بانک قراردادها
بهمن 13 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد واگذاری نمایندگی شعبه موسسه

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

,

پیش نویس قرارداد واگذاري نمایندگی یا شعبه موسسه


با تائیدات خداوند متعال و به استناد ماده 16 اساسنامه مصوب موسسه و برابر مصوبه مجمع عمومی مورخ ................
موسسه این قرارداد فیمابین دفتر مرکزي .................. به شماره ثبت ....................... به نمایندگی جناب آقاي ......... به‌آدرس ................................................. تلفن ........................... ازیک سو که از این پس در این قرارداد موسسه نامیده می شود وخانم/آقاي ................... فرزند ............ متولد سال .......... صادره از ........................ به شماره شناسنامه ................ کد ملی ................... به آدرس ..................................................... تلفن ...................... از سوي دیگر که از این پس در این قرارداد نماینده موسسه نامیده خواهد شد با شرایط ذیل منعقد می گردد.


1- موضوع قرارداد:


واگذاري نمایندگی موسسه در شهرستان ............... استان ............. تحت عنوان ..................... نمایندگی ................ شهرستان ................. به آدرس پستی ................................................................................. .


2-مدت قرارداد:


مدت این قرارداد از تاریخ .............. لغایت .................. به مدت یک سال شمسی می باشد.


3-شرایط و مفاد قرار داد:


1/3-نمایندگی موسسه با سرمایه گذاري منقول و غیر منقول متقاضیان تاسیس هر نمایندگی در سطح کشور ویا خارج از کشور راه اندازي شده و دفتر مرکزي موسسه هیچ دخالتی در مالکیت آن نخواهد داشت و اساساً کلیه سرمایه گذاري هر نمایندگی متعلق به متقاضیان تاسیس آن نمایندگی می باشد ،مگر اموال منقول و غیر منقولی که از سوي افراد حقیقی و حقوقی به نمایندگی موسسه هدیه و واگذار می شود که در آن صورت این اموال منقول و غیر منقول اهدائی متلعق به دفتر مرکزي موسسه خواهد بود و نمایندگی ها می بایست اسناد مالکیت و مالی آن را به نام دفترمرکزي موسسه آموزشی علامه طبرسی منتقل و صادر نمایند .
2/3-نمایندگی ها می توانند مطابق با موضوع فعالیت موسسه ( ماده 2 اساسنامه) و فقط در چهارچوپ همین موضوع فعالیت نمایند . در صورت کسب مجوزهاي جدید از سوي موسسه ، نمایندگی ها نیز می توانند با کسب مجوز از دفتر مرکزي در راستاي مجوزهاي صادره جدید فعالیت نمایند .
3/3- کلیه درآمدهاي نمایندگی ها منحصراً به شماره حساب …………… نزد بانک ملت سراسر کشور به نام………………. موسسه واریز می گردد و نمایندگی ها حق افتتاح هیچ حساب بانکی دیگري به نام موسسه تا اطلاع ثانوي و مصوبه جدید هیات مدیره در این زمینه را نداشته و درآمدهاي نمایندگی را نمی توانند تا زمان ابلاغیه جدید به غیر ازحساب بانکی فوق کارسازي نمایند .
4/3-نوع و میزان پرداختها ، هزینه ها و خرید لوازم و ملزومات، حقوق و دستمزد پرسنل نمایندگی هائیکه با هزینه دفتر مرکزي موسسه راه اندازي می شوند با پیشنهاد رئیس هر نمایندگی و تصویب موسسه امکان پذیر بوده و نمایندگی ها راساً حق هیچ گونه اقدامی ندارند .
5/3-موسسه پس از حسابرسی، 25 درصد از درآمدهاي ناخالص سالیانه نمایندگی ها را (به غیر از برگزاري آزمونها وسنجش های سراسری و منطقه ای از کل مبالغ واریزي (موضوع بند 3-3) کسر و مابقی را به حساب نمایندگی ها کارسازي می نماید. /
تبصره 1 : زمان پرداخت درصد نمایندگی ها ، پس از رسیدگی هاي مالی و حسابرسی از سوي دفتر مرکزي موسسه به نمایندگی ها ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 : هیات مدیره موسسه در خصوص میزان افزایش یا کاهش درصد هر یک از نمایندگی ها میتواند اتخاذ تصمیم نماید .
تبصره 3 : در خصوص برگزاري آزمونها وسنجش هاي سراسري و منطقه اي، چنانچه نمایندگی ها در زمینه راهنمایی،مشاوره و ثبت نام از داوطلبین وهم چنین تبلیغات محلی (جراید و صدا وسیماي محلی) وتامین مکان آزمون و عوامل اجرایی آن همکاري مستقیم داشته باشند بمیزان بیست درصد به ازاء حق ثبت نام هر داوطلب به نمایندگی ها پرداخت خواهدشد در غیر اینصورت و در صورت اقدام مستقیم موسسه براي برگزاري این آزمون وسنجش ها، چنانچه نمایندگی ها به عنوان همکار غیر مستقیم در حوزه نمایندگی خود با موسسه همکاري داشته باشند حق الزحمه آنها طبق مصوبه هیات مدیره موسسه پرداخت می گردد.
تبصره 4 : پنج درصد علاوه بر درصد هاي فوق در اختیار ریاست عالیه موسسه بوده که در صورت صلاحدید و رضایتمندي از نحوه فعالیت و تلاش نمایندگی ها قابل پرداخت خواهد بود.
6/3-نمایندگی موسسه به منظور حسن انجام کار و اجراي دقیق تعهدات خود چک بانکی به بمبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان تضمین وحسن انجام این قرارداد به شماره حساب............... و به شماره سریال.............نزد بانک................ شهرستان ........شعبه ............... در وجه دفتر مرکزي موسسه صادر و تحویل امورمالی موسسه نموده است.
7/3-نمایندگی بر اساس همکاریهاي دوره یک ساله با موسسه راه اندازي می شود و تا زمانی که تخلفی انجام ندهدو هم چنین نسبت به پرداخت شارژ سالانه خود به موسسه اقدام نماید این همکاري ها ادامه خواهد داشت .
8/3-نمایندگی هاي مستقر در استانهاي بزرگ کشور علاوه بر پرداخت درصدهاي مربوط سالانه ( موضوع بند 3-5) می بایست سالانه حداقل به مبلغ بیست میلیون ریال و نمایندگی ها ي مستقر در سایر استانها می بایست سالانه حداقل به مبلغ پانزده میلیون ریال به عنوان شارژ و استمرار فعالیت نمایندگی به دفتر مرکزي موسسه پرداخت نمایند
تبصره 1: این مبلغ می بایست توسط نمایندگی ها ، در آغاز هر سال همکاري به موسسه پرداخت گردد .
تبصره 2 : هیات مدیره می تواند بنا به ضرورت و به منظور تشویق و یا توبیخ نمایندگی هاي موسسه نسبت به افزایش یا کاهش میزان شارژ هر نمایندگی اتخاذ تصمیم نماید .
تبصره 3 : مبناي تشخیص استقرار نمایندگی هاي موسسه در استانها براي تعیین میزان شارژ نمایندگی ، دفتر مرکزي موسسه خواهد بود .
9/3-نمایندگی موسسه در حین همکاري با دفتر مرکزي موسسه ،حق هیچگونه همکاري با سایر مراکز یا موسسات آموزشی و غیر آموزشی در داخل و خارج از کشور را ندارد .
10/3-نمایندگی موسسه حق مکاتبات اداري و غیر اداري با مقامات عالیه کشور ،روساي دستگاهها و سازمانهاي بزرگ کشور و هیچ یک از مقامات لشگري و کشوري و ... را ندارد .
11/3-محل فعالیت نمایندگی همان محلی است که هیات مدیره تصویب می نماید و نمایندگی براي تغییر آدرس یا جابجائی محل فعالیت خود می بایست با ذکر دلیل منطقی از دفتر مرکزي موسسه مجوز کسب نماید .
12/3-فرمت تابلو ، سربرگ ، پاکت نامه و مهر نمایندگی توسط دفتر مرکزي موسسه تعیین و تهیه شده و به نمایندگی ابلاغ خواهد شد و نمایندگی حق ندارد فراتر از آن چه که هیات مدیره در این زمینه مصوب نموده است اقدامی داشته باشد .
13/3-نوع و طول برگزاري دوره ها ، مقاطع تحصیلی ، سرفصل برگزاري دروس ، میزان شهریه و هزینه برگزاري دوره ها از سوي دفتر مرکزي موسسه به نمایندگی ابلاغ می گردد .
تبصره 1 : نمایندگی می تواند دوره هاي آموزشی مورد نیاز خود و میزان شهریه برگزاري آن را به دفتر مرکزي موسسه پیشنهاد تا پس از تصویب در کمیته هاي مربوط و کسب مجوز لازم اجراء نماید .
تبصره 2 : نمایندگی می بایست آمار دقیق ثبت نامی دانشجویان و فراگیران خود را به تفکیک نوع رشته ها و مقاطع مربوط در ابتداي هر ترم تحصیلی به دفتر مرکزي موسسه ارسال دارد .
14/3-نمایندگی می بایست سوابق کلیه مدرسین خود را جهت همکاري و کسب مجوز تدریس در نمایندگی به دفتر مرکزي موسسه ارسال نماید .
15/3-نمایندگی حق صدور هیچگونه مدارك تحصیلی براي هر یک از دانش آموختگان خود را راسا نداشته و کلیه مدارك آموزشی و گواهینامه هاي پایان دوره دانش آموختگان موسسه در سراسر کشور پس از رسیدگی هاي لازم منحصراً با امضاء مسئولین دفتر مرکزي موسسه و رئیس نمایندگی مربوط صادر خواهد شد .
تبصره 1 : در صورت ضرورت صدور گواهی از سوي نمایندگی ، مراتب پس از رسیدگی در هیات مدیره موسسه در خصوص نحوه صدور گواهینامه ها رسیدگی و متعاقباً آئین نامه آن به نمایندگی ابلاغ خواهد شد .
16/3-روساي نمایندگی با حکم ریاست عالیه موسسه منصوب و معاونین نمایندگی با پیشنهاد رئیس هر نمایندگی و تائید هیات مدیره موسسه با حکم ریاست عالیه براي مدت معین منصوب خواهند شد .
تبصره 1 : اصل رضایتمندي دفتر مرکزي از حسن انجام وظیفه و اجراي دقیق مقررات و ... روساء و معاونین نمایندگی براي صدور و تمدید حکم لازم و ضروري است .
17/3-نمایندگی موظف است تراز مالی ماهانه و سالانه خود را به دفتر مرکزي موسسه به طور مرتب ارسال دارد .
18/3-نمایندگی حق واگذاري اختیارات خود را به غیر ندارد و اساساً نمی تواند هیات مدیره یا هیات موسسی در این زمینه تشکیل داده و یا با امتیاز این موسسه ؛ موسسه ، دفتر ، شرکت ، بنگاه ، کانون ، مجمع یا مجتمع دیگري به نام این موسسه یا با نام دیگري ایجاد و حتی تبدیل وضعیتی در این زمینه داشته باشد .
19/3-چارت سازمانی نمایندگی پس از تصویب در هیات مدیره ، از سوي دفتر مرکزي موسسه اعلام و ابلاغ می گردد .
تبصره 1 : نمایندگی می تواند در این زمینه نیازهاي سازمانی خود را جهت رسیدگی و تصویب به دفتر مرکزي موسسه پیشنهاد نماید .
20/3-نمایندگی مسئول پاسخگوئی و حسن انجام کلیه امور نمایندگی بوده که زیر نظر مستقیم دفتر مرکزي موسسه انجام وظیفه می نماید و به طور کلی متقاضیان تاسیس و روساي نمایندگی در کلیه زمینه فعالیتها و تعهدات آن از قبیل راه اندازي ، سرمایه گذاري ، تامین نیروي انسانی ، تامین حقوق و مزایاي پرسنل و مدرسین ، بیمه و دارایی و مالیات ، تعهد به هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و ... مسئول کامل بوده و دفتر مرکزي موسسه هیچ گونه مسئولیت و نقشی در این زمینه ندارد .
21/3-در صورت عدول نمایندگی از حدود اختیارات خود ، رئیس نمایندگی می بایست پاسخگو بوده که در صورت عدم تمکین ، هیات مدیره می تواند وي را عزل و پس از تسویه حسابهاي قانونی ، نمایندگی را به فرد واجد شرایط دیگري واگذار و یا نمایندگی را منحل نموده و خسارتهاي لازم را اخذ کند .
22/3-نمایندگی موظف است در صورت مذاکره یا مکاتبه هر گونه نهادها و سازمانها ، وزارتخانه ها ، دفاتر ، بنگاهها و موسسات ، شرکتها ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی براي افزایش فعالیت ، تبدیل وضعیت و یا ارتقاء و توسعه بیشتر و ... فوراً مراتب را به دفتر مرکزي موسسه منعکس نموده تا هیات مدیره دراین زمینه تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید و چنانچه نمایندگی خودسرانه اقدامی در این مورد به عمل آورد ضمن جبران خسارتهاي مادي و معنوي ، تصمیمات و اقدامات نمایندگی در این مورد فاقد وجاهت قانونی بوده و ترتیب اثري نخواهد داشت و شخصا می بایست در این زمینه پاسخگو باشد .
23/3-نمایندگی موظف است هر زمان که هیات مدیره تصمیم به بازرسی و یا حسابرسی نمایند، همه گونه همکاریهاي لازم معمول داشته و حسابرسان موسسه که بنا به تشخیص موسسه انتخاب و به نمایندگی اعزام می شوند حکم حسابرسان قانونی را داشته و می توانند به تمامی اسناد و مدارك مالی ، غیر مالی ، اداري و آموزشی و ... در نمایندگی دسترسی داشته باشند .
24/3-به کارگیري هرگونه نیروي اداري ، آموزشی ، پژوهشی ومالی و ... در نمایندگی می بایست با درخواست نمایندگی و تصویب دفتر مرکزي موسسه انجام پذیرد .
25/3-نمایندگی موسسه در موارد 26 ماده از اساسنامه مصوب موسسه خود را مسئول دانسته و اساساً حق تصمیم گیري نهایی ، دخل و تصرف و کاهش یا افزایش حدود اختیارات و ... موارد اساسنامه مصوب موسسه را نداشته و به طور کلی کلیه امور خود را در نمایندگی با هماهنگی کامل و کسب اجازه قانونی از دفتر مرکزي موسسه انجام می نماید .
26/3-در صورت بروز هرگونه اختلاف احتمالی حاصله فی مابین دفتر مرکزي موسسه و نمایندگی ، ابتدا از طریق حکمیت و داوري حل و فصل خواهد شد ، درغیر اینصورت طرفین می توانند از طریق هر یک از مراجع ذیصلاح کشور براي احقاق حقوق خود اقدام نماید .
27/3-نمایندگی حداکثر سه ماه پس از عقد این قرارداد می بایست مکان آموزشی قابل قبول و مورد تائید دفتر مرکزي را به همراه نصب تابلوي موسسه مهیا سازد بطوریکه در شان و منزلت محیط هاي علمی ،فرهنگی و آموزشی کشور باشد .
28/3-اقامتگاه قانونی نمایندگی ، آدرسی است که در این قرارداد آمده است و کلیه مکاتبات به این آدرس ارسال خواهد شد. این قرارداد در سه ماده ، بیست و هشت بندو یازده تبصره در دو نسخه در تاریخ تنظیم گردیده که هر یک حکم واحد را داشته و از تاریخ امضاء و مبادله لازم الاجرا می باشد.


نام و نام خانوادگی وامضاء


طرف قرارداد موسسه .............................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث