بانک قراردادها
تیر 04 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

قرارداد مشاركت در ساخت

ماده ۱ - آورده مالک /مالکین


احداث يك مجتمع ............ واحدي در قطعه زمين پالك ثبتي ........... واقع در منطقه .............. شهرداري ............. طبق دستور نقشه صادره كه به رويت طرفين رسيده و جواز پروانه ساخنماني ٓاتي : در 5 طبقه شامل يك طبقه پلوت و 4 طبقه (دو واحدي ) با سرمايه گذاري مشترك و مساوي مالك زمين و سازنده ساختمان.


ماده 2- طرفين قرارداد


الف- مالك زمين آقا/خانم ...... فرزند ......... شماره شناسنامه ........... صادره ......... كدملي ....... كه در تمام متن قرارداد ايشان به عنوان مالك شناخته و نام برده خواهد شد. محل سكونت ............................... ب- سازنده ساختمان آقا/خانم ........... فرزند ............ شماره شناسنامه ........... صادره ............. كد ملي ........... كه در تمام متن قرارداد ايشان به عنوان سازنده شناخته و نام برده خواهد شد. محل سكونت ..........................


ماده 3- ميزان سرمايه / اختيارات و تعهدات / سهم طرفين قرارداد


سرمايه مالك يك باب زمين پالك ثبتي ............ واقع در منطقه ....... شهرداري ( زمين مذكور در ماده يكم قرارداد) به مساحت .......... متر كه با كارشناسيهاي دقيق و متعدد از سوي سازنده و معتمدين وي و توتفق مالك از قرار متري ............ تومان در تاريخ عقد و تنظيم قرارداد قيمت گذاري قطعي و بي شبهه شد كه در نتيجه سرمايه اوليه مالك با احتساب مساحت زمين بر اساس سند و پايانكار موجود در مجموع مبلغ ............ تومان است كه به تاييد سازنده به عنوان شريك رسيده است و در ٓاينده حق هرگونه اعتراض و بهانه جويي از سازنده به هر عنوان ساقط است و يك سرمايهگذاري ثانويه كه در تبصرهي اين قرارداد به آن اشاره خواهد گشت سرمايه سازنده با عنايت به تعهد وي نسبت به احداث مجتمع ........... واحدي به صورت واحدهاي تفكيكي از هر لحاظ و ٓاماده نقل و انتقال ثانوي در دفاتر اسناد رسمي و تحويل كليد به مالك در طي دوره زماني قرارداد و جلب زضايت وي با پايبندي و رعايت تمام مفاد اين قرارداد و اظهار و اقرار صريح و غيرقابل انكار وي مبني بر رويت كامل زمين موضوع قرارداد از لحاظ محليت ، جواز ، بناي قديمي موجود در ملك و ٓاگاهي و اشراف كامل به تمام زوايا و مشكالت امور ساختمانسازي به عنوان يك معمار و سازنده باتجربه و مدنظر گرفتن تمام نوسانات ٓاتي بازار اعم از لحاظ افزايش قيمتها و هزينه مصالح ، خدمات كارگري و اجرايي كه تقريبا غير قابل اجتناب است و ٓاگاهي از تمام تعهدات قانوني و اخالقي موجود در متن قرارداد و پيرو بازديدهاي بعمل ٓامده طرفين از بناهاي احداثي سازنده به عنوان نمونه و الگوي كار كه سرلوحهي عمل وي خواهد بود و سه نمونه مورد توافق طرفين به عنوان پيش شاهد و الگوي اوليه تا زمان معرفي و اعالم و تسليم ليست دقيق و جزء به جزء پروژه كه شالوده اصلي كار را دربردارد در ذيل به ٓان اشاره خواهد شد از قرار متري ..........تومان به طور قطعي هزينه ساخت بنا از سوي وي (سازنده) اعالم ميگردد كه سرمايه وي محسوب خواهد گشت .


ملك شماره 1- الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي آن به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق آن ميداند.( پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به ٓادرس ............ مجري ساخت ملك شماره يك آقا/خانم ......... فرزند ............................ شماره شناسنامه ...........صادره ملك شماره 2- )الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي آن به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق آن ميداند. پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به آدرس ............ مجري ساخت ملك شماره دو آقا/خانم ......... فرزند ........... شماره شناسنامه ........... صادره.................. ملك شماره 3- (الگو و نمونه كار كه سازنده با معرفي ٓان به مالك ، خود را ملزم به ساخت بناي قيد شده بر طبق ٓان ميداند) پالك ثبتي .......... واقع در شهرداري و منطقه .......... به آدرس ............ مجري ساخت ملك شماره سه ٓاقا/خانم ......... فرزند ..........شماره شناسنامه ........... صادره ................


تبصره 1- طبق دستور نقشه در زمين ملك مورد قرارداد سازنده مجاز به ساخت .......... متر بناي در 5طبقه به طور مساوي است كه بنا به اظهار صريح شخص سازنده و با توجه به تجربيات وي حداكثر بناي احداثي زمين مورد قرار با تمام مشاعات و نورگيرها و خرپشته و ساير تاسيسات از .......... متر تجاوز نخواهد كرد كه بناي مفيد هر واحد در اين صورت بر طبق ضوابط و دستور نقشه ........... متر + به اضافه 10درصد ضخامت ديوار خواهد بود يعني حدود ......... متر. پس براي شفاف شدن جزئيات كار از لحاظ نوع و درجه مصالح و زمان كليه كارها از قبيل تخريب و گودبرداري و فونداسيون و ....... و تسويه حساب با ادارات ذيربط و نصب كنتورهاي ٓاب و برق و گاز و ... سازنده متعهد مي گردد حداكثر مدت يك هفته پس از عقد قرارداد نسبت به تسليم متن كامل ، دقيق جزء به جزء پروژه و تامين قيمت درجه و متراژ هر قسمت و مدت زمان براي اجراي ٓان به مالك تا ميزان سرمايه اوليه خودرا بدون قيد و شرط و عذر و بهانه كامال واضح و بدون دامنه نوسان معين نمايد و در ضمن متعهد ميگردد مجموع زير قيمتها از قيمت اعالم شده در متن اين سند قرارداد و تفاهم تعهدنامه كه با صلح طرفين تنظيم گرديد و غير قابل فسخ و بهانه جويي است (مگر در صورت اجازه توسط مفاد همين قرارداد به مراجع ذيصالح قضايي) بيشتر نشود. يعني مجموع ريز قيمتها تقسيم بر متراژ ساختمان ............ بايد مساوي يا كمتر از متر.............. تومان باشد.


تبصره 2- با اعالم ليست پيوست قرارداد طي مهلت مقرر از سوي سازنده به مالك ، مالك موظف است بعد از بررسي دقيق طي حداكثر يك هفته جواب قطعي خود مبني بر تاييد يا ايراد را اعالم نمايد و چنانچه هرگونه ايراد و پيشنهاد قابل قبول بود طي تبصره 4 عمل خواهد شد ، در صورت پذيرش مفاد پيوست قرارداد بعد از امضاي طرفين و معتمدين ٓانها مالك متعهد مي گردد تا براي مساوي و برابر كردن حجم سرمايهگذاري ثانويه خود در تاريخ مقرر ( در فازهاي نهايي نازك كاري) به حساب بانكي سازنده تسليم فيش مذكور در آن تاريخ به وي اقدام الزم را بنمايد. (جزئيات زماني پيوست قرارداد)


تبصره 3- ازسوي سازنده چك بانك .......... شعبه .......... به شماره ............ به مبلغ .......... در وجه مالك آقا/خانم .............. غير قابل انتقال به عنوان وجه ضامن اجراء تعهدات و ضمانت سرمايه اوليه مالك به صورت اماني تا زمان اجرا حداقل 50% از حجم كل كار ساختمان سازي هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ زماني صادر و تسليم مالك گرديد و مالك نيز متعهد گشت در موعد مقرر نسبت به عودت چك مذكور به سازنده اقدام نمايد. (جزئيات پيوست قرارداد)


تبصره 4- با توافق صريح سازنده ، مالك مجاز مختار تا ليست پيوست قرارداد را جهت بررسي كارشناسي به رويت ساير سازنده هاي معتبر و با تجربه برساند ، ضمن بررسي اعالم نظر چنانچه رسما و صراحتا اقرار و اعالم به توانايي ساخت پروژه قرارداد بر طبق جزئيات ليست پيشنهادي سازنده با همان كيفيت و مصالح و زمانبندي حداقل با بهبود 5 درصدي راندمان پروژه يعني كاهش زمان ساخت و تحويل واحدها به ميزان ............ درصد توانايي سازنده قيد شده در اين قرارداد يا كاهش هزينه حداقل 5 درصدي در تمام قسمتها و قيمت تمام شده بنا با همان كيفيت منمايد شركا اين قرارداد و تفاهم و تعهدنامه ضمن صلح بي قيد و شرط بر سر اين اصل كه جهت حفظ منافع يكديگر كمال همكاري را بنمايد موافقت خود را جهت واگذاري قرارداد پيمانكاري به شخص ثالث با شرايط اين تبصره اعالم ميدارند و سازنده ٓاقا/خانم ....... موظف است طبق مفاد اين قرارداد و ليست پيوست وجوه الزمه را تمام و كمال پرداخت نمايد. مگر ٓانكه قيمتهاي پبشنهاد خود را تا سقف قابل قبولي كاهش دهد در غير اين صورت حق هر گونه ادعا و بهانه جويي را از خود سلب نمايد.


تبصره 5- چنانچه در هر زماني بعد از عقد قرارداد حتي يك ساعت مالك بخواهد نسبت به منع قانوني و حق اعتراض از سوي سازنده به عنوان مجري طرح ساختماني و شريك اين صلحنامه و فقط موظف به رويت اين سند به خريدار يا خريداران ٓاتي است و متعهد ميگردد طبق مفاد اين قرارداد در موعد مقرر نسبت يه تسوسه حساب با سازنده و پرداخت سرمايه ثانويه اقدام نمايد و سازنده نيز متعهد ميگردد كه نسبت به اجرا مفاد اين قرارداد به طور دقيق و كامل بكوشد و تغيير مالك يا مالكان خللي را در تعهد وي ايجاد نخواهد كرد و صراحتا به اين موضوع اقرار مينمايد و مسئوليت اتمام پروژه ساختماني را تحت هر شرايطي از لحاظ شركا و متلكيت به عهده ميگيرد.


تبصره 6- از ٓانجايي كه بخش عمدهاي از سرمتيه سازنده تجربه و توانايي وي در زمينه اجراي احداث بناي وذكور است ، ايشان متعهد ميگردند كه در اجراي دقيق مفاد اين قرارداد بكوشند و همواره نسبت به مالك و مالكان بعد از ايشان مسئول و متعهد ميداند وبه عنوان تنها مسئول اتمام پروژه راسا و شخصا مسئوليت هرگونه كوتاهي ، تخلف يا ناتواني را كه بهتر شد نقص مواد اين تعهدنامه ميباشد ميپذيرد و تعهد به جبران هرگونه خسارت ناشي مينمايد.


تبصره 7- بعد از تاييد و تصويب ليست پيوست قرارداد شامل نوع و درجه و متراژ مصالح و زمانبندي اجراي پروژه و ساير جزئيات اجرايي از سوي طرفين و مضمون آنها ، مالك متعهد مي گردد نسبت به انتقال اسناد زمين موضوع قرارداد به نفع سازنده و يا اشخاص معرفي شده از سوي وي با توافق زماني طرفين اقدام نمايد.(پيوست قرارداد)

تبصره 8- طرفين قرارداد موظف و متعهد ميگردند كه نسبت به معرفي يك نفر معتمد حدالمقدور ٓاشنا به امور ساختمانسازي كه امين آنها محسوب ميگردد در ذيل اقدام نمايد تا در صورت بروز هرگونه اختالفي در وهله اول به ٓانها مراجعه گردد.ٓ معتمد مالك آقا/خانم: ............. فرزند ............ شماره شناسنامه ............... صادره ............... معتمد سازنده ٓاقا/خانم: ............. فرزند ............ شماره شناسنامه ............... صادره ..................

تبصره 9- مالك متعهد ميگردد راسا نسبت به تخليه ملك از مستاجر طرف قرارداد خود اقدام نمايد و حداكثر طي مدت دوهفته پس از صدور پروانه و جواز ساختماني از سوي شهرداري نسبت به تحويل ملك تخليه شده به سازنده اقدام نمايذ و به ازاي هر روز تاخير ........ ريال به سازنده بپردازد.

تبصره 10- سازنده موظف ميشود حداكثر به مدت سه روز پس از انعقاد قرارداد نسبت به معرفي مهندس ناظر امين و معتمد خود اقدام نمايد تا مالك به همراه سازنده به طور مشترك ، با وي عقد قرارداد نمايند چنانچه مهندس ناظر پيشنهادي سازنده مبلغي بيش از مبلغي كه مهندس ناظر معرفي شده از سوي مالك درخواست و مطالبه نمود و سازنده اصرار به عقد قرارداد با مهندس ناظر خاصي را داشت موظف و متعهد به پرداخت ما به التفاوت و وجه اضافي درخواستي فقط شخص سازنده خواهد بود.


تبصره 11- با اعالم مالك و علم سازنده به ايم موضوع كه مالك فاقد هرگونه تجربه و ٓاگاهي در زمينهي امور ساخت و ساز با توافق طرفين و اعالم صريح و قطعي مالك و پذيرش سازنده در هنگام عقد قرارداد با مهندس ناظر ، سازنده به عنوان مجري طرح عمليات ساختماني به مهندس معرفي ميگردد و به عنوان شريك ذيل قراردادرا امضا خواهد نمود و كليه مسئوليتهاي حوادث مسائل پيش ٓامده در انر ساخت و ساز از هر نوع اعم از جاني و مالي و رعايت دقيق اصول شهرسازي ايمني و بيمه كارگران ساختمان ، رعايت حقوق و همسايگان و جبران خسارات احتمالي و هرگونه تخلف ساختماني و جرائم مربوط به ٓان اعم از نقدي و تعطيلي كار و كسب رضايت شاكيان تماما به عهده شخص سازنده است و هرگونه مسئوليتي از مالك سلب ميگردد و سازنده ٓاقا/خانم .......... متعهد ميگردد خود راساً با پذيرش تمام مسئوليتش و عواقب ناشي از ٓان در مرجع ذيربط حاضر شود.


تبصره 12- سازنده متعهد در طي يك دوره معين حدود .......... ماهه نسبت به اتمام پروژه اقدام نمايد كه در تاريخ دقيق آن با توجه به صدور پروانه و عنايت به ليست پيوست در پيوست قرارداد قيد خواهد شد و به ازاي هر روز تاخير و بدقولي تحويل واحدها به ازاي هر دستگاه واحد مبلغ ................... معادل ............ ريال از سوي سازنده به مالك پرداخت گردد و در ضمن واحد تحويل بايد از دو لحاظ طبق مفاد اين قرارداد و پيوست ٓاتي ٓان تكميل و قابل نقل و انتقال قانوني به طور رسمي و قطعي در دفتر اسناد رسمي باشد.


تبصره 13- چنانچه در هر مرحله از اجراي عمليات ساختمان سازي به هر دليل از قبيل سهل انگاري و عدم تعهد مشكالت و ناتواني مالي يا جسماني و غيره سازنده مجري طرح به طور خودكار پيوسته يا مقطع بيش از ........ روز از پيشبرد پروژه بر طبق مفاد اين قرارداد و پيوست آن و برنامهي زمانبندي اعالم شده از سوي خود عاجز گردد مالك با اعالم اظهاريه رسمي و يك مهلت ده روز و عنايت به عدم پيشبرد يه طوري كه يك جانبه مجاز به فسخ قرارداد است و سازنده به عنوان جبران خسارتهاي وارد سهم خود را وجه ضمان قرار مي- دهد و تعهد مينمايد و صراحتا اعالم ميدارد كه حق هرگونه ادعايي را نسبت به هزينههاي انجام شده در هيچ مرجعي نخواهد داشت و اين حق را از خود به اقرار صريح و سليم سلب مينمايد و عواقب آن را ميپذيرد.


تبصره 14- هرگونه وضعيت فورس ماژور از قبيل جنگ ، سيل ، آتش سوزی و .... كه خارج از اختيار بشر باشد و مسئوليتي از آن متوجه سازنده و عوامل اجرايي نگردد فقط و فقط از لحاظ زماني از سازنده سلب مسئوليت ميشود ولي به اقرار صريح و پذبرش قطعي سازنده هيچگونه بار مالي جديدي را به عنوان سهم شركت براي مالك دربر نخواهد داشت و چنانچه سازنده در اين مورد حساس است با ٓاگاهي كامل از عدم پذيرش هرگونه بار مالي از سوي مالك خود شخصا متعهد ميگردد تا نسبت به بيمههاي پوششي با پرداخت شخصي اقدام نمايد و در غير تين تمام عواقب پبش آمدهای آتی را راسا و به تنهايي يه طور كامل با ٓاگاهي و بينش و اشراف به مسائل بر عهده ميگيرد و چنانچه سوانح در اثر سهاانگاري يا نا تواني عوامل اجرايي و يا انتخاب مصالح نامرغوب باشد تمام و كمال جبران خسارت به طور يكجانبه و يك طرفه در طي همان مدت زمان قرارداد بدون تمديد و مهلت اضافه ب عهده شخص سازنده خواهد بود و تاخير يا كوتاهي در اين مسئله حق مسخ قرارداد براي مالك به طور يكجانبه و مطالبه خسارت ناشي از سهم مالكيت سازنده را خواهد داشت.


تبصره 15- در مورد واحدهاي در حال ساخت خصوصا در مرحله نازك كاري چنانچه مالك خواهان تغيير در نوع كيفيت يا ساير ويژگيهاي مصالح يراق ٓاالت ٓان باشد موظف است كه با احتساب قيمت روز بازار مابه تفاوت هر قسمت را كه ميخواهد بپردازد و سازنده نيز متعهد به همكاري الزم و به قيدوشرط ميگردد.


تبصره 16- در مورد سهم طرفين قرارداد در مورد واحدهاي به اتمام رسيده با توافق كامل و به شبهه طرفين قرارداد مقرر گشت كه ابتدا مالك .......... واحد را به طور ٓازادانه و دلخواه به صورت .......... واحد در طبقات يا طبقه با شماره زوج و ............ واحد در طبقات يا طبقه با شماره فرد انتخاب نمايد و سپس ........... واحد الباقي به شخص سازنده يا افراد معرفي شده از وي تعلق خواهد داشت.


تبصره 17- چنانچه سازنده در هر مرحله در اجراي طرح ساختمانسازي و عملياتهاي اجرايي مربوطه دچار تخلف گردد يا اضافه بنا احداث نمايد تمام عواقب و جرائم و عوارض ناشي وارد و هرگونه خسارت احتمالي در اين خصوص فقط و فقط بر عهده شخص سازنده به عنوان مجري و مسئول طرح است و ايشان در قبال مالك و ارگانها و ادارات دولتي و تصفيه حساب تمام جرائم مربوطه راسا و شخصا به تنهايي مسئول خواهد بود و مالك هيچگونه بار مالي جديدي را به جز در صورت اضافه شدن بنا مفيد ساختمان بيش از .... متر قيد شده در قبال ........ متر بنا مفيد به سازنده بپردازد و سازنده نيز متعهد ميگردد چنانچه ميزان بناي مفيد واحدهاي متعلق به مالك از مفاد اين قرارداد ٔي ضوابط موجود در دستور نقشه در سند تحويلي و پايان كار پروژه كه مسئوليت تمام ٓانها از لحاظ فعاليت اداري و پرداخت هزيدههاي مربوطه به عهده شخص سازنده به تنهاييست كمتر شود با توجه به قيمت روز منطقه كه در حال حاضر متري........... تومان به عنوان پايه قيمت منطقهاي در نظر گرفته شده به ازاي هر متر غرامت و جبران خسارت پرداخت نمايد.


تبصره 18- سر پيچي از هر ماده و تبصره اين قرارداد و تعهدنامه و تفاهم نامه با صلح طرفين مجاز است و در غير اين صورت كليه مفاد ان بي شك و شبهه الزماالجراست و هيچ يك از طرفين چه مالك و چه سازنده به جز در محدوده اختيارات قانوني اين صلحنامه حق تخلف و تعهدي از آن را ندارند و در صورت بروز چنين مواردي طبق اين تبصره طرف مقابل ميتواند طي يك اظهاريه رسمي از سوي مراجع قضايي و تعيين يك مهلت ده روز مراتب و مفاد متن قرارداد را گوشزد نموذه و در صورت ادامه روند نقض مفاد از سوي شريك خود به صوز يكجانبه قرارداد را فسخ و نسبت به دريافت ضرر و زيان وارده در هر مرحلهاي از اجراي پروژه اقدام قانوني را مبذول بدارد و شريك وي نيز با پذيرش اين تبصره و ٓاگاهي كامل از اين اختيار با اقرار صريح و سليم در زمان عقد قرارداد با تنفيد حق مالكيت در صورت بروز چنين مشكالتي به شريك خود بدون هيچ ادعا و مزاحمت ايشان رای مراجع ذيصالح شده و از حق خود گذشته و بدين وسيله از خود سلب اختيار مينمايد.


ماده 4- زمان شروع و اجراي و اتمام قرارداد


از لحاظ امضاء قرارداد توسط مالك و سازنده و شهود اين قرارداد به عنوان يك سند معتمد و قانوني الزماالجراست و جنبه رسمي ميگيرد و به عنوان محكمترين سند از مراجع حقوقي و قضايي شناخته ميشود اجراي مفاد آن همواره الزم است.


تبصره 19- اعالم صريح و صحيح و دقيق برنامه زمانبندي مرحله مرحله پروژه توسط سازنده طي مهلت مقرر در ليست پيوست الزامي است.


تبصره 20- تا قبل از تحويل ليست پيوست چنانچه هريك از طرفين قرارداد به هر دليل منصرف گشت ) يعني حدود حداكثر 7 روز بعد از امضاي قرارداد ( با پرداخت 10% معادل سرمايه اوليه مالك يعني مبلغ .......... معادل ............ تومان و كسب رضايت طرف مقابل فسخ قرارداد بالمانع است و مبلغ قيد شده به عنوان ضرر فسخ و وجه ضمان قرارداد است و بعد از مهلت مقرر ديگر اعتبار و امتيازي جهت فسخ قرارداد براي هريك از طرفين به جز در موارد قيد شده در قرارداد وجود نخواهد داشت.


اين قرارداد در 14 ماده و 20 تبصره در دو نسخه و در مورخ .......... ساعت ...................... در حضور شهود ذيل با نام و ياد خداوند تنظيم و مستند گشت.


شاهد 1- آقا/خانم ............ فرزند ........... شماره شناسنامه ................... صادره .......... متولد ........... محل سكونت ......................... امضا و اثر انگشت شاهد اول شاهد 2- آقا/خانم ............. فرزند ........... شماره شناسنامه ........... صادره .................... متولد ........... محل سكونت ......................... امضا و اثر انگشت شاهد دوم اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ..................... صادره .............. كه در متن قرارداد مالك شناخته و نام برده شدهام با اقرار به مطالعه دقيق و كامل تمام موارد و تبصرههاي اين سند با توكل به خداي متعال ضمن اعالم صريح رضايتمندي با امضاء اين سند خود را متعهد و مسئول نسبت به اجراي كامل و دقيق مفاد آن ميدانم.


امضاي و اثر انگشت مالك اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ........... صادره .............. كه در متن قرارداد سازنده شناخته و نام برده شدهام با اقرار به مطالعه دقيق و كامل تمام موارد و تبصرههاي اين سند با توكل به خداي متعال ضمن اعالم صريح رضايتمندي با امضاء اين سند خود را متعهد و مسئول نسبت به اجراي كامل و دقيق مفاد آن ميدانم.


امضاي و اثر انگشت سازنده اينجانب آقا/خانم ............ فرزند ............ شناره شناسنامه ........... صادره .............. مسئول و صاحب امتياز دفتر امالك ........... واقع در ........... ضمن تاييد تمام امضاهاي فوق اعالم ميدارم اين سند در دفتر امالك اينجانب تهيه و تنظيم گرديد و به عنوان يك شاهد در نحوهي عقد قرارداد نظارت كامل داشتم.


مهر دفتر امالك و امضاي مسئول آن تاريخ

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

  • مرتضی کللی دوشنبه, 10 تیر 1398 12:04 ارسال شده توسط مرتضی کللی پیوند نظر

    با سلام خدمت شما
    این سایت بسیار عالی بود و من شخصا از زحمات ارزنده این تیم حقوقی با کیفیت تشکر میکنم امیدوارم موفق باشید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید