بانک قراردادها
فروردين 26 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد ساخت سالن ورزشی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد ساخت سالن ورزشی

این قرارداد بین .............. از واحدهای تابعه شرکت ............. و ............... به شماره ثبت ...........کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................ ( مدیریت کارخانه ) به آدرس .................. که منبعد در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت .................. به نمایندگی آقای ................. فرزند .................. شماره شناسنامه ................ صادره .......... دارای کد اقتصادی .............. به آدرس ....... کوچه ............ تلفن .......... که منبعد در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .


ماده 1) موضوع قرارداد


عبارت است از انجام عملیات ساختمان سالن ورزشی به شرح زیر :
1) اجرای حدود ...... متر شناژ افقی و عمودی با آرماتور آجدار ...... به ابعاد ...... سانتی متر با قالب بندی مربوطه و بتن ریزی آن با بتن ...... کیلوگرم سیمان .
2) اجرای ...... عدد پنجره با پروفیل با ابعاد ...... متر و زیر سقف سوله در ابتدا و انتهای ضلع جنوبی سالن با حفاظ و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن با ضد زنگ و رنگ روغنی درجه یک .
3) اجرای دیوار بلوکی به عرض ...... سانتی متر در فاصله شناژ افقی اجرا شده و سقف سوله حدود ...... متر مربع .
4) اجرای حدود ...... متر مربع پلاستر زبره و نرمه
5) اجرای حدود ...... متر لوله کشی آب سرد و گرم
6) اجرای حدود ...... متر لوله فاضلاب و نصب کف شوی ها
7) اجرای حدود ...... متر لوله کشی گاز
8) اجرای ...... متر طولی قرنیز به ارتفاع ...... سانتی متر با سنگ ......
9) اجرای سیم کشی برق در داخل سالن و انبار و سرویس های بهداشتی و نصب کلید پریزهای مربوطه و روشنایی و نصب ...... عدد لامپ گازی w 500 با حفاظ لازم جهت روشنایی سالن .
10) اجرا و نصب نورگیر به ابعاد ...... و نصب شیشه 4 میلی متری و رنگ آمیزی آن .
11) تهیه نصب ...... عدد درب آهنی با پروفیل به ابعاد ...... جهت سرویس ها و ورودی ها و تخریب جای یکی از درب ها و رنگ آمیزی آنها .
12) اجرای ...... متر مربع کاشی کاری سقف و بدنه دوش رختکن و دستشویی با کاشی درجه ...... حافظ 25*20 سانتی متری.
13) اجرای ...... متر مربع سرامیک کف دوش ها و رختکن و دستشویی با سرامیک درجه ...... حافظ 10*20 سانتی متری .
14) تهیه و نصب سنگ توالت و روشوی و شیر مخلوط و علمک حمام با مارک ...... و شیر مخلوط ...... .
15) اجرای ...... متر ناودانی عرضی با ورق 60 گالوانیزه و ...... متر ناودانی عمودی در ضلع غربی سالن تخلیه آب باران از سقف لوله به کانال کف با دهنه 30 سانتی متر و مهاری با نبشی نمره 3 به فواصل 5/1 متر از هم .
16) اجرا و کف سازی سالن به مساحت ...... متر مربع و ارتفاع ( ضخامت ) ...... سانتی متر با بتن 350 کیلوگرم سیمان .
17) اجرای دو عدد لوله چهاراینچ در وسط سالن به طول 50 سانتی متر جهت نصب میله های تور والیبال .
18) اجرای حدود ...... متر مربع قیر و گونی سه لایه قیر و دو لایه گونی
19) تهیه کلیه مصالح به عهده پیمانکار می باشد .


ماده 2 ) مدت قرارداد


مدت زمان اجرای قرارداد از تاریخ مبلغ پیش پرداخت و امضاء قرارداد به مدت ...... روز کاری تعیین می گردد .


ماده 3) مبلغ قرارداد


کل مبلغ قرارداد ...... ریال به تعیین می گردد .


ماده 4) نحوه پرداخت


1-4- 20% پیش پرداخت در قبال اخذ چک شماره ............. عهده بانک ............... شعبه ................. به مبلغ .................. معادل 20% کل مبلغ قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد . چک یاد شده تا تحویل کامل موضوع قرارداد نزد کارفرما می ماند .
2-4- 70% از مبلغ کل قرارداد در هنگام تحویل موقت موضوع قرارداد و اتمام کلیه موارد اعلام شده به تأییدیه ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .
3-4- 10% باقیمانده پس از تحویل کامل موضوع قرارداد با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار پرداخت می گردد .


ماده 5) دوره تضمین قرارداد


از تاریخ تحویل موقت قرارداد به مدت یک سال تعیین می گردد . چنانچه در طول دوره مورد نظر عیوب و نواقصی مشاهده شود که ناشی از استهلاک طبیعی و یا بهره برداری مغایر با دستورالعمل های متعهد نباشد ملزم به رفع عیوب با هزینه شخصی خواهد بود.


ماده 6 ) کسور


6-1- از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .
6-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار


از طرف پیمانکار چک شماره ............. عهده بانک ........... شعبه سیمان به مبلغ ............ ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از دوره تضمین قرارداد موضوع ماده 5 و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .


ماده 8 ) ناظرین قرارداد


8-1- از طرف کارفرما آقایان مهندس ............. + ........... به عنوان دستگاه نظارت تعیین می گردد .
8-2- مشاور ورزش و روابط عمومی جهت مشاوره و هماهنگی با ناظر قرارداد معرفی می گردد.


ماده 9) خسارت تأخیر


در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 4% ( چهاردرصد ) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد .


ماده 10 ) فسخ قرارداد


در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .


ماده 11 ) حوادث غیرمترقبه


در صورت بروز حوادث غیرمترقبه ( سیل , زلزله , آتش سوزی ..... ) قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .


ماده 12 ) حل اختلاف ( حکمیت و داوری )


هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره با طرح در کمیسیونی مرکب از نمایندگان طرفین رسیدگی و در صورت عدم حصول سازش از طریق حکم مرضی الطرفین رسیدگی و حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق طرفین در انتخاب حکم داور از طریق مراجع قضایی براساس مقررات داوری تعیین خواهد شد رأی داور قطعی و لازم الاجراء است .


ماده 13 ) سایر شرایط قرارداد


13-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
13-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
13-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
13-4- تأمین کلیه مصالح و مواد مصرفی مورد نیاز اجرای کار به عهده پیمانکار است .
13-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
13-6- هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها به عهده پیمانکار است .
13-7- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
13-8- دپو کردن فضولات و نخاله های حاصله در جایی و حمل مناسب آن به عهده پیمانکار است .
13-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
13-10- پیمانکار موظف است حق بکارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهد داشت .
13-11- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
13-12- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
13-13- پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .
13-14- در پایان کار ارائه تسویه حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه حساب با پیمانکار امکان پذیر نخواهد بود .
13-15- کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می باشد .


ماده 14 ) اقامتگاه


اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .


ماده 15 ) مواد و نسخ


این قرارداد در 15 ماده و یک تبصره و دو نسخه در محل .................... تنظیم و هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

خریدار مدیرکارخانه ...................... فروشنده شرکت ...............

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید