بانک قراردادها
دی 01 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته (درحال احداث)

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته(در حال احداث)


1-فروشنده


نام .................. نام خانوادگی .................. فرزند ............................... داراي شناسنامه .................. صادره
از .................. به نشانی......................................................


2- خریدار


نام .................. نام خانوادگی .................. فرزند ................... داراي شناسنامه .................. صادره از................. به نشانی: ....................................................................


3- مورد معامله


تمامی ششدانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاك ............................ واقع در خیابان.............................که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می باشد و مساحت بناي مفید آن به طور تقریبی.............. مترمربع است و در حال حاضر سفت کاري آن اتمام یافته و به رویت خریدار رسیده است و حدود مشخصات آن به نحوي که رافع هر نوع شبهه و ظن است براي طرفین معین و روشن می باشد. مساله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مصرف شود به شرح آتی روشن شده است.


4- ثمن معامله


ثمن معامله بابت هر متر مربع مفید بنا پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که ذیلا خواهد آمد ..................ریال معادل .................. تومان می باشد که پس از تعیین مساحد دقیق، مبلغ کل ثمن تعیین خواهد شد . مبلغ............................ ریال نقدا بابت ثمن معا مله علی الحساب ضمن تنظیم این سند به فروشنده پرداخت و بین طرفین مقرر شد مابقی که با تعیین مساحت دقیق بناي مفید بر مبناي صورت مجلس تفکیکی مشخص خواهد شد در تاریخ .......................... در صورت کامل بودن ساختمان به فروشنده پرداخت شود.


5- شروط و توضیحات و تعهدات طرفین


1-5-مصالحی که در تکمیل بنا به کار گرفته خواهد شد بشرح آتی است.
1-1-5-کف سالن ها سنگ یا پارکت مرغوب از نوع ..........................
2-1-5- کف اطاقهاي خوب موکت دولتی.
3-1-5-اسکلت کابینت هاي آشپزخانه، فلزي و درهاي آنها چوبی.
4-1-5- سرویسها نوع آرمیتاژ ایرانی.
5-1-5-کلید و پریز ایرانی مرغوب از نوع .............................................
6-1-5-شیرآلات و رادیاتورهاي شوفاژ، ایرانی.
7-1-5-کانال کشی کولرها با ایزولاسیون متعارف
8-1-5-روکار آجري و پله ها سنگی
9-1-5-درها و پنجره ها چوبی
10-1-5-قرنیز دور اطاقها در اطاق خوابها و در سالن سنگ
11-1-5- سویسها کاشی کاري تا سقف(با وان در یکی از دو سرویس)
12-1-5-سیم کشی با لوله هاي ......................................................
13-1-5- پوشش سقف با ...............................................................
14-1-5-کف پارکینگ و انباري .....................................................
تبصره- فروشنده مکلف است مشخصات فوق را به عنوان حداقل رعایت کند. ضمنا در هیچ موردي کیفیت و کمیت مصالح به کار رفته در آپارتمان موضوع معامله نباید پست تر ی ا کمتر از مصالحی باشد که در سایر آپارتمانهاي ساختمان به کار می رود.
2-5- آپارتمان مورد معامله داراي یکباب انباري واقع در ................... به مساحت ........... مترمربع و یکباب پارکینگ واقع در ............. به مساحت.............. و یک دستگاه شومینه منصوب در سالن است که قیمت آنها ضمن محاسبه قیمت متر مربع مفید آپارتمان محاسبه شده و خریدار بابت آن نباید جداگانه وجهی بپردازد .همچنین خریدار به قدرالسهم در کلیه مشاعات ساختمان- طبق قانون مالکیت آپارتمانها سهیم می باشد.
3-5-فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداکثر تا تاریخ .................. با توجه به ضوابط مندرج در شق 1-5 تکمیل کرده و به خریدار تسلیم نمایند.
تبصره- منظور از تکمیل آنست که آپارتمان مورد معامله از نظر ظاهري و از لحاظ تجهیزات و لوله کشی و سیم کشی، آب و برق و وس ایل گرمایش و سرمایش و نقاشی و نظافت نهایی کاملا قابل استفاده بوده و قسمتهاي مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد . تعریف تکمیل، انباري و پارکینگ را هم شامل می شود.
4-5- در صورتی که آپارتمان موصوف - به شرح شق3-5 در موعد مقرر تکمیل نشده باشد خریدار می تواند به حساب فروشنده و به شرح شق1-5 راسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه هاي انجام شده را از اموال فروشنده تامین نماید . در اینحالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی باشد و چنانچه براي تکمیل بنا بیش از متري .................. ریال هزینه شود، فروشنده مکلف به تادیه خواهند بود.
5-5-اسقاط کافه خیارات منجمله غبن فاحش و افحش از طرفین به عمل آمد و مورد معامله پس از اجراي صیغه شرعی بیع در مقابل قبض قسمتی از ثمن و با تعیین اجل معین براي تادیه مابقی آن بشرح شق 4 به قبض و تصرف خرید ار داده شد . سپس خریدار مورد معامله را در وضع موجود جهت تکمیل - امانتا- به قبض و تصرف فروشنده داد.
6-5-فروشنده مکلف است براي آپارتمان موصوف برق مستقل، آب لوله کشی، انشعاب گاز(در صورتیکه تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده شود )، تاسیسات کامل شوفاژ (دیگ و مشعل و موتورخانه و غیره) تهیه نمایند و هزینه جمیع این موارد در قیمت محاسبه شده است.
7-5-طرفین مکلفند در ساعت .................. صبح روز .................. جهت ثبت رسمی این سند در دفترخانه شماره .................. تهران واقع در .................. حاضر شوند.
8-5-فروشنده مکلف است تا تاریخ فوق مقدمات لازم براي ثبت این معامله را اعم از تفکیک آپارتمان و تهیه مفاصا حسابهاي مختلف و تهیه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمایند . در صورت استنکاف فروشندگان خریدار می تواند در این مورد نیز طبق شق 4-5 عمل نماید.
تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهیه مقدمات منوط به تعیین تکلیف و پرداخت جریمه مربوطه باشد، خریدار در این مورد نیز طبق شق 4-5می تواند عمل کند
9-5-خریدار مکلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبناي مساحت مندرج در صورت مجلس تفکیکی و به ماخذ متري .................. ریال نقدا پرداخت کند.
10-5-در صورتیکه در تاریخ .................. آپارتمان مورد معامله با توجه به شق 3-5 کامل و آماده تحویل نباشد فروشنده مکلف است بابت هر روز تاخیر در تحویل مبلغ .................. ریال به خریدار بپردازد . پرداخت این مبلغ رافع مسئولیت ایشان در تکمیل بنا و مسقط حق خریدار به شرح شق 4-5 و تبصره شق 9-5نخواهد بود
11-5-در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت کلیه مالیاتها و عوارض و هزینه هاي مختلف بر عهده فروشنده است و خریدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد کرد. در سند رسمی قیمت منطقه اي درج می شود.
12-5-در صورتیکه آپارتمان در موعد مقرر کامل و آماده تحویل باشد لکن مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خریدار داده می شود و خریدار مبلغ .................. ریال دیگر به فروشنده خواهد پرداخت . در این حالت طرفین تاریخ مشخص دیگري را براي حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و تسویه حساب نسبت به تتمه تعیین خواهند کرد.


6-این قرارداد در تاریخ .................. در .................. نسخه هر نسخه شامل ...... صفحه و با اعتبار واحد بین طرفین امضا و مبادله شد.
امضاي فروشنده/ امضاي خریدار

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

2 نظرها

  • شاداب منوچهری شنبه, 29 دی 1397 00:19 ارسال شده توسط شاداب منوچهری پیوند نظر

    شماره ملی خریدار و فروشنده در قراردادها الزامی است.

    باسلام، بله. بهتر است که درقرارداد قید شود

  • شاداب منوچهری شنبه, 29 دی 1397 00:19 ارسال شده توسط شاداب منوچهری پیوند نظر

    شماره ملی خریدار و فروشنده در قراردادها الزامی است.

    باسلام، بله نوشته بشود بهتر است

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید