بانک قراردادها
بهمن 06 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

قرارداد برگزاری كارگاه آموزشی ویژه کارکنان دولتی با خصوصی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد برگزاري كارگاه آموزشی ویژه کارکنان

 

ماده اول – طرفین قرارداد:


قرارداد حاضر در اجرای بخشنامه شماره 200/20549 1390/08/18 - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بين .................... به نمایندگی دکتر ........................... معاون ...................... دانشگاه به نشاني .................. كه من بعد در اين قرارداد «کارفرما» ناميده مي شود از يك طرف و موسسه ................... به شماره ثبت ..................... شناسه ملی ....................... دارای پروانه فعالیت به شماره ...................... مورخ ....................... از مرکز مدیریت آموزش دولتی/دفتر آموزش و پژوهش استانداری ............. با امضاء اقای/ خانم .................. با کد ملی ....................... که بر اساس آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره ..................... مورخ.................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور موسسه مزبور می باشد به آدرس .................................................................. کد پستی ..................................... و شماره تلفن ............................. كه من بعد در اين قرارداد «مجری » ناميده مي شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد مي گردد:

ماده دوم – موضوع قرارداد:


برگزاری دوره های آموزشی .................................. در محل کارفرما به مدت.............. روز ، جمعاً به مدت ................. ساعت آموزش مصوب بر اساس مجوز شماره ..................................... مورخ .................................. کمیته اجرایی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع جهت ...................... نفر از کارکنان کارفرما.

ماده سوم – محل اجرای قرارداد:


...............................................................................................................................

ماده چهارم – مدت قرارداد:

 

از تاریخ........................... لغایت .............................. به مدت .................... روز بر اساس برنامه زمانبندی ذیل خواهد بود:
روز شروع دوره ....... : ............... شنبه مورخ ........................... (صبح و بعد ازظهر)
روز شروع دوره ..... : ............... شنبه مورخ ........................... (صبح و بعد ازظهر)


ماده پنجم – مبلغ قرارداد:


حق الزحمه طرف قرارداد بابت اجرای کل موضوع قرارداد و بر اساس اقلام مشروحه ذیل جمعاً مبلغ ................................. ریال ( ................................. ریال) می باشد که پس از تایید برگزاری دوره های آموزشی توسط ناظر قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد.
الف) حق التدریس مدرسین کارگاه جمعاً مبلغ ......................................... ریال.
ب) هزینه پذیرائی شامل .................................. جمعاً مبلغ ....................................... ریال
ج) هزینه تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف ،پوشه ، طلق، ماژیک مبلغ ..................................... ریال.
تبصره: در صورت اضافه يا كسر ساعات دوره ، مبلغ کل قرارداد در پايان قرارداد محاسبه و بر همان مبناء حق الزحمه طرف قرارداد پرداخت خواهد گردید.

ماده ششم – فسخ قرارداد:


هر يك از طرفين قرارداد اين حق را خواهند داشت كه قبل از شروع دوره با اعلام کتبی یک هفته قبل این قرارداد را بطور يك جانبه فسخ نمايند.

ماده هفتم - بروز حوادث قهري:


در صورتي كه حوادث غير مترقبه و خارج از حيطه اقتدار و اختيار بر هر يك از طرفين قرارداد حاكم گردد و موجب بروز هر گونه تاخير در اجراي مفاد قرارداد شود تا زمان رفع شرايط فوق قرارداد به حالت تعليق در آمده و مسئوليتي از اين جهت متوجه طرف مقابل نخواهد بود.

ماده هشتم - داوري و حكميت :


در صورت بروز اختلاف در اجراي مفاد قرارداد و يا اختلاف نظر در تفسير بندهاي قرارداد، ملاك عمل طرفين حكميت و داوري داور مرضي الطرفين (کمیته ماده 94 آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما) خواهد بود.

ماده نهم – تعهدات مجری :


1. مجری مکلف است با برنامه ریزی مناسب و ارائه مطالب مطابق استانداردهای آموزشی در امر برگزاری دوره ها به مدت .......... روز همکاری نماید .
2. تامین کتب ، جزوات و هماهنگی با اساتید در مدت مذکور بر عهده مجری می باشد.
3. پرداخت حق الزحمه اساتید و عوامل اجرایی در مدت ............. روز بر عهده مجری می باشد.
4. ارائه خدمات پذیرائی شامل ناهار ........................ و میان وعده شامل .............. و تامین مواد کمک آموزشی مصرفی شامل کیف، پوشه ، طلق، ماژیک جهت شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده مجری می باشد.
5. بکارگیری مدرسین مورد تایید کمیته اجرائی آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع کارفرما یا دارای گواهی صلاحیت از مرکز آموزش مدیریت دولتی برعهده مجری می باشد.
6. تامین محل اقامت اساتید دعوت شده از سایر مراکز بر عهده مجری می باشد.


ماده دهم – تعهدات دانشگاه:


1. تعیین زمان و تعیین تعداد و اسامی شرکت کنندگان در کارگاه بر عهده کارفرما می باشد .
2. تامین وسیله ایاب و ذهاب در شهرستان ........... بر عهده کارفرما می باشد.
3. تامین محل و امکانات سمعی و بصری جهت برگزاری کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.
4. تکمیل فرم نظر سنجی و ارزشیابی کارگاه توسط شرکت کنندگان بر عهده کارفرما می باشد.

 

ماده یازدهم - تضمین انجام تعهدات:


به منظور تضمین انجام تعهدات و جبران خسارات احتمالی مجری یک فقره ضمانت نامه بانکی به میزان 10% مبلغ کل قرارداد در هنگام امضاء قرارداد به طرف اول تسلیم نمود که چنانچه مفاد قرارداد بنا به تشخیص کمیته ناظر عالیه موضوع ماده (12) این قرارداد بطور کامل اجرا نشود و یا طرف دوم در انجام تعهدات اهمال نماید و موجبات عدم اجرا یا تأخیر در اجرای قرارداد را فراهم کند، طرف اول حق دارد نسبت به وصول و ضبط آن به نفع دولت اقدام نماید، در غیر اینصورت در پایان مدت قرارداد در صورت انجام موضوع قرارداد بطور کامل و ارائه تسویه حسابهای لازم، به مجری عودت خواهد گردید.


ماده دوزادهم - رسيدگي به تخلفات و حل اختلاف:


مسئول رسيدگي به تخلفات مجری ستاد اجرايي آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع کارفرما خواهد بود و چنانچه اختلافاتي بين طرفين اول و دوم اين قرارداد پيش آید اعم از اينكه مربوط به اجراي مفاد يا مربوط به تفسير و تعبير هر يك از مواد قرارداد و ساير اسناد و مدارك پيوست قرارداد باشد و طرفين نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق یا کمیته صدرالذکر رفع نمايند، بدواً در کمیته موضوع ماده (94) آیین نامه مالی معاملاتی کارفرما مطرح و رای مزبور برای طرفین لازم الاجراء خواهد بود ، در صورت عدم اجرا طرفین می توانند از طريق مراجعه به محاكم و مراجع صالحه قضائی موضوع را حل و فصل نمایند.
تبصره 1: مجری ملزم است كه تا حل اختلاف، تعهداتي را كه به موجب اين قرارداد به عهده دارد اجرا نمايد.
تبصره 2: از طرف كارفرما فردي جهت بررسی صحت انجام تعهدات موضوع قرارداد تحت عنوان «ناظر قرارداد» تعيين مي شود كه فرد مذكور از طرف كارفرما بر كليه امور قرارداد نظارت داشته و كليه پرداخت هاي کارفرما به مجری موکل به تأييد فرد مذكور خواهد بود.

ماده سیزدهم - اصلاح قرارداد:


کارفرمامی تواند در صورت صلاحدید حجم مندرج در این قرارداد را افزایش یا کاهش و متناسباً مبلغ قرارداد را نیز تا 25% مبلغ اولیه قرارداد حسب مورد افزایش یا کاهش دهد و یا در صورت توافق با مجری، خدماتی که در تخصص وی باشد، با اخذ مجوز از کمیته مندرج در ماده (12) قرارداد با قیمتهای توافقی تا سقف یاد شده به قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را نیز متناسباً تا 25% مبلغ اولیه قرارداد افزایش دهد.

ماده چهاردهم - ممنوعیتهای قانونی:


مجری اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشد و متعهد مي‌گردد تا پايان مدت قرارداد هيچ يك از افراد مشمول قانون فوق را ذينفع نسازد و اعلام می‌دارد از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می‌داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از دو تا پنج سال محروم و برابر مقررات به مراجع قضائی معرفی خواهد گردید.

 

ماده پانزدهم - قوانین و مقررات حاکم بر روابط طرفین:


ساير شرايط و مواردي كه در اين قرارداد پيش بيني نگرديده است تابع احكام كلي و شرايط عمومي مربوط به قراردادهای دولتی و قوانين جاري مملكت بوده و این احکام براي طرفين لازم الاتباع خواهند بود.

ماده شانزدهم - نشاني طرفين :


نشانی طرفین همان است که در صدر قرارداد آمده است و هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد موضوع را کتباً به طرف دیگر اطلاع خواهد داد و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه هایی که به نشانی مذکور با پست سفارشی ارسال و یا با اخذ رسید تحویل شود، ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده هفدهم - نسخ قرارداد:


اين قرارداد در سه صفحه، 17 ماده ، سه تبصره،10 جزء و در چهار نسخه تنظيم شده است كه پس از امضا و تاييد طرفين همگی حکم واحد داشته و فیمابین و قائم مقام قانونی طرفین لازم الاجرا مي باشد.


با امضاء رئیس موسسه و مدیر مالی موسسه ...................... /مدیر عامل موسسه ....................
یا افراد مجاز از طرف ایشان

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: نمونه قرارداد خدمات آموزشی حین کار

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث