بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد فروش کالا

این مورد را ارزیابی کنید
(24 رای‌ها)

این قرارداد برای خرید و فروش اکثر کالاها قابل استفاده بوده و در آن بسیاری از شرایط و ضوابط مورد نیاز برای جلوگیری از اختلافات احتمالی آتی بین طرفین مورد پیش بینی قرار گرفته است.

ماده 1- طرفين قرارداد :

اين قرارداد در تاریخ ................... فیمابین شركت ..................... به شماره ثبت ................. مورخ ................... ثبت شده در اداره ثبت شركت های ................... به نشاني .................................................................... با نمايندگي آقایان ................................ به عنوان ........................................... كه سمت و حدود اختيارات وي طبق روزنامه رسمي شماره ..................... مورخ ...................... و اساس نامه شركت به تائيد خريدار رسيده و از اين پس در اين قرارداد (فروشنده ) ناميده مي شود از يك طرف و شركت ..................... به شماره ثبت ................. مورخ ................... ثبت شده در اداره ثبت شركت های ................... به نشاني .................................................................... با نمايندگي آقایان ................................ به عنوان ........................................... كه سمت و حدود اختيارات وي طبق روزنامه رسمي شماره ..................... مورخ ...................... و اساس نامه شركت به تائيد فروشنده رسيده كه از اين پس در اين قرارداد (خريدار) ناميده مي شوداز طرف ديگر ، منعقد و طرفين متعهد به اجراي مفاد آن می باشند .

ماده 2- موضوع قرارداد :

عبارت است از فروش کالا با مشخصات .................................................................... مطابق پیوست شماره یک این قرارداد.

تبصره 1: كليه اسناد و مدارك و ضمائم مندرج در ماده 23 این قرارداد جزء لاينفك قرارداد بوده و هرگونه تخلف نسبت به رعايت و اجراي هر يك از آنها به عنوان تخلف فروشنده در اجراي اصل قرارداد تلقي خواهد شد .

تبصره 2: تشخيص تخلف مندرج در تبصره يك به عهده خريدار بوده كه پس از تائيد آن توسط ناظر، خريدار مي تواند ضمن ضبط تضمين قرارداد، كليه خسارت وارده را از فروشنده مطالبه و در صورت صلاحديد، راساً قرارداد را فسخ نمايد .

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت اين قرارداد از تاريخ ................. تا تاریخ ............................ بوده و طرفین با توافق کتبی یکدیگر می توانند نسبت به تمدید مدت قرارداد اقدام نمایند.

ماده 4- تاریخ و محل تحويل موضوع قرارداد :

فروشنده مكلف است حداکثر تا تاريخ ................................................. ( به حروف ........................................................................) به هزينه ............................................ تمامي كالاها را مطابق جدول زمانبندي تحويل كالا (كه جزء لا ينفك اين قرارداد است) در نشانی ................................ به خریدار یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان تحويل داده و گواهي تحويل موقت دريافت نماید .

ماده 5- مبلغ قرارداد و پیش پرداخت :

1-5-كل مبلغ موضوع قرارداد با احتساب ماليات و هر گونه حقوق و عوارض و ساير هزينه ها ................................................... ريال ( به حروف ........................................... ) مي باشد . بهاي مورد معامله قطعی بوده و تحت هيچ عنوان اعم از نوسانات نرخ ارز یا افزایش هزینه های گمرگی یا تحریم یا هر عنوان دیگر قابل افزايش نمی باشد.

2-5- خریدار متعهد است در مقابل ضمانت نامه ای معادل 120 درصد مبلغ پيش پرداخت که از سوی فروشنده تحویل خریدار می گردد مبلغ ............................................ (معادل بيست و پنج درصد مبلغ کل قرارداد) را به عنوان پيش پرداخت به فروشنده پرداخت نماید.

3-5-تضمين پيش پرداخت پس از تحويل ................. درصد از كالاي موضوع قرارداد طبق جدول زمانبندی و تائيد كالا توسط ناظر خريدار به فروشنده مسترد خواهد شد . در صورتی که فروشنده در مدت زمان مشخص شده مبادرت به تحویل کالاهای موضوع قرارداد ننماید خریدار می تواند کل مبلغ تضمین را به نفع خود برداشت نماید.

ماده 6- نحوه پرداخت :

مبلغ قرارداد پس از تحويل هر قسمت از كالاي مورد معامله و ارائه رسيد مربوطه و در صورت تائيد ناظر خريدار مبني بر منطبق بودن كالاي تحويل شده با مشخصات قراردادي، طي يك فقره چك به فروشنده پرداخت خواهد شد .

تبصره 1- گواهي تحويل موقت پس از انجام كليه تعهدات موضوع قرارداد به فروشنده ارائه مي گردد .

تبصره 2- گواهي تحويل نهايي پس از طي دوره تضمين و رفع نواقص و عيوب احتمالي به فروشنده ارائه مي شود.

ماده 7- تضمين انجام تعهد :

فروشنده معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد را به صورت .................................. به عنوان تضمين انجام تعهد قبل از انعقاد قرارداد تسليم خريدار نموده است .

پنجاه درصد تضمين انجام تعهد پس از صدور گواهي تحويل موقت و پنجاه درصد باقيمانده متعاقب صدور گواهي تحويل نهايي با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده مسترد خواهد شد .

ماده 8- دوره تضمين :

فروشنده ، كارايي و كيفيت و سلامت كالاي موضوع قرارداد را براي مدت ................ از تاريخ گواهي تحويل موقت تضمين مي نمايد . چنانچه در طول مدت مذكور در اين ماده معايب و نواقصي در كالاي موضوع قرارداد مشاهده شود كه ناشي از عدم رعايت مشخصات تعيين شده و يا به كار بردن مصالح و مواد نامناسب و نامرغوب باشد و به طور كلي هرگونه عيب و نقصي كه به عملكرد خريدار مرتبط نباشد ، فروشنده موظف است معايب و نواقص را به هزينه خود رفع نمايد و در صورت عدم قابليت تعمير نسبت به تعويض كالا اقدام نمايد .

خريدار به محض مشاهده معايب مراتب را كتباً به فروشنده ابلاغ و فروشنده مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ ابلاغ اقدام لازم را به عمل آورد . در صورت خودداري فروشنده از انجام اين تعهد ،خريدار مي تواند راساً نسبت به رفع معايب نواقص اقدام نموده و كليه هزينه ها و خسارت را به تشخيص خود از تضمين فروشنده و يا ديگر دارايي او استيفاء نمايد و ارزيابي خريدار از هزينه ها و خسارات غير قابل اعتراض است .

ماده 9- بازرسي و نظارت :

1-9- خريدار آقا/ خانم ...................................................... را به عنوان ناظر بر اجراي قرارداد به فروشنده معرفي نموده و نظارت بر اجراي كليه تعهداتي كه فروشنده طبق مفاد اين قرارداد تقبل نموده است بر عهده وي می باشد . خريدار مي تواند در طول اجراي قرارداد شخص يا اشخاص ديگري را به عنوان ناظر جايگزين نمايد .

2-9- فروشنده موظف است مقدمات انجام بازرسي توسط ناظر و نمايندگان خريدار را در طول انجام قرارداد فراهم آورد . در صورتيكه به تشخيص ناظر در موقع بازرسي ، كالاي موضوع قرارداد معيوب يا ناقص بوده و يا طبق مشخصات مشروحه در قرارداد تهيه نشده باشد خريدار مي تواند از قبول آنها امتناع نموده ، اصلاح و يا تعويض آنها را از فروشنده درخواست نماید . هر گونه تاخير ناشي از اين بابت موجب افزايش مدت قرارداد نمي گردد . كليه هزينه ها و خسارات حاصله از اين تاخير به عهده فروشنده است.

ماده 10- تعهدات فروشنده :

1-10- فروشنده متعهد مي گردد كالاي موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارك قرارداد تهيه و به خريدار تحويل نمايد .

2-10- فروشنده موظف است فهرست قطعات يدكي ، كتب راهنمايي عمليات و راه اندازي ، نقشه ها و اطلاعات مربوط به كيفيت كالا را تهيه و به خريدار تحويل نمايد .

3-10- فروشنده متعهد است مطابق جدول پيوست قرارداد (جدول آموزش ) تدارك لازم جهت آموزش افراد معرفي شده از سوي خريدار را فراهم آورد .

4-10- فروشنده تعمير و نگه داري ، تامين قطعات يدكي و خدمات پس از كالاهاي موضوع قرارداد را به مدت ........................ ماه / سال تعهد مي نمايد . هزينه اين اقدامات قبل از پايان دوره تضمين مقرر در ماده هشت به عهده فروشنده است .

ماده 11- محرمانه بودن قرارداد :

فروشنده تعهد مي نمايد كه هيچ گونه اطلاعات و يا مدارك مربوط به اين قرارداد را در اختيار اشخاص ثالث قرار ندهد . در صورت وقوع هر گونه تخلف از جانب فروشنده ، خريدار علاوه بر پيگيري از طريق مراجع ذيصلاح قانوني حق فسخ قرارداد و مطالبه خسارت به ميزان مورد ادعاي خود را خواهد داشت .

ماده 12- هزينه هاي جانبي :

كليه هزينه هاي جانبي از قبيل هزينه هاي انجام بازرسي كالا و ........... تا پايان قرارداد به عهده فروشنده است ، در صورت عدم پرداخت از طرف فروشنده ، هزينه هاي انجام شده به تشخيص خريدار به حساب بدهكاري وي منظور خواهد شد .

ماده 13- عدم واگذاري موضوع قرارداد به غير :

فروشنده بدون دريافت اجازه كتبي خريدار حق واگذاري اجراي هيچ قسمت از موضوع قرارداد را جزاً يا كلاً به غير ندارد . اجازه خريدار نيز فروشنده را در قبال تعهدات و مسئوليت هاي قراردادي خويش نسبت به خريدار به هيچ وجه مبري نخواهد كرد . فروشنده در قبال هر گونه تقصير و تخلف پيمانكاران ، سازندگان و فروشندگان فرعي (طرف قرارداد با وي ) به همان ترتيبي كه خود به موجب قرارداد مسئوليت دارد مسئول بوده و اشخاص مذكور نيز در قبال خسارت وارده به خريدار متضامناً با فروشنده مسئوليت خواهند داشت . فروشنده مكلف است در توافق خود با اشخاص مذكور اين شرط را صراحتاً قيد نمايد .

ماده 14- جريمه تاخير :

هرگاه فروشنده در تحويل موضوع قرارداد تاخير نمايد ، جريمه تاخير به شرح زير از وي دريافت مي شود :

الف ) در صورت بروز تاخير غير مجاز در اجراي كارهاي موضوع قرارداد براي هر ده روز تاخير بايد معادل ............... درصد موضوع ارزش كالاي تحويل نشده خسارت تاخير بپردازد .

تاخير كمتر از پنج روز محاسبه نشده و تاخير بيش از 5 روز و كمتر از ده روز ، ده روز محاسبه مي شود .

ب ) هر گاه زمان تاخير مشمول جريمه از ................روز / ماه تجاوز نمايد ، خريدار حق دارد قرارداد را فسخ شده اعلام و علاوه بر ضبط تضمينات فروشنده كليه خسارات وارده را نيز از وي مطالبه نمايد .

تبصره : تشخيص غير مجاز بودن تاخير به عهده خريدار مي باشد و فروشنده حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد نخواهد داشت .

ماده 15- اطلاع فروشنده از كليه خصوصيات و مشخصات قرارداد :

فروشنده با امضاء قرارداد تائيد مي نمايد كه از مشخصات و خصوصيات موضوع قرارداد ،وضعيت بازار ، قيمت مواد اوليه و غيره اطلاع كامل داشته و در اجراي قرارداد نمي تواند به عذر عدم اطلاع معتذر گردد .

ماده 16- افزايش يا كاهش كالاي مورد قرارداد :

خريدار مي تواند تا قبل از زمان تحويل كالا بدون توافق فروشنده تا بيست و پنج درصد موضوع قرارداد را كاهش يا افزايش دهد به اين ترتيب به همان نسبت از مبلغ قرارداد كاسته يا به مبلغ قرارداد افزوده مي شود . افزايش يا كاهش بيشتر از بيست و پنج درصد منوط به توافق خريدار و فروشنده است

ماده 17- قوه قاهره :

در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غير ممكن گردد هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت دو روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .

چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نباشد هر يك از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد . در اين صورت فروشنده صرفاً مستحق دريافت هزينه كالاي تحويل شده خواهد بود و چنانچه اضافه بر آن مبلغي دريافت نموده باشد متعهد به استرداد آن و انجام تسويه حساب مي باشد .

در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي يابد و مدت قوه قاهره بر مدت قرارداد افزوده مي شود .

ماده 18- عدم وجود واسطه :

فروشنده تاكيد مي نمايد كه در اين قرارداد واسطه اي وجود نداشته و حق دلالي يا كميسيون و نظاير آن نپرداخته است . چنانچه خلاف اين مطلب به نحوي از انحاء ثابت شود خريدار حق دارد قرارداد را فسخ و تضمينات فروشنده را ضبط نمايد .

ماده 19- كسور قانوني :

پرداخت بيمه ، ماليات ، عوارض و ساير كسور قانوني متعلق به اين قرارداد به عهده .................... مي باشد .

ماده 20- فسخ قرارداد :

خريدار مي تواند در صورت تشخيص ناظر مبني بر نقض تمام با قسمتي از مفاد قرارداد يا هر گونه تخلف از شرايط صريح يا ضمني پس از اخطار كتبي به فروشنده قرارداد را فسخ نموده و مراتب را كتباً به اطلاع وي برساند . همين حق در صورت ناتواني فروشنده از انجام تعهدات خود ، ورشكستگي فروشنده ، مصادره اموال يا تصويب انحلال شركت فروشنده براي خريدار محفوظ است در صورت فسخ قرارداد ، خريدار بايستي مبالغي را كه مطابق اين قرارداد بايت كالاي تحويل شده به فروشنده تعلق مي گيرد (مشروط بر اينكه كالاي مذكور بدون عيب و نقص باشد ) به او پرداخت نمايد .

در صورت فسخ قرارداد ، خريدار استحقاق دارد علاوه بر ضبط تضمينات فروشنده جبران خسارت وارده را تيز از دارايي وي مطالبه نمايد .

ماده 21- بسته بندي کالا :

كليه اجزا و قطعات كالا بايد قبل از حمل طبق توافق طرفين و استاندارد هاي متداول توسط فروشنده علامت گذاري و بسته بندي شود . به نحوي كه باز كردن و نصب قطعات به ترتيب مقرر در نقشه هاي اجرايي امكانپذير باشد .

تبصره : هنگام باز كردن بسته هاي محتوي كالاهاي حمل شده چنانچه خريدار متوجه اختلافاتي از جمله كسر ، تهيه كالاي اشتباهي يا خسارت ناشي از ضعف و نامرغوب بودن بسته بندي گردد اين موارد را كتباً به فروشنده اطلاع خواهد داد . در اين صورت فروشنده مي بايست سريعاً نسبت به جايگزين نمودن اقلام مربوط بدون هيچگونه هزينه اي براي خريدار و به طور مجاني اقدام نمايد .

ماده 22- قانون منع مداخله در معاملات دولتي :

فروشنده تاكيد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله در معاملات دولتي مصوب 22/10/1337 نمي باشد و متعهد است كه تا پايان قرارداد به هيچ عنوان اشخاص مذكور در اين قانون را در اجراي قرارداد سهيم و ذينفع نكند . در صورتيكه احراز شود فروشنده مشمول قانون مزبور بوده و يا بر خلاف تعهد فوق الذكر رفتار كند خريدار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ ، تضمينات فروشنده را ضبط و كليه خسارات وارده را به تشخيص خود تعيين و از دارايي فروشنده استيفاء كند .

ماده 23- اسناد قرارداد :

اسناد و مدارك زير جزء لاينفك اين قرارداد مي باشد . هرگاه بين بعضي از اسناد تعارض وجود داشته باشد از نظر اولويت به ترتيب زير خواهد بود :

الف : متن قرارداد

ب: اسناد مناقصه

مشخصات فني موضوع قرارداد

ج: جدول زمان بندي تحويل كالا

د: مشخصات بسته بندي

ح: جدول آموزش

ماده 24- حل اختلاف و داوری :

طرفین توافق نمودند در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد ، موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند . داور منتخب متعهد است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داور موضوع اختلاف را با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عرف و با تعیین نوع تخلف و متخلف و نوع میزان خسارت و نحوه جبران آن و نیز تفسیر قرارداد و چگونگی اجرای آن مبادرت به صدور رأی نماید . این رأی قطعی و لازم الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودند .

تبصره : طرفین ضمن این قرارداد آقای/ خانم ............... با کد ملی .................... را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

ماده 25- اقامتگاه طرفين قرارداد :

كليه مكاتبات و هر گونه اخطار و يا اعلام كتبي از طرف هر يك از متعاقدين به طرف ديگر به آدرس زير ارسال مي شود . طرفين قرارداد موظفند در صورت تغيير اقامتگاه يا شماره تلفن يا شماره نمابر مراتب را بلافاصله به يكديگر اطلاع دهند ، در غير اين صورت هرگونه ارسال مكاتبات به نشاني فوق ابلاغ شده محسوب مي گردد .

فروشنده :

نشاني :

تلفن :                                                                                        نمابر :

خريدار :

نشاني :

تلفن :                                                                                        نمابر

ماده 26- تعداد نسخ قرارداد :

اين قرارداد در 26 ماده و .............. تبصره و ............... نسخه پيوست و در سه نسخه متحد المتن در تاريخ ........................ تنظيم گرديده و کلیه نسخ در حكم واحد بوده و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجرا می باشد .

اشتراک این مطلب از طریق:
3577 آخرین ویرایش در جمعه, 01 بهمن 1395

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

5 نظرها

 • محمدرضا قنادی زاده سه شنبه, 14 بهمن 1399 13:06 ارسال شده توسط محمدرضا قنادی زاده پیوند نظر

  با سلام و سپاس بابت نمونه قرارداد کاملتون, البته که نمونه بسیار مناسب خریدار بود و هیچ نفعی از فروشنده درونش نبود, نسخه دیگه که مناسب فروشنده باشه هم موجوده؟

 • یاسین بشیری شنبه, 05 مرداد 1398 13:36 ارسال شده توسط یاسین بشیری پیوند نظر

  سلام
  اگر امکانش هست یک قرارداد برای مغازه سوپر مارکتها و خریدار تنظیم کنید ممنون میشم (منظورم برای مشتریانی که سر حساب میبرن و ماهانه می خوان حساب کنن).
  با تشکر

 • سید محمود سیامکی دوشنبه, 15 آبان 1396 12:08 ارسال شده توسط سید محمود سیامکی پیوند نظر

  در قرارداد های خرید و فروش کالا های صنعتی می بایست از کدام بخشنامه و یا آیین نامه ودستوالعمل تبعیت کرد
  آیا خریدار حق حذف یکی از سفارشات خود از مجموع سفارشات بصورت کامل دارد حتی اگر مبلغ آن کمتر از 25 درصد کاهش لحاظ شده در قرارداد باشد

 • عليرضا عبادى چهارشنبه, 10 آبان 1396 00:12 ارسال شده توسط عليرضا عبادى پیوند نظر

  لطفاً نمونه قرارداد براى فروش لوازم يدك ماشين هم در سایت بارگذاری فرمائید. ممنون

 • مجتبي اسدي فرد چهارشنبه, 26 مهر 1396 07:13 ارسال شده توسط مجتبي اسدي فرد پیوند نظر

  باسلام
  لطفا قرارداد فروش بيسكويت به بازارياب كه بتونم در قبالش تضميني هم بگيرم در سایت اضافه فرمائید.

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید