بانک قراردادها
تیر 11 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکترونیکی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

 

((قرارداد واگذاری مدیریتی و نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ............... ))

به استناد صورتجلسه کمیسیون مناقصه مورخ ............ این قرارداد فی ما بین .................... به نمایندگی آقای ............ که به اختصار در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت به نمایندگی آقای .................رییس هیات مدیره شرکت و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آورشرکت فرزند به شماره شناسنامه به شماره ثبت ....... به نشانی ............................. تلفن ...................... که به اختصار در این قرارداد ، پیمانکار نامبرده می شود به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن می باشند.


ماده 1 )موضوع قرارداد:


عبارت است از واگذاری مدیریتی و ارائه انجام حجم کلیه امور نگهداری و راهبری و تعمیر و سرویس تاسیسات مکانیکی ، بهداشتی ، برقی ، برودتی و تجهیزات غیر پزشکی ساختمانهای اصلی و جنبی وتاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و بخش های .................... و موتورخانه های مربوط به آنها و دستگاه ژنراتور برق اضطراری مندرج در لیست پیوست تحویلی قرارداد که به امضاء طرفین رسیده است و هر گونه ماشین آلات تاسیساتی و الکتریکی که در مدت قرارداد به مجموعه تاسیسات واحد های مربوطه اضافه شود . برابر بسته خدمات و چک لیست ارزشیابی پیوست که به تایید طرفین رسیده است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد انجام امور یاد شده در طول شبانه روز اعم از ایام تعطیل وغیر تعطیل می باشد
تبصره 1: دستگاههای مورد قرارداد با حضور پیمانکار و ناظر مدیریت فنی با تنظیم صورتجلسه حاوی مشخصات دستگاهها، وضعیت فعلی دستگاهها ، در محل نصب و بر اساس چک لیست تحویل پیمانکار شده است


ماده ٢) مدت قرار داد:


از تاریخ لغایت بمدت یکسال کامل شمسی می باشد.
تبصره 1)در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت
تبصره 2) پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.


ماده ٣) مبلغ و شرایط پرداخت قرارداد :


حق الزحمه صد درصد انجام تعهدات در طول مدت قرارداد ریال و بطورماهانه در سال 86 به مبلغ ریال و در سال 87 به مبلغ ریال می باشد. که بر اساس چک لیست و شرایط نظام پرداخت پیوست که به رؤیت و تایید پیمانکار رسیده است ، بر اساس امتیازات کسب شده پس از ارائه گواهی های لازم به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1) کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره 2) پرداخت مبلغ قرارداد در هر ماه منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ، مالیات و ارائه لیست پرداخت حقوق ماه قبل و ارائه بیمه نامه ها وتاییدیه های فنی لازم در زمان مقرر و مطابق شرایط قید شده در بسته خدمات خواهد بود.
تبصره 4) نظارت بر اجرای مفاد قرارداد بعهده وزارت کار و امور اجتماعی و مسوول حسن اجرای آن مسوول امور مالی کارفرما که در محل مستقر است می باشد


ماده 4) محل واگذاری انجام خدمات :


کلیه تاسیسات موجوددر محل ساختمان های اصلی و جنبی و تاسیسات ارتباطی موجود بین آنها و کلیه بخشهای ...................


ماده 5) شرایط نیروی انسانی:


پرسنل مورد نیازی که جهت انجام و ارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند باید دارای شراط ذیل باشند:
• امور واگذاری می بایستی توسط کارکنان متخصص شامل تکنسینهای تاسیسات وبرق باسابقه کار مفید در امر نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی انجام گردد
• دارا بودن سلامت جسمی و روحی به تائید مراکز درمانی
• دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• تایید صلاحیت عمومی و احراز آن توسط کارفرماوتایید صلاحیت فنی توسط واحد فنی دانشگاه و تایید صلاحیت اخلاقی توسط حراست بیمارستان
• دارا بودن تجربه کافی در امور محوله(دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید دراین رابطه با ارائه پرداخت حق بیمه)
• دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه ویا معافیت دائم برای آقایان
1-5- نیروی انتخاب شده ملزم به رعایت شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل و اصول بهداشتی می باشند و بایستی با تجهیزات ، لباس کار ایمنی مناسب در محل کار حضور یابند
2-5- بیمارستان هیچگونه تعهدی در خصوص استخدام و حقوق و مزایای حین کار عوامل و کارکنان موضوع این قرار داد را نداشته و ندارندو از هر گونه مسئولیتی در این مورد مبرا می باشد و کلیه تعهدات ذیربط به عهده پیمانکار خواهد بود
3-5- پیمانکار باید یک نفر فوق دپیلم/مهندس برق یا تأسبسات با 5 سال سابقه کار مفید به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که وی موظف می باشد هرروزحداقل از ساعت 7 صبح الی 14/20 بعداز ظهر درمحل کار حضور داشته و در سایر اوقات شبانه روز به صورت آنکال در دسترس باشد.( ارائه پرداخت حق بیمه جهت تائید سنوات الزامی است )
4-5- در صورت عدم رضایت کارفرما از پرسنل تحت پوشش , پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین دیگری را معرفی نماید.
5-5- هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید کارفرما و دستگاه نظارت امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که جابجایی بدون هماهنگی قبلی انجام پذیرد از امتیاز ارزشیابی شرکت کاسته خواهد شد
7-5- حداکثر ساعت بکارگیری هر نیرو توسط پیمانکار 12 ساعت درطول شبانه روز( 300 ساعت در ماه) خواهد بود که انطباق این امر با قانون کار به عهده پیمانکار خواهد بود.
8-5- کلیه افراد به کارگیری شده توسط پیمانکار می بایست طبق بسته خدمات تعریف شده انجام وظیفه نمایند.
9-5- پیمانکار متعهد است در خصوص بکارگیری تعداد پرسنل مورد نیاز به گونه ای عمل نماید که این امر باعث رکود در کارها نگردد. بدیهی است در صورت تاخیر یا عدم انجام کاری که موجب مشکلات درکلیه ساختمان های تابعه گردد کارفرما مجاز است هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از وجه حق الزحمه پیمانکار کسر نماید
10-5- پیمانکار موظف است به گونه ای برنا مه ریزی نماید که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیر تعطیل, تکنسین برق و تاسیسات مورد نیاز در محل کار حضور دائم داشته باشند بنحوی که هیچ خللی در انجام امور قرارداد پیش نیاید. (حداقل پرسنل در هر شیفت کاری اداری 8 ساعته، ........... نفر تکنسین برق و تاسیسات بجز سرپرست کارگاه)
11-5- پیمانکار موظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و علاوه بر آن با یکی از را امضاء نموده و به کارفرما ارائه دهد و در مورد بیمه CGL شرکت بیمه قرارداد مسئولیت مدنی های حوادث تاسیسات و تجهیزات مهم به شرح فصل چهاردهم بسته خدمات عمل خواهد شد.


ماده 6-تهیه تجهیزات 

داشتن لباس کار برای پرسنل بکارگیری شده الزامی است و تهیه آن برابر دستورالعملهای مربوطه به عهده پیمانکار می باشد. پیمانکار موظف است لباس را با نظر دستگاه واگذار کننده تهیه نماید.


ماده 7-استخدام افراد بکارگیری شده 

افراد به کارگیری شده نباید استخدام در هیچ یک از دستگاههای دولتی باشند .


ماده 8-مرخصی افراد بکارگیری شده

در صورت مر خصی افراد پیمانکار موظف به جایگزین نمودن فرد دیگری می باشد.


ماده 9-گزینش افراد

در صورت نیاز به گزینش نیروها ا ز سوی بیمارستان این امر توسط واحد گزینش دانشگاه انجام حواهد شد.


ماده 10 -مسئولیت آموزش کارگران

موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد بدیهی است وقوع هر گونه حادثه برای کارگر و حساراتی که به دلیل عدم اموزش کارگران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران انها به تجهیزات پزشکی تاسیساتی و ساختمانی بیمارستان وارد اید جزا و کلا به عهده پیمانکار خواهد بود و بیمارستان هیچ گونه مسولیتی در این مورد ندارد و در صورت عدم پرداخت خسارت بیمارستان راسا از پرداختی ماهانه پیمانکار کسر خواهد کرد.


ماده 11 -شرایط محیط کار

کلیه نیروهای به کارگیری شده باید قبلا توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری بیمارستان و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشد.


ماده 12 -تهیه کارت شناسایی

پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسائی عکس دار تهیه نماید و کلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسائی خود را بر سینه الصاق نمایند.


ماده 13 -پرداخت دستمزد و مزایا

پیمانکار موظف است دستمزد و سایر مزایای افراد بکارگیری شده را طبق آخرین تعرفه وزارت کار پرداخت نماید چنانچه دستمزد کارگران در طول مدت قراردا د از طرف وزارت مذکور افزایش یابد پیمانکار موظف است طبق تعرفه جدید دستمزد را به کارگران پرداخت نماید و عذری مورد قبول بیمارستان نخواهد بود


ماده 14 - نظارت

در طی دوران نگهداری تاسیسات با مدیریت فنی .............. بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی دانشگاه با هماهنگی بیمارستان تعیین و کتبا معرفی خواهد شد.و پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات کتبی ناظرین مدیریت فنی به منظور بهره برداری و نگهداری بهینه از سیستم می باشد


ماده 15 - پرداخت دستمزد

انجام کار پس از تایید چک لیست توسط مدیریت فنی دانشگاه و ناظر مقیم مدیریت فنی در بیمارستان بر اساس امتیاز کسب شده انجام خواهد شد.


ماده 16 -کلیه دستگاههای تاسیساتی موجود برابر صورتجلسه تحویل و تحول تاسیسات در ابتدای امر به پیمانکاردر قبال اخذ تضمین معتبر به ارز ریالی تجهیزات، تحویل و در پایان قرارداد برابر چک لیست یاد شده تحویل گرفته می شود و پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده دستگاهها با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید.


1-16- سیستم برودتی در ابتدای فصل گرما و انتهای آخرین فصل کاری در قرارداد
2-16- پست های مرکزی توزیع برق و تجهیزات مربوطه هرسال یکبار
3-16- دیزل ژنراتور برق اضطراری حداکثر هرسال یکبارو در انتهای قرارداد
4-16- سیستم اعلام حریق و سیستم اعلام نشست گاز سالی یکبار
5-16-تاسیسات گاز (شهری و مایع) سالی یکبار
6-16- دیگهای بخاردر تابتدای فصل سرما و ابتدای قرارداد و دیگهای آب داغ در ابتدای قرارداد
7-16- بقیه موارد مطابق دستورالعملهای ارائه شده در بسته خدمات و دستور کار مدیریت فنی مورد تست و بررسی و کنترل قرار می گیرند
تبصره: درصورت عدم انجام به موقع موارد فوق کارفرما نسبت به اخذ تأییدیه های لازم رأساً اقدام نموده و هزینه های انجام شده به اضافه 15 %جریمه را از پرداخت ماهیانه شرکت کسر خواهد شد.


ماده 17 - پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.


ماده 18 - پیمانکار نمی بایستی مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت و اصل 141 قانون اساسی در معاملات دولتی بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.


ماده 19 - پیمانکار به منظور تضمین حسن انجام کار از زمان انعقاد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ ریال(معادل 10 %مبلغ کل قرارداد) به شماره صادره از بانک شعبه که بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید است را در وجه کارفرما صادر و به کارفرما تسلیم نموده است.


ماده 20 – کارفرما متعهد می شود پس از انقضای مدت قرارداددر صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب های بیمه اجتماعی ، دارایی و واحد های ذیربط و پرداخت حقوق قانونی کارگران را ارائه نماید نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.


ماده 21 - کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده مارفرما می باشد ) ادامه قرارداد را به صلاح کارفرما نداند قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع دولت ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد


ماده 22 - در صورت تشخیص مناقصه گذار و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران با رعایت مقررات مربوط مناقصه گذار می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار و لغو قرارداد بطور یک جانبه اقدام نماید


ماده 23 - در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان و پیوست های آن که مشروحا ذکر شده است استنکاف ورزد یا در صورت خرابی تاسیسات به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئا یا کلا متوقف گردد برای هر ساعت عدم ارائه خدمات در هر ساختمان و برای هر کار خاص ارجاع شده به تشخیص کارفرما هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر ساختمان در هر هفته بیش از 20 ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت سپرده حسن انجام کار را به نفع دولت ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چناتچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.


ماده 24 - پیمانکار باید افراد خود را مکلف به رعایت مقررات ایمنی کار و حفاظت بیمارستانی


( فیزیکی –میکروبی و غیره بنماید و مسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده پیمانکار خواهد بودو ملزم است که به دستورات و راهنمایی های ناظر اهتمام ورزد و کلیه نیروهای خود را بیمه عمر و حوادث بنماید که در صورت بروز حادثه بتوان از مزایای آن استفاده نمود. بدیهی است در هر صورت کارفرما در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد و رعایت نکات کامل ایمنی در محل کار طبق قانون کار و استاندارد به عهده پیمانکار می باشد.


ماده 25 - هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار( به استثناء حالات اضطراری ) مورد قبول کارفرما نخاهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتبا مطلع نموده باشد.
ب)وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه ( رئیس یا مدیر بیمارستان ، کارشناس ناظر تاسیسات شبکه) مربوط به محل حادثه رسما گواهی شود.
ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
ه) افزایش سطح دستمز دها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.


ماده 26 - پیمانکار اقرار نمود که از مشخصات دستگاهها و شرایط کار اطلاع دارد و عدم اطلاع از او مسموع نخواهد بود و هر گونه اختلاف در حدود وظایف در غیر موارد مطرح در قرارداد ابتدا با مذاکره و نهایتا از طریق داوری مرضی الطرفین و مراجع ذیصلاح قضایی حل و فصل خواهد گردید و هر گونه توافق کتبی متقابل به منزله تصریح در قرارداد خواهد بود.


ماده 27 -پیمانکار در مدت اجرای این پیمان مسئول عملیات خود و کارکنانش بوده و متعهد است هر گونه خسارتی را که بر اثر فعل یا ترک فعل او و کارکنانش و یا تاخیر متوجه اموال، وسایل و تجهیزات و تاسیسات و غیره یا شخص ثالث شود جبران کند و کارفرما حق دارد مبلغ خسارت را از مطالبات پیمانکار و یا تضمین حسن انجام کار او کسر و دز صورت عدم تکافو از سایر دارائی های وی تامین کند.


ماده 28 -پیوست های این قرارداد (بسته خدمات ، چک لیست و نظام پرداخت و صورتجلسه تحویل و تحول دستگاهها ) به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد.


ماده 29 - پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت


ماده 30 - پیمانکار موظف است در راهبری تاسیسات حداکثر صرفه جویی در مصرف سوخت ، آب ، برق و غیره را بنماید


ماده 31 - پیشنهاد هر گونه تغییر و اصلاح در سیستم نگهداری تاسیسات از طریق پیمانکار پس از تایید کتبی ناظر مدیریت فنی دانشگاه و کارفرما امکان پذیر خواهد بود


ماده 32 - نظافت دستگاههاو تجهیزات موتورخانه ژنراتورهای برق و اتاق های مربوطه ، انبار تاسیسات و محوطه موتور خانه و سایر محل هایی که سیستم برق رسانی و تاسیساتی در آن نصب می باشد به عهده پیمانکار است


ماده 33 - خارج کردن ابزار کار ، لوازم یدکی و قطعات دستگاهها ( اعم از سالم ، خراب و اسقاطی) از محوطه بیمارستان ممنوع بوده و پیمانکار بایستی برای خروج قطعات که نیاز به تعمیر دارند و یا ابزار متعلق به خود موظف است صرفا در ساعات اداری و با اخذ مجوز و برگ خروج از امور اداری واحد اقدام نماید


ماده 34 - تجهیز کارگاه و تهیه وسایل و ابزار کار و همچنین لوازم ایمنی مانند کفش کار، عینک ، ماسک و دستکش چوشکاری و لبلس کار پرسنل ، غذا ، مسکن و وسائل ایمنی و تهیه و تامین مواد و لوازم تنظیف و غیره و سرویس ایب و ذهاب به عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این گونه موارد مسئولیتی ندارد.


ماده 35 - مواد مصرفی و قطعات یدکی و هزینه سیم پیچی موضوع این قرارداد به جز مواردی که در بسته خدمات به عهده پیمانکار گذاشته شده ، توسط کارفرما تامین و پرداخت خواهد شد و نگهداری و سرویس و تعمیر تجهیزات و تاسیسات که صرفا داخل بیمارستان و از اجزاء موضوع قرارداد می باشد جزو تعهدات پیمانکار بوده اگر چه در قرارداد تصریح به آن نشده باشد.


تبصره 1) در صورتی که کارفرما تهیه مواد و قطعات موضوع این ماده را از پیمانکار بخواهد پیمانکار متعهد است لوازم مورد نیاز را تهیه کرده و بهاء آن را در مقابل ارائه فاکتور معتبر و داغی قطعات از کارفرما دریافت دارد.
تبصره 2) تامین قطعات و لوازم و هزینه سیم پیچی و یا پرداخت بهای آن از سوی کارفرما منوط به این است که ضرورت تعویض قطعات و لوازم و سیم پیچی ناشی از قصور پیمانکار نباشد. در صورتی که قصور از پیمانکار باشد پیمانکار باید نسبت به تهیه قطعه و هزینه دستمزد و راه اندازی مجدد دستگاه مربوطه اقدام نماید.
تبصره 3) کارفرما بابت تعویض وتعمیر وکارگذاری قطعات و لوازم و مواد مصرفی هیچگونه هزینه ای نخواهد پرداخت.
تبصره 4)کارفرما از بابت این که ترمیم یا تعویض لوله کشی های مربوط به آب سرد و گرم و فاضلاب و تاسیسات و لوله کشی گاز و کابل کشی و سیم کشی نیاز به جابجایی و حمل و نصب مجدد و کنده کاری و ترمیم داشته باشد تعهدی را نداشته و انجام دادن کلیه کارها به عهده پیمانکار است . ولی تعویض لوله کشی ها و کنده کاری های لازم به عهده کارفرما می باشد.


ماده 36 - پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.


ماده 37 - پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری دستگاه را به نحو احسن انجام و گزارش کارهای انجام شده را در برگه مشخصات فنی و کارهای انجام شده (چک لیست های کنترل دوره ای) در محل استقرار دستگاه منعکس نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.


ماده 38 - مبلغ 5% از هر پرداخت به عنوان حسن انجام کار از پیمانکار کسر خواهد شد که در پایان قرارداد پس از ارائه گواهی حسن انجام کار و رفع نواقص به وی مسترد خواهد شد


ماده 39 - مسئولیت سلامت کلیه سیستم پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار تحویل گیرنده می باشد لازم است دقت کافی در تحویل و تحول به عمل آید وسیستم مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل وتحول) در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.


ماده 40 - در صورت قطع برق اتاق عمل و اورژانس باید حداکثر تا یک دقیقه بعد سیستم برق اضطراری برقرار شود در غیر اینصورت پیمانکار می بایست قانونا در مقابل حوادث ناشی از عدم اقدام به موقع پاسخگو باشد


تبصره : در مورد اشکال در سیستم روشنایی بخش ها سریعا بعد از اعلام کتبی یا شفاهی مسئول بخش با هماهنگی مدیر بیمارستان بایستی رفع اشکال گردد


ماده 41 - اقامتگاه قانونی پیمانکار همان است که در این قرارداد ذکر شده است و پیمانکار متعهد است در صورتی که اقامتگاه او تغییر کند نشانی جدید خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و مادامی که پیمانکار نشانی جدید خود را اطلاع نداده است هر گونه نامه یا ابلاغ که از طریق پست سفارشی به نشانی ذکر شده در این قرارداد فرستاده شود ابلاغ قانونی و قطعی تلقی می گردد.


ماده 42 - این قرارداد در 42 ماده و...... تبصره و........برگ پیوست و 3 نسخه در محل تنظیم ، امضاء و مبادله شد و اعتبار همه نسخ آن حکم واحد را داردو از تاریخ ابلاغ به پیمانکار قابل اجرا است. ضمنا کلیه اوراق موارد مندرج در فرم مناقصه جزء قرارداد محسوب می گردد


پیمانکار /کارفرما

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

  • مجتبی محمودیان شنبه, 28 دی 1398 19:39 ارسال شده توسط مجتبی محمودیان پیوند نظر

    باسلام و وقت بخیر
    بنده قراردادی در قالب شرکت با اداره کل راهداری بسته ام قیمت پیشنهادی ما بر اساس براورد کارفرما بوده اما یک سری خدمات مانند تعمیرات ونگهداری آسانسورها در برآورد ذکر نشده و کارفرما حاضر به پرداخت حق الزحمه ان نیست آیا کارفرما میتواند با توجه به نبود ردیف فعالیت دربرآورد پیمانکار را مکلف به انجام آن نمایید بدون پرداخت هزینه آن. عنوان قرارداد راهبری تاسیسات،برقی ومکانیکی می باشد
    ممنون میشم درصورت امکان راهنمایی بفرمایید

    باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید