بانک قراردادها
خرداد 02 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد خاک برداری

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد خاکبرداری


این قرارداد فی مابین شرکت ........................................... به نمایندگی .................................................................. به نشانی ................................................................................................... تلفن .....................................که در این قرارداد کارفرما نامیده میشود ازیکطرف و آقای ....................................... فرزند ........................... به شماره شناسنامه ........................ و به نشانی .................................................................... تلفن ................. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .ماده یک – موضوع قرارداد

 

عبارتست از عملیات گود برداری و خاکبرداری و بارگیری و حمل خاک محل احداث ساختمان ........................ واقع در ........................... و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین آلات مورد نیاز اعم از بیل مکانیکی ، لودر ، کامیون .

 

ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد


2-1- قرارداد حاضر
2-2- نقشه و مشخصات فنی
2-3- کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا ء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ میگردد.
2-4- آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گود برداری و حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می باشد .

 

ماده سه –مبلغ قرارداد


مبلغ کل قرارداد حدوداً .................................. ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تایید کارفرما یا دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق الذکر باشد . نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه با قیمتهای جدید توافق شده فیمابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده شده حاصل از طول × عرض × ارتفاع زمین و بارگیری و حمل از قرار هر متر مکعب ............................ ریال میباشد .
تبصره یک- پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گود برداری اطلاع کامل دارد و هیچگونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی شود .
تبصره دو- بهای بخشی از عملیات گود برداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می بایست بصورت دستی انجام گردد از قرار هر متر مکعب خاک کنده شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ ............................. ریال می باشد .
تبصره سه – به این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد .

تبصره چهار – بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ...................................... ریال می باشد .

 

ماده چهار – نحوه پرداخت


پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کارو 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

 

ماده پنج- مدت قرارداد


مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ..................................... روز می باشد .
تبصره یک – در صورتیکه پیمانکار باعث تاخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش بینی شده در قرارداد رفتار خواهد شد .
تبصره دو- بنابرنظر کارفرما در صورتیکه هیچگونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تاخیرات پیش آمده مجاز و مدت قرارداد بنا بر نظر کارفرما قابل تمدید می باشد .

 

ماده شش- تعهدات پیمانکار


6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است .
6-2-پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تایید کارفرما نیز باشد معرفی نماید .
6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ........................ ریال بصورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد .
6-4- پیمانکار از اهمیت و حساسیت فوق العاده مهم تحویل بموقع کار کاملا مطلع می باشد و متعهد میگردد که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه ها و مشخصات داده شده بدون هیچگونه عذر و بهانه ای در موعد مقرر شروع و به اتمام برساند در غیر اینصورت بشرح ذیل رفتار خواهد شد :
6-4-1- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی مابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی میگردد .
6-4-2-چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .
6-5-تهیه کلیه ماشین آلات مورد نیاز از قبیل لودر ، بیل مکانیکی و کامیون جهت گود برداری و بارگیری و حمل خاک به خارج از کارگاه و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه های ماشین آلات و تهیه و تامین مواد غذایی و رفاهی پرسنل مشغول بکار بعهده پیمانکار می باشد. توضیح اینکه در صورت خرابی هر یک از ماشین آلات پیمانکار می بایستی سریعا نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین آلات سالم به جای آنها اقدام نماید به صورتی که هیچگونه وقفه ای در انجام کار پیش نیاید .
6-6- پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می باشد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را بعهده گرفته در مورد خسارت احتمالی وارده به پرسنل خود و سایر افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت کلیه اصول گود برداری طبق آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان می باشد .
6-7- اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران ( سپنت ) جهت عبور و مرور ماشین آلات به محل کارگاه و خارج از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گود برداری و خاکبرداری در گودهای مجاز تعیین شده از سوی سپنت و همچنین پرداخت هزینه های متعلقه اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار میباشد .
6- 8- پرداخت هرگونه جریمه های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و پرسنل تحت امر اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن بعهده پیمانکار می باشد.
6-9- چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گود برداری و خاکبرداری به موارد پیش بینی نشده ای از قبیل قنوات قدیمی کانال های فاضلاب و غیره برخورد نمود می بایست عملیات گود برداری و خاکبرداری را بلافاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصمیم به کارفرما منعکس نماید .
6-10- جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گود برداری پیمانکار می بایست عملیات گودبرداری و خاکبرداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین میگردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گود برداری با ماشین نسبت به گود برداری و خاکبرداری دستی و حمل خاکهای مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید .
6-11- پیمانکار میبایست عملیات گود برداری و خاکبرداری را مطابق با ابعاد و اندازه ها و تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی اجرا نماید بصورتیکه سطوح نهایی بعد از گود برداری کاملا مسطح و همتراز و آماده اجرای عملیات بتن ریزی مگر و فونداسیون بوده و نیاز به انجام هیچگونه کار اضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد .
6-12-در صورتی که پیمانکار عملیات گود برداری و خاکبرداری را بیش از تراز تعیین شده در نقشه و مشخصات ابلاغی برداست نمود مسئولیت کلیه عواقب آن اعم از مالی و فنی و غیره را عهده دار خواهد بود .
6-13 – پیمانکار مسولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی ( افغانی ) بدون مجوز را که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .
6-14- بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک ساعت کار حمل خاک و نخاله پسماندهای عمرانی از ساعت 21 لغایت 6 صبح روز بعد می باشد و پیمانکار ملزم به رعایت مصوبه مذکور می باشد .

 

ماده هفت – تعهدات کارفرما


کارفرما در این قرارداد به جزء پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت است هیچگونه تعهد دیگری در قبال پیمانکار ندارد و کلیه مسئولیتهای ناشیه تا تحویل کار تماما بعهده پیمانکار میباشد .

 

ماده هشت – موارد فسخ قرارداد


8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .
8-2- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده .
8-3- تاخیر در شروع بکار بیش از 4 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.
8-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید .

 

ماده نه – دوره تضمین قرارداد


مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد و در صورت بلانقص بودن کار انجام شده مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد .

 

ماده ده – سایر موارد قرارداد


10-1- اختلاف بین طرفین این قرارداد در صورت بروز از طریق حکمیت حل و فصل میگردد و آخرین حکم مرضی الطرفین که در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد مورد قبول طرفین قرارداد می باشد .
10-2- موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین قرارداد خواهد بود .

 

ماده یازده


این قرارداد در یازده ماده و شش تبصره و چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد .


کارفرما/ پیمانکار

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید