بانک قراردادها
آبان 13 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد خدمات آموزشی حین کار

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد خدمات آموزشی
"حين كار"

ایـن قـرارداد فیمابین سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مجري طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختار صنايع به نمايند ...................... به نشاني : تهران ، ................................. كه در اين قرارداد "مجري طرح" ناميده ميشود از يكطرف و شركت........... به نمايندگي:...............به موجب روزنامه رسمي شماره...... مورخ ........... به نشاني .......................................................................................................................................كه در اين قرارداد "مشـاور" ناميده ميشود.
ضمناً شركت نوسازي صنايع ايران به نشاني: ................................................. تلفن : ................................ بعنوان نماينده مجري طرح (مشاورطرح) تعيين گرديد، از طرف ديگر طبق شرايط و مقررات عمومي قراردادها كه جزء لاينفك اين قرارداد بوده (پيوست ) و مواردي كه ذيلاً ذكر ميشودمنعقد ميگردد:‌

ماده (1): موضوع قراردادموضوع اين قرارداد برنامه ريزي و نيازسنجي آموزشهاي فني و تخصصي مورد نياز واحدهاي صنعتي و توسعه منابع انساني آن از طريق صنايع و آموزشهاي حين كار و ارائه راهكارهاي عملي در حين توليد به شاغلين واحدهاي صنعتي دراستان ......... در زمينه هاي فني و تخصصي مختلف به شرح ذيل :
"............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. " و ساير رشته هاي فني مورد نياز صنايع استان ...............

 

ماده (2): وظايف و تعهدات مشاور:

 

1-2- مشاور موظف است با استفاده از مربيان و مشاورين با صلاحيت و با تجربه عملي در زمينه هاي موضوع كه صلاحيت آنها به تاييد مجري طرح يا مشاور طرح رسيده باشد شرح خدمات موضوع قرارداد را به انجام برساند .
2-2- مشاور موظف است پيشينه اساتيد و مربيان آموزشي خود شامل مشخصات عمومي، تحصيلي، مهارتها ، سوابق كاري و توانايي هاي آنان را به مجري طرح يا مشاور طرح ارائه نمايد . (فرم شماره الف)
3-2- مشاورموظف است صاحبان صنايع استان را از موضوع و اهداف قرارداد طي يك برنامه زمانبندي كنترل شده مطلع نموده و بر اساس نياز واحد هاي صنعتي متقاضي(فرم شماره ب) نسبت به ارائه خدمات موضوع قرارداد به ترتيب نوبت در هر رشته اقدام نمايد و گزارشات مرحله اي را به مجري طرح يا نماينده مجري طرح ارائه نمايد .
4-2- مشاورموظف است در ابتداي كار با برگزاري جلسات آموزش عمومي در هر رشته مورد نياز واحدهاي صنعتي و براي كاركنان آنها آموزش كلي از آن رشته (مطابق فرم شماره 1) برگزار نمايد واز طريق بحث و گفتگو و نظرخواهي از شركت كنندگان در دوره نيازهاي آموزشي و كمبود هاي هريك از شركت كنندگان در دوره را مطابق فرم شماره 2 مشخص نموده و نيازهاي فوق را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح يانماينده مجري طرح ارائه نمايد.
5-2- مشاورموظف است مرحله دوم آموزش كاركنان واحدهاي مورد نظر را براساس نيازسنجي هاي انجام شده در مرحله اول و بصورت تخصصي و درجهت رفع كمبود هاي آموزشي كاركنان واحد برنامه ريزي و به مرحله اجرا در آورد و مطابق فرم شماره 2 گزارش عملكرد آموزشهاي انجام شده را به تائيد مديريت واحد صنعتي رسانده و جمع بندي ميزان ساعات آموزش در رشته هاي مختلف را به مجري طرح يا نماينده مجري طرح ارائه نمايد .
6-2- مشاورموظف است علاوه بردوره هاي ارائه گزارش سه ماهه بطور مرتب كليه اطلاعات ، آمار گزارش و نتايج تهيه شده را در هر زمان كه مجري طرح يا نماينده مجري طرح در خواست نمايد كتبا" در اختيار او قرار دهد .
7-2- مشاورموظف است پس از دريافت نظرات مجري طرح يا نماينده مجري طرح نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداكثر ظرف مدت دو هفته اقدام نمايد .
تبصره (1): مشاور موظف است حداكثر دو هفته پس از ابلاغ قرارداد نماينده تام الاختيار خود را به مجري طرح يا مشاور طرح معرفي نمايد.
تبصره (2): اقدامات مرتبط به ماده (2) و بندهاي آن بر اساس صلاحديد مجري طرح مي تواند توسط نماينده مجري طرح انجام پذيرد .

 

ماده (3):‌ وظايف و تعهدات مجري طرح

 

1-3- مجري طرح يا نماينده مجري طرح موظف است سوابق ، مشخصات ، توانايي مشاورين و مربيان طرف قرارداد را ظرف مدت يك هفته از زمان دريافت ، بررسي و نسبت به بررسي و اعلام نظر به مشاوراقدام نمايد .
2-3- مجري طرح موظف است در ازاء هر گزارش ماهيانه كه مشاور ارائه مي نمايد نسبت به بررسي و اعلام نظر و در صورت تاييد (مطابق فرم شماره 3)پرداخت حق الزحمه مشاوراقدام نمايد .
3-3- مجري طرح موظف است هنگام ابلاغ قرارداد نماينده خود(مشاور طرح) را به مشاور معرفي نمايد.

 

ماده (4)‌:‌ مبلغ قرارداد

 

جمع كل مبلغ قرارداد ( .................................... ريال )‌ ميباشد كه به ازاي.....ساعت آموزش مطابق با موضوع قراردادو ارائه گزارش (وظائف و تعهدات مشاور) مي باشد.
تبصره(3): 20 درصد مبلغ كل قرارداد بعنوان آخرين قسط پرداختي به مشاور، زماني به نامبرده پرداخت ميشود كه مشاراليه مفاصا حساب تامين اجتماعي را ارائه نمايد.

 

ماده (5)‌:‌ نحوه پرداخت

 

بر اساس ارائه گزارش مطابق با ماده 2 قرارداد و تاييد ساعات آموزش حين كار درواحد هاي صنعتي در هر دو ماه به ازاي هر ساعت آموزش مبلغ 200،000 ريال توسط مجري طرح محاسبه و به مشاور پرداخت خواهد گرديد.
تبصره (4): از هرپرداخت 10% (ده درصد) بعنوان حسن اجراي كار، 5% (پنج درصد) علي الحساب سپرده بيمه و 5% ماليات از مشاور كسر و مابقي آن پرداخت ميشود. بازپرداخت كسورات مذكور(بجزماليات) موكول به ارائة مفاصا حساب سازمان تامين اجتماعي از سوي مشاور خواهد بود.

 

ماده (6): مدت قرارداد

 

مدت قرارداد براي انجام موضوع قرارداد از تاريخ ابلاغ قرارداد تا تاريخ .................................. خواهد بود و امكان تمديد احتمالي آن از اختيارات مجري طرح مي باشد .

 

ماده (7) : فسخ قرارداد

 

اين قرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 7 ماده و چهارتبصره و فرم هاي شماره (1،2،3)‌و شرايط عمومي قراردادها تنظيم و از هر نظر تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران است و كليه نسخ آن اعتبار يكسان دارد .

مجري طرح : مشـاور:
طرح كمك به نوسازي و تجديد ساختارصنايع شركت:
به نمايندگي : ............................................. به نمايندگي:

 

 

 

 

" شرایط و مقررات عمومی قراردادها"

ماده 1 – حدود خدمات :

 

1 – 1- خدماتی که توسط مشاور به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع ، کامل و با رعایت دقیق برنامه زمانبندی آن باشد .
2 – 1- مجري طرح در هر موقع حق خواهد داشت تا حدود معقول و متناسبی ، خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد را اضافه یا کسر نماید ، مشاور پس از دریافت اعلام موارد تغییرات ، باید اثر ناشی از تغییرات مورد نظر را بصورت گزارشـی کتبی به مجري طرح تسليم نماید. مجري طرح پس از بررسـی گزارش نسبت به انجام تغییـرات تصمیم گیری نموده و در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه ناظر نیز به تناسب کار و هزینه و تصمیمات انجام شده کسر و یا اضافه خواهد شد . حداکثر کسر یا اضافه نمودن خدمات و کارهای مربوط به موضوع قرارداد 25% (بیست و پنج درصد) کل این خدمات و کارها خواهد بود.

 

ماده 2 – تعهدات مشاور :

 

2- 1- مشاور موظف است بطور مداوم ( ماهانه) مجري طرح را در جریان اقـدامات خود قرارداده و در مقاطع تعیین شده در قرارداد ، گزارش تفضیلی پیشرفته پروژه را ارائه دهد.
2-2- تصویب گزارشها و مدارک تهیه شده از سوی مشاور بوسیله مجري طرح رافع مسئولیت کارشناسی در مورد صحت پروژه و نقشه ها نبوده و در هرحال مشاور مسئول و جوابگوی نواقص و اشتباهاتی است که به علت نقص کارها بعدا" در پروژه مشاهده گردد.
2-3- مشاور موظف است در تهیه و تنظیم کلیه نقشه ها و مدارک مربوطه از سیستم متریک استفاده نموده و مشخصات استانداردها و معیارها و دستورالعملهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را بکار برد.

 

ماده 3 – مالیاتها ، حقوق گمرکی و عوارض متداول در کشور :


3- 1- پرداخت هرگونه مالیات ، حقوق گمرکی ، عوارض ، مالیات بر درآمد بیمه های اجتماعی و سایر حقوق و عوارض دولتی مربوطه به مشاور و نیازمندیهای قرارداد که در تاریخ امضاء این قرارداد برقرار است و یا قانـونا" مشمول آنها نسبت به مشاور در آینده برقرار شود بعهده مشاور می باشد .
3-2- مبالغی از این مالیاتها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق مجري طرح وصـول گردد از پرداختهای مشاورکسر و به حساب نامبرده به مراجع مربوطه حواله خواهد شد .

ماده 4- ضمانت حسن انجام تعهدات :


4- 1- برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات مشاور ، 10 درصد از هر پرداخت بعنوان تضمین حسن انجام کار کارشناسی کسر و نگهداری می شود که بعد از مدت یک ماه پس از تصویب گزارش نهائی توسط مجري طرح به مشاور مسترد خواهد گردید و در صورت عدم انجام تعهدات مشاور با خاتمه دادن به قرارداد بعلت قصور در انجام تکالیف یا عدم انجام قرارداد توسط مشاور ، وجه الضمان به نفع مجري طرح ضبط خواهد گردید .

ماده 5 – موارد فسخ قرارداد و خاتمه دادن به آن :


5 مجري طرح میتواند راسا" و بنا به تشخیص خود در موارد مشروحه زیر نسبت به فسخ یکجانبه قرارداد اقدام نموده و در چنین حالتی هیچگونه وجهی به " مشاور "تحت هرعنوانی پرداخت نخواهد شد :
الف ) قصور مشاور در انجام تعهدات محوله
ب ) در صورتیکه مشاور کار را بدون اطلاع و موافقت کتبی مجري طرح جزا" یا کلا" به اشخاص ثالث واگذار نماید .
ج ) در صورتیکه مشاور عوامل فنی و علمی لازم برای انجام وظائف محوله در موضوع قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و دقت لازم و عرفی که از یک مشاور انتظار میرود را در انجام وظائف و ارائه خدمات خود ، اعمال ننماید .
5-2- موارد خاتمه دادن به قرارداد :
الف ) مجري طرح حق خواهد داشت در هر موقع بنا به تشخیص خود به دلائلی غیر از آنچه که در بندهای " الف تا ج " بند 5- 1 همین ماده قید شده است این قرارداد را خاتمه دهد در این حالت این تصمیم باید حداقل یکماه قبل از تاریخ اتخاذ این تصمیم به مشاور ابلاغ شده و مشاور محق به دریافت وجوهی به شرح زیر خواهد بود :
1-حق الزحمه کارهای انجام شده توسط مشاور تا تاریخ اعلام ختم قرارداد پس از کسر مبلغی که از این بابت قبلا" پرداخت شده است .
2-کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات مشاور در مقابل افراد حقوقی و حقیقی ، مشروط بر آنکه این هزینه ها بمنظور اجرای این قرارداد بوده و قبل از تاریخ ابلاغ ختم قرارداد تعهد شده باشد .
مشاور مستحق دریافت هیچگونه وجه دیگری غیر از آنچه فوقا" به آن اشاره رفت را تحت هر عنوانی نخواهد داشت .
ب ) مشاور میتواند با موافقت مجري طرح و اعلام قبلی یک ماهه نسبت به خاتمه دادن به قرارداد اقدام نماید . در این صورت کلیه حق الزحمه های دریافت شده میبایستی به شماره حسابی که توسط مجري طرح اعلام خواهد شد واریز گردد.

ماده 6- ممنوعيت قانوني :


6-1- مشاور ، اعلام مي كند كه در موقع عقد قرارداد مشمول ممنوعيت اصل ( 141 ) قانون اساسي و قانون منع كاركنان دولت ، مصوب 22/10/1337 نيست .
الف)در صورتيكه خلاف آن براي مجري طرح ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام ، مديران يا بازرسان مشاور رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد ، قرارداد فسخ مي شود .
ب ) در شرايطي كه تغييراتي در دستگاههاي دولتي يا مجري طرح ايجاد گردد كه مشمول ممنوعيت ياد شده باشد ، مشاور موظف است مراتب را به مجري طرح اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشـود ، مجري طرح قرارداد را خاتمه مي دهد . هرگاه مشاور مراتب را به محض اطلاع به مجري طرح اعلام نكند ، مجري طرح قرارداد را فسخ مي نمايد
ج ) مشاور، مديران و شركاي او در مدت اين قرارداد ، نبايد در قراردادهاي پيمانكاري يا خريد مصالح ، لوازم و تجهيزات مورد نياز اجراي عمليات آن ، به طور مستقيم يا غير مستقيم ، مشاركت و يا منافعي داشته باشند .
د )كاركنان خارجي مشاور و يا همراهان ايشان ، حق دخالت در امور سياسي ايران را ندارند .
هـ ) مشاور ، موظف است تمام اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين قرارداد تحصيل يا توليد مي كند ، محرمانه تلقي نمايد و حد اكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد .

ماده 7 – حل اختلافات :


7- 1- کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر اجراء این قرارداد یا تفسیر مندرجات آن بین طرفین قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه حل و فصل نمود ، در هیات داوری سه نفره مرکب از یک نماینده (داور) مشاور و یک نماینده (داور) از طرف مجري طرح یک نماینده ( داور) مرضی الطرفین ، مطرح و رای هیات لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 8 – مالکیت اسناد :


8- 1- کلیه و یا بخشی از مطالعات ، گزارشها ، نقشه ها ، کتب ، نشریات و طرحهایی که توسط مشاور به موجب این قرارداد تهیه می شوند و همچنین کلیه اشیاء ، اجناس و مواد اولیه و نمونه ساخته شده در حال ساخت تجهیزات در کلیه مراحل متعلق به مجري طرح خواهد بود و مشاور حق واگذاری ، فروش ، نقل و انتقالات آن را مگر با اجازه کتبی مجري طرح ندارد و در پایان قرارداد مشاور موظف است کلیه موارد فوق را اعم از مصرفی یا سرمایه ای بصورت نو یا مستعمل تحویل مجري طرح یا مراجعی که مجري طرح کتبا" اعلام می نماید ، بنماید. کلیه حقوق ناشی از حق اختراع ، اکتشاف ، لیسانس ، دانش فنی ، حق تالیف و امثالهم که طی دوره تحقیق بوجود می آید و حق ساخت و یا تکثیر نمونه ساخته شده و کلیه استفاده های متصوره از این نتایج در حال و آینده بر طبق قوانین مربوطه( درهرصورت اعم از فروش و یا واگذاری ) تا میزان اعتبار هزینه شده برای این طرح متعلق به مجري طرح و نسبت به مازاد به میزان برابر متعلق به مجري طرح و مشاور خواهد بود . ثبت اختراع ، اکتشاف و ....... مشترکا" به نام مجري طرح و مشاور خواهد بود.

ماده 9 – استفاده مشاور از نتایج تحقیقات :


9- 1- استفاده مشاور از نتایج تحقیقات تابع ضوابطی خواهد بود که مجري طرح کتبا" معین خواهد نمود.

ماده 10 – نشانی طرفین :


10- 1- هرگاه یکی از طرفین نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد باید موضوع را کتبا" به طرف مقابل ابلاغ کند در غیر این صورت کلیه نامه ها ، اوراق و اظهارنامه ها به نشانی قبلی ارسال و تماما" ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

ماده11- فورس ماژور :


11- 1- مجري طرح در موارد فورس ماژور که انجام قرارداد حاضر را برای طرفین غیرممکن می سازد ، می تواند قرارداد را تمدید ، تعلیق و یا فسخ نمود و آن را به مشاور اعلام نماید . در این صورت ظرف مدت یکماه پس از اعلام مجري طرح، مشاور باید صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف مجري طرح به او پرداخت شود را به مجري طرح تسلیم نماید . مجري طرح پس از دریافت صورتحساب فوق آنرا رسیدگی نموده و کلیه مبالغی که به مشاور تعلق می گیرد به حساب او منظور خواهد نمود.

ماده 12- اولويت قرارداد :


در صورت هر گونه تعارض و تناقض بين مفاد اين " شرايط و مقررات عمومي قراردادها " و مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مفاد و شرايط " قرارداد اصلي " مناط اعتبار خواهد بود .

 

 

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید