بانک قراردادها
مهر 01 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد خرید کانکس

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

« قرارداد خريد 2 دستگاه كانكس تيپ A »

اين قرارداد فی‌مابين ................... به نمايندگي آقاي /خانم................. که در اين قرارداد خريدار ناميده می‌شود از يک طرف و شركت ............................ به نمايندگي آقاي ............................ به آدرس ............................ تلفن همراه ............................ كه در اين قرارداد فروشنده ناميده می‌شود از طرف ديگر با شرايط و قيود ذيل كه براي طرفين لازم‌الاجرا است، منعقد می‌گردد.

الف – شرايط فني و اختصاصي قرارداد:

ماده 1- موضوع قرارداد:

موضوع قرارداد عبارت است از خريد دو دستگاه كانكس تيپ A همراه با مشخصات فني و تجهيزات طبق ليست پيوست مي‌باشد.

ماده 2- مدت قرارداد:

از تاريخ امضاء و مبادله قرارداد به مدت چهار ماه مي‌باشد.
تبصره: چنانچه فروشنده نتواند كالا را در مهلت پيش‌بيني شده در قرارداد تامين نمايد، به ازاء هر دستگاه كانكس روزانه مبلغ -/000/150 ريال جريمه مي‌گردد (بديهي است مفاد اين ماده اختيارات بند ب مادده 33 را از خريدار سلب نمي‌نمايد.)

ماده 3 - مبلغ قرارداد: (به حروف و عدد)

به ازاي هر دستگاه كانكس تيپ A ................................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) و مبلغ كل قرارداد ............................ ريال (به حروف ........................................................ ريال) مي‌باشد.

ماده 4: روش و شرايط پرداخت به شرح ذيل مي‌باشد:

الف – 25 درصد مبلغ كل قرارداد پس از امضاء به عنوان پيش پرداخت قرارداد در مقابل تسليم يك ضمانت‌نامه بانكي معتبر مورد قبول خريدار به ميزان همان مبلغ پرداخت خواهد گرديد.
ب – 100 درصد ارزش كالاهاي تحويلي طبق جدول زمان‌بندي و ارائه مدارك مثبته درخواستي ذيحسابي طرح‌هاي عمراني پس از كسر كسورات قانوني و استهلاك پيش پرداخت، پرداخت خواهد گرديد.

 

ماده 5:

تحويل كالا توسط فروشنده مي‌بايست در موعد مقرر صورت پذيرد.

ماده 6:

فروشنده متعهد است تمهيدات لازم به منظور تاييد و مطابقت مشخصات كانكس ساخته شده با مشخصات مندرج در قرارداد را براي خريدار يا نمايندگانش جهت بازرسي و يا آزمايش كالا بدون بار مالي فراهم نمايد.
تبصره: بازرسي‌ها و آزمايشات مي‌تواند در تاسيسات فروشنده و يا پيمانكاران جزء، محل تحويل كالا و يا مقصد آن صورت گيرد و فروشنده موظف است تسهيلات مورد نياز را بدون بار مالي براي خريدار تامين نمايد.

ماده 7:

فروشنده متعهد است تمهيدات لازم جهت بازرسي از نحوه توليد و مونتاژ و اطلاعات لازم در خصوص حسن اجراي مناقصه را در اختيار بازرس واجد شرايط معرفي شده از جانب خريدار قرار دهد (هزينه بازرسي به عهده‌ي خريدار مي‌باشد.)
تبصره: حق خريدار در زمينه بازرسي‌، آزمايش و در صورت لزوم عودت كالا بعد از تحويل كالا تحت هيچ شرايطي به دليل اينكه كالا قبلاً توسط خريدار مورد بازرسي و يا آزمايش قرار گرفته خدشه‌دار نمي‌گردد.

ماده 8:

فروشنده متعهد است يك نمونه از كانكس تيپ A توليده شده را حداكثر ظرف مدت 15 روز به رويت نماينده معرفي شده از طرف خريدار برساند و كليه هزينه‌هاي آن بر عهده‌ي فروشنده مي‌باشد و پس از تاييد نماينده نسبت به توليد كانكس‌ها اقدام نمايد.
تبصره: خريدار مخير است در صورت نياز چينش تجهيزات داخل كانكس را براساس نياز خود تغيير داده و به طور محدود موقعيت قرار گيري اتاق‌هاي كانكس تيپ را نسبت به يكديگر برحسب نياز دهد.

 

ماده 9:

چنانچه كانكس ساخته شده و تجهيزات داخل آن با مشخصات قرارداد مطابقت ننمايد، خريدار حق خواهد داشت كالا را مرجوع نمايد و فروشنده بايد آن را تعويض نموده يا تعميرات لازم را بدون بار مالي براي خريدار در مشخصات كالا اعمال نمايد.

ماده 10:

فروشنده تضمين مي‌نمايد كالاهاي داخل كانكس موضوع قرارداد سالم، نو و غيرمستعمل و از جديدترين نوع بوده كه در ساخت آن از آخرين پيشرفت‌ها در طراحي و مواد استفاده شده است و همچنين فروشنده تضمين مي‌نمايد كالاي تحويلي به لحاظ طراحي، مواد و ساخت بدون عيب مي‌باشد و در زمان تحويل از تاريخ ساخت آن بيش از يك سال نگذاشته باشد.

ماده 11:

فروشنده متعهد است در صورتي كه معايبي در كانكس و يا تجهيزات داخلي آن مشاهده گردد را به صورت رايگان در زمان گارانتي تعمير و يا تعويض قطعه نمايد.

ماده 12:

كالاهايي كه تحت اين قرارداد تامين مي‌گردند بايد با استانداردهاي مندرج در بخش مشخصات فني و استاندارد ايران مطابقت داشته باشد و در زمينه ساخت كانكس مقررات ملي ساختمان در ايران رعايت گردد.

ماده 13:

كليه تجهيزات برقي و گازي بايد داراي مهر استاندارد و تاييديه و برچسب بهينه‌سازي مصرف انرژي باشند.

ماده 14:

فروشنده مي‌بايست در مورد گارانتي و خدمات پس از فروش موارد زير را تعهد نمايد:
‌أ ) تعهد گارانتي در مورد تجهيزات آن طبق كارخانجات سازنده
‌ب ) يك سال در مورد كابين و شاسي و تاسيسات مربوطه بعد از تحويل
‌ج ) تامين لوازم يدكي به مدت ده سال

 

ماده 15:

خريدار در هر زمان بعد از عقد قرارداد از طريق صدور يك دستور كتبي مي‌تواند تغييراتي را نسبت به هر يك از موارد زير در قرارداد اعمال نمايد:
‌أ ) نقشه‌ها، طراح‌ها يا مشخصات كالاهايي كه به طور اخص براي خريدار تهيه و يا توليد مي‌شود.
‌ب ) نحوه حمل كالا و يا بسته‌بندي آن
‌ج ) محل تحويل كالا
‌د ) خدماتي كه مي‌بايست توسط فروشنده ارائه شود.
تبصره: چنانچه اينگونه تغييرات باعث افزايش يا كاهش مبلغ قرارداد براساس ماده 28 و يا تغيير زمان پيش‌بيني شده جهت تحويل كالا گردد، تعديل لازم در قيمت با برنامه‌ي حمل بايد مورد توافق طرفين قرارد گرفته و در قرارداد منظور گردد.

ماده 16:

فروشنده موظف به آموزش مقدماتي تكنيسين معرفي شده از طرف خريدار به ازاي هر دستگاه كانكس تحويلي طبق جدول زمان‌بندي تحويل كانكس‌ها جهت نگهداري كانكس و تجهيزات داخل آن مي‌باشد.

ماده 17:

فروشنده موظف است دفترچه‌هاي راهنماي كاركرد، نگهداري و عيب‌يابي و دستورالعمل‌هاي استفاده از كانكس و تجهيزات نصب شده براي كانكس‌ها در هر دستگاه به زبان فارسي بايد ارائه گردند.

ماده 18:

حمل و نصب كليه كانكس‌ها و كليه تجهيزات در استان تهران از سوي فروشنده ارائه مي‌گردد. همچنين هزينه‌ي نقل و انتقال و حوادث ناشي از انجام كار بر عهده‌ي فروشنده مي‌باشد.

ماده 19:

در صورت وجود نقص فني در كانكس يا معيوب بودن تجهيزات متعلقه آن فروشنده موظف است ظرف مدت يك هفته پس از ابلاغ كتبي خريدار بدون بار مالي نسبت به تعويض قطعات معيوب كانكس يا تجهيزات اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم اقدام مشمول ماده 33 مي‌گردد.

ماده 20:

اسنادي كه فروشنده مي‌بايست در زمان تحويل كالا ارائه دهند شامل:
 يك برگه اصلي فاكتور يا صورتحساب فروشنده كه نشان دهده شرح، كميت، قيمت واحد و قيمت كل كالا باشد.
 يك برگه اصلي صورتجلسه تحويل
 يك برگه اصلي از ليست بسته‌بندي
 يك برگه اصلي از گواهي بازرسي صادره از سوي شركت بازرسي منتخب و گزارش بازرسي كارخانه توليد كننده (در صورت لزوم)
 كارت‌هاي گارانتي تجهيزات داخل كانكس

ماده 21:

فروشنده موظف است خدمات زير را براي خريدار تامين نمايد:
‌أ ) تسهيلات نظارت بر مونتاژ كالاي فروخته شده
‌ب ) در اختيار قرار دادن كتابچه نگهداري براي كانكس و اجزاء مختلف آن مانند آبگرمكن، كولرگازي، يخچال، گاز و غيره.
‌ج ) نظارت بر اجراء يا نگهداري يا تعميرات كالاهاي فروخته شده براي مدت زمان توافق شده (گارانتي) به شرطي كه فروشنده را از تعهدات تضمين آزاد نسازد.
‌د ) آموزش مقدماتي پرسنل خريدار در محل پروژه در خصوص نگهداري و يا انتقال كانكس
‌ه ) يك عدد جعبه ابزار نگهداري اوليه شامل وسايل ذيل:
 يك دست آچار يك سر تخت و رينگي، انبردست، پيچ‌گوشتي‌هاي دو سو و 4 سو، آچار فرانسه و انبر قفلي از هر كدام يك عدد.
 ساير ابزار ويژه كانكس و يا قطعات يدكي (در صورت نياز)

ماده 22:

فروشنده موظف است تمهيدات لازم را جهت نقل و انتقال كانكس از كارخانه در نظر بگيرد و در صورت هر گونه آسيب به كانكس و يا تجهيزات آن مي‌بايست در اسرع وقت نسبت به رفع عيب اقدام نمايد و بابت اين موارد هزينه‌اي از سوي خريدار پرداخت نمي‌گردد.

ماده 23:

با توجه به اينكه كانكس تيپ A نيازمند زيرسازي محيط نصب دارد، ساخت و نصب فوندانسيون زير كانكس‌ها طبق نقشه سازنده‌ي كانكس بر عهده‌ي خريدار مي‌باشد. (فروشنده موظف است نقشه‌ي فوندانسيون را براساس شرايط هر محل تهيه به خريدار ارائه نمايد.)

ماده 24:

مسووليت نظرات بر اجراي قرارداد و تاييد فني آن بر عهده‌ي کارشناسان خریدار يا نمايندگان انتخابي آن‌ها خواهد بود.

ماده 25:

خريدار مي‌تواند در صورت نياز 25% موضوع و مبلغ قرارداد را با اعلان به فروشنده، كاهش يا افزايش دهد. فروشنده در اين خصوص حق هيچ گونه اعتراضي ندارد.

ماده 26:

فروشنده موظف است قبل از انعقاد قرارداد معادل 10% مبلغ كل قرارداد را به عنوان سپرده حسن اجراي تعهدات به صورت ضمانت‌نامه بانكي معتبر به نام خریدار ارائه نمايد. ضمانت‌نامه مذكور پس از پايان مدت گارانتي ماده 15 و تاييد خريدار به فروشنده مسترد خواهد شد.

ماده 27:

كليه اطلاعيه‌ها و ابلاغ‌ها مي‌بايست با پست سفارشي و چنانچه بوسيله نمابر صورت گرفته باشد تاييديه آن از طريق ارسال نامه خواهد بود و تاريخ ابلاغ و اطلاعيه از زمان تحويل آن به طرف ديگر موثر خواهد بود.

ماده 28:

فروشنده اعلام مي‌نمايد كه مشمول ممنوعيت در قانون مصوب در قانون مصوب ديماه 1337 موضوع منع منداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي نمي‌باشد و تعهد مي‌نمايد كه تا پايان اجراي قرارداد و تسويه حساب نهايي با كارفرما به هيچوجه اشخاص مذكور در قانون فوق‌الذكر را سهيم و ذينفع نسازد

ماده 29:

شرايط مناقصه جزء لاينفك قرارداد مي‌باشد.

ماده 30- خاتمه قرارداد به دليل قصور فروشنده:

خريدار با ارسال ابلاغ كتبي مبني بر قصور فروشنده طبق موارد زير مي‌تواند تمام و يا قسمتي از قرارداد را فسخ نمايد.
‌أ ) چنانچه فروشنده نتواند قسمتي و يا تمامي كالاي مورد سفارش را در زمان تعيين شده در قرارداد و يا مدت تمديد شده توسط خريدار تحويل نمايد.
‌ب ) چنانچه فروشنده از اجراي هر يك از تعهدات قراردادي خود برنيايد.
‌ج ) چنانچه به تشخيص كميسيون مناقصه يا خريدار، فروشنده در اجراي مناقصه يا رقابت براي گرفتن مناقصه اعمال خلاف رفتار انجام دهد.

ماده 31:

پرداخت هر گونه ماليات و كليه عوارض و ساير كسورات و هزينه‌هاي متعلقه تا تحويل كالا به خريدار بر عهده‌ي فروشنده است.

ماده 32:

فروشنده تحت هيچ شرايطي حق واگذاري موضوع قرارداد را به صورت يا جزئي به اشخاص (حقيقي يا حقوقي) را نداشته و در غير اين صورت قرارداد منعقده في‌مابين فسخ و سپرده وي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

ماده 33:

در صورت مشاهده هر گونه قصور و يا تقصير، بي‌نظمي و يا مسامحه از طرف برنده مناقصه و يا كاركنان وي در انجام امور ناشي از اجراي مفاد قرارداد خريدار حق دارد نسبت به اخذ جريمه‌اي مناسب و خسارت وارده از محل سپرده و مطالبات فروشنده اقدام و در صورت تكرار حق فسخ قرارداد و ضبط سپرده را خواهد داشت. تشخيص خريدار در اين مورد قطعي و غيرقابل اعتراض است.

ماده 34:

فروشنده اقرار مي‌نمايد كه از موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و به عذر عدم اطلاع نمي‌تواند هيچ‌يك از مواد و شرايط را ناديده گرفته و نقض نمايد.

ماده 35:

حوادث قهری و غیرمترقبه، چنانچه به دلايلي خارج ااز حيطه اختيار طرفين به علت اتفاقاتي مانند جنگ، زلزله، سيل، طغيان‌هاي غيرعادي و همچنين آتش‌سوزي‌هاي دامنه‌دار كه ناشي از تقصير فروشنده نباشد كه در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي‌گويند انجام تمام يا قسمتي از تعهدات و وظايف موضوع شرايط مناقصه امكان‌پذير نباشد مادام كه موانع ذكر شده بر طرف نشده باشد عدم انجام تعهدات مزبور تخلف از آن محسوب نمي‌گردد.

ماده 36:

در صورتي كه اخطارهاي صادره به فروشنده در طي مدت قرارداد در زمينه‌هاي مختلف سه فقره باشد خريدار مجاز است قرارداد را به طور يكجانيه لغو و مراتب را جهت تعطيل عمليات موضوع قرارداد به فروشنده ابلاغ نمايد. ضمناً سپرده حسن انجام تعهدات شركت بدون رعايت تشريفات قانوني به نفع دولت ضبط خواهد شد و فروشنده حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.

ماده 37- حل اختلاف:

در صورتي كه اختلافی بين طرفين پيش آيد اعم از اينكه مربوط به اجراي عليات موضوع اين قرارداد و تفسير هر يك از مواد و شرايط عمومي آن باشد، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از توافق رفع نمائيد، از طريق مراجع به محاكم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهد شد.(طبق ماده 94)

ماده 38– نشاني خريدار:

نشاني:
تلفن:
نشاني پست الكترونيك:

ماده 39 – نشاني فروشنده:

نشاني:
تلفن:
همراه:
فكس:
نشاني پست الكترونيك:
نشاني‌هاي فوق بمنزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اينصورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد.

ماده 40- نسخ قرارداد:

اين قرارداد در 40 ماده و 6 تبصره و 4 نسخــه [جهت: فروشنده، خريدار، وزارت كار و امور اجتماعي و ساير موارد مورد نياز] تهيه و تنظيم شده كه تمامي نسخ حكم واحد دارند و پس از امضاي طرفين قرارداد لازم‌الاجرا خواهد بود./م11/2

مهر و امضاء فروشنده /مهر و امضاء رئيس حسابداري/ مهر و امضاء نماينده خريدار:

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید