بانک قراردادها
تیر 06 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد واگذاری مشارکتی داروخانه

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد واگذاری مشاركتی داروخانه


اين قرارداد براساس بند ب ماده 88 قانون تنظيم بخشي ازمقررات مالي دولت برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور واگذار ي بخشي ازخدمات دولتي به بخش خصوصي وطي مجوز بند .......................... كميته واگذاري مورخ ............................ وصورتجلسه ...................... مزايده مورخه ............................. به شماره ................................ دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بين آقاي /خانم ........................................................ رئيس/مديربيمارستان ....................................... به نشانی ..................................................................................... به تلفن ....................... به نمايندگي ازبيمارستان كه ازاين پس طرف اول خوانده مي شودازطرف ديگرشخص حقيقي/حقوقي ................................ به شماره نظام پزشكي/ثبت ............................... به آدرس ........................................................................................... به تلفن ........................... كه منبعد طرف دوم ناميده خواهد شد( واجد صلاحيت با تاييد دستگاه ) قرارداد داروخانه به شرح زيرمنعقدمي گردد.


ماده 1 : موضوع قرارداد:


واگذاري امور داروخانه شامل تامين كليه دارو وملزومات پزشكي و مصرفي ولوازم بهداشتي مورد نياز بيماران بستري سرپايي ،‌اتاق عمل ها ،‌درمانگاهها و...


ماده 2- مدت قرارداد :


اين قرارداد براي مدت يكسال تمام شمسي ازتاريخ ...................... الي .......................... ميباشد .


ماده 3- مورد مشاركت :


عبارت از واگذاري مكان داروخانه وانجام اموردارويي به متراژ مترمربع شامل:
1-

2-

3-


ماده 4- درصد مشاركت :


درصدمشاركت مورد تصويب سهم طرف اول ............................................ درصدوسهم طرف دوم .................................... درصدازدرآمد ناخالص(طبق نظر معاونت مربوطه)ورعايت بند ج ماده14آيين نامه اجرايي ماده 88قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ميباشد .

ماده 5- تعهدات طرف اول :


1- طرف اول مي بايست ازايجاد هرگونه مركزي درداخل يا خارج بيمارستان جهت ارائه هركدام از اقلام مذكور درماده يك قرارداد توسط هرشخص حقيقي يا حقوقي خود داري نمايد.
2- هزينه هاي مربوط به تعميرات اساسي وكلي طبق نظردفترفني ومهندسي دانشگاه برعهده طرف اول ميباشد.
3- طرف اول ميتواند بعد ازاتمام مدت قرارداد ازگرفتن داروهايي با تاريخ انقضاء زيرشش ماه خودداري كند.
4- تامين آب وبرق تلفن داخلي ،‌گرمايش وسرمايش داروخانه و انبار طبق صورتجلسه برعهده طرف اول است .
5- اختصاص سرفصل جداگانه توسط حسابداري بيمارستان جهت درآمد و هزينه هاي داروخانه
6- تحويل نسخ داروخانه اعم ازسرپايي وبستري به سازمانهاي بيمه گر ودريافت مبلغ آن و واريزبه حساب دانشگاه تا بعد ازدريافت آن را تقسيم نمايد .
7- طرف اول ماهانه قبل از پانزدهم ماه بعد ميزان درآمد كل (درآمدنقدي ودرآمد بيمه اي ماه قبل ) رامحاسبه و50درصد آن به صورت علي الحساب پس از وصول از خزانه به طرف دوم قرارداد پرداخت مي نمايد والباقي سهم بعدازوصول از سازمانهاي بيمه گربه طرف دوم پرداخت خواهد شد.
8- حقوق واضافه كار پرسنل رسمي وپيماني داروخانه بيمارستان همزمان با ساير پرسنل بيمارستان ومطابق ليست ارسالي از50% فوق كسر وپرداخت ميگردد.
9- سهم رياست دانشگاه ازسهم طرف اول كسرمي گردد .
10- طرف اول اختيار دارد درصورت عدم پرداخت مطالبات شركتهاي داروئي ازسوي طرف دوم قرارداد در پايان قرارداد يا پس از گذشت مدت 3 ماه در حين قرارداد نسبت به كسر مطالبات وي جهت تسويه حساب شركتهاي دارويي اقدام ومابقي راپرداخت نمايد.


ماده 6- تعهدات طرف دوم :


1- طرف دوم حق واگذاري مورد قرارداد به غيررا نداردودر صورت تخلف قرارداد خود بخود لغو وسپرده طرف دوم بنفع دانشگاه ضبط ميگردد
2- طرف دوم متعهد است دارو وملزومات پزشكي مصرفي ولوازم بهداشتي بصورت كي و جزئي مورد نياز بيمارستان اعم ازبستري –سرپائي-اتاق عمل ودرمانگاههاراتامين نمايدودرخصوص كمبود اقلام( به جزمواردي كه كمبودبه صورت فراگير باشد ) پاسخگو خواهد بود
3- برقراري سيستم اتوماسيون كه درصورت موجود نبودن بعهده طرف دوم است
4- پرداخت حقوق وكليه مزاياي قانوني كاركنان حق بيمه، ماليات بردرآمد پرسنل غيررسمي ومكان داروخانه درطول دوره قرارداد مطابق قوانين جاري به عهده طرف دوم بوده وطرف دوم متعهد به ارائه مفاصاحساب لازم ازادارات مربوطه در پايان قرارداد مي باشد ( درضمن حقوق مندرج دراين بند ازجمله وبدون قيد حصرحق السعي ، كارمزد ، دستمزد خسارات اخراج ،سنوات ، بن، عائله مندي ، مرخصي ، پاداش وغيره مي باشد).
5- به كارگيري اين نيروها توسط طرف دوم هيچكونه تعهد استخدامي براي دانشگاه بوجود نخواهد آورد.
6- قرارداد ارائه خدمات في مابين توسط طرف دوم بصورت 24 ساعته مي باشدوطرف دوم حق تعطيل كردن داروخانه رابدون كسب مجوز ازطرف اول را ندارد وچنانچه اين امر موجب اخلال در ارائه خدمات دارويي گردد طرف اول مي تواند قرارداد رابطور يكجانبه نسخ نمايد.
7- رعايت مقررات وتعرفه هاي دولتي اعلام شده وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي توسط طرف دوم الزامي است .
8- طرف دوم مجاز به پذيرش وارائه سرويس به نسخ خارج ازبيمارستان نمي باشد ونبايد ازمحل داروخانه به بيرون درب بازنمايد.
9- طرف دوم وكليه كاركنان تحت امر وي ملزم به رعايت مقررات اداري وشئونات اسلامي وضوابط حاكم برمركز مي باشد ودرصورت عدم رعايت موارد مذكور توسط هريك ازكاركنان واعلام آن ‍‍‍‍‍طرف دوم نسبت به جايگزيني وي دراسرع وقت اقدام نمايد.
10- طرف دوم مسئول جبران كليه خساراتي كه ازجانب او وكاركنان وي به طرف اول قرارداد وارد ميگردد مي باشد . بديهي است مسئوليت طرف دوم به نحومذكور رافع مسئوليتهاي حقوقي و كاركنان ياد شده درقبال اشخاص ثالث ومراجع قضايي نخواهد بود.
11- طرف دوم متعهد ميگردد كه كليه اقلام دارويي ،‌لوازم پزشكي بهداشتي ودرماني مصرفي را ازمراجع رسمي مجاز توزيعي راساً باهزينه خود تامين نموده وبا نرخ مصوب دولتي به بيمارستان وبيماران ارائه نمايد.
12- پرداخت هزينه تعميرات جزيي وياجبران خسارت وارده با نظر دفتر فني ومهندسي دانشگاه برعهده طرف دوم مي باشد.
13- طرف دوم هيچگونه حق وحقوقي درزمينه حق كسب وپيشه وسرقفلي وغيره ندارد.
14- طرف دوم مي بايست نسبت به معرفي مسئول فني واجدالشرايط با تاييد معاونت غذاودارواقدام نمايد.
15- طرف دوم متعهد ميگردد براي هريك ازبيماران بستري نسخ دارويي بصورت تكي پيچيده ونام بيمار روي نسخه درج گردد.
تبصره 1 :طرف دوم متعهدمي گردد داروهاي مرجوعي ازبخشهاي بستري به داروخانه را قبول نموده وقبل ازترخيص بيماران ازصورتحساب دارويي آنان كسرنمايد.
تبصره 2 .طرف دوم متعهدمي گردد كليه دارو وتجهيزاتي كه ازشركتهاي معرفي شده دولتي بصورت سهميه دريافت مي نمايدرا با تصويرفاكتوربه پيوست ليست مصرف موارد فوق رابطرف اول تحويل نمايد
16- طرف دوم متعهدمي گردد درهنگام پايان قرارداددرحدو.حدود همان مبلغ ومتناسب با داروهاي تحويل گرفته، رابه بيمارستان تحويل دهد.
17- كليه اموال منقول وغير منقول بشرح پيوست با مشخص بودن ( رديف – عنوان اموال – تعداد و... ) تحويل طرف دوم گرديده وطرف دوم حق جابجايي يا خارج كردن اموال رااز ازبيمارستان ندارد.
18- طرف دوم ميتواند درزمان تحويل داروخانه ازگرفتن داروهايي با تاريخ انقضاء كمتر ازشش ماه خودداري كند.
19- طرف دوم متعهد ميگردد جهت تضمين حسن انجام كاروهمچنين سايرموارد ضمانتنامه معتبربانكي به مبلغ 10% كل درآمد ساليانه تحويل نمايد.
20- طرف دوم متعهد ميگردد با بازرسين معرفي شده توسط دانشگاه جهت بررسي حسن انجام كار همكاري لازم راداشته باشد
21- طرف دوم مي بايست 50% ازپرسنل رسمي داروخانه مركز رابه انتخاب خودبكاربگماردكه حقوق ومزاياي اين افراد توسط مركز پرداخت وازسرجمع مطالبات طرف دوم درپايان هرماه كسر ميگردد .
22- طرف دوم اقرارمي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولتي مصوب سال 1337 نمي باشد .
23- كل موجودي داروخانه درابتداي مدت قرارداد با حضور طرف دوم صورت برداري وتعيين قيمت شده وطرف دوم مكلف است مبلغ ....................... ريال بابت 25% ازرش ريالي اقلام مذكور را نقداً به شماره حساب .......................... به نام .............................. نزدبانك ............................ شعبه .................. واريز و فيش پرداختي را به طرف اول تحويل نمايد ومبلغ ......................... ريال باقيمانده راطي 3 قسط مساوي ........................ ريالي ماهيانه بحساب فوق الذكر واريز وفيش مربوطه رابه طرف اول تحويل نمايد.
24- طرف دوم حق تغييركاربري درمحل اجاره را ندارد.
25- طرف دوم موظف به رعايت قوانين تامين اجتماعي ورعايت قوانين كاربراي كاركنان خود مي باشد.
26- كسور داروئي بيمه هاي بيماران سرپائي وبستري عينآ از سهم طرف دوم قراردادكسر ميگردد.
27- استرداد حسن انجام كارمنوط به ارائه تسويه حساب دارويي (مفاصاحساب )از شركت هاي پخش دارو وتجهيزات پزشكي رسمي طرف معامله بابيمارستان حداكثر تا3ماه پس از اتمام قرارداد ايفاد مي گردد.
28- طرف دوم متعهد به پذيرش و ارائه خدمات آموزشي مطابق با بسته هاي آموزشي معاونت ذيربط به كليه كاروزان و دستياران معرفي شده از سوي طرف اول مي باشد.
29- طرف دوم متعهد ميگردد كه موجودی انبار و داروخانه به هنگام تحویل به شرکت پیمانکار جدید نبايستي حداکثر بيش ا ز 3 برابر فروش ماهیانه داروخانه باشد.


ماده 7- موارد اختلاف وتعليق وفسخ قرارداد


1- درصورتيكه طرف دوم قراردادازمفاد اين قرارداد وضوابط وقوانينُ وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ومقررات جاري تخطي نمايد پس از2 اخطاركتبي توسط طرف اول ودرصورت ادامه تخلف ،‌موضوع فسخ قرارداد بطور يكجانبه دركميته واگذاري مطرح ودرصورت موافقت كميته مذكور وپس از اعلام فرصت 5/1 ماهه نسبت به تسويه حساب وفسخ قرارداد اقدام ميگردد.
2- درصورت بروز حوادث غيرمترقبه ازقبيل جنگ، آتش سوزي ،زلزله ، سيل، طوفان وغيره اين قراردادبا رعايت مقررات به حالت تعليق درآمد ه وپس از برطرف شدن موانع وبرقراري شرايط عادي ضمن تمديد مدت قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام خواهد شد.
3- درصورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين اين قرارداد،موضوع اختلاف از طريق مذاكره وبصورت مسالمت آميز حل وفصل مي گرددودرغير اينصورت حل اختلاف بعهده كميسيون ماده 94 آيين نامه مالي معاملاتي دانشگاه بوده و راي صلحاً صادر شده وبراي طرفين لازم الاجرا خواهد بود.ودرطول رسيدگي به اختلاف طرف دوم مكلف است بدون تعلل ومطابق با مفاد قرارداد به كار خود ادامه دهد.


ماده 8:نسخ قرارداد


اين قرارداد درهشت ماده ودو تبصره و...برگ پيوست درچهار نسخه تنظيم گرديد كه هريك ازنسخ پس از امضاء حكم واحد رادارند .
طرف اول: طرف دوم:
رئيس: شخص حقيقي/حقوقي
مهروامضاء: مهر وامضاء :
شاهد 1 شاهد 2 :
امضاء امضاء
تائيد كننده: معاونت غذا ودارو /امضاء

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

2 نظرها

 • نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید... جمعه, 08 مهر 1401 00:25 ارسال شده توسط نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید... پیوند نظر

  سلام
  به هنگام واگذاری داروخانه بیمارستان از یک شرکت به شرکت دیگر آیا شرکت قبلی مجاز است که موجودی برخی از تجهیزات را به صفر برساند؟


  با سلام جهت مشاوره با شماره های 02188321088 و 02188323279 تماس حاصل فرمایید.

 • سارا ستوده نیا چهارشنبه, 26 شهریور 1399 03:46 ارسال شده توسط سارا ستوده نیا پیوند نظر

  سلام وقت بخیر
  ایا امکان واگذاری امور یک مرکز آموزشی به شخص دیگر با توجه به اینکه در مجوز صادره ذکر شده «این مجوز غیر قابل انتقال است» وجود دارد ؟

  باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید