بانک قراردادها
اسفند 16 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد عملیات خاکبرداری،بارگیری و تخلیه خاک

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد عمليات خاكبرداري ، بارگيري ،و تخليه خاك

فصل اول : كليات
ماده 1: طرفين قرارداد

اين قرارداد در تاريخ ................................ في مابين ................................... به نمايندگی ................................................. به موجب معرفي نامه شماره ..................................... مورخ ........................... به عنوان كارفرما از يك طرف و شركت / آقاي ......................... به شماره شناسنامه ........................... ثبت ........................... به مديريت / نمايندگي .......................... كه طبق آگهي / نامه شماره .......................... روزنامه رسمي رسماً معرفي گرديده به عنوان پيمانكار از طرف ديگر طبق شرايط زير منعقد و طرفين ملزم به اجراي كليه مفاد و شرايط آن مي باشد .

ماده 2- موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد و حجم عمليات به شرحي كه در پيوست شماره (1) مندرج مي باشد .

ماده 3- مدت قرارداد :


مدت قرارداد از تاريخ تحويل زمين ......................... روز تقويمي ، مي باشد و پيمانكار متعهد است كليه عمليات موضوع قرارداد شامل تجهيز كارگاه و اجزاي عمليات را در مدت مذكور طبق برنامه زمان بندي مورد تائيد كارفرما به شرح ذيل را انجام دهد :
1- مدت تهيه و تجهيز و تشكيل كارگاه ....................... روز
2- مدت اجراي عمليات ........................... روز كه پايان مدت تجهيز و تشكيل كارگاه شروع مي شود .
3-
4-
5-

ماده 4- مبلغ قرارداد :


مبلغ كل تقريبي / قطعي قرارداد عبارت است از : به عدد ...................... ريال و به حروف ................................. ريال كه بر اساس پيشنهادات پيمانكار و با توجه به جدول نرخ ها (پيوست شماره 2) كه جز لاينفك قرارداد است محاسبه شده است.

ماده 5- نحوه پرداخت


1-5- كارفرما موافقت مي نمايد ........................... در مقابل ضمانت نامه بانكي معادل پيش پرداخت يا در مقابل اخذ .............................. سفته / چك / معادل دو برابر مبلغ پيش پرداخت مبلغ ............................... ريال معادل ....% مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد ، ضمانت نامه مذكور پس از پايان عمليات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پيش پرداخت در ........................... قسط و به ميزان ..... % از هر صورت حساب پيمانكار كسر مي گردد ، به نحوي كه ضمن پرداخت آخرين صورت وضعيت كليه مبلغ پيش پرداخت مستهلك گردد .
2-5- پيمانكار هر .......................... روز / ماه يكبار صورت وضعيت دقيق كارهاي انجام شده را به طور مشخص و به تفكيك در سه نسخه تنظيم و مهر و امضاء نموده و به تائيد ............................. كارفرما رسانيده و جهت دريافت مبالغ مربوطه به امور مالي كارفرما ارسال مي نمايد . امور مالي پس از رسيدگي به صورت حساب و تائيد كارفرما ضمن كسر مبالغ زير تتمه صورت حساب را حداكثر ظرف مدت 10 روز به پيمانكار يا نماينده قانوني او پرداخت مي نمايد .
الف : هرگونه ماليات و عوارض و حقوق دولتي متعلقه طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران
ب: قسط پيش پرداخت به ميزان ....% از هر پرداخت
ج : جرائم تاخير احتمالي (به شرح ماده 24 قرارداد )
د: پنج درصد بابت وديعه بيمه هاي اجتماعي كه پس از ارائه مفاصا حساب تامين اجتماعي توسط پيمانكار مسترد مي گردد .
ه: 10% بابت كسور وجه الضمان كه 5% آن پس از تصويب صورت موقت و مابقي پس از تحويل قطعي در صورت انجام كامل تعهدات مسترد مي گردد .
و : بهاي مصالح و لوازم و تجهيزات و مواد و سوخت و روغن و ........................ تحويلي از طرف كارفرما به پيمانكار
3-5- پرداخت آخرين صورت حساب پيمانكار موكول به تحويل قطعي موضوع قرارداد به كارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت جلسه تحويل خواهد بود .

ماده 6- ساعات كار :


ساعات كار در مورد خاكبرداري و ................................. توسط نماينده كارفرما تعيين و به پيمانكار اعلام مي شود و پيمانكار متعهد است ساعت شروع و خاتمه كار را رعايت نمايد .

فصل دوم : تعهدات پيمانكار

ماده 7- ضمانت نامه انجام تعهدات


پيمانكار بايد همزمان با امضاي قرارداد براي تضمين انجام تعهدات ناشيه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانتنامه مورد قبول كارفرما تهيه و تسليم وي نمايد .
ضمانت نامه مذكور بايد پايان قرارداد معتبر و طبق درخواست كارفرما قابل تمديد باشد .

ماده 8- تامين ماشين هاي سنگين راه سازي :


پيمانكار متعهد است روزانه متناسب با حجم عمليات خاكبرداري ، بارگيري ، خاكريزي ،پخش ،ركلاژ و حمل و تخليه ، ماشين هاي سنگين راه سازي را تامين نمايد به نحوي كه هيچ گاه وقفه اي در عمليات موضوع قرارداد پديد نيايد .
تامين سوخت روغن لاستيك ، باطري سرويس و قطعات يدكي ماشين آلات جزاً و كلاً به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه تعهد و مسئوليتي از هيچ بابت در مورد آماده نگه داشتن ماشين آلات پيمانكار ندارد .
تبصره : حفاظت از ماشين هاي راه سازي مستقر در كارگاه يا محل عمليات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه روز و در طول قرارداد از هر نقطه نظر به عهده پيمانكار مي باشد و كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در اين مورد نخواهد داشت .

ماده 9- كاركنان


1-9- پيمانكار متعهد است كليه نيرو انساني مورد نياز براي اجراي قرارداد را تامين نمايد . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه كاري و هرگونه مزاياي كاركنان تحت سرپرستي پيمانكار به عهده و مسئوليت پيمانكار است .
2-9- پيمانكار متعهد است هزينه هاي ناشي از قوانين كار و بيمه اجتماعي و قوانين و آيين نامه هاي مربوط به ماليات و عوارض كاركنان تحت سرپرستي خود را راساً پرداخت نمايد .
3-9- پيمانكار متعهد است افرادي را به كار گمارند كه از هر لحاظ واجد صلاحيت اخلاقي شغلي و قانوني باشند به هر حال چنانچه معلوم شود افرادي كارائي و تجربه كافي در كار خود ندارد و يا فاقد صلاحيت اخلاقي مي باشند پيمانكار موظف است به دستور كارفرما به خدمت آنها خاتمه داده و فرد يا افراد واجد شرايط ديگري ره به كار گمارند .
4-9- پيمانكار از هر لحاظ در مقابل كاركنان خود مسئوليت داشته و كارفرما را در مقابل كليه دعاوي احتمالي آنها اصالتاً و وكالتاً مبري خواهد نمود .

ماده 10- بيمه


پيمانكار متعهد است كليه كاركنان ، كارگران وسايل و ماشين آلاتي كه جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنواني به كار مي گيرد در مقابل حوادث بيمه نموده و همچنين در مقابل خسارت وارده به كارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقي يا حقيقي كارگاه را به هزينه خود بيمه مسئوليت مدني نمايد .
و در حال مسئول جبران كليه خسارت و زيان هاي وارده به تاسيسات و وسايل و ابراز و تجهيزات و به طور كلي هر يك از اموال منقول و يا غير منقول كارفرما يا اشخاص ثالث كه توسط خود و يا كاركنان و كارگران وي وارد آيد مي باشد .

ماده 11- سرپرست عملياتي پيمانكار


پيمانكار قبل از شروع عمليات موضوع قرارداد شخص واجد شرايط و تخصص لازم به عنوان سرپرست عملياتي كارگاه ، كتباً به كارفرما معرفي خواهد نمود .
سرپرست مزبور بايد شخصاً در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات موضوع قرارداد تحت سرپرستي و نظارت او انجام گيرد . و در هر حال سرپرست مزبور بايد در طول مدت قرارداد مورد تائيد كارفرما باشد و اين تائيد از مسئوليت وي پيمانكار نمي كاهد .

ماده 12- منع قانوني


پيمانكار رسماً اعلام مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات و دعاوي دولتي مصوب 22 دي ماه 1337 نمي باشد .
پيمانكار تعهد مي نمايد كه منافع اين پيمان را هيچ يك از اشخاص يا افرادي كه در قانون پيش بيني شده و يا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و يا آنان را به مشاركت قبول نكند .

ماده 13- حسن انجام كار


پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجرا و انجام عمليات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فني ، عمومي و خصوصي پيمان و دستورات كارفرما و نماينده كارفرما و ................ طرح به عهده دارد .
نظارتي كه از طرف كارفرما يا نماينده كارفرما و يا ........................ طرح يا كاركنان او در اجراي عمليات موضوع قرارداد مي شود به هيچ وجه از ميزان مسئوليت پيمانكار نخواهد كاست .

ماده 14- مقررات ايمني


پيمانكار متعهد است افراد تحت سرپرستي خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در كارگاه كارفرما فعاليت دارند و همچنين محيط كار از لحاظ ايمني ، حفاظتي و كمك هاي اوليه مجهز و مقررات ايمني كارفرما و وزارت كار و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران در رابطه با اجراي عمليات موضوع قرارداد را رعايت كند . به هر حال چنانچه در اثر تسامح و يا سهل انگاري پيمانكار حوادثي براي كاركنان پيمانكار و يا اشخاص ديگر به وقوع بپيوندد پيمانكار راساً مسئول و جوابگوي خسارت در مقابل افراد ذينفع و مراجع قانوني خواهد بود و در هر حال كارفرما هيچ گونه مسئوليتي در مورد زيان هاي جاني يا مالي ناشي از انجام موضوع قرارداد توسط پيمانكار يا كاركنان و كارگران وي به عهده نخواهد داشت .

ماده 15- حق واگذاري به غير :


پيمانكار حق واگذاري موضوع قرارداد را جزاً و كلاً به غير را ندارد و در صورتي كه عمليات موضوع قرارداد ايجاب نمايد كه بعضي از كارها به اشخاص ديگر واگذار گردد پيمانكار ابتدا مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و در صورت قبول كارفرما مبادرت به واگذاري خواهد نمود .
بديهي است اين واگذاري به هيچ وجه از مسئوليت و وظايف پيمانكار در مقابل كارفرما نكاسته و پيمانكار موظف است كارهاي مورد واگذاري را به نحو احسن و به همان منوال كه در شرايط و مشخصات قرارداد ذكر گرديده به اتمام رساند .

فصل سوم : اختيارات كارفرما
ماده 16- نماينده كارفرما


كارفرما پس از امضاء قرارداد نماينده خود را كه ............. طرح مي باشد كتباً به پيمانكاري مي نمايد .
پيمانكار موظف است عمليات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فني عمومي و خصوصي و نقشه هاي پيوست و همچنين بر طبق دستورات و تعليماتي كه كارفرما يا ............. طرح مي دهد با بهترين روش و طبق زمان بندي مورد تائيد كارفرما به وسيله افراد و ماشين آلات مورد قبول كارفرما اجراء نمايد .

ماده 17- تحويل زمين :


1-17- پيمانكار متعهد مي شود حداكثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاكبرداري واقع در ............................... حضور بهم رساند و زمين موضوع قرارداد را طي صورت جلسه از مجري طرح تحويل گيرد .
تبصره : عدم اقدام پيمانكار نسبت به حضور در محل خاكبرداري و تحويل گيري زمين تا تاريخ فوق موجب افزايش مدت قرارداد نخواهد گرديد و تاريخ مزبور ملاك شروع قرارداد خواهد بود .
2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به منظور سرويس يا تعميرات ماشين هاي لازم براي انجام كار و تعويض روغن در محوطه زمين تحويلي از طرف پيمانكار و افراد تحت سرپرستي وي ممنوع خواهد بود .
3-17- پيمانكار متعهد است پس از خاتمه عمليات موضوع قرارداد زمين و پروژه مزبور را با تنظيم صورت جلسه به كارفرما تحويل نمايد .
4-17- پيمانكار حق ندارد تجهيزات و ماشين آلات و وسايلي را كه براي اجراي عمليات موضوع قرارداد در نظر گرفته شده بدون مجوز كارفرما و يا مجري طرح تا تحويل موقت و رسيدگي به حساب هاي مالي شركت و تائيد كارفرما از محل پروژه خارج نمايد .

ماده 18- اجازه عبور


كارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشين آلات پيمانكار در سطح شهر به منظور اجراي عمليات موضوع قرارداد تشريك مساعي لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود .

ماده 19- تغيير مقادير كار :


كارفرما مي تواند حجم عمليات موضوع قرارداد را تحت همين شرايط تا 25% كاهش يا افزايش دهد كه در هر صورت پيمانكار با توجه به موارد زير موظف به قبول آن مي باشد .
الف : مبلغ افزايش يا كاهش مقادير كار بر اساس بهاي واحد كار مندرج در ماده 4 اين قرارداد محاسبه و اضافه و يا كسر مي گردد .
ب: مدت قرارداد به نسبت افزايش يا كاهش مقادير كار نسبتاً اضافه يا كسر خواهد شد .

ماده 20- توقف عمليات :


كارفرما مي تواند با تشخيص و صلاحديد خود عمليات موضوع قرارداد را موقتاً براي حداكثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در اين صورت بايد مراتب را كتباً و حداقل ...................... روز قبل از شروع تعليق با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار ابلاغ نمايد . در مدت تعليق پيمانكار موظف است كليه كارهاي انجام يافته و مصالح پاي كار و تاسيسات كارگاه را بر اساس پيمان به طور شايسته حفاظت نمايد . همچنين پيمانكار موظف است تعداد نفرات و ماشين آلات خود را به حداقل ممكن طبق نظر نماينده كارفرما تقليل دهد در اين صورت ، پيمانكار بابت هزينه حفاظت و حراست كارگاه مبلغي را كه با تراضي طرفين تعيين خواهد شد دريافت مي نمايد . بديهي است در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد و طرفين به ادامه قرارداد توافق ننمايند پيمان خاتمه يافته تلقي و طبق ماده 48 شرايط عمومي مصوب وزارت برنامه و بودجه عمل خواهد شد .

ماده 21- بازرسي هاي فني


بازرسان فني كارفرما مي توانند ماشين آلات پيمانكار را در كارگاه مورد آزمايشات فني قرار دهند و چنانچه بعضي از ماشين ها از لحاظ فني معيوب تشخيص داده شوند و يا قادر به انجام عمليات موضوع قرارداد نباشد از كار آنها جلوگيري به عمل آورند و پيمانكار موظف است نسبت به جايگزيني آن اقدام عاجل نمايد .

ماده 22- فسخ قرارداد


در موارد زير كارفرما مي تواند قرارداد را به طور يك جانبه فسخ و كليه تضمينات و كسور وجه الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نمايد .
1-21- عدم معرفي سرپرست عملياتي براي كارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنين رها كردن كارگاه بدون سرپرست عملياتي و يا تعطيل كردن كارها بدون اجازه كارفرما و بدون علل قهريه بيش از ده روز
2-21- واگذاري و يا انتقال قرارداد جزئاً يا كلاً به اشخاص ديگر بدون موافقت و اجازه قبلي كارفرما
3-21- عدم توانايي مالي ، فني يا اجرايي پيمانكار براي ادامه انجام عمليات موضوع قرارداد به تشخيص كارفرما .
4-21- انحلال يا ورشكستگي موسسه پيمانكار
5-21- عدم اجراي هر يك از مواد قرارداد در ظرف مدت تعيين شده در برنامه زمان بندي و يا عدم انجام دستورات كارفرما يا نماينده وي
6-21- در صورتي كه به هر ترتيب پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني گردد .
7-21- در حال متعهد مي تواند با .......................... روز اعلام قبلي قرارداد را به طور يك جانبه فسخ نمايد و متعهد حق هيچ گونه مطالبه و يا اعتراضي از اين بابت ندارد و امور مالي قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همين قرارداد خواهد بود .

ماده 23- اقدامات پس از فسخ


چنانچه كارفرما به يكي از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نمايد ، مراتب را به پيمانكار كتباً اعلام و ضمانت نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشريفات قضايي به نفع خود وصول خواهد نمود . و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراض و يا مطالبه اي از اين بابت نخواهد داشت . ساير اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرايط عمومي پيمان خواهد بود .
ضمناً پيمانكار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت وضعيت كاركرد خود را تا تاريخ فسخ ظرف مدت روز از تاريخ فسخ تهيه و به كارفرما تسليم نمايد .

فصل چهارم : مقررات مختلف
ماده 24- جرائم تاخير


چنانچه به تشخيص كارفرما پيمانكار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجراي عمليات موضوع قرارداد تاخير داشته باشد ، تامدت .................... روز ، براي هر روز تاخير معادل (به حروف ) ........................................... ريال (به عدد ............ ريال ) به پيمانكار جريمه تعلق مي گيرد . كه كارفرما مبلغ مذكور را به تشخيص خود از مطالبات و تضمينات يا ساير اموال پيمانكار به نفع خود راساً ضبط و وصول مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي ندارد .
تبصره : در صورتي كه مدت تاخير بيش از ....................... روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد مي گردد .

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهري )


در صورت بروز هر گونه حادثه اي كه خارج از حيطه اقتدار پيمانكار براي انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد بوده و غير قابل پيش بيني و غير قابل پيشگيري باشد ، پيمانكار بايد مدارك مثبته خود را بلادرنگ به كارفرما ارائه نمايد و در صورتيكه مورد قبول كارفرما واقع شد با توافق يكديگر در خصوص مورد اتخاذ تصميم خواهند نمود . در غير اين صورت پيمانكار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد مي باشد .
در مورد خسارت ناشي از حوادث قهري طبق ماده 43 شرايط عمومي پيمان محسوب وزارت برنامه و بودجه عمل مي گردد .

ماده 26- حل اختلاف


در صورت بروز هر گونه اختلاف در تعبير و تفسير مفاد قرارداد يا ضمائم و ملحقات آن و يا در اجراي مفاد قرارداد كه طرفين نتوانند از راه توافق به نتيجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به ................................... ارجاع مي گردد و نظر مرجع مذكور براي طرفين لازم التباع مي باشد .

ماده 27- نشاني طرفين قرارداد :


نشاني طرفين قرارداد بدين شرح است :

 

هرگاه نشاني پيمانكار در مدت قرارداد تغيير كند بايد نشاني محل جديد خود را كتباً به كارفرما اطلاع دهد و تا وقتيكه نشاني جديد به كارفرما ابلاغ نشده كليه نامه و اوراق و اظهار نامه ها به نشاني قبلي به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ تلقي مي گردد .

ماده 28- اسناد و مدارك پيمان :


اسناد و مدارك پيمان به شرح زير مي باشد :
1- پيمان حاضر
2- تضمين نامه ها
3- شرايط عمومي پيمان
4- مشخصات فني خصوصي و عمومي
5- نقشه هاي كلي و تفصيلي و اجرايي
6- برنامه تفصيلي اجرايي و صورت جلسه ها و موافقت نامه و هر نوع سند ديگري كه در مورد كارهاي جديد و يا تغييراتي كه در قسمتي از كارها طبق شرايط عمومي پيمان تنظيم و به امضاء طرفين مي رسد .

ماده 29-


هرگاه بين اسناد و مدارك اين پيمان تعارض ، تزاحم يا تناقض وجود داشته باشد و يا در تعبير و تفسير اين قرارداد اختلافي حاصل گردد مدارك پيمان به شرح ذيل حائز اولويت مي باشد .
1- اصلاحيه ها ، الحاقيه ها يا صورت جلسه به ترتيب آخرين تاريخ صدور
2- نقشه هاي كلي و تفصيلي اجرايي (پيوست شماره ...................... قرارداد )
3- مشخصات فني خصوصي
4- مشخصات فني عمومي
5- پيمان حاضر
6- شرايط عمومي پيمان مصوب وزارت برنامه و بودجه

ماده 30-

فسخ اين پيمان در 30 ماده و ..................... تبصره در سه نسخه تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و كليه فسخ آن اعتبار واحد دارد .

 

كارفرما /پيمانكار

 

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید