بانک قراردادها
آذر 23 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

این مورد را ارزیابی کنید
(4 رای‌ها)

قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور ...................

این قرارداد فیمابین ............................ بنمایندگی ................................................................. به آدرس ،............................................... بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت ..........................................به شماره ثبت ..................... شناسه ملی ........................... به نمایندگی ............................................... به سمت ........................ با کدملی ........................................ که بموجب آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ............................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مزبور می باشد، به نشانی ............................................................................................................... تلفن ..................................................... کدپستی .................................. بعنوان پیمانکار از طرف دیگر تابع شرایط ذیل منعقد می گردد :


ماده 1 – موضوع قرارداد :


سرویس و نگهداری و انجام کلیه تعمیرات احتمالی دستگاه آسانسور به ظرفیت ........... نفر، ...... طبقه، .... توقفه ساخت شرکت .................................. نصب شده در ساختمان ............................................. کارفرما.
تبصره 1: در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده و هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت.
تبصره 2: پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.


ماده 2– مدت قرارداد:


مدت قرارداد از تاریخ ..................... لغایت ....................... به مدت یکسال کامل شمسی می باشد.
تبصره: در صورتيكه يك ماه قبل از انقضاي مدت قرارداد، طرفين كتباً نظریه عدم تمایل به همکاری را بطرف مقابل اطلاع ندهند، قرارداد برای یک دوره دیگر با همین شرایط تمدید خواهد گردید.


ماده 3 – مبلغ قرارداد :


مبلغ کل قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ................................................................... ریال می باشد که پس از کسر کسورات قانونی تابع ماده 4 این قرارداد به پیمانکار قابل پرداخت می باشد.


ماده 4 – نحوه پرداخت :


همه ماهه و حداکثر تا پایان ماه بعد، یک دوازدهم مبلغ کل قرارداد پس از کسر کسورات قانونی و اخذ تاییدیه حسن انجام کار به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.


ماده 5- تضمین انجام تعهدات:


پیمانکار جهت تضمین حسن انجام تعهدات این قرارداد ضمانتنامه شماره ............................. به مبلغ ........................................ ریال معادل ده درصد مبلغ کل قرارداد به مدت اعتبار معادل مدت قرارداد به کارفرما تسلیم نمود که پس از 45 روز از انقضاء مدت قرارداد و صدور تاییدیه توسط ناظر قرارداد، به پیمانکار مسترد خواهد گردید ، تمدید کلیه ضمانتنامه های بانکی به درخواست کارفرما و بعهده پیمانکار می باشد، آزادسازی ضمانتنامه مذکور پس از عمل به کلیه تعهدات این قرارداد بلامانع می باشد.

ماده 6- تعهدات و تکالیف پیمانکار :


6-1- پيمانكار متعهد است آسانسور موضوع قرارداد را پس اتمام مدت قرارداد بصورت اوليه و آماده بكار تحويل كارفرما نمايد .
6-2- پيمانكار موظف است از كاركنان متخصص در امر نگهداري با سابقه كار مفيد در امر نگهداري و راهبري آسانسور استفاده نمايد و بلافاصله پس از اعلام كارفرما ، كمتر از 4 ساعت نسبت به رفع نقص آسانسور اقدام نمايد.
6-3- پيمانكار متعهد است كه همیشه بطور منظم از آسانسور بازديد دقيق و فني بعمل آورد و گزارش آن را کتباً به ناظر قرارداد اعلام نماید.
6-4- مسئوليت كليه مسائل ايمني و حفاظت اشخاص ثالث و كاركنان پيمانكار بعهده پيمانكار بوده و كارفرما هيچگونه تعهدي به پرداخت خسارت جاني و مالي در خصوص كاركنان پيمانكار نخواهد داشت .
6-5- هر گونه ركود در كار و تاخير در انجام وظايف پيمانكار موجب كسر از مبلغ ماهانه قرارداد به تشخیص کارفرما خواهد شد.
6-6- كليه افراد بكارگيري شده كاركنان پيمانكار بوده و از نظر دريافت حقوق و مزايا و ساير مواد هيچگونه ارتباطي با كارفرما ندارند.
6-7- در صورت وقوع هر گونه حادثه براي كارگران پيمانكار و يا خسارت به آسانسور ناشي از قصور در نگهداري آسانسور بعهده پيمانكار بوده و خسارت وارده را بايد پيمانكار جبران نمايد.
6-8- کلیه ابزار آلات مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پيمانكار مي باشد.
6-9- در صورتيكه پيمانكار از انجام تعهدات مندرج در این قرارداد عدول و استنكاف ورزد، پس از اولين اخطار كتبي، كارفرما مي تواند قرارداد را فسخ و تضمين انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نمايد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراض و شكايتي را ندارد .
6-10- پيمانكار اقرار نمود كه از مشخصات آسانسور و شرايط كار اطلاع کامل دارد و نمی تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد.
6-11- پيمانكار متعهد است طي 24 ساعت و در كليه روزهاي هفته اعم از تعطيل و غير تعطيل متخصصين خود را در مركزي كه به اطلاع كارفرما مي رساند ، آماده بكار داشته باشد تا چنانچه خرابي و يا مشكلاتي در تاسيسات آسانسور بوجود آید، به محض اطلاع دادن كارفرما در اسرع وقت نسبت به اعزام متخصصين خود به محل اعلام شده و رفع عيوب موجود در حداقل زمان ممكن اقدام نمايد.
6-12- شرایط نیروی انسانی مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند، باید دارای شرایط ذیل باشند:
• دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تائید مراکز درمانی.
• دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله.
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• دارا بودن تجربه کافی در امور محوله.
• دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید در این رابطه ) ارائه گواهی پرداخت حق بیمه الزامی می باشد (
• دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله.
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم.
تبصره 1- نیروی انتخاب شده بایستی شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل را رعایت نماید.
تبصره 2- پیمانکار باید یک نفر کاردان تاسیسات یا برق با سه سال سابقه کار مفید در رابطه با تعمیرات آسانسور به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که ایشان موظف می باشد بصورت تمام وقت و به صورت آنکال در دسترس باشد.
تبصره 3- در صورت عدم رضایت دستگاه واگذارکننده از پرسنل تحت پوشش، پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین واجدالشرایط دیگری را معرفی نماید.
تبصره 4- هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما امکان پذیر خواهد بود.
6-13- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و یا از کارکنان رسمی و بیمه شده خود برای انجام تعهدات خویش استفاده نماید، بعلاوه می بایستی با یکی از شرکت های بیمه تجاری، قرارداد مسئولیت مدنی منعقد و به کارفرما ارائه دهد.
6-14- کارفرما هیچگونه تعهد استخدامی در قبال نیروهای بکارگیری شده از سوی پیمانکار ندارد و افراد به کارگیری شده نباید استخدام هیچ یک از دستگاه های دولتی باشند و کلیه افراد بکارگیری شده از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارتباطی با کارفرما ندارند.
6-15- مهارت فنی کلیه افراد معرفی شده باید به تائید مدیریت فنی کارفرما برسد.
6-16- مسئولیت آموزش کارگران شاغل در موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد، بدیهی است وقوع هرگونه حادثه برای کارگران و کارکنان کارفرما و اشخاص ثالث و یا چنانچه خساراتی که به دلیل عدم آموزش کارگران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران آنها به تجهیزات و ملزومات اداری و ساختمانی کارفرما وارد آید جزئاً و کلا ًبه عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد و درصورت عدم پرداخت خسارت کارفرما راسا ً از پرداختی ماهانه پیمانکار و تضمین انجام تعهدات پیمانکار کسر خواهد نمود.
6-17- کلیه نیروهای بکارگیری شده باید قبلاً توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشند.
6-18- ابزار کار به صورت کامل با پیمانکار می باشد و کارفرما فقط فضای فیزیکی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
6-19- پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسایی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسایی خود را بر سینه الصاق نمایند.
6-20- کارفرما عندالزوم می تواند بر پرداخت های کارگران پیمانکار که در موضوع پیمان اشتغال بکار دارند، نظارت نماید.
6-21- نظارت در طی دوران نگهداری آسانسور با مدیریت فنی کارفرما بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی کارفرما تعیین و کتباً معرفی خواهد شد.
6-22- پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار پس از تائید چک لیست توسط مدیریت فنی کارفرما و ناظر مقیم (درصورت وجود) صورت خواهد گرفت.
6-23- پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده آسانسور با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید:
- .................................................
-..................................................
-...................................................................
6-24- پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.
6-25- در صورت تشخیص کارفرما و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران ، با رعایت مقررات مربوط، کارفرما می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و لغو قرارداد بطور یکجانبه اقدام نماید.
6-26- پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت.
6-27- پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.
6-28- پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری آسانسور را به نحو احسن انجام و گزارش نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.
6-29- مسئولیت سلامت کلیه سیستم آسانسور پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار می باشد و لازم است دقت کافی در تحویل و تحول اولیه به عمل آورد و سیستم آسانسور مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل و تحول) در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.


ماده 7 – تعهدات و تکالیف کارفرما:


7-1- کارفرما مکلف است یک نفر را بعنوان ناظر قرارداد در ابتدای قرارداد به پیمانکار معرفی تا بر عملکرد پیمانکار نظارت داشته و صحت کارکرد پیمانکار را برای دریافت حق الزحمه تایید و یا جرائم مندرج در این قرارداد را اعمال نماید.
7-2- پرداخت حق الزحمه ماهانه پیمانکار حداکثر تا پایان ماه بعد.
7-3- پرداخت مبالغ مربوط به صورتحسابهای ارائه شده از سوی پیمانکار در مواردیکه خرید قطعه یا قطعاتی ضرورت داشته و تامین آن طبق این قرارداد بر عهده پیمانکار نباشد.
7-4- کارفرما متعهد می باشد پس از انقضای مدت قرارداد در صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب تامین اجتماعی و واحد های ذیربط را ارائه نماید، نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.
7-5- کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده کارفرما می باشد)، ادامه قرارداد را به صلاح خود نداند، قرارداد را فسخ و تضمین انجام تعهدات را به نفع دولت ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد.


ماده 8 – تعهدات و تکالیف طرفین قرارداد:


8-1- مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.
8-2- هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار به استثناء حالات اضطراری (فورس ماژور) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتباً مطلع نموده باشد.
ب) وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسماً گواهی شود.
ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
هـ) افزایش سطح دستمزدها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.
8-3- چنانچه در اثر حوادث غیر مترقبه آسانسور از كار افتاد و احتياج به تعويض قطعه یا قطعاتی باشد، تهيه لوازم يدكي به عهده پيمانكار مي باشد .بديهي است بهاء آن را مي بايست کارفرما پرداخت نمايد .
8-4- هر گاه در اثر اهمال مامورين پيمانكار آسانسور عيب و نقصی پيدا نمايد، هزينه خريد قطعه یا قطعات مورد نیاز به عهده پيمانكار مي باشد .


ماده 9- ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات :


در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان ذکر شده است، استنکاف ورزد یا در صورت خرابی آسانسور به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئاً یا کلاً متوقف گردد، برای هر ساعت عدم ارائه خدمات ، مبلغ .................... ریال از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر هفته بیش از ...... ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت تضمین انجام تعهدات پیمانکار را به نفع دولت ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چنانچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید، از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.


ماده 10 – حل اختلاف :


در صورت بروز اختلاف در اجرای این قرارداد موضوع بصورت توافقی بین طرفین قابل حل خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین که بصورت توافقی قابل حل نباشد، بدواً موضوع از طریق کمیته ماده (94) آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم اجرای رای کمیته مزبور که بعنوان رای داور مرضی الطرفین برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، موضوع در دادگاههای عمومی محل نصب آسانسور قابل طرح خواهد بود و شرایط عمومی پیمان شامل این قرارداد نیز می باشد.

 

ماده 11 - موارد فسخ قرارداد :


11-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.
11-2- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد.
11-3- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد در موعد پیش بینی شده در این قرارداد .
11-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه به تشخیص کارفرما دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار داشته باشد.


ماده 12 - ممنوعیتهای قانونی :


پیمانکار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آیین نامه مزبور علاوه بر ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و محرومیت از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا مدت پنج سال، کارفرما برابر مقررات موضوع را به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود.


ماده 13- اقامتگاه قانونی :


اقامتگاه طرفین همان است که درماده یک این قرارداد قید شده است و درصورت تغییر اقامتگاه هریک از طرفین ملزم هستند کتباًٌ موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهند و در غیر اینصورت ابلاغ به آدرسهای فوق ابلاغ قانونی تلقی می گردد.


ماده 14 – نسخ قرارداد :


این قرارداد در 14 ماده ، 7 تبصره، 42 جزء و در 4 نسخه که هریک حکم واحد داشته ، تنظیم شده و به امضاء طرفین قرارداد رسیده و از تاریخ امضاء و مبادله معتبر بوده و طرفین متعهد به اجرای کلیه مفاد آن می باشند.

                 کارفرما                                                                                   پیمانکار
رئیس موسسه و یا افراد مجاز از طرف ایشان                       شرکت ...................................................
و مدیر مالی و یا افراد مجاز از طرف ایشان                         بنمایندگی ..................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث