بانک قراردادها
مرداد 08 نوشته شده توسط 
منتشرشده در قراردادهای تدوینی

نمونه قرارداد صادرات و کارگزاری

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

 

قرارداد صادرات و کارگزاری

این قرارداد در تاریخ ..... در شهرستان تهران بین شرکت ..... به شماره ثبت ...... شناسه ملی ..... با مدیریت و امضای مجاز آقایان ...... به نشانی ...... و تلفن ... که از این پس در این قرارداد صادرکننده نامیده می شود از یک سو و آقای ........... فرزند ...‌. به شماره شناسنامه ...... و کد ملی ....... و نشانی ....... و تلفن ....... که از این پس در این قرارداد کارگزار نامیده می‌شود و شرکت ..... به شماره ثبت .... و شناسه ملی ....... با مدیریت و امضای مجاز آقایان .... به نشانی ..... و تلفن ...... از این پس در این قرارداد وارد کننده نامیده می شود منعقد گردید و طرفین ملتزم به رعایت شرایط و مفاد آن گردیدند.
کارگزار نماینده تام الاختیار صادرکننده و واردکننده در انجام کلیه مراحل و اقدامات عملیاتی و مالی و بانکی آنان می باشد. صادرکننده و واردکننده با امضاء ذیل این قرارداد ضمن تایید این مراتب، حق عزل کارگزار را تا پایان انجام مراحل این قرار داد از خود سلب و ساقط نمودند.


ماده یک) موضوع قرارداد


مشارکت و همکاری طرفین به شرح مفاد این قرارداد در صادرات ..... تن برابر با کیلوگرم از محصول ..... از شهرستان ...... به مقصد کشور...


ماده دو) مدت قرارداد


مدت این قرارداد .....ماه خورشیدی می باشد که تاریخ شروع آن...... و تاریخ پایان آن..... می باشد. تمدید مدت قرارداد بنا به توافق کتبی طرفین امکان پذیر خواهد بود.
تبصره) استمرار عملی مفاد این قرارداد به منزله قبول تمام شرایط قرارداد برای انجام معاملات بعدی بوده و تا زمانی که این قرارداد علیرغم انقضاء مدت به صورت عملی اجرا می شود مقررات و توافقات آن به قوت خود باقی خواهد بود و طرفین در صورت تمایل به تغییر در تمام یا بخشی از مفاد یک ماده می توانند در قالب الحاقیه یا اصلاحیه توافق کتبی نمایند.


ماده سه) مبلغ قرارداد


مبلغ این قرارداد برای صادرات ...... کیلوگرم محصول ...... از مبدا ...... به مقصد ...... برابر با ..... ریال می باشد که بایستی به صادر کننده پرداخت گردد. پرداخت این مبلغ برابر شرایط و تعهدات و مندرجات این قرارداد بر عهده وارد کننده می باشد. که از طریق کارگزار در کشور ایران و به صورت ریالی به صادر کننده پرداخت خواهد نمود و کارگزار با امضای این قرارداد پرداخت مبلغ قرارداد را شخصا در قبال صادر کننده به شرح مندرجات و مفاد این قرارداد تضمین می نماید
تبصره ) با توجه به اینکه صادر کننده و وارد کننده توافق نموده اند که مبلغ قرارداد به صورت ریالی و در داخل کشور ایران به صادر کننده پرداخت گردد از اینرو کارگزار قبول نمود که مبلغ قرارداد را به نیابت از وارد کننده در زمان .... به صادر کننده پرداخت نماید و وارد کننده با امضاء این قرارداد قبول نمود که مبلغ قرارداد را ظرف ... روز از تاریخ ..... در کشور ..... به حساب اعلامی کارگزار واریز نموده و با کارگزار تسویه نماید.
تبصره ۲) در صورتی که واردکننده به هر دلیل در پرداخت مبلغ قرارداد و تسویه نهایی با کارگزار تأخیر نماید قبول نمود که به ازای هر روز تأخیر مبلغ ..... ریال/ دلار به کارگزار پرداخت نماید. وارد کننده به موجب این قرارداد و با امضای زیر آن به کارگزار اذن و اجازه غیر قابل رجوع اعطا نمود تا کارگزار مطالبات خود را از هر جهت از محل اموال و دارائی های وارد کننده برداشت و به نفع خود استفاده نماید.


ماده چهار) شروط و تعهدات


الف) تعهدات صادرکننده
۱- صادر کننده متعهد است محصول موضوع این قرارداد را برابر با کیفیت و مشخصات مندرج در فهرست پیوست شماره ۱ این قرارداد که جزء لاینفک این قرارداد می باشد برای وارد کننده تامین و طبق مفاد این قرارداد جهت صادرات به کارگزار این قرارداد به نمایندگی از وارد کننده تحویل نماید و در صورت تأخیر در تحویل کالا قبول نمود به ازای هر روز تأخیر مبلغ ... ریال به عنوان وجه التزام به وارد کننده پرداخت نماید.
۲- صادر کننده متعهد و ملتزم است به اینکه کلیه اسناد مربوط به بارگیری حمل گشایش اعتبار و ارسال کالا را به کارگزار تحویل نمایند..
۳- صادرکننده متعهد است حداکثر ظرف ..... روز از تاریخ انعقاد این قرارداد با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهرستان نسبت به اعطای وکالت به کارگزار در جهت انجام موضوع این قرارداد اقدام نمایند.
ب) تعهدات وارد کننده
۱- وارد کننده متعهد و ملتزم است وجه کالای این موضوع این قرارداد را حداکثر ظرف ..... روز از تاریخ ورود کالا به گمرک مقصد پرداخت نماید. گمرک مقصد گمرک شهر .... در کشور ..... می باشد.
۲- وارد کننده در قبال کارگزار متعهد و ملتزم است که وجه کالای موضوع قرارداد را در موعد مقرر به کارگزار پرداخت نماید ضمانت کارگزار از وارد کننده بدین مفهوم نیست که وارد کننده تعهدی در قبال صادر کننده ندارد بلکه مسئولیت اصلی پرداخت وجه کالا در قبال صادرکننده در هر صورت بر عهده وارد کننده می باشد.
کارگزار می‌تواند به منظور الزام وارد کننده به پرداخت وجه کالا به عنوان ذیحق علیه وارد کننده در مراجع قانونی ذیصلاح اقدام نماید.
۳-وارد کننده متعهد و ملتزم است که در راستای انجام موضوع قرارداد به صورت کتبی نمایندگی تام الاختیار به کارگزار اعطا نماید و کارگزار متعهد است تصویری از نمایندگی خود را در اختیار صادر کننده قرار دهد.
ج) تعهدات کارگزار
۱- کارگزار پرداخت وجه کالای موضوع این قرارداد را به عنوان ضامن وارد کننده در قبال صادر کننده تضمین می نماید در این راستا کارگزار یک فقره چک به .... شماره به مبلغ ..... صادره از حساب جاری شماره ...... بانک ...... شعبه ..... تاریخ ..... صادر و به صادر کننده تحویل نمود صادر کننده با امضای ذیل این قرارداد به دریافت چک موصوف اقرار و اذعان نمود.
۲-کارگزار به غیر از تضمین پرداخت مبلغ قرارداد و نظارت بر حسن انجام تعهدات صادر کننده ، هیچگونه تعهدی در قبال طرفین نداشته و از بابت کارگزاری نیز وجهی از طرفین مطالبه نخواهد کرد.
۳-کارگزار در قبال صادر کننده و وارد کننده برای انجام موضوع این قرارداد برابر اختیارات و صلاحیت های مندرج در این قرارداد و وکالت نامه و برگ نمایندگی های اعطایی امین به شمار می‌رود و متعهد است هر یک از امور و تعهداتی که در قبال طرفین پذیرفته است را به کیفیت مطلوب و مناسب پیگیری و به انجام رساند.


ماده پنج) محل تحویل کالا و هزینه های آن


صادر کننده متعهد است کالاهای موضوع این قرارداد را به صورت صحیح و سالم و منطبق با نمونه توافق شده در محل گمرک ...... به عنوان گمرک مقصد به کارگزار تحویل نماید.
حمل کالا و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به کالا از مبدا تا گمرک خروجی کشور .... اعم از هزینه حمل کانتینر، بیمه مالیات ، هزینه گمرک و حقوق و عوارض دولتی و هر آنچه به هر اسم و عنوان برای خروج کالا و تحویل آن در گمرک مقصد لازم است بر عهده صادر کننده می باشد و صادر کننده متعهد است کلیه اسناد شامل بارنامه، بازرسی، گواهی بهداشت و بیمه و سایر مجوز ها و گواهی ها و مدارک مربوط به کالا را بدون کم و کاست در زمان ارسال کالا به کارگزار تحویل نماید.


ماده شش ) فورس ماژور


طرفین توافق نمودند که قیمتهای توافق شده در این قرارداد قطعی و غیر قابل تغییر بوده و تغییر در شرایط سیاسی و اجتماعی کشورهای متبوع طرفین از جمله تغییر در نرخ ارز و تحریم تاثیری در مبلغ قرارداد و تعهدات ناشی از آن نخواهد داشت مگر اینکه به تشخیص داور انجام تعهد تحت هیچ شرایطی برای طرفین مقدور نباشد که در اینصورت داور تصمیم لازم در خصوص تعلیق انجام تعهد یا عدم انجام تعهد به نحوی که تشخیص می دهد اتخاذ خواهد نمود ولی در هر حال افزایش قیمت به دلیل تغییر در نرخ ارز یا بالا رفتن هزینه های خرید و تامین کالا تحت هیچ شرایطی مسموع نخواهد بود.


ماده هفت) محل انعقاد قرارداد و قانون حاکم


این قرارداد در ............. و در محل اقامتگاه کارگزار منعقد شده و در روابط بین صادر کننده، واردکننده و کارگزار قوانین و مقررات کشور ایران حاکم خواهد بود ولی در روابط بین کارگزار و وارد کننده با توجه به تابعیت و محل اقامت شرکت وارد کننده ، قوانین کشور .... حاکم خواهد بود.


ماده هشت) داوری و حل اختلاف


در صورت بروز اختلاف بین صادر کننده، وارد کننده و کارگزار که بر طبق توافق طرفین قوانین ایران حاکم خواهد بود به شرح زیر حل اختلاف خواهد شد:
«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به .................. که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری “............” فعالیت می کند ارجاع می گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری “..........” با رأی .......... یا .......... نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(آن) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.»


ماده نه) تعداد نسخ قرارداد


این قرارداد در نه ماده و ... تبصره در سه نسخه متحدالمتن تنظیم و پس از امضا بین طرفین مبادله گردید و از تاریخ انعقاد برای طرفین قطعی و لازم الاجرا می باشد.

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

آخرین دیدگاه برای قراردادها