بانک قراردادها

ساختمانی و پیمانکاری (7)

دی 04
نوشته شده توسط

نمونه قرارداد تعمیر و نگهداری چیلر مجتمع های اداری و مسکونی

قرارداد تعمیر و نگهداري چپلر مجتمع هاي اداري و مسکونی


اداره / شرکت / سازمان


این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد.


ماده 1-- طرفین قرارداد


1-1-مدیر مجتمع هاي مسکونی و اداري ......................... آقاي ......................... فرزند .................
شماره شناسنامه ......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن.............تلفن ...........که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
2-1-شرکت...................... آقاي ................. فرزند .............. شماره شناسنا مه................صادره از ................ متولد ......................... ساکن ......................... تلفن............که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .


ماده 2- موضوع قرارداد


تعمیر و راه اندازي و نگهد ار دستگاه چپلر مجتمع هاي اداري و مسکونی همراه با شرح و مشخصات اجراي قرارداد که ضمیمه قرارداد می باشد .


ماده 3- مدت قرارداد


از تاریخ ...................... لغایت ..................... به مدت ....................... سال می باشد .


ماده 4- مبلغ قرارداد


مبلغ ......................... ریال می باشد که به طور ماهیانه مبلغ ......................... ریال پرداخت خواهدشد .


ماده 5- تعهدات پیمانکار


1-5-پیمانکار متعهد می شودنسبت به اجراي موضوع قرارداد در وقت تعیین شده در این قرارداد اقدام نماید.
2-5-پیمانکار متعهد می شود اجراي قرارداد را کاملاً طبق مشخصات و شرح اجراي قرارداد که ضمیمه قرارداد می باشد ، اقدام نماید ، و چنانچه در اجراي قرارداد قصور یا تخلفی صورت بگیرد ، کلیه خسارات وارده و وجه لوازم تعویضی آن را به هزینه خود پرداخت نماید .
3-5-پیمانکار متعهد می شود افراد تحت پوشش شرکت خود را از هر جهت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث برده، در صورتی که هر یک از افراد تحت پوشش شرکت مزبور در حین کار دچار حادثه اي شوند، کارفرما هیچ گونه مسئولیتی نخواهدداشت .
4-5-پیمانکار متعهد می شود کار موضوع قرارداد را خود شخصاً یا افراد استخدامی در شرکت پیمانکار انجام دهند، و از واگذاري و یا محول نمودن تمام یا قسمتی از کار به دیگري یا شرکت و خسارت وارده ناشی از آن را از پیمانکار مطالبه نماید .
5-5-پیمانکار متعهد می شود هرگونه تغییر را قبل از اجرا کتباً به کارفرما اطلاع و پس از موافقت کارفرما اقدام به اجرا نماید .
6-5-پیمانکار متعهد می شود هر هفته یک بار پس از بازدید از موضوع قرارداد ، چگونگی کارکرد موضوع قرارداد و وضعیت فنی آن را به کارفرما بطور کتبی گزارش نماید .
7-5-پی مانکار متعهد می شود در صورت تاخیر در اجراي قرارداد روزانه مبلغ .......................... ریال از محل پرداخت ها او توسط کارفرما به عنوان خسارت دیرکرد کسر نشود .
8-5-پیمانکار در قبال حسن انجام تعهدات خویش مبلغ .......................... ریال یک فقره چک /ضمانت نامه بانکی تحویل کارفرما داده تا در صورت تخلف و قصور بعد از اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستري بتواند خسارات وارده خود را از محل چک یا ضمانت نامه بانکی دریافت دارد .


ماده 6- وظایف و تعهدات کارفرما


1-6-کارفرما متعهد می شود کلیه اجناس و قطعات مورد نیاز در برگ ضمیمه این قرارداد را خود شخصاً تهیه یا هزینه آن را به پیمانکار پرداخته تا او تهیه نماید .
2-6-کارفرما متعهد می شود مبلغ قرارداد را در موعد مقرر به پیمانکار پرداخت نماید .
3-6-کارفرما متعهد می شود نسبت به هزینه ها لوازم یا هزینه هاي که درضمیمه ذکرآن رفت تاخیر نماید ، به اجرت پیمانکار را بدون کم و کاست پرداخت نماید ، و هیچ مسئولیتی را متوجه پیمانکار نداند .


ماده 7- مرجع حل اختلاف


هرگاه به هر دلیلی در تفسیر مفاد قرارداد اختلافی بروز دهد بدواً از طریق مذاکرات اصلاحی حل و فصل، درغیر این صورت به شوراي حل اختلاف مراجعه و داراي شوراي حل اختلاف قطعی خواهدبود .


ماده 8- نسخ قرارداد


این قرارداد در 8 ماده و سه نسخه تنظیم هر کدام از نسخ داراي حکم واحد می باشد و بعد از امضاء و مبادله براي طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
کارفرما /پیمانکار
شهود :
1- آقاي ......................... فرزند ......................... 2- آقاي ......................... فرزند ......................

اشتراک این مطلب از طریق:
اسفند 06
نوشته شده توسط

قرارداد پیمانکاری جوشکاری و اسکلت بندی مجتمع های مسکونی


قرارداد پیمانکاری جوشکاری و اسکلت بندی مجتمع های مسکونی

این قرارداد در کمال صحت و سلامت عقل طرفین قرارداد طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد :قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد »تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا خواهدبود . «. نافذ است.


ماده 1- طرفین قرارداد


-1/1 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه .................. صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-1/2 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ............. صادره از ................................ متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ....................... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .


ماده 2- موضوع قرارداد


جوشکاري و اسکلت بندي براي ساخت مجتمع هاي مسکونی تجاري و اداري طبق طرح و نقشه مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد


ماده 3- مدت قرارداد


از تاریخ ......................... لغایت ......................... مدت ......................... سال می باشد.


ماده 4- مبلغ قرارداد


مبلغ کل ......................... ریال می باشد .


ماده 5- نحوه پرداخت


مرحله اول مبلغ ......................... ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ......................... ریال بعد از انجام ......................... درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ......................... ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی


ماده 6- وظایف و تعهدات پیمانکار


-6/1 پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و شرح و مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد جوشکاري و اسکلت بندي براي ساختن مجتمع هاي مسکونی را به اتمام رساند و در موعد مقرر به کارفرما تحویل دهد .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود در جوشکاري و اسکلت بندي از استانداردهاي موجود تبعیت نموده ، و دقت لازم را به عمل آورد و کاري بدون عیب و ایراد تحویل کارفرما دهد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایاي کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوي هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی انجام وظیفه نماید ، عدم رعایت نکات و دستورات ناظر که منجر به خسارت کارفرما شود ، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستري از مطالبات پیمانکار توسط کارفرما کسر می شود .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود لوازم ابزارکار مورد نیاز را خود تهیه نموده و کارفرما در این رابطه هیچ گونه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/7 پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید وهزینه هاي مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجراي تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاي هر روز تاخیر مبلغ .............. ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-6/10 پیمانکار متعهد می شود پاسخ گوي اعمال کارگران خود باشد و در صورتی که اعمال آنان موجب خسارت به کارفرما شود ، جبران خسارت وارده را پرداخت نماید .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل .................... ریال که یک فقره به مبلغ پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-6/12 پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .


ماده 7- وظایف و تعهدات کارفرما


-7/1 کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی و غیرمالی دیگر خود را به موقع انجام دهد .
-7/2 کارفرما متعهد می شود تیرآهن هاي موردنیاز پیمانکار را جهت جوشکاري و اسکلت بندي مجتمع ها تهیه نماید ، و هزینه هاي خرید و حمل و نقل آن را بپردازد .
-7/3 کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس به طور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-7/4 کارفرما متعهد می شود هزینه هاي مربوط به بالابرهاي الکتریکی جهت بردن آهن به طبقات بالا براي جوشکاري و اسکلت بندي را پرداخت نماید ، و هزینه فوق خارج از مبلغ کل قرارداد می باشد و مبلغ آن توافقی است که صاحب دستگاه با کارفرما یا پیمانکار نماید .
-7/5 کارفرما آقاي .................. فرزند ..................... را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و براي پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
-7/6 کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد یا فسخ آن بعد از تسویه حساب پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر یا نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .


ماده 8- فسخ قرارداد


در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف ......................... روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .


ماده 9- حوادث قهري و غیرمترقبه


جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماري هاي واگیردار ، زلزله ، سیل وطغیانهاي غیرعادي ، خشک سالیهاي بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ي دامنه داري که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهري محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهري و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .


ماده 10 - مرجع حل اختلاف


در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجراي موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد .چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهدشد .
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهدنمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد ومدارك پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .


ماده 11 - نسخ قرارداد


این قرارداد در 11 ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء ومبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .

امضاء کارفرما/ مهر و امضاء پیمانکار

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 23
نوشته شده توسط

قرارداد پیش فروش واحدهای مجتمع تجاری - اداری

این قرارداد به عنوان یکی از قراردادهای تقریباً کامل پیش فروش واحدهای تجاری و اداری یک مجتمع بزرگ می باشد که مالکیت و سرقفلی واحد پیش فروش به صورت یکجا و در قالب نقد و اقساط واگذار می شود از کلیات این قرارداد در پیش فروش واحدهای اداری و تجاری مجتمع های بسیار بزرگ کشور در شهرهای مختلف استفاده شده است.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 23
نوشته شده توسط

قرارداد فروش مجتمع تجاری در حال ساخت

این قرارداد نمونه ای از بیع قطعی ملک در حال ساخت ( نیم ساز ) بوده که عملیات تکمیل ملک نیز طی همین قرارداد بر عهده فروشنده می باشد و بر خلاف قرارداد پیش فروش ، سند مالکیت همزمان با خرید ملک به نام خریدار منتقل می گردد.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 23
نوشته شده توسط

(قرارداد فروش مجتمع تجاری (مبایعه نامه

این قرارداد به عنوان نمونه ای از مبایعه نامه های فروش مالکیت و سرقفلی مجتمع های تجاری به صورت یکجا به شخص حقیقی یا حقوقی بوده که فروشنده علاوه بر مالکیت خود، سمت وکالت و ولایت از سوی سایر مالکین را داشته است.

اشتراک این مطلب از طریق:
دی 23
نوشته شده توسط

(قرارداد بازسازی ساختمان (پیمانکاری

این قرارداد جهت انجام کلیه عملیات بازسازی و نوسازی یک واحد مسکونی،اداری یا تجاری بوسیله پیمانکار می باشد که در آن تهیه کلیه مصالح و لوازم مربوطه جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیت دیگری بر عهده ندارد.

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

آخرین دیدگاه برای قراردادها