بانک قراردادها
مرداد 10 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

قرارداد پیمانکاری منشی گری

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد پیمانکاری برای منشی گری

براساس ................................ مورخ ... / ... / ... قرارداد ذيل فيمابين ............................................. به نمایندگی آقای ............................................. كه در این قرارداد مقاطعه دهنده نامیده مي شود و شركت .................................... بشماره ثبت ......................... مورخ .............................. و دارای گواهی تعیین صلاحیت از سوی اداره كار بشماره .................................... مورخ ..................................... بمدیریت آقای ............................... بشماره شناسنامه .............. متولد .............. فرزند ....................... به آدرس ...................................................................................... تلفن ............................................... همراه .................................. که دراین قرارداد پیمانکار ناميده مي شود بشرح ذيل منعقد و مفاد آن برای متعاقدین لازم الاتباع میباشد . ضمناَ محل انجام قرارداد در ..................................... می باشد.


ماده 1: موضوع قرارداد :


انجام كلیه امور منشی گری از قبیل تنظیم، نگهداری و مراقبت كامل و دقیق از پرونده كلیه بیماران و پیگیری جهت تكمیل مدارك پزشكی بیماران و نیز عمل به توصیه های كارشناس مدارك پزشكی ، بیمارستان بنحوی كه بیمارستان و بیماران با هیچگونه مشكل و تأخیری در بخشهای داخلی ، جراحی ، اطفال ، N.I.C.U – C.C.U زایشگاه ، زنان ، جراحی عمومی ، اتاق عمل ، دیالیز ، اورژانس بستری ، اورژانس سرپائی ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، پاتولوژی ،داروخانه ، تالاسمی ، هموفیلی مواجه نگردند.
تبصره : حجم موضوع قرارداد بدرخواست مقاطعه دهنده تا مقدار 25٪ قابل افزایش یا كاهش خواهد بود.


ماده 2 – مدت قرارداد :

پیمانكار متعهد می باشد از تاريخ ............................... لغايت ............................ بمدت ............... نسبت به اتمام كامل موضوع قرارداد اقدام نماید .
تبصره 1- پس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ آن پیمانكار موظف است از مقاطعه دهنده تسویه حساب اخذ نماید.
تبصره 2- پیمانكار تعهد می نماید در صورت درخواست مقاطعه دهنده پس از اتمام مدت قرارداد حداكثر 2 ( دو ماه ) تا شروع بكار پیمانكار جدید با حفظ تمامی شرایط این قرارداد بكار خود ادامه دهد.


ماده 3 – مبلغ قرارداد :

مبلغ كل معامله موضوع این قرارداد ماهیانه .................................................... ریال
معادل ( ................. تومان) و سالیانه ............................................. ریال معادل ( ........................... تومان) می باشد كه پس از صدور گواهی انجام كار از سوی مقاطعه دهنده براساس چك لیست نظارت بر عملكرد پیمانكار و پس از كسر كسورات قانونی به پیمانكار پرداخت مي گردد.
تبصره 1: کلیه پرداختیها به پیمانکار درصورت تأئید و گواهی کار از طرف مناقصه گذار براساس چک لیست نظارت بر عملکرد پیمانکار پس از کسر کسورات قانونی انجام می شود .
تبصره 2- حق بیمه سهم بیمه شده ، مالیات و هرگونه کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات که به این قرارداد تعلق
می گیرد بعهده پیمانکار می باشد.
تبصره 3- انجام هرگونه خدمات دهی موضوع این قرارداد توسط برنامه زمان بندی شده ای خواهد بود که توسط مناقصه گذار تنظیم می گردد.
تبصره 4- شیوه پرداخت بصورت پرداختهای ماهانه و پرداخت پایان قرارداد بااحتساب سود شركت انجام می پذیرد .


ماده 4 :

پیمانكار كیفیت موضوع قرارداد را تضمین می نماید ، بدیهی است چنانچه در طول مدت قرارداد عیب و نقصی حادث گردد. پیمانكار مسئولیت حقوقی و جزائی مربوطه را دارا بوده و ملزم به جبران خسارت می باشد.


ماده 5 :

پیمانكار موظف است باهزینه خود نسبت به برگزاری كلاسهای آموزشی (حرفه ای ) برای ارتقاء كارآیی پرسنل خویش اقدام نماید.
در هر صورت پیمانكار متعهد است كه از كارشناسان مربوطه درانجام موضوع قرارداد استفاده نماید .


ماده 6 :

پیمانكار مكلف می باشد طرح طبقه بندی مشاغل را نسبت به تمامی كارگران تحت پوشش خود اعم از آنکه تعداد کارگران کمتر یا بیشتر از 50 نفر (پنجاه نفر) باشد به مرحله اجرا در آورد . تهیه و تنظیم طرح و هزینه اجرای آن تماماً از سوی پیمانكار تامین گردیده و مناقصه گذار از این بابت وجهی به پیمانكار پرداخت نخواهد كرد .


تبصره : پیمانکار ملزم بصدور حکم برای کلیه پرسنل که در مورد آنها طرح طبقه بندی اجراء شده میباشد. بدیهی است دستمزد پرسنل وفق احکام صادره در لیست های تنظیمی توسط پيمانكار درج خواهد شد .


ماده 7 :

پیمانكار موظف است به جای كارگران كه از مرخصی استعلاجی استفاده می نمایند فقط در صورت صدور مجوز از سوی ستاد مرکزی دانشگاه جهت جبران مرخصی استعلاجی به تناسب نیرو جایگزین نماید .


ماده 8 :

پیمانكار ملزم می باشد دستورات كارشناس مدارك پزشكی معرفی شده را بپذیرد و همواره نظارت كامل بر حسن اجرای موضوع قرارداد داشته باشد.


ماده 9 :

چنانچه كارشناس مدارك پزشكی مقاطعه دهنده قصور و یا تخلف پیمانكار را اعلام نماید ، مقاطعه دهنده می تواند قرارداد را فسخ و اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 10:

بمنظور حسن انجام كار و اجرای كلیه تعهدات پیمانكار موظف می باشد بهنگام عقد قرارداد معادل 10٪ مبلغ كل قرارداد را به هنگام عقد قرارداد به صورت 25٪ نقد و مابقی بصورت ضمانتنامه بانکی نزد مقاطعه دهنده تسلیم نماید ، چنانچه پیمانكار هر یك از تعهدات مندرج در این قرارداد را انجام ندهد مقاطعه دهنده حق خواهد داشت ، نسبت به فسخ یكطرفه قرارداد ضبط سپرده و جبران خسارت خود اقدام نماید.
تبصره – در صورت فسخ یكطرفه قرارداد پیمانكار تشخیص و اقدام مقاطعه دهنده را لازم الاتباع دانسته و حق هر گونه اعتراض ، شكایت و ادعائی را از خود ساقط می نماید.


ماده 11:

پیمانكار حق واگذاری موضوع معامله را جزئاَ یا كلاَ بغیر ندارد.


ماده 12:

كلیه افرادیكه از سوی پیمانكار بكار گرفته می شوند باید متعهد برعایت احكام شرع انور اسلام بویژه حفظ حجاب اسلامی از سوی بانوان بوده و ضمن حفظ اسرار ، دارا بودن صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمانی با دلسوزی و مهربانی با ارباب رجوع برخورد نماید، بدیهی است كلیه افراد فوق پرسنل پیمانكار محسوب گردیده و هیچگونه رابطه ای با مقاطعه دهنده ندارند و پیمانكار موظف به رعایت كامل قانون كار و تأمین اجتماعی در حق آنان خواهد بود.


ماده 13:

پیمانكار متعهد می باشد هر ماهه لیست حقوقی كامل كارگران تحت پوشش را كه با رعایت دقیق قانون كار و حق بیمه تأمین اجتماعی پرداخت گردید به امور مالی مقاطعه دهنده تحویل دهد .


ماده 14:

پیمانكار اظهار می نماید مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد.


ماده 15-

در صورتی که اخطارهای صادره طی مدت قرارداد به (3 سه) نوبت برسد مناقصه گذار مختار است نسبت به ابلاغ اخطار اقدام نماید و یا قرارداد را بطور یکطرفه لغو و مراتب را کتباً به پیمانکار ابلاغ نماید. در این صورت سپرده حسن انجام کار پیمانکار مربوطه به نفع مناقصه گذار ضبط خواهد شد. بدیهی است حق این دانشگاه در مراجعه به مراجع قضایی و درخواست جبران کلیه خسارات ناشیه محفوظ خواهد بود. بهر حال در صورت فسخ قرارداد یا اتمام مدت قرارداد تسویه حساب پرسنل پیمانکار بر عهده وی می باشد.


تبصره 1- در صورت فسخ یک طرفه قرارداد پیمانکار تشخیص و اقدام مناقصه گذار را لازم الاتباع دانسته و حق هرگونه اعتراض، شکایت و ادعائی را از خود سلب و ساقط می نماید.


تبصره 2- پیمانکار متخلف از شرکت در هر گونه قرارداد با این دانشگاه در آینده نیز محروم خواهد شد.


ماده 16:

پیمانکار به هیچ وجه حق تاخیر در پرداخت حقوق کارگران خودحتی در صورت تأخیر در اخذ مطالبات خود از مناقصه گذار را نخواهد داشت.


تبصره – پیمانکار باید از آن مقدار توان مالی برخوردار باشد که قادر به پرداخت حداقل یکماه حقوق کارگران قبل از دریافت آن از مناقصه گذار باشد.


ماده 17 :

پیمانكار موظف است از نیروهای موجود هر واحد به عنوان جایگزین مرخصی ها استفاده نماید و هر گونه معرفی نیروهای جدید تحت هر عنوان از جمله ذخیره یا رزرو به هر شكل ممنوع می باشد بدیهی است پیمانکار مکلف است حق الزحمه نیروهای جایگزین را از محل سود پیشنهادی تأمین نماید و مناقصه گذار هیچگونه نقشی در پرداخت حق الزحمه این نیروهای جایگزین ندارد . 

ماده 18 :

پيمانكار تعهد مي نمايد چنانچه مقاطعه دهنده درخواست نمايد با حفظ تمامي شرايط اين قرارداد به مدت يكماه ديگر نسبت به انجام مفاد موضوع قرارداد اقدام نمايد.


ماده 19 :

درصورت کسب (100% - 90%) از امتیاز چک لیست ارزیابی از فعالیت مورد نظر پرداخت کامل در هر ماه صورت گرفته و بازای هر (5% - 1%) کاهش حد نصاب 90% امتیاز به میزان یک درصد از سود پیمانکار در هر ماه کسب میگردد .


ماده 20:

پیمانكار تائید می نماید كه از كمیت و كیفیت و مشخصات موضوع قرارداد اطلاع كامل داشته و خود را ملزم برعایت دقیق مفاد آن می داند.

این قرارداد در 20 ماده و 12 تبصره تهیه گردیده و برای طرفین معتبر و قطعی می باشد .

مقاطعه دهنده /پیمانكار
نام :
نام خانوادگی :
سمت :
مهر و امضاء
نام :
نام خانوادگی :
سمت :
مهر و امضاء

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث