بانک قراردادها
شهریور 26 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد مشارکت واحد سی تی اسکن دولتی با خصوصی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد مشاركت واحد سي تي اسكناين قرارداد به استناد بند ًً ب ً 88 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 به منظور واگذاري بخشي از خدمات دولتي به بخش خصوصي و طي مجوز شماره .............................. مورخ ................... هيئت رئيسه محترم دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بين آقا / خانم ........................ رئيس بيمارستان .................... به نشاني ........................................................................................................... از يك سو كه در اين قرارداد طرف اول خوانده مي شود و از طرف ديگر شخص حقيقي /( واجد صلاحيت با تائيد دستگاه ) به شماره ثبت به مديريت آقا / خانم ................................................ به آدرس ............................................................................... كه منبعد طرف دوم ناميده خواهد شد به شرح زير منعقد مي گردد.ماده 1 موضوع قرارداد


عبارت است از سرمايه گذاري لازم و اخذ مجوزهاي قانوني جهت خريد ، نصب ، بهره برداري از دستگاه سي تي اسكن و متعلقات مربوطه طبق مشخصات فني پيوست قرارداد ( پيوست شماره ......................... ) طرف دوم موظف است در پايان مدت قرارداد دستگاه ومتعلقات موضوع قرارداد و ساختمان را بصورت سالم و آماده بهره برداري تحويل طرف اول نمايد كه بصورت بلا عوض به تملك بيمارستان در خواهد آمد.ماده 2 مدت قراداد


اين قرارداد براي مدت ............................ شمسي از تاريخ ...................... الي .................. مي باشد و طرف دوم موظف است از زمان شروع عقد قرارداد حداكثر به مدت 6 ماه نسبت به بهره برداري دستگاه اقدام نمايد.

 

ماده 3 در صد مشاركت


در صد مشاركت مورد تصويب سهم طرف اول ...................... سهم طرف دوم ............... ازكل درآمد مي باشد در صورتي كه طرف دوم درپايان هرسال اعلام نمايد درصد مصوب منجر به ضررو زيان و عدم تامين امور مالي جهت اداره مركز گرديده گروه كارشناسي متشكل از كارشناسان فني معاونت درمان و توسعه مديريت ومنابع وامور مالي تراز مالي را بصورت كامل بررسي و نتيجه را به كميته واگذاري دانشگاه اعلام مي نمايند كه پس از تائيد جهت تجديد نظر به هيئت رئيسه دانشگاه ارجاع مي گردد.ماده 4- تعهدات طرف اول


1- همكاري در اخذ پروانه بهره برداري.
2- در اختيار قراردادن فضاي مناسب (عرصه/اعياني)با نقشه فني به مساحت مورد نياز بر اساس استانداردهاي مصوب. به هزينه طرف دوم
3- تامين آب ، برق ، گاز ، تلفن داخلي ، برقراري سيستم گرمايش و سرمايش براي بخش سي تي اسكن كه هزينه هاي مربوط به مصرف ماهانه بر حسب سرانه اختصاص يافته(طبق پيوست شماره2)ازطرف دوم اخذ ميگردد
4- همكاري درانعقاد قرارداد با سازمانهاي بيمه گر پايه و ساير موسسات جهت سرويس دهي به بيماران اعم از موسسات دولتي و خصوصي با نظر طرف دوم و بارعايت تعرفه دولتي و پيگيري ودريافت وجوه از بيمه ها و پرداخت درصد طرف دوم پس از كسرسهم بيمارستان
5- مساعدت اداري در اخد مجوز ساخت بنا از مراجع ذيربط ( با توجه به برخي محدوديتهاي قانوني در ساخت وساز توسط بخش دولتي ) با تائيد دفتر فني
6- حسابداري بيمارستان بايد سرفصل جداگانه اي جهت درآمد مربوطه باز نمايد و پس از وصول ، درآمد را به ترتيبي كه مقرر گرديده بين طرفين تقسيم كند.
7-انجام امور اداري ومالي مربوط به بيماران بستري و سرپائي و ترخيص وارائه خدمات پرستاري و هتلينگ و غيره براي بيماران بعهده طرف اول مي باشد.ماده 5 تعهدات طرف دوم


1- انجام كليه امور اداري مربوط به اخذ پروانه بهره برداري ومجوز ورود دستگاه به كشور بنام طرف اول
2-پس از اخذمجوز ورود دستگاه سي تي اسكن بنام طرف اول،طرف دوم متعهد مي گردد سريعاًً نسبت به سفارش و عقد قراردادهاي مربوطه با شركتها ويا نمايندگيهاي واجد شرايط اقدام و دستگاه را حداكثر ظرف مدت 6 ماه طبق كليه شرايط مندرج در قرارداد وارد و ترخيص نمايد.
3- طرف دوم متعهد مي گردد نسبت به نصب وراه اندازي دستگاه حداكثر تا 15 روز پس از تحويل اقدام نمايد ومدت فوق با ارائه دلائل توجبهي مكتوب وتاييد شده به طرف اول تا 45 روز قابل تمديد است.
تبصره - هزينه هاي ورود دستگاه و حمل و نقل و نصب وراه اندازي دستگاه به عهده طرف دوم مي باشد.
4- طرف دوم مي بايستي كليه حقوق و مزايا و كارانه كاركنان بكار گرفته شده در شيفتهاي مختلف را مطابق احكام رسمي دانشگاه پرداخت نمايد
5-طرف دوم موظف به رعايت قوانين كار و تامين اجتماعي براي كاركنان خود مي باشد.
6-كليه هزينه ها اعم از تعميرات جزئي وكلي دستگاه ومواد مصرفي ونقل وانتقالات قطعات يدكي در طول دوره مشاركت به عهده طرف دوم مي باشد.
7- رعايت تعرفه هاي مصوب دربخش دولتي و قوانين وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي براي طرف دوم الزامي است بديهي است دستورالعملهاي مصوب بعدي وزارت متبوع توسط طرف اول به طرف دوم جهت انجام ، ابلاغ خواهد گرديد.
8- كليه كسورات مربوط به بيمه ها به عهده طرف دوم ميباشد.
9-طرف دوم متعهد است كه از مسئولين فني داراي مجوزهاي قانوني اشتغال كه صلاحيت علمي و اخلاقي آنها به تائيد دانشگاه علوم پزشكي رسيده است جهت اقدامات درماني و تشخيصي استفاده نمايد.
10- طرف دوم متعهد است كه از پرسنل وپزشكان اموزش ديده در اپراتوري دستگاه با رعايت استانداردهاي مصوب استفاده نمايد.
11- تامين نيروي انساني مورد نياز اعم از مسئولين فني ، پزشك ، تكنسين ، به عهده طرف دوم است
12-كليه مسئوليتهاي مدني و مالي كاركنان اين بخش اعم از حقوق و مزايا – بيمه ، خسارات اخراج و...... طبق قانون كار و تامين اجتماعي به عهده طرف دوم مي باشد.
همچنين هر گونه پاسخگوئي به مراجع قضائي و انتظامي و نظام پزشكي موضوع قرارداد به عهده طرف دوم بوده و طرف اول هيچ مسئوليتي بر عهده ندارد.
13- طرف دوم وكليه كار كنان وي ملزم به رعايت قوانين اداري وشئونات اخلاقي مي باشند.
14- طرف دوم متعهد است كليه مسئوليتهاي مدني و كيفري و تمامي خسارات وارده از اين قسم كه توسط كاركنان مستقيم و غير مستقيم وي به افرادو اشخاص ثالث حقيقي و حقوقي واردشود را جوابگو باشد وطرف اول از هيچ بابت تعهدي در پرداخت خسارات از هيچ نوعي ندارد.
15- طرف دوم تعهد مي نمايد كه در طول دوره مشاركت دستگاه را از نظر نرم افزاري بروز نگه داشته و تعميرات و كاليبراسيون لازم را طبق استانداردهاي دستگاه انجام داده و در ارائه خدمات به بيماران از تكنيك هاي پزشكي روز استفاده نمايد.
16- طرف دوم به هيچ وجه حق تعطيل نمودن مورد مشاركت را ندارد ودر صورت تخطي طرف اول مي تواند وكالتا واحديادشده را اداره نموده و هزينه هاي مربوطه را مستنداً از درآمد طرف دوم كسر نمايد و طرف دوم حق هيچگونه اعتراضي را ندارد.
17-طرف دوم متعهد است ضمن عقد قرارداد با شركتهائي كه داراي سرويس خدمات پس از فروش تا 10 سال پس از نصب وراه اندازي مي باشد ضمانتنامه ده ساله شركت مذكور را در اين رابطه پس از سفارش به طرف اول ارائه نمايد.
تبصره - كليه هزينه هاي تعويض قطعات بجز تيوپ در صورت نياز به عهده طرف دوم و هزينه هاي مربوط به تعويض تيوپ از محل درآمد حاصله از مشاركت برداشت خواهد شد..
18- در صورت بروز اشكال در دستگاه و نياز به ارتباط با كمپاني سازنده اين امر به عهده شركت واردكننده بوده كه موظف است در اسرع وقت نسبت به رفع ايراد اقدام نمايد و مسئوليت حسن انجام اين امر به عهده طرف دوم مي باشد.
19- طرف دوم اقرارمينمايدكه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب 1337 نمي باشد.
20- تامين هزينه تلفن داخلي به عهده طرف اول و هزينه تلفن مستقيم به عهده طرف دوم است
21- حفظ و حراست از اموال و تجهيزات موضوع قرارداد بعهده طرف دوم ميباشد.
22- طرف دوم هيچ وجهي بابت سرقفلي و حق كسب و پيشه به طرف اول نپرداخته و پس از پايان دوره قرارداد و فسخ آن شرعاً و قانوناً متعهد به تخليه و تحويل محل و دستگاه و تجهيزات مربوطه ظرف مدت دو ماه خواهد بود. و تعهد مي نمايد پس از پايان دوره وجهي را به عنوان سرقفلي و حق كسب وپيشه مطالبه ننمايد.
23- چنانچه طرف دوم به تعهد در مورد ورود دستگاه عمل ننمايد با توجه به كارشناسيهاي انجام شده موظف به پرداخت خسارت به طرف اول خواهد بود.
24- ارائه خدمت به بيماران با اولويت بيماران بستري و اورژانس در بيمارستان طي 24 ساعت شبانه روز در مدت قرارداد با رعايت استانداردهاي مورد تائيد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همكاري در انجام امور نظارتي دانشگاه و ارگانهاي ذيربط طبق مقررات به عهده طرف دوم مي باشد.
25- طرف دوم موظف به دريافت واجراي بسته هاي خدمتي و ضوابط مربوط به پرسنل وامور فني از معاونت درمان ولحاظ نمودن در امور جاري مي باشد.
26- واگذاري موضوع قرارداد به غير مجاز نبوده و در صورت تخلف قرارداد بصورت يك طرفه فسخ و طرف دوم مسئول پرداخت خسارتهاي مربوطه خواهد بود.
27. طرف دوم متعهد به پذيرش و ارائه خدمات آموزشي مطابق با بسته هاي آموزشي معاونت ذيربط به كليه كاروزان و دستياران معرفي شده از سوي طرف اول مي باشد.

 

ماده 6 خرابي دستگاه


در صورت خرابي دستگاه طرف دوم متعهد است ظرف مدت 48 ساعت نسبت به تعمير دستگاه اقدام نمايد چنانچه وقفه بيش از يك هفته در رفع عيب و راه اندازي مجدد دستگاه صورت گيرد طرف دوم مسئول پرداخت خسارات وارده به طرف اول مي باشد ( در اين موارد راي كميته حل اختلاف دانشگاه براي طرفين لازم الاجراء است ).ماده 7 حل اختلاف


در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين اين قرارداد موضوع اختلاف از طريق مذاكره و بصورت مسالمت آميز حل و فصل مي گردد ودر غير اينصورت حل اختلاف بعهده كميسيون ماده 94 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه بوده و راي صادره براي هر دو طرف لازم الاجرا خواهد بود.ماده 8 شرايط فسخ


فسخ قرارداد منوط به عدم اجراي تعهدات هريك از طرفين خواهد بود ودر صورتيكه در طول مدت قرارداد طرف دوم به تعهدات خود عمل ننمايد پس از دو اخطاريه كتبي كه هريك به فاصله 10 روز به طرف دوم ابلاغ ميگردد ودر صورتي كه در جهت رفع مسائل پيش آمده اقدامي از سوي طرف دوم صورت نگيرد طرف اول مجاز به فسخ قرارداد ( زير نظر كميسيون ماده 94 آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه ) بوده ‌وكليه دستگاهها و تجهيزات به بيمارستان تعلق خواهد يافت .ماده 9


اين قرارداد در 9 ماده و2 تبصره در 4 نسخه تكميل شده و كليه نسخه ها در حكم قرارداد واحد مي باشد.

 

آقاي /خانم محل امضاء شخص حقيقي / حقوقي محل امضاء

رياست بيمارستان محل امضاء مديرعامل / نماينده محل امضاء

شاهد اول محل امضاء شاهد دوم محل امضاء

آقا/............................ محل امضاء ...... آقا ....................................../ محل امضاء

رئيس امور مالي مركز
آقا/خانم.......................... محل امضاء

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید