بانک قراردادها
مرداد 29 نوشته شده توسط 
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد نیابت در خرید و فروش سهام

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

قرارداد نیابت در خرید و فروش سهام ( با حساب کاربری سرمایه گذار)


مقدمه :
در راستای شناختی که سرمایه گذار از تجربه و تخصص عامل در حوزه خرید و فروش سهام دارد به عامل مراجعه و از مشارالیه درخواست نموده است که به میزان سرمایه نقدی که در اختیار عامل قرارداد می دهد به نیابت از ایشان نسبت به خرید و فروش سهام شرکت های بورسی اقدام نماید و سرمایه گذار از شرایط فعالیت در بازار بورس و سرمایه اطلاع داشته و از ریسک ها و مخاطرات مرتبط با کاهش ارزش سهام خریداری شده کاملاً مطلع می باشد و با وصف اطلاع از مخاطرات مذکور مبادرت به سرمایه گذاری در حوزه خرید و فروش سهام می نماید و البته عامل نیز به اتکاء تجربه خود تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری انجام شده به صورت معقول و متعارف منتفع گردد و بر این اساس قرارداد زیر بین سرمایه گذار و عامل با شرایط مندرج در این قرارداد منعقد گردید.


ماده 1 ) طرفین قرارداد :


الف ) مشخصات عامل: ........................... فرزند ................... به شماره ملی .......................... و شماره همراه ...................... به نشانی ............................................................................................ .
ب ) مشخصات سرمایه گذار : نام .................... نام خانوادگی ......................... فرزند ................... به شماره ملی ......... شماره همراه .................... به نشانی : ........................................................................


ماده 2 ) موضوع قرارداد :


خرید و فروش سهام شرکت های مجاز فعال در بازار بورس اوراق بهادار ایران توسط عامل به نیابت از سرمایه گذار .


ماده 3 ) مدت قرارداد :


مدت این قرارداد یکسال شمسی از تاریخ واریز سرمایه نقدی به خط اعتباری آنلاین سرمایه گذار می باشد و طرفین با توافق یکدیگر می توانند نسبت به تمدید این قرارداد اقدام نمایند. استمرار عملی به انجام مفاد قرارداد حاضر بدون تمدید کتبی آن به منزله توافق طرفین بر تمدید قرارداد بوده و تا زمانی که هر یک از طرفین از طرق مندرج در این قرارداد خاتمه قرارداد را اعلام ننماید طرفین ملزم به اجرای این قرارداد می باشند.

ماده 4 ) سرمایه نقدی سرمایه گذار:


سرمایه گذار برای امکان انجام موضوع قرارداد مبلغ............ ریال(عدد) برابر با ................. تومان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار عامل قرار می دهد. سرمایه گذار اعلام می نماید که دارای حساب کاربری آنلاین و فعال نزد کارگزاری ...................... می باشد و متعهد است حداکثر ظرف 3 روز از انعقاد این قرارداد نسبت به واریز وجه به خط معاملاتی( اکانت کاربری ) خود اقدام و نتیجه شارژ خط معاملاتی را به اطلاع عامل برساند شروع مدت قرارداد از تاریخ اطلاع رسانی واریز وجه به حساب کاربری( شارژ اکانت کاربری) سرمایه گذار خواهد بود. در صورت عدم واریز سرمایه در مدت تعیین شده قرارداد حاضر کان لم یکن تلقی و قابل استناد بین طرفین نخواهد بود.


ماده 5 ) حق الزحمه عامل و نحوه تسویه:


5-1- حق الزحمه عامل برابر با ........ درصد ( به عدد ) ( ...................... درصد) از سود ناشی از ارزش خرید و فروش کل سهام در پایان روز معاملاتی خواهد بود. منظور از قیمت پایانی هر ورقۀ بهادار در هرروز، برابر قیمتی ا ست که طبق مقرر ات در بازار رسمی به عنوان قیمت پایانی آن ورقه بهادار اعلام یا تعیین می شود.
منظور از روزکاری نیز روزهای شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته از ساعت 8 لغایت 16 به وقت محلی تهران به استثنای روزهایی که طبق مقررات ایران تعطیل رسمی بوده یا به هر دلیل از طرف دولت تعطیل اعلام شود می باشد.
5-2- سرمایه گذار در پایان آخرین روز معاملاتی هر ماه نسبت به تسویه نقدی حق الزحمه عامل اقدام خواهد کرد و در صورتی که سرمایه گذار به هر دلیل زودتر از پایان ماه درخواست استرداد تمام یا بخشی از سرمایه را داشته باشد حق الزحمه عامل در پایان روز معاملاتی همان روز محاسبه و از سوی سرمایه گذار به عامل پرداخت خواهد شد.
5-3- در صورتی که سرمایه گذار نسبت به تسویه نقدی حق الزحمه قرارداد اقدام ننماید و عامل به هر دلیل مجبور شودکه حق الزحمه خود را از محل تضمین اخذ شده وصول نماید سرمایه گذار مکلف است علاوه بر حق الزحمه اعلام شده در پایان روز معاملاتی روز تسویه،مبلغ 10% (ده درصد) ازحق الزحمه پرداخت نشده را به ازای هر روز تاخیر در پرداخت به عنوان وجه التزام به عامل پرداخت نماید.


ماده 6 ) توافقات طرفین:


6-1- سرمایه گذار قبول دارد که عامل صرفاً به نیابت از سرمایه گذار اقدام به خرید و فروش سهام خواهد نمود و عامل در خرید هر سهم از هر شرکت به هر میزان و هر مبلغ ( تا سقف سرمایه مندرج در این قرارداد ) به تشخیص خود اختیار کامل خواهد داشت و سرمایه گذار بدون مداخله مستقیم در خرید و فروش سهام می تواند نظرات مشورتی خود را به عامل اعلام نماید و عامل در پذیرش یا رد نظرات پیشنهادی مختار خواهد بود.
6-2- سرمایه گذار قبول دارد که فعالیت در بازار بورس و خرید و فروش سهام همراه با ریسک و مخاطره بوده و حتی امکان دارد تمام یا بخشی از سرمایه ایشان از بین برود و چون عامل به نیابت از سرمایه گذار اقدام به خرید و فروش سهام خواهد کرد از اینرو در صورت ورود هر گونه ضرر هیچگونه مسئولیتی متوجه عامل نخواهد بود.
6-3- سرمایه گذار قبول نمود که همزمان با اعلامیه واریز وجه به حساب آنلاین معاملاتی خود ، نام کاربری و رمز ورود به حساب مذکور را به صورت امن به عامل اعلام و حساب مذکور را در اختیار عامل قرار دهد.
6-4- کلیه اطلاعات و گزارشات خرید و فروش در حساب کاربری سرمایه گذار قابل مشاهده و گزارش گیری می باشد و عموماً خلاصه مختصر هر خرید و فروش در پایان روز معاملاتی از طریق پیامک ارسالی از سوی کارگزار به اطلاع سرمایه گذار می رسد و با توجه به دسترسی شخصی سرمایه گذار به حساب کاربری خود برای مشاهده اقدامات و گزارشات ضرورتی بر ارائه گزارش از سوی عامل وجود نخواهد داشت ولی عامل نسبت به ارائه گزارشات مهم اقدام خواهد کرد.
6-5- سرمایه گذار قبول نمود که کلیه هزینه های مترتب بر انجام موضوع قرارداد از جمله هزینه های مالیات نقل و انتقال سهام و هزینه های کارگزاری بر عهده ایشان بوده و عامل مسئولیتی در مقابل هزینه ها نخواهد داشت.
6-6- سرمایه گذار قبول نمود که از بابت حسن انجام تعهدات قراردادی خود،یک فقره چک در اختیار عامل قرار دهد و عامل اختیار دارد در صورت عدم پرداخت حق الزحمه یا عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار هر گونه مطالبات خود را از محل چک مذکور وصول نماید. در صورتی که مطالبات عامل به هر عنوان بیشتر از وجه چک مذکور باشد عامل می تواند حقوق قانونی خود را از محل مراجعه به سایر اموال سرمایه گذار مطالبه و وصول نماید.
عامل قبول نمود که در راستای انجام معاملات بهینه که منتج به سود متعارف برای سرمایه گذار باشد تمام تلاش و تجربه خود را به کار گرفته و از حداکثر توانمندی خود استفاده نماید.
6-7- عامل قبول نمود که برای رسیدن به هدف سود متعارف، به طور مستمر نسبت به تحلیل بازار سرمایه و استفاده از اطلاعات علمی و تخصصی در حوزه بورس و بازار سرمایه اقدام نماید.
6-8- عامل قبول نمود که کلیه اطلاعات سرمایه گذار در نزد خود را محرمانه تلقی و از افشای آنها جز برای خود سرمایه گذار و عنداللزوم مراجع قانونی خودداری نماید.


ماده 7 ) فسخ قرارداد :


هر یک از طرفین در هر زمان که تمایل داشته باشند می توانند نسبت به انصراف از ادامه انجام قرارداد اقدام نمایند برای این منظور لازم است که مراتب انصراف و فسخ قرارداد را حداقل ده روز زودتر به طرف مقابل اطلاع دهد و در پایان روز دهم نسبت به تسویه نهایی اقدام نمایند.


ماده 8 ) اقامتگاه طرفین و نحوه ابلاغات :


به موجب مقررات قانونی از جمله مقررات قانون مدنی اقامتگاه طرفین همان است که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است و هر گونه مکاتبه به نشالنی مذکور ابلاغ تلقی خواهد شد مگر اینکه هر یک از طرفین تغییر نشانی خود را حداقل 3 روز زودتر به طرف دیگر اطلاع دهد همچنین مطابق مواد 6 و12 قانون تجارت الکترونیکی مکاتبات انجام پذیرفته الکترونیکی اعم از پیامک، واتس اپ ، تلگرام متصل به تلفن همراه طرفین که در ماده 1 این قرارداد ذکر شده است در حکم و برابر با مکاتبات سنتی و فیزیکی و قابل استناد خواهد بود.


ماده 9 ) حل اختلاف :


کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به داور مرضی الطرفین آقا/ خانم ................................................................. ارجاع خواهد شد. داور متعهد است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داوری نسبت به حل اختلاف و صدور رأی اقدام و رأی صادره را از طریق یکی از راههای پیش بینی شده در ماده 7 این قرارداد به طرفین ابلاغ نماید. رأی داور برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.


ماده 10 ) تعداد نسخ و تاریخ انعقاد قرارداد :


این قرارداد در تاریخ ........................................ در 10 ماده و در دو نسخه متحد المتن که هر دو نسخه اعتبار واحد دارند تنظیم و پس از امضاء ، بین طرفین مبادله گردید و از تاریخ تنظیم برای طرفین لازم الاجرا می باشد.


امضاء سرمایه گذار/ امضاء عامل

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

آخرین دیدگاه برای قراردادها