بانک قراردادها
اسفند 20 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد استفاده از خدمات مهندسی و مشاوره

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد استفاده از خدمات مهندسی و مشاوره

اداره / شرکت / سازمان

این قرارداد براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی که مقرر می دارد : قراردادهاي خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است تنظیم و براي طرفین لازم الاجرا می باشد .


ماده 1- طرفین قرارداد


-1/1 مدیریت مجتمع هاي اداري ..................................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن .........................تلفن ......................... که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
-1/2 شرکت......................... آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه ............................... صادره از .................... متولد .............. ساکن .........................تلفن .......................... که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود .


ماده 2- موضوع قرارداد


استفاده از خدمات مهندسی و مشاوره طبق شرح در برگه ضمیمه شماره ......................................


ماده 3- مدت قرارداد


از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... سال می باشد که در سه مرحله .............................. از تاریخ امضاء که شامل مرحله توجیهی می باشد . مطابق ضمیمه شماره ................................. که جز لاینفک قرارداد می باشد .


ماده 4- مبلغ قرارداد


مبلغ کل قرارداد ......................... ریال می باشد .


ماده 5- نحوه پرداخت


-5/1 نحوه پرداخت حق الزحمه مهندس مشاور جهت خدمات مربوط به این قرارداد در پیوست شماره.......................... که جزلاینفک این قرارداد محسوب می شود ، ذکر شده است .
-5/2 وجوه قابل پرداخت به مهندس مشاور باید از طرف نماینده کارفرما تائید پس از تاریخ مقرر پرداخت گردد ، در صورت تأخیر در پرداخت مهندس مشاور محق ، دریافت براي مدت تأخیرخواهدبود .
-5/3 هرگاه به عللی خارج از قصور مهندس مشاور مدت انجام مراحل اول و دوم و سوم بیش از موحد مقرر به طول انجامد مدت تمدید مجاز متناسباً براي مراحل اول و دوم براساس حق الزحمه متوسط ماهیانه مرحله مربوط و براي مرحله سوم براساس هزینه نظارت کلی به اضافه هزی نه نظارت محلی که با توافق کارفرما تعیین می شود پرداخت خواهدشد .
-5/4 هرگاه مهندس مشاور بدون عذر موجه مدت هاي مقرر براي مراحل اول و دوم را رعایت ننماید ، وتمام یا قسمتی از کارهاي مهندس مشاور به تأخیر انجامد کارفرما حق الزحمه مربوط را تقلیل خواهدداد . تقلیل حق الزحمه مساوي یا نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده براي انجام کار خواهدبود .

 

ماده 6- تعهدات و خدمات مهندس پیمانکار


-6/1 پیمانکار متعهد می شود خدماتی که ارائه می دهد ، به موجب مقررات بوده و شرایطی که این قرارداد انجام می شود باید از هر جهت جامع و کامل بوده باشد که شرح وظایف و جزئیات آن مطابق پیوستی شماره ......................... که جز لاینفک این قرارداد می باشد ، خواهدبود .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود گزارشها و طرح ها و نقشه هاي مقدماتی موضوع مرحله یک را در.......................... نسخه و طرح ها و گزارش هاي نهایی موضوع این قرارداد را در .................................. نسخه تهیه و تحویل کارفرما دهد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود در مواردي که موضوع قرارداد ارتباط با طرح یا طرح هاي دیگري داشته باشد ، ضمن همکاري با مهندس مشاور طرح یا طرح هاي مذکور ، اطلاعات و مدارك ف نی مربوط ومعقول مورد نیاز را جهت مطالبه تهیه بعد تائید کارفرما تحویل مهندس مشاور دیگر بدهد تا هماهنگی کاملی در کلیه مراحل بین طرح هاي مختلف به لحاظ فنی و زمانی ایجاد شود .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود که برنامه کار هر مرحله را تهیه و به تصویب کارفرما می رسد و برنامه کارمراحل بعدي با توجه به مدت هاي مندرج در قرارداد جز گزارش مرحله قبلی تهیه و تسلیم می شود . دراین برنامه مدت زمان کارهایی که باید توسط کارفرما انجام شود یا توافق قبلی خواهدشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود در پایان هر دوره یک بار گزارش پیشرفت کار خود را براساس برنامه کاربه انضمام صورت جلسات فنی به کارفرما تسلیم نماید .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود مراحل مختلف پروژه و اسناد و مدارك مناقصه و تلبّّه گزارشات ومکاتبات خود را به زبان فارسی تهیه نماید .
-6/7 پیمانکار متعهد می شود گزارش ها و مدارکی را ک ه باید به تصویب کارفرما برسد ، قبلاً در.......................... نسخه در اختیار کارفرما قرار دهد و بلافاصله پس از تصویب بقیه را تا تعداد مندرج در بند .......................... از ماده ......................... تکثیر و تسلیم کارفرما نماید .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود بعد از تصویب گزارش و نقشه هاي تهیه شده از طرف پیمانکار به وسیله کارفرما در جهت رفع نواقص یا اشتباهاتی که ممکن است در آن باشد اقدام و در صدد رفع آن برآید . زیرا مسئول وجوابگوي نواقص یا اشتباهاتی که ممکن است بعداً در پروژه مشاهده گردد، پیمانکار بوده ، و کارفرما حتی بعد از تائید هم مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود گزارش و مدارك مذکور را ظرف مدت .......................... ماه یا
......................... درصد مدت کلی آن مرحله ......................... براساس نظرات کارفرما بدون در یافت حق الزحمه اضافی ، اصلاح و تهیه نماید ، تخلف از این مدت مشمول تقلیل حق الزحمه پیمانکار خواهدبود .
-6/10 پیمانکار متعهد می شود به منظور اجراي این قرارداد خدمات دائم یا موقتی کارکنانی را استخدام نماید ، و مسئول پرداخت اجر و حق کارگري آنان به عهده پیمانکار خواهدبود .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود از کارکنان صلاحیت دار به تعداد کافی و مناسب جهت اجراي مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه هاي خود بکار بگیرد .
-6/12 پیمانکار متعهد می شود مسئولیت اعمال کارکنان خود را پذیرفته و در صورت ورود خسارت از طرف کارکنان به کارفرما ، پیمانکار جوابگو باشد .
-6/13 پیمانکار متعهد می شود براي اجراي این قرارداد نماینده تام الاختیاري تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید . این نماینده در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .
-6/14 پیمانکار متعهد می شود در تهیه و تنظیم کلیه ن قشه ها و مدارك مربوط از سیستم متریک استفاده
نموده و مشخصات و استانداردها و معیارها و دستورالعمل هاي قانونی را بکار ببرد .
-6/15 پیمانکار متعهد می شود نسبت به انجام عملیات نقشه برداري و آزمایش هاي ضروري طبق پیوست شماره .......................... عمل خواهدنمود .
-6/16 پیمانکار متعهد می شود هرگونه مالیات و حق بیمه هاي تامین اجتماعی و حوادث و سایر حقوق درستی مربوط به پیمانکاري مهندسی مشاوره را پرداخت نماید .
-6/17 پیمانکار متعهد می شود براي حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات و تکالیف خود علاوه بر 5درصد از هر پرداخت به غیر از پیش پرداخت را به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما نگهداري شود یک فقره چک تضمینی به مبلغ ......................... ریال یا تاخیر یا تع لل در انجام کار موجب ضرر و زیان گردد طبق نظر کارشناس مرضی الطرفین بتواند وصول نماید ، در غیر این صورت پس اتمام کار و تسویه حساب پیمانکار و تائید حسن انجام کار توسط کارشناس رسمی دادگستري علاوه بر 5% مطالبات و چک هم به پیمانکار مسترد خواهدشد .
-6/18 پیمانکار متعهد می شود تعهدات ناشی از این قرارداد را با به کار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و براساس استانداردهاي تخصصی و حرفه اي انجام دهد ، و حداکثر مهارت و دقت لازم را مبذول دارد .
-6/19 پیمانکار متعهد می شود پروژه و مشخصات و نقشه هاي اجرائی مربوط به این قرارداد را به ترتیبی تهیه نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرا نباشد . در صورت نیاز به تغییر هر نوع تغییر با اصلاح مشخصات و نقشه هاي اجرائی که جنبه کلی داشته و یا موجب افزایش بهاي کل کار نسبت به برآورد مصوب پیمانکار گردد ، فقط با موافقت ق بلی کارفرما مجاز می باشد . ولی تغییرات جزئی را تا حدودي که باعث افزایش بهاي کل کار نشود می تواند رأساً انجام دهد . در هر صورت پیمانکار مسئول و جوابگوي کلیه تغییرات یا اصلاحاتی خواهدبود که اشتباهاً در مطالعات اولیه تهیه پروژه و نقشه هاي اجرائی رعایت ننموده است .
-6/20 پیمانکار متعهد می شود در امور دیگري طرحهاي قراردادهاي که با کارفرما قرارداد پیمانکاري خرید مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز کارها و غیره دارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت با مشارکت ننماید .
-6/21 پیمانکار متعهد می شود بدون تصویب کارفرما حق انتقال یا واگذاري تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد .


ماده 7- تعهدات و وظایف کارفرما


-7/1 کارفرما متعهد می شود حق الزحمه پیمانکار را در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد ، در موعد مقرر پرداخت نماید .
-7/2 کارفرما متعهد می شود در صورتی که خدمات مورد احتیاج را تغییر دهد ، و بعضی از خدمات را اضافه نماید ، در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه پیمانکار را با توجه به کار و هزینه و تعهدات انجام شده به ترتیبی که مورد توافق طرفین قرار گیرد اضافه نماید ، در صورتی که در خدمات موردنظر را حذف نماید ، تاثیري در ماهیت قرارداد نخواهدداشت .
/3 کارفرما متعهد می شود ظرف .......................... ماه یا روز از تاریخ دریافت گزارش و مدارك کامل هر مرحله نظر خود را کتباً اعلام نماید ، چنانچه کارفرما ظرف مدت فوق الذکر نظ ر خود را در مورد عدم انطباق کارهاي انجام شده به وسیله پیمانکار با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعلام ننماید ، پیمانکار محق به دریافت حق الزحمه اي که در قرارداد براي انجام خدمات مربوط به این گزارش تعیین گردید ، خواهدبود .
-7/4 کارفرما حق دارد کار کنانی که صلاحیت لازم براي انجام کار مربوطه را ندارند ، تعویض آنها را بدون این که تعهدي براي کارفرما ایجاد نماید از پیمانکار بخواهد و پیمانکار ملزم به اجراي آن خواهدبود .
-7/5 کارفرما متعهد می شود براي تسریع و تسهیل امور مربوط به ترخیص و خروج از گمرك در مورد کلیه وسائل و ماشین آلات و نمونه ها و غیره که مورد نیاز پیمانکار می باشد ، مساعدت لازم را بنماید .
-7/6 کارفرما متعهد می شود اطلاعات و مدارك و طرح هاي موجود که ارتباط به کار پیمانکار پیدا می کند و به درخواست او مجاناً از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار گذارده شود .
-7/7 کارفرما متعهد می شود وجه الضمان دریافتی را پس از خاتمه هر مرحله و تصویب گزارش یا کار موضوع آن مرحله آزاد نماید . و کلیه شور حسن انجام تعهدات را در مقابل ضمانت نامه که در اختیار دارد و مورد قانون کارفرما می باشد ، به پیمانکار مسترد دارد .


ماده 8- فسخ قرارداد


-8/1 در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که پیمانکار و عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم براي انجام وظایف موضوع این قرارداد را ندارد یا به موقع نمی تواند فراهم نسازد ، و یا دقت لازم و معمولی که از یک پیمانکار انتظار می رود را در انجام وظایف و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا در صورتی که به تشخیص کارفرما کارهاي مربوطه به علت اهمال و یا تقصیر پیمانکار بیش از انجام کار هر مرحله
به تعویق بیفتد و یا منافع کارفرما را ملحوظ نمی نماید ، و رعایت بی طرفی و بی نظري کامل را نمی نماید ، و یا این که پیمانکار ب ه طور کلی مفاد تمامی یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی نماید کارفرما بعد از تائید کارشناس رسمی دادگستري می تواند اعمال حق فسخ نماید .
-8/2 هرگاه نام پیمانکار از صورت و حذف شود و یا به او تنزل رتبه داده شود کارفرما می تواند بدون هیچ گونه تشریفات خاصی قرار داد را فسخ و مراتب را به پیمانکار ابلاغ و اطلاع دهد .
-8/3 پیمانکار می تواند در صورت تاخیر کارفرما در ابلاغ دستور شروع کار مرحله سوم به مدتی بیش از......................... ماه / روز پس از تاریخ تصویب گزارش مرحله دوم قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید .
-8/4 کارفرما علاوه براختیارات مندرج در بالا حق خواهد داشت در هرموقع به این قرارداد خاتمه دهد ،این تصمیم باید لااقل ......................... قبل از تاریخ موردنظر براي خاتمه قرارداد به پیمانکار اطلاع داده شود ، در این صورت پیمانکار می تواند حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت شده را دریافت نماید ، و کلیه هزینه هاي ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات پیمانکار در مقابل کارمندن خود یا مؤسسات دیگر مربوط به پیمانکار بوده و کارفرما دیگر مسئولیتی نخواهدداشت .

ماده 9- مالکیت اسناد


کلیه نقشه ها و طرح ها و گزارش هاي که توسط پیمانکار به موجب این قرارداد تهیه می شود متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از آنها در اجراي طرح هاي مختلف استفاده نماید .


ماده 10- مرجع حل اختلاف


کلیه اختلافاتی که بر اثر اجراي این قرارداد و یا تفسیر مفاد آن ممکن است بروز دهد ، بدواً از طریق مذاکرات اصلاحی ، و در غیر این صورت از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل خواهدشد .


ماده 11- قانون حاکم بر قرارداد


این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوري اسلامی ایران است .


ماده 12- نسخ قرارداد


این قرارداد در 12 ماده و سه نسخه تنظیم که هر یک از آنان داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما/ امضاء پیمانکار
شهود :
-1 آقاي ......................... فرزند .........................
-2 آقاي ......................... فرزند .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید