بانک قراردادها
آبان 19 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد مشارکت در تامین و فروش کالا

این مورد را ارزیابی کنید
(11 رای‌ها)

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری و تامین و فروش کالا

ماده 1- طرفين قرارداد :


اين قرارداد در تاریخ ................... فیمابین آقای .............. فرزند ............ به شماره شناسنامه .......... و شماره ملی ................ به نشاني .......................................... به شماره همراه .................. که از اين پس در اين قرارداد ( سرمایه گذار ) ناميده مي شود از يك طرف و آقای .................. فرزند ................. به شماره شناسنامه ................. و شماره ملی .................... به نشاني .............................. به شماره همراه .................... که از اين پس در اين قرارداد ( شریک) ناميده مي شود از طرف ديگر ، منعقد و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن می باشند .


ماده 2- موضوع قرارداد :


عبارت است از مشارکت طرفین در سرمایه گذاری و تامین و خرید و فروش .......................... اعم از اینکه شرکاء یا هر یک از آنها به عنوان کارگزار یا بازاریاب یا نماینده فروش یا حق العمل کار برندهای مختلف قطعات تولیدی شرکتهای خارجی بوده و یا اینکه رأساً و مشترکاً مبادرت به خرید و فروش قطعات نمایند.

ماده 3- آورده شرکاء


الف ) آورده شریک اول :

1- تأمین حداقل ................ ریال سرمایه نقدی و اعتباری لازم برای تأمین و یا خرید محصولات موضوع مشارکت .
2- تأمین یک واحد محل مناسب با تجهیزات و امکانات اداری برای انجام موضوع مشارکت.
3- استفاده از اعتبار و روابط تجاری برای جذب مشتری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بازار .
ب ) آورده شریک دوم :
1- حضور مستمر در محل کار برای انجام امور اداری و مدیریت مشارکت موضوع این قرارداد
2- استفاده از اعتبار و روابط تجاری برای جذب مشتری و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در بازار
تبصره : تامین سرمایه نقدی جزء تعهدات شریک اول می باشد ولی در صورتی که شریک دوم تمایل داشته باشد که در برخی پروژه های خرید و فروش سرمایه گذاری نماید شریک اول ضمن این قرارداد قبول می نماید که شریک دوم می تواند در تامین سرمایه نقدی مشارکت نماید. در اینصورت تقسیم سود مطابق مفاد ماده 5 این قرارداد خواهد بود.


ماده 4- مدت مشارکت :


مدت مشارکت طرفین از تاریخ ............. تا تاریخ .................... به مدت ......... شمسی می باشد که با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود. استمرار عملی انجام موضوع قرارداد توسط طرفین به منزله تمدید عملی بوده و پس از انقضاء مدت قرارداد تا هر زمان که یکی از طرفین به صورت کتبی قصد خود را مبنی بر توقف و اتمام مشارکت اعلام ننموده است قرارداد حاضر با کلیه شرایط و توافقات مندرج در آن بین طرفین معتبر خواهد بود.


ماده 5- میزان مشارکت طرفین و نحوه تقسم سود :


الف ) میزان مشارکت طرفین به نسبت سرمایه ای است که هر یک از طرفین جهت انجام موضوع مشارکت تأمین خواهند نمود و سود نیز پس از کسر کلیه هزینه های مترتب بر انجام موضوع مشارکت به نسبت سرمایه هر یک از طرفین در هر پروژه ( خرید و فروش ) تقسیم خواهد شد. سرمایه گذار وكيل بلاعزل شريك و وصي بعد از فوت اوست كه حساب مشترك مشاركت را تصفيه كرده و پس از تعيين مبالغ مربوط به سهم سود طرفین، اصل سرمايه و سود متعلقه به شريك را به وي پرداخت نمايد.
ب) تقسیم سود در پایان هر ..... ماه/سال پس از کسر و بازپرداخت اصل سرمایه نقدی طرفین و هزینه های مترتب بر انجام موضوع مشارکت اعم از مالیات ، بیمه، حقوق و عوارض دولتی و شهرداری، هزینه های اداری و پرسنلی و سایر هزینه ها به نسبت توافق شده در این قرارداد بین طرفین تقسیم خواهد شد.
ج ) در صورت فسخ قرارداد يا انقضا مدت آن به شرح زير عمل خواهد شد:
اولاً: در صورتيكه سود قابل محاسبه باشد به تناسب مذكور در بند الف اين ماده و مفاد ماده 6 این قرارداد بين سرمایه گذار و شريك تقسيم و سهم شريك به حساب وي منظور خواهد شد.
ثانياً : در صورتيكه تمام يا مقداري از كالا به فروش نرسيده باشد سرمایه گذار حق دارد حصه شريك را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و با پرداخت وجه، آن را تملك نمايد و در صورت عدم تمايل سرمایه گذار به تملك حصه مشاعي شريك، سرمایه گذار حداكثر ظرف پانزده روز پس از فسخ يا انقضاء مدت مراتب عدم تمایل خود را به شريك اطلاع خواهد داد در اين صورت شريك متعهد است حداكثر ظرف پانزده روز پس از اعلام سرمایه گذار كالاي موجود را ( اعم از حصه خود و سرمایه گذار) به فروش رسانده و حاصل فروش را به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد. در صورت تخلف از اين شرط كالاي موجود تماماً متعلق به سرمایه گذار بوده و سرمایه گذار متقابلاً كالا را به بهاي عادله به تشخيص خود تقويم و اصل سرمایه و سود خود را محاسبه نموده و مبلغ مشخص شده، دين مسلم شريك است كه سرمایه گذار مي تواند از محل وثايق قرارداد و يا هر گونه حسابهاي ديگر شريك استيفا و برداشت نمايد.
تبصره : کلیه درآمدهای ناشی از این مشارکت به حساب بانکی مشترکی که با توافق طرفین در یکی از بانک های کشور افتتاح خواهد شد واریز شده و هزینه های لازم برای انجام موضوع مشارکت نیز تا زمانی که موجودی حساب مذکور برای انجام هزینه ها مکفی باشد از محل حساب مذکور پرداخت خواهد شد و در صورتی که در هر زمان موجودی حساب برای انجام هزینه ها کفایت ننماید سرمایه گذار نقدینگی لازم را تامین خواهد نمود.

ماده 6- حق الزحمه مدیریت شریک :


سرمایه گذار قبول نمود که در هر مورد که تامین کل سرمایه انجام یک معامله بر عهده او بوده و شریک صرفاً نقش مدیریت به شرح وظایف مندرج در این قرارداد دارد میزان ..... درصد از سود خالص حاصل شده را به عنوان حق مدیریت در زمان تقسیم سود به شریک پرداخت نماید.


ماده 7- اداره امور مشارکت :


اداره امور شركت با رعايت مفاد قرارداد حاضر و قوانين جاريه به عهده شريك مي باشد و شريك متعهد و ملتزم گرديد هر نوع كار لازم جهت اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد را انجام دهد و از اين جهت هيچگونه مسئوليتي متوجه سرمایه گذار نخواهد بود و مديريت شريك تبرعاً و بدون هيچگونه حق الزحمه اي خواهد بود و شريك حق مطالبه هر نوع وجه يا هزينه اي را از اين بابت از خود سلب و ساقط نمود.


ماده 8- نظارت بر حسن انجام امور مشارکت :


براي حصول اطمينان از انطباق نحوه مصرف و برگشت سرمايه مشاركت با مفاد اين قرارداد، سرمایه گذار حق دارد به هر طريق و نحوه اي كه مقتضي بداند بر مصرف و برگشت سرمايه و همچنين عمليات اجرايي مشاركت نظارت لازم را بعمل آورد و در اجراي اين موضوع شريك قبول و تعهد نمود كه دفاتر و حسابها و هر گونه مدارك و ارقام و اطلاعات ديگر مورد نياز در رابطه با عمليات مشاركت را در اختيار سرمایه گذار قرار دهد و هر گونه تسهيلات لازم براي اعمال نظارت سرمایه گذار را فراهم آورد.
تبصره- شريك بايستي در اداره شركت، قوانين و مقررات و نظامات و همچنين شرايط اين قرارداد و نيز متعارف و مقتضيات اداره امور شركت را رعايت نمايد و در صورتي كه سرمایه گذار در اعمال نظارت خود دستوراتي به شريك بدهد، شريك بايستي به آن ترتيب اثر دهد در غير اين صورت مسئول خسارات وارده خواهد بود.

ماده 9- تعهدات شریک :


1-9- شريك قبول و تعهد نمود در طول مدت مشاركت مدني موضوع اين قرارداد موارد زیر را به دقت و با رعایت موازین قانونی و قراردادی رعایت نموده و نسبت به انجام آنها اقدام نماید.
الف- از فروش نسيه خودداري نمايد مگر اینکه قبل از فروش رضایت کتبی سرمایه گذار را تحصیل نموده باشد.
ب- در مورد مبلغ و شرايط فروش كالاي موضوع مشاركت نظر سرمایه گذار را جلب نمايد.
ج- در مواردي كه براي فروش كالاي موضوع مشاركت قرارداد جداگانه اي تنظيم مي گردد قرارداد مزبور را قبلاً به تصويب و امضاء سرمایه گذار برساند.
د- حداقل ماهي يك بار اسناد مربوط به فروش كالاي مورد مشاركت را به سرمایه گذار تسليم نمايد.
ه- محل كار خود را كه نشاني آن در ............................................................ مي باشد بدون موافقت قبلي سرمایه گذار تغيير ندهد.
و- دفاتر و حسابها و مدارك مربوط به مشاركت موضوع اين قرارداد را به طور منظم و مرتب طبق نظر سرمایه گذار طوري ثبت و نگهداري نمايد تا در موقع لزوم توسط سرمایه گذار قابل رسيدگي باشد.
ز- به اجراي مشاركت موضوع اين قرارداد شخصاً مباشرت نمايد و انجام هيچ يك از عمليات مشاركت را بدون موافقت سرمایه گذار به ديگري واگذار ننمايد.
ح- در مواردي كه وجه اعتبار تحت تعهد و رزرو پرداخت گردد و يا اسناد به صورت وصولي ارسال شود به محض آنكه مراتب به وي ابلاغ گرديد ظرف مدت معيني كه از طرف سرمایه گذار اعلام مي شود نظر كتبي خود را مبني بر قبول يا عدم قبول اسناد به سرمایه گذار اطلاع دهد و در غير اينصورت شريك به سرمایه گذار ضمن عقد خارج لازم وكالت بلاعزل داد تا سرمایه گذار بدون قبول هيچگونه مسئوليتي نسبت به آزاد نمودن تعهد فروشنده و قبول يا عدم قبول اسناد راساً تصميم لازم را اتخاذ نمايد.
2-9- شريك قبول و تعهد نمود كه سرمايه مشاركت را منحصراً جهت تحقق موضوع تعيين شده در ماده 2 اين قرارداد به مصارف زير برساند:
الف- خريد كالا
ب- هزينه بيمه(حق بيمه)
ج- هزينه حمل و نقل
د- هزينه انبار داردي
ه- هزينه هاي بانكي
و- حقوق گمركي
ز- سود بازرگاني
ح- حق ثبت سفارش
3-9- شريك قبول و تعهد نمود كه كالاي موضوع اين قرارداد را بلافاصله پس از خرید یا ورود تا زمان فروش نزد بيمه گر مورد قبول سرمایه گذار و در برابر خطراتي كه سرمایه گذار مشخص مي نمايد بيمه كامل نموده و بيمه نامه مربوطه را به سرمایه گذار تسليم نمايد و در صورت تخلف مسئول جبران كليه خسارات وارده بر كالا خواهد بود.
4-9- شريك متعهد گرديد در مواردی که کالای موضوع مشارکت وارداتی باشد به محض وصول اسناد به سرمایه گذار، و اعلام آن از طرف سرمایه گذار به شريك، حداكثر ظرف مدتي كه از طرف سرمایه گذار تعيين خواهد شد كالاي مورد مشاركت را از گمرك ترخيص و نسبت به حمل كالا تا انبار مورد توافق سرمایه گذار اقدام نمايد.
5-9- شریک قبول نمود چنانچه از تعهدي كه به موجب بند 6-6- اين قرارداد تعيين گرديده است تخلف نمايد سرمایه گذار با استفاده از وكالتي كه از شريك در اختيار دارد و منضم به اين قرارداد مي باشد نسبت به ترخيص كالا و حمل و فروش آن طبق شرايط اين قرارداد راساً اقدام نمايد. سرمایه گذار حق دارد هزينه هاي موضوع اين ماده و یا کل موجودی حساب مشترك شماره ......................... را به استناد وکالتنامه فوق الذکر به نفع خود برداشت نموده و کلیه هزینه ها را پرداخت نمايد.
6-9- شريك قبول نمود كه سرمایه گذار كليه مبلغ مربوط به وجوه اسناد صادراتي بابت حاصل فروش كالاي صادر شده را پس از برداشت از حساب كارگزار راساً به حساب مشترك مشاركت واريز نمايد در غیر این صورت مبلغي طبق فرمول { (6+ نرخ سودمتعلقه ) *تعدادروز * اصل بدهی/360 *100 }
(6+ نرخ متعلقه ) ×تعداد روز ×اصل بدهي
100×360
از تاريخ فروش تا تاريخ وصول علاوه بر حصه سرمایه گذار بر ذمه او تعلق مي گيرد كه بايد به سرمایه گذار بپردازد و سرمایه گذار حق دارد معادل حاصل فرمول مذكور را از محل وثيقه و يا ساير اموال شريك يا حساب مشترك و ساير حسابهاي شريك استيفا نمايد. اخذ مبلغ مذكور در اين ماده مانع از طرح دعوی در مراجع قضایی یا تعقيب عمليات قانوني و اجرايي نخواهد بود. مفاد اين ماده در صورت تحقق شق 2 ( ثانیاً ) بند ب ماده 7 اين قرارداد رعايت مي شود و مورد قبول شريك قرار گرفت.
7-9- شريك قبول و تعهد نمود كليه خدمات و امور بانكي مورد نياز براي اجراي مفاد اين قرارداد را منحصراً از طريق بانكی که حساب مشترک در آن افتتاح شده است انجام دهد و كليه عايدات و وجوه حاصل از مشاركت در خلال مدت قرارداد حاضر را به حساب مشترك واريز نمايد.
8-9- شريك قبول و تعهد نمود در صورت تخلف از هر يك از مفاد و شرايط قرارداد حاضر و يا عدم ايفا هر گونه تعهدات وي و نيز در صورت فسخ قرارداد حاضر، سرمایه گذار حق دارد حساب مشترك مشاركت را مسدود نموده و وجوه موجود در حساب مشترك تمام يا هر قسمت از سهم الشركه خود، سود، خسارات و زيانهاي حاصله و يا هر گونه مبالغ ديگري را كه نفع سرمایه گذار منظور گرديده و يا بايد منظور گردد برداشت نمايد و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد از خود سلب و ساقط نمود و در صورت فوت شريك، سرمایه گذار در اعمال اختيارات اخير الذكر وصي او مي باشد.
9-9- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سرمایه گذار هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جزئاً یا كلاً ، عيناً و منفعتاً تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.
10-9- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه، زايد بر ميزان سرمايه مشاركت مدني به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.
11-9- شريك با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره به سرمایه گذار تفويض وكالت نمود كه اولاً پرداختهاي وي را بابت هر يك از بدهيهاي او صورت گرفته باشد ابتدا بابت خسارات و حق الوكاله و نيز هزينه هاي قانوني و قراردادي و سپس بابت بدهي و بطور كلي به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانياً: در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات قرارداد سرمایه گذار حق دارد عندالاقتضا نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امر اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.
12-9- شريك قبول نمود تا كليه وكالتهاي تفويض شده شريك به سرمایه گذار تا تصفيه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.
13-9- شريك قبول نمود در كليه مواردي كه سرمایه گذار در اين قرارداد از طرف شريك وكيل مي باشد وصي بعد از فوت او نيز خواهد بود.
14-9- شريك متعهد و ملتزم گرديد موضوع مشاركت را به هزينه سرمایه گذار در قبال حوادث، زلزله، آتش سوزي، صاعقه، تخريب، سيل و ساير خطراتي كه سرمایه گذار تعيين مي كند نزد يكي از شركتهاي بيمه مورد قبول سرمایه گذار بنام و به سود سرمایه گذار و به رقم تعيين شده در بيمه نامه، بيمه نمايد، در غير اينصورت سرمایه گذار حق دارد موضوع مشاركت را وكالتاً، از طرف شريك به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را به حساب شريك منظور نمايد، وكالت اخير ضمن عقد خارج لازم از سوي شريك به سرمایه گذار تفويض شده و تا انقضاي قرارداد مشاركت مدني و تسويه كامل بدهي به قوت خود باقي است.
15-9- شريك قبول نمود که دفاتر و صورتحسابهاي سرمایه گذار در هر مورد معتبر و غير قابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با سرمایه گذار بوده و تشخيص و تعبير و تفسير سرمایه گذار مورد قبول شريك خواهد بود و در موارد حدوث اختلاف از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورتحساب ، اعلام سرمایه گذار در هر مورد( اعم از سهم الشركه، سود متعلقه، زيان وارده و ساير هزينه ها) قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت و مراجع قضایی كافي مي باشد.
16-9- شريك قبول نمود چنانچه در اثر اقدامات خود( اعم از اينكه مرتكب تعدي و تفريط شده يا نشده باشد) تمام يا قسمتي از مال الشركه تلف و يا ناقص شود يا به هر دليل خسارتي متوجه اصل سرمايه گردد نسبت به آن مسئول بوده و بايستي معادل آن را به سرمایه گذار پرداخت نمايد تشخيص تخلف شريك در اين مورد با سرمایه گذار بوده و شريك به نحو غير قابل رجوع به سرمایه گذار اختيار داد زيانهاي موضوع اين ماده را راساً از هر گونه اموال وي و يا وجوه موجود در حساب مشترك و ساير حسابهاي وي برداشت نمايد و حق هر گونه ايراد و اعتراضي را از خود سلب و ساقط نمود. صرف اظهار سرمایه گذار در مورد ميزان نقصان و يا خسارات وارده بر اصل سرمايه معتبر بوده و شريك حق هر گونه ايراد و اعتراض را از خود سلب و ساقط نمود.
17-9- شريك قبول نمود در صورت فوت ایشان، سرمایه گذار وصي او مي باشد كه كالاي موضوع اين قرارداد را به فروش رسانيده و طبق مفاد قرارداد عمل نمايد.
در مواردی که شریک در یک معامله مشخص، بخشی از سرمایه را تامین نماید،تامین سرمایه به منزله ایجاد حق شریک نسبت به سرمایه گذار نبوده و نافی تعهدات شریک که در این قرارداد و خصوصاً در این ماده قید شده است نخواد بود و سرمایه گذاری شریک صرفاً باعث تعلق سود به نسبت سرمایه به ایشان خواهد بود
تبصره- در اجراي مفاد اين ماده سرمایه گذار وكيل بالاعزل و وصي بعد از فوت شريك مي باشد.

 

ماده 10- موارد فسخ قرارداد :


الف ) در صورتي كه شريك از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص سرمایه گذار تخلف نمايد يا سرمایه گذار در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه ها و صورت حسابهاي شريك و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به سرمایه گذار ارايه نموده صوري و خلاف واقع بوده است، سرمایه گذار عندالاقتضا می تواند قرارداد را فسخ و در اين صورت تمامي مطالبات سرمایه گذار از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده و شريك تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات سرمایه گذار و خسارات وارده را به تشخيص داور بپردازد در غیر این صورت سرمایه گذار از طريق مرجع حل اختلاف یا مراجع قضایی كليه مطالبات خود را وصول خواهد نمود. و شريك حق هر گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص داور از خود سلب و ساقط نمود.
تبصره- چنانچه تخلفات فوق الذكر متضمن وصف كيفري نيز باشد سرمایه گذار حق دارد مراتب را جهت تعقيب شريك به مراجع قضايي اعلام نماید.
ب ) در صورتي كه سرمایه گذار بدون عذر موجه ، در زمان های مندرج در قراردادهای خرید و فروش نسبت به تامین نقدینگی و یا انجام تعهدات قانونی قراردادی خود اقدام ننماید و ادامه این مشارکت به دایل عدم انجام تعهدات از سوی سرمایه گذار برای شریک متعذّر یا متّعسر گردد شریک می تواند نسبت به فسخ قرارداد با نظر داور اقدام نماید.در اینصورت جبران کلیه خسارات وارده به شریک به تشخیص داور بر عهده سرمایه گذار خواهد بود.


ماده 11- حل اختلاف و داوری


کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن با اختیار صلح و سازش به موسسه ...................... که تحت ضوابط تخصصی و نام اختصاری ................ فعالیت می کند ارجاع می گردد که مطابق با مقررات و قواعد و نیز آئین داوری ................ با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری و رویه داوری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی، تلقی می‌شود و در هر حال، لازم الاجراء است.


ماده 12- اقامتگاه طرفین قرارداد :


اقامتگاه شريك از نظر ابلاغ هر گونه نام و يا اخطار از طرف سرمایه گذار در مقدمه اين قرارداد مندرج است از اينرو شريك قبول نمود که در صورت ارسال هر گونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي به آدرس مذكور، به منزله ابلاغ به او تلقي مي گردد.


ماده 13- تعداد نسخ قرارداد :


اين قرارداد در 13ماده و 2 تبصره و در 2 نسخه متحد المتن تنظیم که هر دو نسخه در حکم واحد بوده و بین طرفین مبادله شده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا مي باشد.

امضاء سرمایه گذار/ امضاء شريك

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: نمونه قرارداد اجاره آپارتمان

2 نظرها

  • مهدی چهارشنبه, 20 دی 1402 13:50 ارسال شده توسط مهدی پیوند نظر

    سلام ممنونم بابت این کار با ارزش تون
    امیدوارم برکت باشه تو کارتون

  • حمیدرضا جمعه, 07 بهمن 1401 14:50 ارسال شده توسط حمیدرضا پیوند نظر

    سلام بسیار ممنون

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید