بانک قراردادها
فروردين 26 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد حفاظت فیزیکی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

نمونه قرارداد امور حفاظت فيزيكی

الف)- موضوع قرارداد :

حفاظت فيزيكي و كنترل و نظارت بر ورود و خروج كاركنان حفاظت ازساختمان اداري ونگهباني انبارها واموال واثاثيه وماشين آلات ونگباني انبارشركت واقع در: ...........................................................................

شامل عمليات :

حفاظت از تأسيسات ،خودروها، اموال منقول و غير منقول بازديد خودروها و افراد و كنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ارباب رجوع و گشت زني در طبقات طي 24 ساعت شبانه روز.

- مدت قرارداد

مدت قرارداد12 ماه شمسي( يكسال) از تاريخ .................... لغایت .......................... و انجام كار حفاظت فيزيكي بصورت 24 ساعت تمام وقت مي باشد

تبصره 1: با توجه به اينكه پيمانكار به عنوان كارفرماي نيروهاي بكارگيري شده تلقي ميگردد، لذا پرداخت حقوق و دستمزد و حق السعي و ساير مزاياي نيروهاي تحت امر (موضوع ماده 34 قانون كار)‌ به عهده پيمانكار بوده و نامبرده در رعايت كليه قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي مسئوليت داشته و نيروهاي انساني پيمانكار هيچگونه ارتباط كارفرمائي منتسب به شركت .................... نخواهندداشت و مسئوليت اجراي كليه قوانين و دستورالعملهاي مرتبط با سازمان امورمالياتي ، وزارت تعاون،کار و تأمین اجتماعی ، ناجا و ... بعهده پيمانكار مي باشد .

د) – مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد با توجه به حجم كل عرصه عمليات ( .................... . مترمربع) و بر اساس حداقل نيروهاي مورد نياز براي هر مبداء كنترلي و ساير هزينه هاي مرتبط با عمليات بصورت ساليانه و مقطوع براي كل حجم عمليات خواهد بود.
تبصره 1: ارائه پيشنهاد نرخ ساليانه ضروريست ليكن پرداخت بر اساس عملكرد ( يك دوازدهم )‌ در هر ماه پس از ارائه صورت حساب بر اساس نمونه ارائه شده توسط معاونت ماليات بر ارزش افزوده ( ماده 19 قانون ماليات بر ارزش افزوده) خواهد بود.
تبصره 2: ارزيابي مالي نرخ‌هاي پيشنهادي بر اساس حداقل دستمزد و مزاياي قانون كار و حداقل نيازمندي ابزار و پرسنل بكارگيري شده خواهد بود لذا ارائه ليست آناليز قيمت پيشنهادي ضروري است ضمناً در ارائه ليست آناليز ،مي بايست كليه هزينه هاي حق السعي كاركنان براي طول مدت يكساله پيش بيني گردد و در اين خصوص هيچگونه افزايش نرخي تحت هيچ عنوان ، پس از عقد قرارداد پذيرفته نخواهد شد.

ذ)- تعهدات پيمانکار و تعهدات كارفرما

-پيمانکار موظف است ليست نيروهای بکارگرفته شده را که مورد تائيد مراجع ذيصلاح قرارگرفته است تهيه و تأييد و به نماينده كارفرما تحويل نمايد و در صورت نياز به استفاده از پرسنل جايگزين، مي‌بايست موضوع را حداقل 24 ساعت قبل ، کتباً به اطلاع نماينده كارفرما برساند.
تبصره 1: ارائه کارت سلامت و بهداشت ، گواهی عدم سوء پيشينه ، گواهی عدم اعتياد و فتوکپی مدارک شخصی از قبيل تصوير( شناسنامه ،کارت ملی ، مدرک تحصيلی) برای كليه افراد بکارگيری شده ضروری است.
تبصره2: پيمانکار صرفاً مجاز به استفاده از نيروهائی خواهد بود كه براساس قوانين كار جمهوري اسلامي ايران مجاز به فعاليت باشند و در صورت اثبات خلاف موضوع، مسئوليت كليه عواقب قانوني بعهده پيمانكار خواهدبود.
تبصره 3: نيروهاي موجود با نظر اداره حراست در الويت به كار گيري قرار دارند.
2-در صورتی که در انجام حفاظت فيزيکی و کنترل بدليل عدم حضور و يا ترک خدمت و قصور هر يك از نيروهای بكار گرفته شده خللی وارد گردد كارفرما بشرح ذيل اقدام خواهد نمود:
- در مرحله اول معادل ........... برابر قيمت روزانه پيشنهادی برای هر روز جريمه منظور و از مطالبات پيمانکار کسر خواهد نمود
- در مرحله دوم ................ جريمه از رقم کل مورد معامله کسر می شود.
- در مرحله سوم ............ جريمه از رقم مورد معامله کسر می شود.
- در مرحله چهارم موضوع در کميسيون معاملات شرکت خدمات حمايتي مطرح و كارفرما با حضور نماينده پيمانکار و ناظرين کارفرما موارد بررسی و در صورت تائيد،کل مبلغ ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار ضبط و قرارداد بصورت يكطرفه لغو می گردد.
تبصره: تامين حداقل نيروی انسانی مورد نياز بر اساس توافق و هماهنگی با اداره حراست در هر شرايط و هر ساعت از شبانه روز الزامی است و در صورت عدم اجرای تبصره فوق حق ضبط ضمانت نامه انجام تعهدات و فسخ قرارداد علاوه بر جرائم بند 2 برای شرکت ................................................ محفوظ خواهد بود.
3-پيمانکار موظف است کليه ملزومات حفاظتی و نگهبانی از قبيل کفش، لباس فرم، نيازهای احتمالی در خصوص دفاع شخصی نيروها مانند باطوم، گاز اشک آور، دستبند، سوت نگهبانی ، بی سيم ارتباطی بين نگهبانان ، پی جر يا تلفن همراه و وسايل غذا خوری شخصی را متناسب با حجم قرارداد تهيه و بطور کامل در اختيار نيروهای خود قرار دهد.
تبصره 1: نيروها می بايستی لباس فرم و متحدالشکل داشته باشند طرح و رنگ لباس توسط اداره حراست مشخص می شود (آراستگی لباس و نظم و انضباط در طول دوره قرارداد مورد تاکيد می باشد) ضمناً لباس فرم مشخص برای نيروها شامل کاپشن، کت و شلوار، پيراهن( ساليانه 2دست جهت هر يک از نيروها) می باشد.
تبصره 2: اخذ مجوزهای قانونی بکارگيری ابزار دفاع شخصی از مراجع ذيربط و آموزش مورد لزوم نيروها بعهده پيمانکار می باشد.
تبصره 3:کليه هزينه های نيروهای بکارگيری شده بعهده پيمانکار می باشد عدم تهيه لباس مناسب و لازم در فصول مختلف توسط پيمانکار جهت نيروها ، موجب فسخ قرارداد همراه با ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات خواهد شد.
4-پيمانکار موظف است در طول مدت پيمان، نسبت به حفاظت و نگهداری مطلوب از کل حجم فضای حفاظتی (با توجه به شرايط موجود که بر اساس صورتمجلس تحويل ميگردد) دقت نمايد و پس از پايان قرارداد ، کليه تاسيسات و ابنيه با شرايط صورتمجلس اوليه تحويل و تحول گردد و مسئوليت کامل حفاظت و نگهداری اموال، تاسيسات و ابنيه و کالاها در طول مدت اجرا بعهده پيمانکار می باشد.
5-در صورتی که صلاحيت کاری ، اخلاقی و ... هر يک از نيروهای بکارگيری شده در هر زمان از طول مدت اجرا قرارداد توسط نماينده كارفرما (اداره حراست) تائيد نگردد پيمانکار موظف است در اسرع وقت نسبت به جايگزينی نيرو اقدام نمايد.
6-نيروهای پيمانکار موظف هستند کليه مبادی ورود و خروج کالاها ، خودروها و افراد را در ساعات اداری و غير اداری کنترل نموده و ضمن گشت زنی در کليه محوطه های ابلاغی بر اساس حجم قرارداد در صورت لزوم بازرسی افراد انجام دهند و در دفتر ثبت وقايع گزارش نمايند و از خروج و جابجائی هرگونه شیء و کالايی بدون مجوز کتبی نماينده كارفرما (اداره حراست) جلوگيری نمايند . در صورت عدم رعايت موارد قيد شده کليه خسارات احتمالی ، از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.
7-مسئوليت کامل حفاظت و نگهداری اموال و تاسيسات ، ابنيه و کالاها بعهده پيمانکار بوده و در صورت وارد آمدن خسارت عمدی يا ناشی از سهل انگاری و سرقت، پيمانکار ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و در صورت عدم جبران خسارت کارفرما مجاز است از مطالبات و يا ضمانت نامه موجود کسر نمايد.
8-پيمانكارموظف است کليه مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار موضوع فصل چهارم قانون کار را در مورد نيروهای خود رعايت نموده و در صورت تخلف از اين تعهد به هر نحوی مستقيم و غير مستقيم خسارتی متوجه كارفرما گردد پيمانکار موظف به جبران آنها خواهد بود و كارفرما در اين مورد هيچ گونه تعهدی ندارد.

تبصره: پيمانکار موظف است بمنظور رعايت ماده 66 قانون تامين اجتماعی و يا شکايت احتمالی نيروها و يا افراد ثالث قبل از شروع بكار آنان را(بيمه حوادث يا مسئوليت) نمايد و مدارك فوق را به كارفرما ارائه نمايد.
9-پيمانکار موظف است توصيه های فنی و دستورالعملهای حفاظتی صادره از سوی نماينده كارفرما (اداره حراست) را بطور کامل اجرا نمايد.
10-پيمانکار موظف است در صورت اعلام نياز کارفرما در شرايط خاص بمنظور پيشگيری و آماده باش تامين نيروهای مورد نياز علاوه بر نيروهای بکارگيری شده را بعهده گيرد بديهی است حق السعی فوق در قالب ................. افزايش قرارداد از سوی کارفرما پرداخت خواهد شد.
تبصره: ميزان پرداختی در زمان آماده باش برای هر روز (معادل يک سی ام) مبلغ ماهيانه قرارداد پيمانکار با فرد معرفی شده برای هر نفر خواهد بود که پيمانکار موظف است مستقيماً کل دريافتی را به نـيـروهای آمـاده باش پرداخت نمايد.
11-پيمانکار موظف است يک نماينده تائيد شده به کارفرما معرفی نمايد تا درانجام بهتر امور با نماينده کارفرما همکار ی نمايد. مضاف بر اينكه كليه نظارتها و دستورالعملها و شرح وظائف و هماهنگي ها از طريق نماينده ابلاغ و اجرا مي گردد.
تبصره: پيمانکار موظف است علاوه بر معرفي نماينده، در هر روز يكي از نيروهاي مستقر را مسئول شيفت معرفي نمايد تا در غياب نماينده پيمانكار با نماينده كارفرما همكاري نمايد.
12- پيمانكار تحت هيچ عنوان حق واگذاري عمليات موضوع قرارداد را تا پايان زمان قرارداد كلاً و جزاً به غير ندارد ودر صورت وقوع تخلف ،كارفرما اختيار دارد رأساً و بطور يك طرفه قرارداد را فسخ و ضمن ضبط ضمانتنامه انجام تعهدات خسارات احتمالي را از محل مطالبات وي برداشت و مازاد آن را هم از پيمانكار مطالبه نمايد .
13- هر گونه حوادث در خصوص كاركنان پيمانكار ( از قبيل فوت و نقص عضو و غيره) كه در حين انجام كار حادث گردد به عهده پيمانكار بوده و نامبرده مي بايست در مراجع ذيصلاح حضور يافته و خسارات وارده را جبران و پرداخت نمايد
14- پرداخت كليه هزينه هاي مربوط اعم از حقوق و مزاياي پرسنل ، تهيه ملزومات نگهباني ، بيمه پرسنلي ، بيمه مسئوليت ، عوارض قانوني ، ماليات و ... بعهده پيمانكار خواهد بود .
15-كارفرما يك باب اتاق بهمراه ملزومات دفتري مورد نياز اوليه ( صندلي ، ميز، لوازم برودتي ، حرارتي و ...) را در اختيار پيمانكار قرارخواهد داد. كليه لوازم و وسايل فوق طي صورتجلسه اي تنظيم و نزد پيمانكار به امانت گذاشته خواهد شد و پيمانكار ملزم به حفاظت و نگهداري از آنها مي باشد.
16- با توجه به اينكه در صورت بروز آتش سوزي نيروهاي پيمانكار موظف هستند با رعايت اصول ايمني و حفاظتي و اشراف بر عمليات نسبت به اقدامات اوليه اطفاء حريق اقدام نمايند، لذا آموزش نيروها از سوي پيمانكار ضروري است و مدارك آموزشي بايد به كارفرما ارائه گردد.
17- نيروهاي به كار گرفته شده بايد داراي تحصيلات حداقل ديپلم با سن بين 20 الي 45 سال باشند. ( پيمانكار مجاز به استفاده از نيروهاي بازنشسته نمي باشد) .
تبصره: بكارگيري نيروهايي كه داراي بيماريهاي دائمي بوده و بيماريهاي آنان موجب اخلال در امر نگهباني گردد ممنوع بوده و در صورت مشاهده در بكارگيري موارد فوق و ايجاد اخلال و خسارت كارفرما حق دارد با اخذ خسارت وارده قرارداد را يك طرفه لغو و تضمين مربوطه را ضبط نمايد .
.19- شرح وظائف پيمانكار بر اساس حجم قرارداد ( نحوه كنترل ورود و خروج كالا و افراد و وسائط نقليه و چگونگي حفاظت و نحوه گشت زني و بازديدهاي ادواري وساير موارد قابل عمل) توسط نماينده كارفرما كتباً ابلاغ خواهد گرديد و پيمانكار موظف است برابر شرح وظايف ابلاغي اقدام نمايد و در صورت اعلام نماينده كارفرما مبني بر تخطي پيمانكار و عوامل مربوطه در مرحله اول اخطار كتبي و در مرحله دوم موجب اخذ جريمه بر اساس بند2 به تشخيص و اعلام نظر نماينده كارفرما مي گردد كه از صورت حساب پيمانكار كسر خواهد شد.
20- پرداخت مبلغ قرارداد بر اساس ( يك دوازدهم) هر ماه پس از ارائه صورتحساب بر اساس نمونه ارائه شده توسط سازمان ماليات بر ارزش افزوده (ماده 19) و ارائه ليست بيمه و اخذ تاييد توسط نماينده كارفرما و پس ازكسر كسورات قانوني قابل پرداخت خواهد بود.
21- پرداخت حقوق پرسنل پيمانكاري با نظارت امور مالي كارفرما انجام خواهد شد و بدين لحاظ امور مالي كارفرما ترتيبي اتخاذ مي نمايد تا ضمن حفظ حقوق پرسنل پيمانكار كليه حق و حقوق منظور شده در قانون كار و قوانين بيمه تامين اجتماعي به پرسنل مربوطه پرداخت گردد.
تبصره1‌: پيمانكار ملزم به صدور فيش حقوقي ماهيانه براي نيروهاي خود مي باشد.
تبصره2: پيمانكار موظف است تصوير قرارداد با كاركنان بكارگيري شده را به نماينده كارفرما ارائه نمايد.
تبصره3: رعايت موارد فوق رافع مسئوليت پيمانكار در قبال پرسنل نخواهد شد.
22- كارفرما حق دارد در هر مرحله از عمليات نسبت به افزايش و كاهش حجمي موضوع قرارداد تا حداكثر 25% اقدام نمايد.

ساير شرايط:


1- شركتهاي حفاظتي داراي رتبه برتر از سوي مراجع ذيصلاح(گريدحفاظتي برتر)در شرايط مساوي اولويت خواهند داشت.
2 – شركتهاي حفاظتي كه از سازمانها و دواير بزرگ دولتي حسن سابقه ارائه نمايند در شرايط مساوي اولويت خواهند داشت.
3- کار فرما اختیار دارد در مدت قرارداد اقدام به فسخ نماید در این صورت مراتب را 15 روز قبل از اعمال، حق فسخ کتباً به پیمانکار اعلام می نماید.
4- كسورات قانوني براي طرفين قرارداد لازم الاجراء ميباشد .

 

مهر و امضاء مجاز کارفرما مهر و امضاء مجاز پیمانکار

 

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث