بانک قراردادها
مرداد 07 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد خرید خدمات فنی و مهندسی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد خرید خدمات فنی و مهندسی

اين قرارداد در اجرای بند 4 تبصره ماده (55) آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه فیمابين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی بيرجند به نمايندگي ....................... معاون .......................................... دانشگاه به نشاني ، بیرجند، خيابان غفاري، سازمان مركزي دانشگاه كه از اين پس در این قرارداد «کارفرما» ناميده مي شود، از يك طرف و شركت .................................................... ثبت شده به شماره .................... با شناسه ملی ............................ به نمايندگي آقاي ............................... به شماره ملی .................. به سمت مديرعامل شرکت و آقا/خانم ........................................... به شماره ملی ......................................... به سمت رئیس هیات مدیره شرکت که به موجب آگهي مندرج در روزنامه رسمي شماره ............... مورخ ..................... دارنده امضاء مجاز و تعهد آور شرکت مزبور می باشند ، به نشاني .............................................................................................. تلفن ثابت ............................ و تلفن همراه ........................... و کد اقتصادی .....................................كه از اين پس در این قرارداد «پیمانکار» ناميده مي شود از طرف ديگر، تابع شرايط ذيل منعقد مي گردد:


ماده 1- موضوع قرارداد :


عبارتست از سرويس ، نگهداري، انجام تعميرات و تعويض قطعات معيوب ................................... موجود در واحدهاي دانشگاه در سراسر استان به صورت دوره اي (...................... در سال در فواصل زماني تقريباً مساوي) و بصورت موردي در صورت لزوم كه در حال حاضر نصب گردیده و مورد بهره برداري مي باشد.
تبصره : تامين قطعه یا قطعات مورد نیاز با پيمانكار بوده و کارفرما در اینخصوص تعهدی نخواهد داشت.


ماده 2- مدت قرارداد :


مدت اين قرارداد از تاريخ .................. لغايت ................. به مدت یکسال کامل شمسی خواهد بود.
تبصره : این قرارداد با توافق طرفین حداقل یک ماه قبل از انقضاء مدت قرارداد قابل تمدید می باشد.

ماده 3- مبلغ قرارداد :


مبلغ کل قرارداد با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ .................................... ریال می باشد و با احتساب اینکه مبلغ قرارداد بابت سرویس و نگهداری هر دستگاه مبلغ ............................... ریال بوده ، مبلغ قرارداد بر اساس تعداد دستگاههای موضوع قرارداد موجود در مركز استان و شهرستانها و به ازاء دوبار سرويس در هر سال بصورت دو قسط مساوی محاسبه و حداکثر ظرف مدت .............................. از ابتدای قرارداد و پس از کسر کسورات قانونی و تائیدیه حسن انجام کار قابل پرداخت خواهد بود.
بدیهی است پرداخت این مبلغ مربوط به تعمير، تامين و تعويض قطعات و انجام خدمات و سرويس هاي دوره اي و رفع ايراد و خرابي موردي مي باشد.
شايان ذكر است با توجه به هزينه هاي بالاي فقط در صورت سوختن آن وجه مربوطه پس از تاييد ناظر قرارداد توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد و در ساير موارد هزينه كليه قطعات با پيمانكار مي باشد.
تبصره: از مبلغ کل قرارداد مبلغ ................... ریال بابت تامین قطعات و لوازم و مبلغ .................. ریال بابت دستمزد می باشد.


ماده 4- نحوه پرداخت :


مبلغ قرارداد در دو قسط مساوي پس از ارائه صورتحساب و تاييديه هاي ماخوذه از واحدهاي مربوطه بابت سرويس انجام شده قابل پرداخت خواهد بود.


ماده 5- محل اجراي موضوع قرارداد :


پيمانكار تعهد مي نمايد كه تعمير هر يك از ................. موضوع قرارداد را در محل نصب آن انجام دهد. بديهي است در صورت ضرورت جابجايي دستگاههای موضوع قرارداد از محل نصب به مركز تعميراتي پيمانكار، با اجازه واحد استفاده كننده و با هزینه پيمانكار مي باشد.


ماده 6- كسورات و عوارض قانوني :


6-1- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده که به این قرارداد تعلق گیرد ، پرداخت آن بر عهده پیمانکار می باشد که کارفرما بیمه و مالیات را از حق الزحمه ماهانه طرف قرارداد کسر و به حساب ادارات مربوطه واریز و رسید آنرا به پیمانکار تحویل خواهد نمود.
6-2- پیمانکار اقرار می نماید که برای اجرای تعهداتی که به موجب این قرارداد بر عهده دارد از کارمندان رسمی و حقوق بگیر خود استفاده می نماید و در دفتر مرکزی شرکت بیمه تامین اجتماعی می باشند و لیکن چنانچه از افراد دیگری استفاده نماید موظف به پرداخت حق بيمه كارگران خود بوده و کارفرما در اینخصوص مسوولیتی نخواهد داشت.
6-3- پرداخت هرگونه مالیات و عوارض که بموجب قوانین و مقررات موجود و قوانین و مقرراتی که بعداًً وضع می شوند و به این قرارداد تعلق گیرد ، بعهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد در موقع پرداخت مطالبات این قبیل کسورات قانونی را برداشت نماید و در آن صورت، کارفرما موظف به ارائه تصویر قبوض و مدارک پرداختی به پیمانکار می باشد.


ماده 7 – اصلاح قرارداد:


7-1 - کارفرما می تواند در صورت نیاز به پشتیبانی سایر دستگاههای خود، خدماتی که در تخصص شرکت طرف قرارداد می باشد را به این قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را متناسباً با حجم کار احاله شده با توافق پیمانکار تا 25 درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش دهد و یا با کاهش حجم خدمات موضوع قرارداد با توافق پیمانکار، مبلغ قرارداد را تا 25 درصد مبلغ اولیه قرارداد کاهش دهد.
7-2- مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي نمي باشد.
7-3- هر گونه توافق كتبي در ارتباط با قرارداد در صورتيكه مخالف قرارداد نباشد، به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين متعهد به اجراي آن مي باشند.


ماده 8- تضمین انجام تعهدات:


پیمانکار قبل از مبادله قرارداد به عنوان تضمین انجام تعهدات ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدي معادل ده درصد مبلغ قرارداد ارائه خواهد نمود که در صورتی که پیمانکار به یک یا تمامی تعهدات خود بطور جزئی و یا کلی عمل ننماید و یا موجبات ضرر و زیان کارفرما را فراهم سازد، کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات اداری و یا قضایی و یا ابلاغ رسمی، مبلغ فوق را به نفع خود ضبط نماید. بدیهی است در صورت صحت عمل، پس از انجام کار و انقضاء مدت قرارداد، ضمانتنامه مزبور به وی مسترد خواهد شد، ضبط سپرده مذکور مانع مطالبه خسارات زائد بر آن نخواهد بود.
بديهي است مبالغ سپرده انجام تعهدات در زمان پرداخت آخرين قسط قرارداد يكجا به پيمانكار برگشت داده مي شود.


ماده 9- تعهدات و تکالیف پيمانكار :


1-9- پيمانكار متعهد است تعهدات خود را در مواعید مقرر در این قرارداد انجام دهد.
2-9- پيمانكار تعهد مي نمايد دستگاههاي موضوع قرارداد را در طول مدت قرارداد ساليانه ..... مرتبه بازديد و سرويس نمايد و به ازاي هر بار سرويس برگه هاي تاييديه را به امضاء واحدهاي ذيربط برساند.
3-9- پيمانكار تعهد مي نمايد به محض اعلام كتبي يا شفاهي واحدهای تابعه دانشگاه فوراً متخصصين خود را براي تعمير و يا راه اندازي دستگاه هاي موضوع قرارداد به صورت موردي و جدا از سرويس دوره اي اعزام نمايد.
4-9- پيمانكار متعهد است حداكثر تا 24 ساعت در مركز استان و 48 ساعت در شهرستانها نسبت به رفع نقص اقدام نمايد و در صورتي كه پيمانكار در اوقات اداري نتواند نسبت به تعمير اقدام نمايد، تعميرات خارج از ساعت اداري بدون هيچگونه هزينه اضافي انجام خواهد گرفت.
5-9- پيمانكار به هيچ عنوان نمي تواند به عذر عدم موجودي قطعه يدكي تعويض قطعه يا تعمير را به تاخير اندازد.
6-9- در صورت بروز هر گونه اختلاف در مورد مدت زمان مراجعه براي تعمير در تاريخ و ساعت ثبت شده در دفتر پيمانكار تاريخ و ساعت ثبت شده در برگ گواهي سرويس و تعميرات كه به امضاء واحد مربوطه يا نمايندگان وي رسيده ملاك مدت مراجعه و تعمير محسوب مي گردد.
7-9- در مقابل خرابيهای ناشي از آتش سوزي ، ضربه و تخريب عمدي، خرابیهای ناشی از سرويس و تعميرات توسط اشخاص غير مجاز، هيچگونه تعهد و مسئوليتي بموجب این قرارداد بعهده پيمانكار نبوده و در صورت نیاز به تعمیر بر اساس اصلاحیه قرارداد هزینه های اینگونه تعمیرات به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.
8-9- در صورت كشف عيب يا نقص در دستگاههای موضوع قرارداد، پيمانكار ضامن جبران خسارت و تعويض قطعات معيوب بوده و در صورتيكه نتواند به تعهد خود عمل نماید يا به هر دليلي از اين كار امتناع نمايد، واحد مربوطه مي تواند كليه وجوه پرداختي به پيمانكار را مطالبه و از اين بابت طلب خسارت نمايد.
9-9- هـــزینه ایـــاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای مورد نیاز آنها و تامین محل سکونتشان به عهده پیمانکار است .
10-9- پیمانکار تعهد می نماید پس از انعقاد قرارداد جهت بهره برداری صحیح از دستگاه و اشراف کامل به مسائل فنی، نام متخصصین مجاز سرویس دستگاه را ظرف مدت 48 ساعت کتباً به کارفرما اعلام نماید.
11-9- پیمانکار متعهد است حداقل دو هفته قبل از خاتمه قرارداد، ضمن شروع انجام تست های ایمنی، عملکرد و کالیبراسیون و کنترلهای لازم و اطمینان از ایمنی و صحت عملکرد، تنظیم یا کالیبره بودن دستگاه، گزارشات و مستندات مربوطه را در پایان مدت قرارداد به همراه دستگاه مزبور کاملاً سالم به کارفرما یا نماینده ایشان تحویل نماید.
12-9- پیمانکار موظف است یک نسخه از گزارش بازدیدهای دوره ای، تعمیرات سرویسها و تنظیمات انجام شده را به فاصله حداکثر 5 روز پس از اقدام برای کارفرما ارسال نماید.
13-9- پیمانکار تعهد می نماید یک نسخه از تمامی مکاتبات خود با کارفرما را حداکثر پس از 24 ساعت جهت ناظر ارسال نماید. بدیهی است که در صورت عدم ارسال، یا عدم ارائه گزارش و یا عدم اعلام تغییرات در مهلت مقرر پیمانکار مقصر محسوب شده و مسئول پرداخت خسارات وارده از این حیث طبق نظر کارفرما می باشد.
14-9- پیمانکار حق ندارد کارکنان شاغل کارفرما و ناظر را به هر طریقی در استخدام خود درآورد.
15-9- پیمانکار موظف است هر گونه تغییرات (نمایندگی، نیروهای فنی، محل شرکت و .... ) در شرکت خود را بلافاصله و حداکثر ظرف مدت یک هفته به صورت کتبی به اطلاع کارفرما برساند و کارفرما می تواند بعد از دریافت این اطلاعات در مورد ادامه همکاری با پیمانکار و یا تغییر شرایط تصمیم گیری نماید. بدیهی است که در صورت عدم ارسال، یا عدم ارائه گزارش و یا عدم اعلام تغییرات در مهلت مقرر پیمانکار مقصر محسوب و مسئول پرداخت خسارات وارده از این حیث می باشد.
16-9- پیمانکار در اجرای قانون تأمین اجتماعی، کارگران خود را بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت می نماید. پرداخت آخرین قسط به پیمانکار و 5% کسور موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی، موکول به ارائه مفاصا حساب توسط پیمانکار از سازمان تأمین اجتماعی می باشد.
17-9- تمامی کارمندانی که برای انجام امور قرارداد در خدمت پیمانکار می باشند، کارمند پیمانکار محسوب شده، تمامی مسئولیتهای ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری و یا هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارمندان مزبور به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما از هرگونه مسوولیت در این مورد بری الذمه است. همچنین در صورت بروز هر گونه حادثه یا سانحه ای که برای پرسنل پیمانکار در حین انجام وظیفه پیش آید، مسئولیت هزینه های درمانی و خسارات قانونی به عهده پیمانکار است.
18-9- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار مورد نیاز برای اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می باشد .
19-9- جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود.
20-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به اموال تحویلی به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت وضعیت های پیمانکار کسر نماید .
21-9- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .
22-9- تسویه حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد و ارائه تسویه حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .
23-9- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می گیرد .
24-9- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
25-9- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیـــر نخواهــد داشت .


ماده 10- تاييدات پيمانكار :


1-10- پیمانکار اقرار می نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد و اعلام می دارد که از مفاد قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه اطلاع کامل دارد و می داند در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات مندرج در آن، علاوه بر لغو قرارداد و ضبط تضمین انجام تعهدات، از عقد قرارداد با دستگاههای دولتی از مدت دو تا پنج سال محروم خواهد گردید و برابر مقررات به مراجع قضائی نیز معرفی خواهد شد
2-10- پيمانكار تاييد مي نمايد كه از شرايط انجام كار و مبلغ قرارداد اطلاع كامل داشته و در حين اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد و قيمت پيشنهادي خود را براي انجام كليه تعهداتي كه به موجب اين قرارداد بر عهده گرفته است كافي دانسته و در هيچ مورد بعداً حق درخواست تعديل نخواهد داشت.


ماده 11- تعهدات و اختیارات کارفرما:


1-11- کارفرما موظف است پس از ارائه صورتحساب و تاييديه هاي دريافتي از واحدهاي مربوطه حداكثر ظرف مدت .............. روز نسبت به پرداخت وجه صورتحساب پیمانکار اقدام نمايد.
2-11- کارفرما موظف است به محض اعلام پيمانكار، براي اجراي تعهدات این قرارداد از ناحیه پیمانکار تمهيدات لازم را فراهم نمايد.
3-11 - در صورت عدم مراجعه پيمانكار در مهلت مقرر (مندرج در بند 4-9) کارفرما مي تواند هزينه انجام تعميرات توسط متخصصين متفرقه را با 15% جريمه به حساب پيمانكار منظور نمايد.


ماده 12 - مرجع حل اختلافات احتمالی :


تشخیص عدم انجام هر یک از تعهدات موضوع این قرارداد (به صورت جزئی یا کلی) و تعیین میزان خسارت وارده بر عهده ناظر قرارداد بوده و اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر یا اجرای مواد این قرارداد بر عهده کمیته ماده 94 آئین نامه مالی معاملاتی دانشگاه بوده و رای آن کمیته برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره: هرگاه یکی از طرفین از انجام تعهدات خود در این قرارداد قصوری مرتکب شود، طرف مقابل می تواند طی اخطاریه ای مراتب را کتباً به طرف دیگر اعلام نماید و در صورت عدم دریافت پاسخ لازم و یا اقدام قابل قبول ظرف مدت 2 هفته از تاریخ ارسال اخطار، مختار است مراتب را به کمیته فوق الذکر از طریق ریاست محترم دانشگاه اعلام نماید.


ماده 13- حوادث قهري و غير مترقبه:


چنانچه به دلائلي خارج از حيطه اختيار و اراده طرفين بعلت وقوع اتفاقاتي از قبیل جنگ،زلزله،سيل و طغيانهاي غيرعادي وهمچنين آتش سوزي هاي دامنه دار كه ناشي از كار پیمانکار نباشد كه در عرف حقوقي به آن فورس ماژور مي گويند وانجام تمام يا قسمتي ازتعهدات و وظايف موضوع اين قرارداد امكان پذير نباشد ، مادام که موانع ذكر شده برطرف نشده باشد ، عدم انجام تعهدات مزبور تخلف ازآن محسوب نمي گردد،لیکن در این مدت پیمانکار مستحق دریافت حق الزحمه نخواهد بود و شروع و پایان مدت مزبور می بایست کتباً از ناحیه کارفرما یا پیمانکار به طرف مقابل اعلام گردد.


ماده 14- جرائم تاخیر در ایفای تعهدات :


چنانچه پیمانکار در اجرای موضوع قرارداد بیش از مدت مندرج در بند 4-9 ماده 9 این قرارداد تاخیر نماید، بازای هر روز تاخیر از تاریخ ابلاغ کتبی، معادل ................... مبلغ کل قرارداد را بعنوان جریمه تاخیر از حق الزحمه پیمانکار کسر خواهد نمود و در صورتیکه بعلت تاخیر زیاد، جمع مبلغ جریمه بیش از یک دوازدهم مبلغ کل قرارداد گردد، کارفرما می بایست یا قرارداد را لغو و تضمین موضوع ماده 8 این قرارداد را به نفع خود ضبط و یا برای تاخیرهای بیش از آن با اعلام کتبی قرارداد را تا حصول نتیجه تعلیق نماید، بدیهی است در مدت تعلیق حق الزحمه ای به طرف قرارداد پرداخت نخواهد گردید و هر گونه اعتراضی از پیمانکار مسموع نخواهد بود.


ماده 15- فسخ قرارداد :


در صورتيكه به تشخيص کارفرما پيمانكار در انجام تعهدات خود تعلل ورزيده و يا قصوري مرتكب شده و يا خودداري از انجام آن بنمايد، حق خواهد داشت این قرارداد را بصورت یکجانبه فسخ نموده و مراتب را كتباً به اطلاع پيمانكار برساند و پيمانكار موظف است خساراتي را كه به کارفرما وارد مي آيد به تشخيص وی راساً جبران و از عهده آنها برآيد. كليه هزينه هاي مترتبه و اقدامات ناشي از فسخ و خسارات قانوني به عهده پيمانكار خواهد بود.


ماده 16- ناظر قرارداد :


از طرف کارفرما آقای مهندس .............. به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و پرداخت هرگونه حق الزحمه پس از تایید وی صورت خواهد گرفت.


ماده 17 - سایر شروط و تعهدات طرفین قرارداد:


1-17- کلیه پرسنلی که پیمانکار در مقام اجراي این قرارداد به کار می گمارد، کارکنان پیمانکار محسوب می شوند و هیچگونه رابطه کاري و استخدامی با کارفرماي این قرارداد ندارند و هرگونه پاسخگویی در این مورد با پیمانکار خواهد بود.
2-17- کارفرما در هر زمان که صلاح بداند، می تواند قرارداد را بصورت یک طرفه با اعلام یک هفته قبل فسخ نماید و پیمانکار هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
3-17- کارفرما مي تواند در صورت انحلال يا ورشكسته شدن شركت، ضمن ضبط مطالبات پيمانکار، قرارداد را بصورت يكطرفه فسخ و به كار پيمانکار خاتمه دهد و پيمانکار حق هيچگونه اعتراضي ندارد و در صورت ورود خسارت ، کارفرما مي تواند خسارت وارده را برابر نظريه كارشناس ذيصلاح ازپيمانکار دريافت نمايد.
ماده 17- نشاني طرفين :
نشاني طرفين قرارداد همان است كه در مقدمه قرارداد ذكر گرديده است و هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را ظرف حداکثر 7 روز كتباً به طرف ديگر اعلام نمايد، در صورت عدم اطلاع كليه نامه ها و اوراق واظهار نامه ها به نشاني قبلي مندرج در قرارداد ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.


ماده 18 - نسخ قرارداد :


اين قرارداد در 18 ماده و 39 جزء و 3 تبصره و در 4 نسخه تنظيم گرديده است كه هر كدام از نسخ حكم واحد را داشته و در تاريخ ........................ توسط نمايندگان طرفين امضاء و برای طرفين قرارداد و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجراء مي باشد.

كارفرما پيمانكار
دانشگاه شرکت ............................ با امضاء رئیس موسسه و مدیر امور مالی به نمايندگي .............................
یا افراد مجاز از طرف ایشان

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث