر شده در ماده 6 و شرايط اين قرارداد منطبق باشد .
چنانچه پس از تحويل ، خلافي مشاهده شود كه قابل انتساب به متعهد باشد متعهد موظف به اصلاح و جبران خسارت وارده در اسرع وقت مي باشد .


ماده 10- اسناد و مدارك


اسناد مربوط به تحويل هر قسمت از موضوع قرارداد و صوت مجلس لازم ، تنظيم و توسط متعهد به معاونت اداري و مالي ....................... ارائه مي شود و مطالبات متعهد پس از كسر (...................% درصد )بابت پيش پرداخت در صورتي كه چنين پرداختي صورت گرفته باشد ) و هر گونه كسورات قانوني ظرف مدت ......................... روز از تاريخ ارائه اسناد قابل پرداخت خواهد بود .
در پايان قرارداد متعهد له موظف است هرگونه طرح نقشه قالب و .......... مرتبط با موضوع قرارداد را به متعهد له ارائه نمايد .


ماده 11- كسورات قانوني


پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و ساير حقوق دولتي به عهده متعهد مي باشد كه متعهد له آنرا هنگام تنظيم اسناد پرداختي از مطالبات متعهد كسر مي كند .


ماده 12- تاخيرات


الف : متعهد به متعهد له و هر قائم مقام قانوني او با حق توكيل به غير وكالت بلا عزل براي تمام مدت اجرا كامل اين قرارداد تفويض نمود تا چنانچه در ساخت و تهيه و تحويل موضوع قرارداد در موعد معين تاخير نمايد مدت تاخير مشمول خسارت ديركرد در انجام تعهد بوده و خيارت تاخير از قرار هر روز / ماه مبلغ ................................................ ريال معادل ............................% موضوع ارزش كالاي تحويل نشده تا مدت ............................... روز / ماه توسط متعهد محاسبه و از محل مطالبات و تضمين حسن انجام كار و يا ساير اموال متعهد راساً تامين و وصول نمايد .
ب: چنانچه مدت تاخير از ...................................... روز / ماه بيشتر شود متعهد له مختار است قرارداد را فسخ نمايد و موضوع قرارداد را به نحوي كه مقتضي بداند انجام دهد و اگر در نتيجه اين اقدام متحمل پرداخت وجوهي بيشتر از مبلغ قرارداد شود وجه مزبور را از محل تضمين و هرگونه مطالبات ديگر متعهد و يا به هر طريق ديگري كه صلاح بداند استيفاء نمايد .


ماده 13- انتقال به غير


متعهد به هيچ وجه انتقال تمام يا قسمتي از موضوع قرارداد را بدون اجازه كتبي متعهد له به غير را ندارد و همچنين مجاز نمي باشد مفاد اين قرارداد را در طول اجرا و پس از اتمام آن بدون اجازه كتبي متعهد له فاش نمايد .


ماده 14- قانون منع مداخله در معاملات دولتي


متعهد راساً اعلام مي نمايد كه مشمول اصل 141 قانون اساسي و ممنوعيت مذكور و قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد و تعهد مي نمايد كه تا پايان اجرا قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در قانون مزبور را در موضوع قرارداد سهيم و ذينفع نكند در صورتيكه محرز شود متعهد مشمول قانون فوق الذكر بوده است و يا بر خلاف تعهدات در اين خصوص رفتار كند ، متعهد حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين او را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از اموال متعهد وصول نمايد .


ماده 15- فورس ماژور


در صورت هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه و اقتدار متعهد براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد باشد متعهد بايد مدارك مثبته خود را بلا درنگ به متعهد ارائه نمايد و در صورتي كه مورد قبول متعهد له واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود .


ماده 16- تغييرات


متعهد له مي تواند با شرايط همين قرارداد تا حدود (...............% ................ درصد ) از موضوع مورد معامله را كسر و يا اضافه نمايد . در هر حال مراتب ظرف مدت .................. روز قبل كتباً به متعهد له ابلاغ خواهد گرديد كه در اين صورت مدت تحويل نيز به همان ميزان كسر يا به آن اضافه خواهد شد .
چنانچه تغييرات كيفي در مشخصات مندرج در ماده ................. پيش آيد مراتب كتباً توسط متعهد له به متعهد ابلاغ مي شود .

 

ماده 17- فسخ


عدم اجراي صحيح و كامل هر يك از مواد اين قرارداد تخلف محسوب مي شود و در صورت تخلف متعهد از هر يك از تعهدات ناشي از اين قرارداد ، متعهد له حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و تضمين حسن انجام كار را به نفع خود ضبط و خسارت ناشي از فسخ را راساً تشخيص و تعيين و از اموال و مطالبات متعهد استيفاء نمايد .
تشخيص متعهد له در اين مورد قطعي است و متعهد حق هيچ گونه ادعا و اعتراضي نسبت به تشخيص مزبور ندارد .
تبصره : در هرحال متعهد مي تواند با ........................ روز اعلام قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبق ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .


ماده 18- حل اختلاف


طرفين ملزم هستند در صورت بروز هر گونه اختلافي در تفسير و اجراي اين قرارداد موضوع مورد اختلاف را در اسرع وقت به .......................... ارجاع نمايد و نظر مرجع مزبور را براي طرفين لازم الاجراء است .


ماده 19-متفرقه


1-19- چنانچه خسارت وارده به متعهد له بيش از تضمين مقرر ماخوذه باشد ،متعهد ملزم است آن را از ساير اموال و دارائي ها خود جبران نمايد .
2-19-


ماده 20- نشاني طرفين


نشاني دقيق متعهد :
نشاني دقيق متعهد له :
طرفين قرارداد ملزم هستند كه در صورت تغيير نشاني حداكثر ظرف مدت ده روز نشاني جديد را كتباً به اطلاع يكديگر برسانند در غير اين صورت كليه مراسلات آگهي ها و اخطار هاي قانوني به نشاني هاي مذكور نافذ و معتبر خواهد بود .
اين قرارداد در ............................ ماده و با حذف مواد .................. در سه نسخه با اعتبار و حكم واحد منعقد و بين طرفين مبادله گرديد .

امضاء متعهد/ امضاء معاونت/ امضا متعهد له

اشتراک این مطلب از طریق:
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد بیمه حوادث گروهی

نمونه
قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت

تاريخ شروع :.......................................
تاريخ انقضاء :.......................................
تاريخ صدور :........................................
حق بيمه ساليانه :....................................
تعداد بيمه شدگان :................................
اين قرارداد بين شركت ..................... به نشاني تهران ، ................................................................................................
كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه .......................... كه بيمه گر ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد مي گردد .


ماده اول :


موضوع اين قرارداد عبارت است از پوشش بيمه اي حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) بر اثر حادثه .


ماده دوم :


سرمايه بيمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه براي هر فرد بيمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار مي باشد .
تبصره: سرمايه هر يك از بيمه شدگان در صورت فوت بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از كر افتادگي دائم بر اثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهيانه طبق ليست ارسالي بيمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از كار افتادگي دائم جزئي بر اثر حادثه ضريبي از 45 برابر ماهيانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرايط عمومي بيمه ه اي حوادث مي باشد .


ماده سوم:


شروع بيمه براي هر يك از كاركنان فعلي بيمه گزار و براي كاركناني كه در آينده استخدام خواهند شد تاريخ مندرج در الحاقي تائيد پوش بيمه اي آنان مي باشد .


ماده چهارم :


حق بيمه ساليانه بيمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از كار افتادگي دائم (كلي و جزئي ) مبلغ ...............ريال مي باشد و بيمه گزار متعهد است از تاريخ دريافت قرارداد يا الحاقيه تائيد پوشش بيمه اي به صورت اقساط ماهيانه بر مبناي 12/1 حق بيمه ساليانه را پرداخت نمايد .
تبصره 1: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان حداكثر يك ماه از تاريخ سررسيد ماهيانه مي باشد .
تبصره 2: ضرب الاجل پرداخت حق بيمه هر يك از بيمه شدگان جديد حداكثر به فاصله سي روز از تاريخ صدور الحاقي تائيد پوشش آنان توسط بيمه گر مي باشد .


ماده پنجم :


شامل بيمه گزار موظف است ليست مشخصات كاركنان مشمول بيمه را شامل رديف ، نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه براي بيمه گر ارسال نموده و هر ماه نيز صورتي از كاركنان خود را كه در نظر دارد جديداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جديد ) و يا از آن خارج نمايد (استعفاء ، انتقال ، و يا بازنشستگي كه از پوشش خارج مي گردند و ............) جهت بيمه گر ارسال نمايد .
تبصره 1: شروع بيمه آن دسته از كاركنان جديد كه بعد از امضاء قرارداد به استخدام بيمه گزار درآمده اند از تاريخ دريافت نامه توسط بيمه گر خواهد بود .
تبصره 2: ضرب الاجل ارسال اسامي كاركنان حذفي حداكثر 15 روز از تاريخ حذف مي باشد و چنانچه تغييراتي خارج از ضرب الاجل فوق به بيمه گر اعلام گردد تاريخ موثر براي صدور الحاقي خروج بيمه شده از پوشش بيمه اي حداكثر به 15 روز از تاريخ بيمه گزار (اعلام تغييرات ) انتقال مي يابد .


ماده ششم :


تسويه حق بيمه الحاقي هاي صادره مربوط به تغييرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزايش يا كاهش تعداد بيمه شدگان بر اساس تعرفه كوتاه مدت بيمه مركزي ايران و همزمان با حق بيمه ساير بيمه شدگان انجام خواهدشد .


ماده هفتم :


در صورت فوت هر يك از بيمه شدگان ، بيمه گزار موظف است مراتب را كتباً و ظرف مدت حداكثر 15 روز از تاريخ اطلاع به بيمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارك ذيل را ارسال نمايد .
الف) در صورت فوت

1- اصل يا كپي تائيد شده خلاصه رونوشت وفات (گواهي فوت ) صادره از طرف اداره آمار .
2- گواهي پزشكي قانوني يا آخرين پزشك معالج مبني بر تعيين علت فوت .
3- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد (در مواردي كه فوت ناشي از حادثه باشد )
4- ب) در صورت نقص عضو كلي و جزئي دائم ناشي از حادثه
5- گواهي پزشك معالج در مورد پايان معالجات و غير قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذيصلاح تهيه شده باشد .
تبصره 1: در مواردي كه فوت و نقص عضو كلي و جزئي دائم ، در اثر حوادث ناشي از رانندگي توسط بيمه شده باشد گواهينامه رانندگي مجاز راننده وسيله نقليه مورد لزوم مي باشد .
تبصره 2: در موارد استثنايي و دوري از مركز كه امكان اطلاع فوري مقدور نمي باشد ، مدت زمان اطلاع به بيمه گر سي روز تعيين شده است .
تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشي از ادوات عمل نشده باقيمانده آثار جنگ تحميلي نسبت به كليه بيمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بيمه مي باشد .


ماده هشتم :


بيمه گر در ازاء دريافت حق بيمه و انجام تعهدات بيمه گزار مندرج در اين قرارداد متعهد است سرمايه هاي موضوع ماده دوم اين قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بيمه گزار پرداخت نمايد تا به ذينفع قانوني آن تاديه گردد.


ماده نهم :


حق بيمه هايي كه بابت اين قرارداد به بيمه گر پرداخت مي گردد قابل استرداد نمي باشد مگر در مواردي كه اشتباهي در محاسبه رخ داده باشد .


ماده دهم :


حداكثر سن قابل پذيرش كاركنان بيمه شده در هنگام وقوع خطر مشمول اين قرارداد در موارد بيمه فوت و نقص عضو كلي و جزئي و هزينه هاي پزشكي بر اثر حوادث 70 سال تمام مي باشد . بنابراين بيمه گر نسبت به كساني كه سن آنها از ارقام ياد شده در موارد مربوطه بيشتر باشد هيچگونه تعهدي ندارد .


ماده يازدهم :


مدت اين قرارداد يك سال از تاريخ شروع ..................... الي ............. است و هر يك از طرفين مي توانند يك ماه قبل از پايان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ يا تجديد نظر در نرخ و شرايط قرارداد به طرف ديگر اعلام نمايد در غير اين صورت قرارداد با همين شرايط و با صدور برگ الحاقي به مدت يك سال ديگر تمديد خواهد شد.


ماده دوازدهم :


نسبت به مواردي كه در اين قرارداد ذكر نگرديده است بر طبق شرايط عمومي بيمه عمر جمعي شركت سهامي بيمه ايران و قانون بيمه رفتار خواهد شد .

 

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking