بانک قراردادها
مهر 17 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد اجرای کلیه عملیات ساختمانی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

اجرای کلیه عملیات ساختمانی


به تاریخ ................................. در شهر ............................ بین ......................................... که در این پیمان کارفرما نامیده می شود به نمایندگی ............................................ از یک طرف ، و .......................................... به نشانی ................................................که از این به بعد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر ، پیمان زیر منعقد می گردد .

ماده یک – موضوع پیمان


موضوع پیمان عبارتست از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی ) ، محوطه سازی ، حصارکشی ، راه اندازی و تحویل ......................... به جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک ، واقع در ......................... بر اساس مدارک ، مشخصات فنی و نقشه های منضم به این پیمان که کلا به رویت ، مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می شود و پیمانکار با اطلاع از کمیت و کیفیت آنها ، مبادرت به قبول و تعهد نموده است .

ماده دو- اسناد و مدارک پیمان


این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :
الف – پیمان حاضر
ب- نقشه های کلی ، تفصیلی و اجرایی شامل :
1- نقشه های پلان موقعیت و طرح استقرار در ................................ برگ .
2- نقشه های معماری در ................................................................... برگ.
3- نقشه های جزییات اجرایی در ........................................................ برگ .
4- نقشه های سازه در ......................................................................... برگ .
5- نقشه های تاسیسات مکانیکی در .................................................... برگ .
6- نقشه های تاسیسات برقی در ........................................................... برگ .
7- نقشه های محوطه سازی ، حصارکشی و ... در .................................... برگ .
ج- مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود .)
د- شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود . )
ه- دستور کارها ، صورت مجلس ها ، موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگری که مورد کارها و قیمتهای جدید یا امور دیگر ، در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .
و- فهرست بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) ، منضم به پیمان سال ( که ضمیمه پیمان تلقی می شود. )
تبصره – هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت ، اولویت مدارک بر بکدیگر ، طبق ترتیب ردیفهای بالا است . در مواردیکه تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که بر اساس فهرست بهای منضم به پیمان انجام می شوند ، فهرست بها در اولویت اول قرار دارد .

ماده سه – مبلغ و ضریب پیمان


الف –مبلغ پیمان برابر ........................... ( ............................. ) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار ، با توجه به شرایط این پیمان محاسبه شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده 12 می باشد .
ب- ضریب پیمان .................................. ( ......................... ) است که در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده می شود .

ماده چهار – مدت پیمان


مدت پیمان برابر با ........................ ( ...................... ) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورتمجلس تحویل کارگاه – که طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می شود – خواهد بود .
پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 30 و 39 شرایط عمومی پیمان ، پس از آنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .


ماده پنج – دوره تضمین


حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده ( 12 ) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد ، شرایط مندرج در ماده 42 شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود .

ماده شش – نظارت


نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است ، به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما ، خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان ، اصول فنی و دستورات کار فرما ، یا نماینده او و یا دستگاه نظارت ، طبق مشخصات ، اسناد و مدارک پیوست این پیمان ، اجرا نماید .

ماده هفت – تعدیل آحادبها


به قیمتهای این پیمان هیچگونه تعدیل آحاد بها و مابه التفاوت بجز آنچه که در یوست شماره 5 پیش بینی شده ، تعلق نمی گیرد .

ماده هشت – نیروی انسانی ، مصالح و تدارکات


تامین نیروی انسانی ، تهیه و تدارک کلیه مصالح ، ابزار کار ، ماشین آلات و به طور کلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط ، به عهده پیمانکار است . پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تایید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد .
کارفرما در صورت درخواست پیمانکار ، حواله های لازم را در مورد مصالح و تدارکات مورد نیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچگونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد .
تبصره – تامین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن ، به عهده پیمانکار است .

ماده نه – پیش پرداخت


کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار ، پیش پرداخت این پیمان را بر اساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرحهای عمرانی ، پرداخت نماید .

ماده ده – تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار


هنگام امضای پیمان ، پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 ( پنج ) درصد مبلغ اولیه پیمان ، ضمانتنامه مورد قبول کارفرما – طبق نمونه مورد عمل در طرحهای عمرانی – را ارایه نماید ، ضمانتنامه یاد شده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان ، به پیمانکار مسترد خواهد شد .
چنانچه تا 30 روز پس از ارایه ضمانتنامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب ، کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می تواند استرداد ضمانت نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانتنامه اقدام کند . در این صورت انعقاد پیمان منتفی است .

 

ماده یازده – نرخ پیمان ، نحوه اندازه گیری ، پرداختهای موقت و قطعی ، کسور قانونی و جبران خسارت در دیر کرد پرداختها


الف – نرخ پیمان : نرخ این پیمان بر حسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می باشد .
هزینه کل هزینه واحد مقدار کار واحد کار زیر پروژه ردیف
متر مربع ساختمان شماره 1 1
متر مربع ساختمان شماره2 2
متر مربع ساختمان شماره 3 3
مترطول دیوارکشی نوع 1 4
مترطول دیاور کشی نوع 2 5
متر مربع محوطه سازی 6
متر طول حصارکشی 7
8
جمع کل(مبلغ اولیه پیمان)

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی ، طبق نقشه و مشخصات است .
در صورتیکه اجرای هر یک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد ، عناوین آنها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است .
ب- نحوه اندازه گیری سطح زیر بنای ساختمانها :
ب- 1- سطوح زیر بنای هر ساختمان بر اساس تصویر افقی سقف ها ( پشت تا پشت ) اندازه گیری می شود ، بازشوها ( به استثنای بازشوها تا 2 متر مربع ) جز زیر بنا بحساب نیامده ولی پیش آمدگی سقف ها جزو زیر بنا محسوب می شود .
ب- 2- هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع بصورت متر طول اندازه گیری می شود .
ب- 3- سطوح محوطه بصورت سطح واقعی آن اندازه گیری و بصورت متر مربع محاسبه می شود .
ج – پرداختهای موقت : پرداختهای موقت ، بر اساس درصدی از مبلغ هر یک از پروژه ها به شرح جدول فوق و منحصرا در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده ، انجام خواهد شد .
بهای مصالح پایکار ، بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان ، با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور می شود .
د- پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار ، از حاصلضرب ارقام اندازه گیری شده طبق بند « ب » و نرخ پیمان ( موضوع بند الف ) ، بعلاوه موارد احتمالی مندرج در ماده 12 بدست می آید .
تبصره – در صورتی که در سطوح نقشه های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند « الف » ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود .
ه- کسور قانونی : کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز می شود . در مورد حق بیمه تامین اجتماعی ، بر طبق ضوابط مورد عمل در طرحهای عمرانی ( که بر اساس قیمت پایه واگذار می شوند ) عمل خواهد شد .
و- جبران خسارت دیر کرد در پرداختها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر نماید ، به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل 14 ( چهارده ) درصد ( سالانه ) در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده ، متناسب با مدت تاخیر ، به پیمانکا ر پرداخت می نماید . مدت تاخیر در هر پرداخت ، از تاریخ آخرین مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود.
چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تاخیر افتاده از 20 ( بیست ) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار ، کارفرما طبق ماده 48 یه پیمان خاتمه می دهد ، حداکثر سود پرداختی به پیمانکار 2 ( دو ) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه دهد .

ماده دوازده – تغییرات


در صورتی که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار ، تغییراتی در مشخصات فنی ( از جمله تغییر نوع مصالح ) و یا نقشه های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این نغییرات ، نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه های اولیه تغییر دهد ، پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخهای پیمان بدین شرح خواهد بود .
در صورتی که تغییری در متراژ کارهای مندرج در بند « الف » ماده 11 ایجاد شود ، بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین شده محاسبه می شود .
چنانچه با اعمال شاخص های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه ای مندرج در فهرست بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار به حساب پیمانکار منظور می شود .
قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آنها در فهرست بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجراء و صرفا با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست بها تعیین می شود . سقف مبلغ این کارها حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان است . مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می باشد .

ماده سیزده – فسخ و یا خاتمه پیمان


در صورتیکه پیمان مشمول ماده 46 و یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد و کار به صورت نیمه کاره تحویل گرفته شود ، صورت وضعیت قطعی کار بر اساس کارهای انجام شده ، درصدهای موقت و بهای مصالح پای کار موضوع بند « ج » ماده 11 محاسبه و قطعی می گردد .

ماده چهارده – تجهیزو برچیدن کارگاه


هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلا به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحول موقت ، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد .
در پایان کار ، پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب ، اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .


ماده پانزده – سایر شرایط


در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است ، مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه های ابلاغی مربوط از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ، از جمله خسارت پرداخت تاخیر در تحویل زمین ، خسارت پرداخت تعلیق و جریمه تاخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود .

کارفرما/ پیمانکار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست شماره یک
اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی گسرد . ( در ارتباط با ماده یک پیمان )

پیوست شماره دو
تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت های مختلف کار به منظور پرداختهای موقت برای هر زیر پروژه به تفکیک ( در ارتباط با بند ج ماده 11 پیمان )
درصدهای انجام کار هر ساختمان ، محوطه و حصارکشی باید بطور دقیق ، بر اساس برآورد مربوط به هر کار بگونه ای تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از 8 درصد برآورد آن کار نشود .

پیوست شماره سه
مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان ، محوطه سازی و .... ( در ارتباط با ماده 12 پیمان )

پیوست شماره چهار
نحوه اندازه گیری سطوح و دیگر واحدهای مورد نیاز کارها به تفکیک هرزیر پروژه ( در ارتباط با ماده 11 پیمان )

پیوست شماره پنج
تعدیل پیمان در ارتباط ، ماده 7 پیمان :
به این پیمان فقط مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان به شرح زیر تعلق می گیرد و هیچ وجه دیگری بعنوان تعدیل و یا مابه التفاوت بحساب پیمانکار منظور نمی شود .

=M مبلغ ناخالص تفاوت بهای فولاد و یا سیمان
=Pبهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان طبق فاکتور ارایه شده مورد قبول کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخهای ابلاغی از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در دوره متناظر ورود مصالح به کارگاه هر کدام که کمتر است .
بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان بر طبق نرخهای ابلاغی از طرف سازمان در ماهی که پیشنهاد پیمانکار درآن ارایه شده است .
10/1 = ضریب متوسط تعدیل سالانه
=n مدت سپری شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال، کسر سال به تناسب محاسبه می شود .
=Tمقدار فولاد یا سیمان مصرفی
14/1 = ضریب جبران کسور قانونی و یا سایر هزینه های پیمانکار است .
مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) بحساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می شود .
چنانچه تهیه فولاد و سیمان توسط پیمانکار در زمان تاخیر غیر مجاز انجام شود ، برای محاسبه مابه التفاوت نرخ فولاد و سیمان زمان مجاز طبق برنامه زمانبندی ملاک عمل قرار می گیرد مگر اینکه نرخ زمان خرید فولاد و سیمان به شرح فوق ( در مدت تاخیر غیر مجاز ) کمتر از نرخ زمان برنامه زمانبندی باشد که در این حالت نرخ زمان برنامه زمان بندی ملاک عمل قرار می گیرد .

 

 

برگرفته از کتاب :
قراردادهای عمرانی-علیرضا پور اسد

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

  • x733 دوشنبه, 29 مهر 1398 12:30 ارسال شده توسط x733 پیوند نظر

    آیا استفاده از عبارات طرف اول و طرف دوم در عقود ماده 10 ق.م. برای عدم تبادر لحاظ قوانین مرتبط با "شرکت / مشارکت" و / یا مقررات جاری عمومی پیمانها را پیشنهاد می فرمایید؟
    با تشکر از شما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث