بانک قراردادها
دی 24 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد نگهداری فضای سبز

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

قرارداد فضای سبز

قرارداد زیر فی مابین .................... به نمایندگی آقای ................. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ................... نشانی ............... شماره تلفن ................... به شماره ثبت ....................... شماره کد اقتصادی ............ به نمایندگی آقای ............... فرزند ................. شماره شناسنامه .............. صادره از ................ که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید .


ماده 1 ) موضوع قرارداد


عبارت است از انجام کلیه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز و گلخانه در ............ آپارتمان های مسکونی و سایر مکان ها به شرح زیر :
1-1- آماده سازی بستر , آبیاری فضای سبز و جنگل جهت صرفه جویی در آب لازم است حتی الامکان از دستگاه های آبیاری بارانی جهت آبیاری استفاده شود .
2-1- چمن زنی
3-1- هرس درختان و درختچه ها
4-1- تولید نشاء فصلی با نظر کارفرما
5-1- سم پاشی های مورد نیاز فضای سبز
6-1- برف روبی درختان و درختچه های زینتی و جمع آوری ضایعات ناشی از کار باغبانی و حمل آن به محل مورد توافق
7-1- وجین و مبارزه با علف های هرز و اصلاح سرشاخه های خشک و حذف پاجوش و تنه جوش ها .
8-1- واکاری و ترمیم فضای سبز و تعویض و کاشت گل های فصلی و بیل زدن محوطه درختکاری شده و کاشت درختچه های مورد نیاز .
9-1- خاک ریزی و خاکبرداری در موقع لزوم طبق نظر کارفما و کوددهی فضای سبز ( شیمیایی حیوانی ) با نظر کارفرما .
10-1- نظارت و شستشوی آب نماهای موجود در محوطه مجتمع .
11-1- جمع آوری و حمل برگ ها به محل کمپوست مجتمع به منظور تهیه کود برگ .


ماده 2 ) مدت قرارداد


مدت قرارداد از تاریخ .............. تا تاریخ .............. به مدت یکسال می باشد .


ماده 3 ) مبلغ قرارداد


مبلغ کل قرارداد ............... ریال می باشد که پس از تأیید نماینده کارفرما ( واحد فضای سبز ) و مفاصا حساب ماه قبل با توجه به صورت وضعیت انجام کار به اقساط قابل پرداخت خواهد بود . پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق مالی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات پیمانکار این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید .
تبصره 1 : مجتمع مختار است موضوع قرارداد را به مأخذه 25% افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می باشد .


ماده 4 ) تعهدات پیمانکار


1-4- پیمانکار موظف به نگهداری آب نما و فواره ها و دایر نگهداشتن آنها می باشد .
2-4- پیمانکار مسئولیت رعایت قوانین و شئونات اسلامی از طرف کارگران را عهده دار است و در صورت عدم رعایت موارد فوق پیمانکار راساً پاسخگو خواهد بود .
3-4- پیمانکار موظف است در پایان قرارداد تا انتخاب پیمانکار جدید حداقل مدت 2 ماه نسبت به ادامه کار با ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد انجام وظیفه نماید .
4-4- پیمانکار موظف است یک نفر را به عنوان رابط و مسئول کارگران به کارفرما معرفی نماید تا از تداخل امور جلوگیری شود و پاسخگوی مسئولیت های مندرج در قرارداد باشد .
5-4- پیمانکار موظف است به دلیل فضای آموزشی و تحقیقاتی علمی دانشگاه از افراد شناخته شده صلاحیت دار در امور فوق استفاده نماید .
تبصره : حداقل یک نفر مهندس کشاورزی و یک نفر تکنیسین توسط پیمانکار به نظارت مستمر بر کار کارگران داشته باشد .
6-4- پیمانکار موظف است برای کلیه پرسنل خود لباس کار متحدالشکل تهیه و کارگران استفاده نمایند .
7-4- پیمانکار موظف است نسبت به رفع نواقص و عیوب احتمالی طبق تذکرات ناظر کارفرما اقدام نماید .
8-4- پیمانکار موظف است مشخصات کامل کارکنان را جهت گزینش رسماً به حراست مجتمع تحویل نماید .
9-4- تهیه ابزار و وسایل اجرای قرارداد از قبیل چمن زنی , بیل , فرغون , شن کش , شیلنگ , قیچی و ....... با پیمانکار است تهیه سم و کود و خاک و بذر با کارفرما است.
10-4- کلیه کارگرانی که برای انجام این قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند , کارگر پیمانکار محسوب شده و کلیه مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و دستمزد و مزایای قانونی آنها به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است .
11-4- پیمانکار موظف است باتوجه به فضای آموزشی و پژوهشی تکثیر ـ پرورش گل و نگهداری گیاهان زینتی گلخانه ها را زیر نظر کارفرما انجام دهد .
12-4- پیمانکار تعهد می نماید کلیه کارکنانش مقررات حفاظتی و ایمنی و بهداشتی و همچنین انضباط اداری و ساعات کار و مقررات مربوط به جلوگیری از بروز حریق و امثالهم را به نحو کامل رعایت نموده و هرگونه خسارت مالی و جانبی ناشی از عدم رعایت مفاد مذکور یا بی احتیاطی , بی مبالاتی کارگران یا پیمانکار به کارفرما یا شخص ثالث دیگر به عهده پیمانکار
می باشد .
13-4- پیمانکار موظف است در شروع کار کلیه کارگران خود را با ارسال فهرست اسامی و مشخصات کامل و یک قطعه عکس به کارفرما و نماینده کارفرما معرفی نماید . کارگران مذکور باید دارای کارت بهداشت از نظر سلامت جسمانی و گواهی عدم سوء پیشینه به تاریخ مستند از مراجع ذیصلاح بوده و آن را به کارفرما معرفی نمایند .
14-4- در صورتی که یک یا چند نفر از کارگران مورد قبول کارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام وظیفه آنان مورد رضایت نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنها اقدام و جانشین مناسب دیگری با تأیید گزینش و حراست مجتمع را به جای آنها به کارفرما معرفی نمایند .
15-4- در صورتی که پیمانکار نسبت به اجراء مفاد این قرارداد تأخیر , تعلل , مسامحه و یا سهل انگاری نماید , کارفرما مجاز است تا کل مبلغ قرارداد و اگر کار را تعطیل کند به ازاء هر روز 25% از اولین مطالبات یا سپرده پیمانکار بابت جریمه کسر نماید .
16-4- پیمانکار موظف است حقوق و مزایا و عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار به موقع پرداخت نمایند . چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دلائل منطقی به تعویض افتد این امر نباید باعث به تعویق افتادن پزر مطالبات کارگران باشد . در صورتی که در پرداخت دستمزد تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت های حضور و غیاب پرداخت های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد .
17-4- پیمانکار متعهد است از استخدام اشخاصی که مشمول خدمت وظیفه بوده ولی برگ معافیت دائم و یا آماده به خدمت در دست ندارند خوددداری نماید .


ماده 5 )


پیمانکار اقرار و اعتراف می نماید که مشمول قوانین و مقررات منع مداخله کارکنان دولت و معاملات دولتی نمی باشد .


ماده 6) انتقال قرارداد


پیمانکار حق واگذاری مورد قرارداد را کاملاً و یا جزاً به دیگری ندارد و در صورت تخطی ضمانت نامه وی به نفع کارفرما ضبط خواهد شد .


ماده 7 ) محل قانونی پیمانکار


آدرس قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان قید گردیده و در صورتی که این تعویض شود پیمانکار متعهد است محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و گرنه کلیه نامه ها و اوراق که به آدرس قبل ارسال شود ابلاغ شده تلقی می شود .


ماده 8 ) اطلاع از شرایط عمومی پیمان


پیمانکار از شرایط این پیمان و مقتضیات محل اطلاع کامل داشته و در اجرای مفاد پیمان به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود .


ماده 9 ) تضمین ضمانت کار


پیمانکار موظف است در مقابل امضاء این قرارداد مبلغی معادل 10% کار قرارداد را به صورت چک تضمینی بانکی یا ضمانت نامه بانکی جهت انجام کار تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما بسپارد . چنانچه پیمانکار به تعهدات خود جزئی یا کلی عمل ننماید و یا موجبات خسارت و ضرر و زیان کارفرما را فراهم سازد می تواند خسارت خود را از محل آن دریافت دارد و چنانچه خسارت وارده بیش از مبلغ سپرده باشد کارفرما حق دارد از سایر اموال پیمانکار خسارت خود را جبران نماید .
تبصره : در صورت ضبط بخشی از سپرده حسن انجام کار پیمانکار برای جبران خسارت وارده پیمانکار ملزم و متعهد است سپرده حسن انجام کار را تا میزان این ماده تا مادامی که قرارداد فسخ نشده , تأمین نماید .


ماده 10 ) تعهدات کارفرما


1-10- کارفرما موافقت می نماید در مقابل انجام تعهدات موضوع این پیمان از طرف پیمانکار پس از تأیید دستگاه نظارت حداکثر تا 5 روز بعد از تسلیم نامه صورت وضعیت ماهیانه مورد قرارداد پس از کسور مندرج در ماده 3 در وجه پیمانکار پرداخت نماید .
2-10- انبار نگهداری وسائل و لوازم توسط کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده خواهد شد .
3-10- چنانچه پیمانکار به هریک از تعهدات خود مندرج در این قرارداد عمل نکند کارفرما حق فسخ یک جانبه قرارداد را خواهد داشت .
4-10- تشخیص عدم انجام تعهدات پیمانکار و یا قصور و بی احتیاطی در انجام هریک از آنها و تعیین خسارت وارده با کارفرما است .


ماده 11 ) رسیدگی به اختلافات


در صورتی که بروز اختلاف در خصوص استنباط از مفاد قرارداد حاضر و یا اختلاف در نحوه اجراء موضوع به دفتر حقوقی کارفرما ارجاع و تصمیمات آن در چهارچوب شرایط مورد توافق جاری کشور به عنوان حکم قطعی و لازم الاجراء برای طرفین خواهد بود و پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوق که به موجب قوانین و مقررات که بعداً وضع شود به عهده پیمانکار است .


ماده 12 )


این قرارداد در 12 ماده و 3 تبصره در 10 نسخه که همه دارای اعتبار واحد می باشد و در تاریخ 1/5/79 به امضاء طرفین قرارداد رسید و هرکدام یک نسخه از آن را دریافت داشتند .

کارفرما ..................... پیمانکار ................

 

 

 

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:
2269 آخرین ویرایش در سه شنبه, 24 دی 1398

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث