بانک قراردادها
خرداد 05 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمون قرارداد بازاریابی فروش بیمه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

قـرارداد بـازاريـابي

اين قرارداد بين شركت / خانم / آقاي ......................... داراي كد نمايندگي ......................... از شركت بيمه ................ به نشاني : .............................................................................. كه منبعد نماينده بيمه ناميده مي شود از يك طرف و خانم / آقاي ......................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... ساكن ............................................................................. شماره تلفن ......................... شغل ......................... محل كار ......................... به نشاني ............................................................................. تلفن محل كار ......................... كه بعد از اين بازارياب ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح و شرايط زير منعقد مي گردد.

ماده 1 ـ موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارتست از بازاريابي براي فروش بيمه نامه هائي كه نماينده به نمايندگي از طرف شركت بيمه .................. حق فروش آن را دارد.

تبصره : موضوع قرارداد صرفا" انجام اقدامات بازاريابي و تهيه مقدمات فروش بيمه نامه مي باشد و فروش بيمه نامه (صدور و امضاء بيمه نامه) در اختيار بازارياب نبوده و از وظايف و اختيارات « نماينده بيمه » مي باشد.

ماده2 ـ وظايف و تعهدات بازارياب :

1-2- مراجعه به مشتريان بالقوه براي فروش بيمه نامه و ارائه توضيحات مشروح و كافي درخصوص هر كدام از بيمه نامه هاي مورد نظر مشتري و بيان فوائد و نكات مثبت بيمه نامه مورد نظر و پاسخ به سوالات احتمالي مشتري و راهنمائي مشتري به انتخاب مناسبترين نوع از انواع بيمه نامه مورد نظر
2-2- ارائه فرم درخواست صدور يا تمديد بيمه نامه به مشتري
3-2- همــكاري در تكميل فرم هاي پيشنهاد بيمه با بيمـه گذاران و ارائه راهنمائيهاي لازم و جمــع آوري فرم هاي مذكور و تسليم آن به نماينده در همان روز يا ارسال آنها توسط نمابر براي نماينده
تبصره : بازارياب مسئول صحت امضاء متقاضي بيمه كه ذيل پيشنهاد بيمه را امضاء مي نمايد، مي باشد.
4-2- بازارياب در ارائه توضيحات و بيان فوائد بيمه نامه ها بايستي از اغراق و افراط خودداري نمايد و بازاريابي او بايد به نحوي باشد كه متقاضي را به واقعيات بيمه نامه براساس مقررات مربوطه آشنا ساخته و از ايجاد توهم و توقع غيرواقعي در رابطه مزاياي بيمه نامه و تكاليف بيمه گر پرهيز كند.
5-2- بازارياب حق وصول حق بيمه يا وجهي به نام خود را ندارد و مكلف است ضمن راهنمائي بيمه گذاران جهت واريز وجوه حق بيمه براساس جداول و تعرفه و ضوابطي كه از سوي نماينده ارائه مي شود به حساب بانكي مربوطه، نسبت به دريافت فيش بانكي واريز وجوه مربوطه و تحويل آن به نماينده اقدام نمايد.
تبصره : دريافت وجوه نقد توسط بازارياب از متقاضي بيمه موكول به اجازه مخصوصي است كه نماينده بيمه پس از گذشت سه ماه از فعاليت بازارياب درصورت صلاحديد، بنام بازارياب صادر خواهد نمود. اين اجازه نامه درصورت صدور جزء لاينفك اين قرارداد تلقي مي شود.
6-2- بازارياب تعهد مي نمايد هرگونه مدارك دريافتي و فيش بانكي يا وجه نقد و يا چكهاي دريافتي در رابطه با موضوع قرارداد را سريعا" و طي همان روز به نماينده بيمه تسليم نمايد.
7-2- بازارياب تحت هيچ شرايطي حق دريافت وجه يا وجوهي اضافه بر حق بيمه متعلقه تحت هر عنوان اعم از حق مشاوره، ‌هزينه هاي سربار و غيره را ندارد.
عدول از اين شرط موجب فسخ قرارداد حاضر گرديده و بازارياب مكلف است از عهده خسارات مربوطه كه حسب مورد ممكن است به بيمه گذار، نماينده بيمه و يا شركت بيمه وارد شود، برآيد.
8-2- بازارياب تعهد مي نمايد شئونات اسلامي، اخلاقي و عرفي را از هر حيث و جهت در رابطه با موضوع قرارداد رعايت نمايد.
9-2- بازارياب تعهد مي نمايد كه خارج از حدود اين قرارداد عمل نكند و مسئوليت جبران خسارت هر تعهدي كه خارج از حدود اين قرارداد به نماينده بيمه و شركت بيمه پارسيان وارد شود به عهده اوست و نيز بازارياب مسئول جبران كليه خساراتي كه در اثر عدم مراعات شرايط اين قرارداد و مقررات مربوط و يا تقصير، غفلت و يا قصور خود به بيمه گذاران يا صاحبان حقوق آنها و يا افراد ذينفع در بيمه نامه ها و يا اشخاص ثالث و يا بيمه گر به تشخيص نماينده وارد آيد خواهد بود. لذا بازارياب ضمن عقد خارج لازم حق هرگونه ادعا و اعتراض را از خود سلب و اسقاط مي نمايد.
10-2- بازارياب تعهد مي نمايد كليه اطلاعات مربوط به بيمه گذاران و بيمه شدگان و نيز نماينده بيمه را كه در رابطه با انجام موضوع قرارداد و يا در اثر حضور در جلسات و مذاكرات كسب مي نمايد محرمانه تلقي نموده و از افشاي آن خودداري نمايد.
11-2- محل كار و دفتر بازارياب همان دفتر كار نماينده بيمه است و بازارياب بطور مستقل و جداگانه داراي دفتر كار شناخته نمي شود و چنانچه از باب تسهيل در انجام وظايف و تمركز امور بازاريابي خود محل ديگري را نيز داشته باشد حق نصب تابلو و انجام تبليغات در اين رابطه را ندارد.
12-2- بازارياب حق ندارد در زمان اعتبار اين قرارداد با ساير نمايندگي ها و شركت هاي بيمه قرارداد بازاريابي يا با هر عنوان ديگري را منعقد و فعاليت نمايد.
13-2- بازارياب به هيچ وجه و تحت هيچ عنواني حق ندارد اين قرارداد و يا اجراي آن را جزئا" و يا كلا" به ديگري واگذار نمايد و يا خود داراي بازارياب و عواملي از اين قبيل باشد.
14-2- بازارياب حق مذاكره با بيمه گذاران فعلي نماينده و شركت بيمه پارسيان اعم از دولتي يا غير دولتي را نخواهد داشت.
15-2- بازارياب متعهد است قبل از قبول بيمه , بيمه گذاران را به حدود حقوق و تكاليفي كه به مناسبت قرارداد بيمه در قبال بيمه گر خواهند داشت كاملاً واقف سازد.
16-2- بازارياب ملزم به رعايت كليه الزامات، تعهدات, مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از طرف نماينده بيمه مي باشد.
17-2- بازارياب تعهد مي نمايد از كارت شناسائي كه نماينده بيمه در اختيار او قرار مي دهد صرفا" در جهت تسهيل اجراي وظايف بازاريابي استفاده نمايد و از هرگونه استفاده ديگر و نيز چاپ و تكثير آن خودداري نمايد.

ماده 3- حق الزحمه :


ميزان حق الزحمه بازارياب در پيوست قرارداد كه جزء لاينفك آن محسوب مي شود مندرج است و در هر زمان با تراضي طرفين جزاً يا كلاً قابل تعديل (كاهش يا افزايش) خواهد بود.
تبصره : حق الزحمه بازارياب پس از وصول حق بيمه بيمه نامه هاي مربوطه و دريافت كارمزد نماينده بيمه از بيمه ................ قابل پرداخت خواهد بود.

ماده4 ـ مدت قرارداد :


مدت قرارداد يك سال است كه از تاريخ امضاء آن توسط طرفين اعتبار مي يابد و در صورتيكه يك ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد هيچ يك از طرفين كتبا" خواستار عدم ادامه آن نشود، قرارداد براي سال ديگر و به همين ترتيب براي سال هاي بعد تمديد خواهد شد.

ماده 5- ساير موارد :


1-5- نماينده بيمه حق دارد در صورتي كه تشخيص دهد بازارياب تعهدات مندرج در قرارداد را جزئاً يا كلاً انجام نمي دهد قرارداد را در هر موقع كه صلاح بداند با ابلاغ اخطاريه 15 روزه نسبت به فسخ قرارداد اقدام كند.
2-5- نظر به اينكه اين قرارداد به هيچ وجه تعهد استخدام براي نمايندگي ايجاد نخواهد نمود , لذا بازارياب تعهد مي نمايد در صورت فسخ يا خاتمه مدت قرارداد بلافاصله بدون هر گونه عذر و بهانه اي نسبت به تحويل و تسليم اسناد و مدارك مربوط به نمايندگي و بيمه گذاران كه نزد وي مي باشد , به نمايندگي اقدام و ضمن تسويه حساب رسيد دريافت دارد.
3-5- بازارياب وجه الضماني به مبلغ ................................. به صورت ................................. كه فتوكپي آن به پيوست است, به نماينده سپرده است و تعهد مي نمايد در هر زمان كه نماينده تقاضاي تغيير و تعويض آن را بنمايد , حداكثر ظرف مدت 15 روز اقدام لازم معمول دارد در غير اينصورت قرارداد حاضر فسخ شده تلقي ميگردد.
تبصره1 : درصـورت تخلف بازارياب از مفاد قرارداد و نهايتا" بدهكار شدن به نمـاينـده و يا ايجاد خسارت به بيمه گزاران و بيمه شدگان نماينده وفق مقررات موضوعه حق استفاده از تضمين را دارد و درصورت تسويه حساب كامل، با رعايت مفاد تبصره 4 تضمين آزاد خواهد شد.
تبصره 2 : تضمين دريافتي نافي جبران كل خسارتي كه از عملكرد بازارياب به نماينده , شركت بيمه پارسيان و يا بيمه گذاران و يا زيانديدگان وارد آيد نبوده و نامبرده مكلف به جبران هر گونه خسارت مذكور خواهد بود.
تبصره 3 : آقاي ............................... فرزند ......................... دارنده شناسنامه شماره ......................... صادره از ......................... به عنوان ضامن حاضر و اعلام مي دارد در صورتيكه بازارياب از انجام شرايط و تعهدات مندرج در قرارداد استنكاف ورزد و يا در اجراي آن اهمال نمايد ضامن ملزم و متعهد مي شود كه به مجرد وصول اولين اخطار از طرف نماينده بدون هيچ گونه حق ايراد و اعتراض نسبت به پرداخت وجه الضمان مذكور اقدام نمايند و در صورت استنكاف، نماينده حق دارد با صدور اجرائيه عليه بازارياب و ضامن منفردا" يا مجتمعا" يا تضامنا" مطالبات خود را از اموال مشاراليهم تامين نمايد.
تبصره 4 : وجه الضمان مذكور پس از پايان و يا فسخ قرارداد و تسويه حساب فيمابين با بازارياب براي مدت دو سال از تاريخ انقضاء آخرين بيمه نامه پيشنهاد و صادر شده توسط بازارياب نزد نمايندگي باقي خواهد ماند و پس از خاتمه دو سال قابل استرداد خواهد بود.
تبصره 5 : هر تغيير احتمالي در اين قرارداد صرفا" بصورت كتبي (متمم قرارداد) معتبر خواهد بود.
4-5- حقوق بازارياب نسبت به پرتفوي ايجاد شده توسط او محفوظ است و نماينده حق ندارد بيمه اي را كه بوسيله بازارياب پيشنهاد يا تقاضا شده بدون در نظر گرفتن حقوق بازارياب بنام خود ثبت و يا در ليست كاركرد بازارياب ديگري قرار دهد.
5-5- بازارياب و نماينده مكلف هستند يكديگر را از تغيير اقامتگاه خود با قيد نشاني كامل كتبا" مطلع سازند.
6-5- هر نوع اختلافي كه در تفسير و يا اجراي قرارداد روي دهد و بصورت مذاكرات دو جانبه حل و فصل نگردد از طريق حكميت و طبق مقررات عمومي دادرسي حل و فصل خواهد شد.
اين قرارداد در دو نسخه تنظيم و به امضاء رسيده و هر دو نسخه داراي اعتبار واحد و يكسان مي باشد.
بتاريخ : ..............................

 

مهر و امضاء نماينده/ تاريخ /نام و نام خانوادگي بازارياب/ امضاء بازارياب

 

نام و نام خانوادگي ضامن /امضاء ضامن

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید