بانک قراردادها
دی 03 نوشته شده توسط 

نمونه قرارداد واگذاری و تعمیر و راهبری آسانسور

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد واگذاری وتعمیر وراهبری آسانسور


به استناد صورتجلسه مورخ .......................... کمیسیون مناقصه این قرارداد فی ما بین ............................... به نمایندگی آقای/خانم ...................... که به اختصار در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ........................... به نمایندگی آقای /خانم ..................... فرزند ............. به شماره شناسنامه .......................... مدیر عامل و دارنده حق امضاء اسناد تعهد آورشرکت به نشانی .................... تلفن ................ به شماره ثبت ...................... که به اختصار در این قرارداد ، پیمانکار نامبرده می شود به شرح ذیل منعقد و طرفین ملزم به رعایت شرایط آن می باشند.


ماده 1-موضوع قرارداد:


واگذاری مدیریتی وارائه انجام حجم کلیه امور نگهدار ی وتعمیر وراهبری آسانسورهای موجود در برابر بسته خدمات ,چک لیست
ارزشیابی و نظام پرداخت ولیست تجهیزات مورد نیاز پیوست که به تایید طرفین رسیده است و جزء لاینفک این قرارداد می باشد
تبصره 1: دستگاههای مورد قرارداد با حضور پیمانکار و ناظر مدیریت فنی با تنظیم صورتجلسه حاوی مشخصات دستگاهها، وضعیت فعلی دستگاهها ، در محل نصب و بر اساس چک لیست تحویل پیمانکار شده است.


ماده 2- مبلغ و شرایط پرداخت قرارداد :


مبلغ کل قرارداد ................................. ریال و حق الزحمه صد درصد انجام تعهدات قرارداد بطورماهانه ................................ ریال می باشد. که بر اساس چک لیست دو شرایط نظام پرداخت پیوست که به رؤیت و تایید پیمانکار رسیده است ، بر اساس امتیازات کسب شده پس از ارائه گواهی های لازم به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.
تبصره 1) کلیه کسورات قانونی که به این قرارداد تعلق می گیرد به عهده پیمانکار می باشد.
تبصره 2) پرداخت مبلغ قرارداد در هر ماه منوط به ارائه گواهی پرداخت حق بیمه کارگران ، مالیات و ارائه لیست پرداخت حقوق ماه قبل و ارائه بیمه نامه ها وتاییدیه های فنی لازم در زمان مقرر و مطابق شرایط قید شده در بسته خدمات خواهد بود.


ماده 3- مدت قرار داد:


از تاریخ .............................. لغایت ............................................. بمدت یکسال شمسی می باشد.
تبصره 1)در صورت وجود اشکالات و نواقص در مرحله تحویل به پیمانکار جهت نگهداری ، پیمانکار طبق نظر کارفرما نسبت به رفع نواقص اقدام کرده هزینه مربوطه را بطور جداگانه بر مبنای صورتحساب تایید شده توسط کارفرما دریافت خواهد داشت.
تبصره 2) پیمانکار متعهد است تاسیسات موضوع قرارداد را پس از انقضاء مدت قرارداد بصورت اولیه و آماده بکار تحویل کارفرما دهد.


ماده 4- محل واگذاری انجام خدمات :


کلیه آسانسورهای موجود درمحل ساختمانهای اصلی وجانبی ........................................ ( برابر لیست پیوست).


ماده 5- شرایط نیروی انسانی:


پرسنل مورد نیازی که جهت انجام وارائه خدمات امور یاد شده از طریق پیمانکار در محل به کار گرفته می شوند باید دارای شرایط ذیل باشند:
• امور واگذاری می بایستی توسط کارکنان متخصص به امر نگهداری با سابقه کارمفید در امر نگهداری ووراهبری آسانسور انجام
گردد.
• دارا بودن سلامت جسمی وروحی به تائید مراکز درمانی
• دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم فنی در رابطه با کار محوله
• اخذ گواهی عدم سوء پیشینه از مراجع قضائی
• عدم اعتیاد به مواد مخدر
• تعیین صلاحیت عمومی و احراز آن توسط دستگاه واگذارکننده
• دارا بودن تجربه کافی در امور محوله (دارابودن حداقل 5 سال سابقه کار مفید دراین رابطه ) ارائه گواهی پرداخت حق بیمه الزامی می باشد .
• دارا بودن توانایی انجام وظایف محوله
• دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه ویا معافیت دائم
1-5-نیروی انتخاب شده بایستی شئونات و اخلاق اسلامی و کلیه مقررات اداری محل را رعایت نماید.
2-5-پیمانکار بایدیک نفرکاردان تاسیسات یا برق با سه سال سابقه کار مفید در رابطه با تعمیرات آسانسور به عنوان مسئول نگهداری پروژه معرفی نماید که ایشان موظف می باشد هرروز صبح از ساعت ...... صبح الی ...... بعدازظهر درمحل کار حضور داشته و در سایر اوقات شبانه روز به صورت آنکال در دسترس باشند.(ارائه گواهی پرداخت حق بیمه الزامی می باشد.)
3-5- در صورت عدم رضایت دستگاه واگذارکننده از پرسنل تحت پوشش , پیمانکار موظف است حد اکثر ظرف مدت 48 ساعت پرسنل جایگزین دیگری را معرفی نماید.
4-5-هرگونه بکارگیری و تغییر نیرو با هماهنگی قبلی و تائید ................................. امکان پذیر خواهد بود.
5-5 - حداکثر ساعت بکارگیری هر نیرو توسط پیمانکار 300 ساعت در ماه خواهد بود که انطباق این امر با قانون کار به عهده پیمانکار خواهد بود.
6-5-کلیه افراد به کارگیری شده توسط پیمانکار می بایست طبق بسته خدمات تعریف شده انجام وظیفه نمایند.
7-5-پیمانکار متعهد است در خصوص بکارگیری تعداد پرسنل مورد نیاز به گونه ای عمل نماید که این امر باعث رکود در کارهانگردد. بدیهی است در صورت تاخیر یاعدم انجام کاری که موجب مشکلات و ... گردد کارفرما مجاز است هر مبلغی را که دراین رابطه به عنوان زیان تشخیص دهد از وجه حق الزحمه پیمانکار کسر نماید.
8-5- پیمانکار موظف است به گونه ای برنا مه ریزی نماید که در تمام مدت قرارداد اعم از تعطیل و غیر تعطیل ، در تمام اوقات شبانه روز تکنسین مورد نیاز در محل کار حضور دائم داشته باشند بنحوی که هیچ خللی در انجام امور قرارداد پیش نیاید . . (حداقل در هرشیفت کاری صبح وعصر ........................ نفر وشیفت شب ................................ تکنسین)
9-5-پیمانکار م وظف است کلیه پرسنل مستقر در کارگاه را بیمه نماید و علاوه بر آن با یکی از شرکت های بیمه قرارداد مسئولیت مدنی را امضاء نموده و ارائه دهد. CGL
10-5- داشتن لباس کار برای پرسنل بکارگیری شده الزامی است و تهیه آن برابر دستورالعملهای مربوطه به عهده پیمانکار می باشد . پیمانکار موظف است لباس را با نظر دستگاه واگذار کننده تهیه نماید.


6- کارفرما هیچگونه تعهد استخدامی در قبال نیروهای بکارگیری شده ندارد.
7-افراد به کارگیری شده نباید استخدام درهیچ یک از دستگاه های دولتی باشند.
8- کلیه افراد بکارگیری شده کارکنان پیمانکار بوده و از نظر دریافت حقوق و مزایا و سایر موارد هیچگونه ارتباطی با کارفرما ندارند.
9- درصورت مرخصی افراد , پیمانکار موظف به جایگزین نمودن فرددیگری می باشد.
10- مهارت فنی کلیه افراد معرفی شده باید به تائید مدیریت فنی کارفرما برسد.
11- در صورت نیاز به گزینش نیروها از سوی کارفرما این امر توسط واحد گزینش انجام خواهد شد.
12- مسئولیت آموزش کارگران موضوع این قرارداد بعهده پیمانکار می باشد , بدیهی است وقوع هرگونه حادثه برای کارگر و خساراتی که به دلیل عدم آموزش کار گران و در اثر قصور و یا تقصیر کارگران آنها به تجهیزات پزشکی , تاسیساتی و ساختمانی کارفرما وارد آید جزاً و کلاً به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی در این مورد ندارد ودرصورت عدم پرداخت خسارت کارفرما راساً از پرداختی ماهانه پیمانکار کسر خواهد کرد.
13-کلیه نیروهای بکارگیری شده باید قبلا توسط مدیران شرکت در رابطه با فضاهای کاری کارفرما و نحوه انجام کار و یا ورود به هر فضا اطلاعات لازم را کسب کرده و توجیه شده باشند.
14- ابزار کار به صورت کامل با پیمانکار می باشد و کارفرما فقط فضای فیزیکی را در اختیار پیمانکار قرار می دهد.
15 - پیمانکار موظف است برای تمامی افراد به کارگیری شده کارت شناسایی عکس دار تهیه نماید وکلیه افراد به کارگیری شده موظفند در ساعات کار ملبس به لباس کار بوده و کارت شناسایی خود را بر سینه الصاق نمایند.
16- پیمانکار موظف است دستمزد و سایر مزایای افراد بکارگیری شده را طبق آخرین تعرفه وزارت کار پرداخت نماید چنانچه دستمزد
کارگران در طول مدت قرارداد از طرف وزارت مذکور افزایش یابد پیمانکار موظف است طبق تعرفه جدید دستمزد را به کارگران پرداخت نماید و عذری مورد قبول واگذار کننده نخواهد بود.
17- کارفرما هنگام عقد قرارداد می تواند در صورت نیاز بر پرداخت های کارگری نظارت کند.
18- نظارت در طی دوران نگهداری آسانسورها با مدیریت فنی کارفرما بوده و چنانچه امکان استفاده از ناظر مقیم باشد این ناظر از طرف مدیریت فنی کارفرما با هماهنگی تعیین و کتباً معرفی خواهد شد.
19- پرداخت دستمزد انجام کار پس از تائید چک لیست توسط مدیریت فنی کارفرما انجام خواهد شد.
20- پیمانکار می تواند از افراد بکارگیری شده در شرکت قبلی که خدمات آنان مورد تائید واحد خدمتی باشد استفاده نمایند . دریافت برگ تسویه حساب کامل کارگران از شرکت قبلی و رعایت سایر ضوابط مربوط در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد. بدیهی است الزام بکارگیری کارگران قبلی تا هنگامی است که آنان ضوابط ومقررات محیط کار و پیمانکار را رعایت نمایند.
21- کلیه دستگاههای آسانسورهای موجود برابر چک لیست تحویل و تحول تاسیسات در ابتدای امر به پیمانکار (درقبال اخذ تضمین معتبر به ارزش ریالی دستگاهها ) تحویل و در پایان قرارداد برابر چک لیست یاد شده تحویل گرفته می شود .و پیمانکار موظف است سیستم های ذیل را به شرح برنامه زمانبندی توسط نمایندگان متخصص و مجاز کمپانی های سازنده دستگاهها با هماهنگی و حضور نماینده سر پرست فنی تحت معاینه فنی قرار گرفته و تاییدیه آن را ارائه نماید.
22- شرکت بایستی در رابطه با نگهداری تاسیسات دارای 5 سال سابقه کار و تجربه مفید باشد و یک نسخه از قراردادهای قبلی را همراه با گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان مربوطه به ضمیمه ارسال نماید.
23- پیمانکار نمی تواند کل یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر واگذار نماید.
24- در صورت تشخیص کارفرما و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران ، با رعایت مقررات مربوط، کارفرما می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار و لغو قرارداد بطور یکجانبه اقدام نماید.
25- پیمانکار نمی بایستی مشمول اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 بوده و متعهد است در طول مدت قرارداد به هیچ وجه اشخاص مذکور در قانون فوق الذکر را در قرارداد سهیم و ذینفع نکند.
26- مبلغ قرارداد در طی مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هیچگونه تعدیلی نمی باشد.
27- در صورت تشخیص کارفرما و با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران ، با رعایت مقررات مربوط، کارفرما می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه حسن انجام کار و لغو قرارداد بطور یکجانبه اقدام نماید
28- پیمانکار به منظور تضمین حسن انجام کار از زمان انعقاد قرارداد یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ................... ریال به شماره صادره ............................. از بانک ...................... شعبه .................. که بنا به درخواست کارفرما قابل تمدید است را در وجه کارفرما صادر و به کارفرما تسلیم نموده است.
29 – کارفرما متعهد می شود پس از انقضای مدت قرارداد در صورتی که پیمانکار تعهدات موضوع این قرارداد را به نحو احسن انجام داده و مفاصا حساب های بیمه اجتماعی ، دارایی و واحد های ذیربط و پرداخت حقوق قانونی کارگران را ارائه نماید نسبت به ابطال و استرداد ضمانت نامه اقدام نماید.
30- کارفرما حق دارد در صورت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط این قرارداد و پیوست های مربوطه ( تشخیص تخلف به عهده کارفرما می باشد ) ادامه قرارداد را به صلاح کارفرما نداند قرارداد را فسخ و تضمین حسن انجام کار را به نفع خود ضبط نماید و پیمانکار حق هیچگونه اعتراض و شکایتی را ندارد.
31- در صورتی که پیمانکار از اجرای تعهدات خود که در این پیمان و پیوست های آن که مشروحا ذکر شده است استنکاف ورزد یا در
صورت خرابی آسانسورها به موقع برای رفع نقص اقدام ننماید و در نتیجه خدمات مورد پیمان جزئا یا کلا متوقف گردد برای هر ساعت عدم ارائه خدمات در هر ساختمان و برای هر کار خاص ارجاع شده به تشخیص کارفرما مبلغ ............... ریال ( .............. ریال ) از صورت حساب ماهانه وی کسر خواهد شد و چنانچه مجموع ساعات و توقف خدمات در هر ساختمان در هر هفته بیش از ...... ساعت تجاوز کند . کارفرما حق خواهد داشت سپرده حسن انجام کار را به نفع خود ضبط و وصول نماید و قرارداد را فسخ نماید و یا آنکه موضوع قرارداد را به هر نحوی که مقتضی بداند به طور جزئی یا کلی به غیر واگذار نماید و در این صورت چناتچه اضافه بر بهاء پیمان مبلغی پرداخت نماید از محل تضمینات و در صورت عدم تکافو از سایر مطالبات پیمانکار و یا با مراجعه به سایر دارائی های وی وصول نماید.
32- پیمانکار باید افراد خود را مکلف به رعایت مقررات ایمنی کار و حفاظت ( فیزیکی –میکروبی و غیره) بنماید و مسئولیت عدم توجه به این مقررات مستقیما به عهده پیمانکار خواهد بود
33- هیچ گونه عذری برای تاخیر در انجام کار( به استثناء حالات اضطراری ) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و تاخیر در انجام کار ناشی از اضطرار مشروط است به این که :
الف) پیمانکار به محض وقوع حادثه اضطراری بلافاصله کارفرما را کتبا مطلع نموده باشد.
ب)وقوع حادثه از طرف مقامات صالحه مربوط به محل حادثه رسما گواهی شود.
ج) دلیل اضطرار و پایان مدت آن با گواهی رسمی مقامات صالحه محل وقوع حادثه از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم شده باشد.
د) رعایت شرایط بالا حق هیچگونه مطالباتی به طور کلی برای پیمانکار و به ضرر کارفرما ایجاد نخواهد کرد .
ه) افزایش سطح دستمزدها و موارد دیگری از این قبیل جزء موارد اضطرار محسوب نخواهد شد.
34- پیمانکار اقرار نمود که از مشخصات آسانسورها و شرایط کار اطلاع دارد و عدم اطلاع از او مسموع نخواهد بود و هر گونه اختلاف در حدود وظایف در غیر موارد مطرح در قرارداد ابتدا با مذاکره و نهایتا از طریق داوری مرضی الطرفین و مراجع ذیصلاح قضایی حل و فصل خواهد گردید و هر گونه توافق کتبی متقابل به منزله تصریح در قرارداد خواهد بود.
35- پیوست های این قرارداد (بسته خدمات ، جک لیست و نظام پرداخت و صورتجلسه تحویل و تحول دستگاهها ) به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک قرارداد می باشد.
36- پرداخت هر گونه مزد و اجرت به اشخاص ثالث برای اجرای این قرارداد به عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ گونه تعهد و تکلیفی در مقابل پیمانکار به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری را نخواهد داشت
37- اقامتگاه قانونی پیمانکار همان است که در این قرارداد ذکر شده است و پیمانکار متعهد است در صورتی که اقامتگاه او تغییر کند نشانی جدید خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و مادامی که پیمانکار نشانی جدید خود را اطلاع نداده است هر گونه نامه یا ابلاغ که از طریق پست سفارشی به نشانی ذکر شده در این قرارداد فرستاده شود ابلاغ قانونی و قطعی تلقی می گردد.
38- پیمانکار موظف است تمام شرایط اعلام شده از نظر علمی و تخصصی در مورد حداقل پرسنل اعلام شده را رعایت و هیچ عذر و بهانه ای پذیرفته نمی شود.
39- پیمانکار موظف است کلیه دستورالعمل های نگهداری آسانسورها را به نحو احسن انجام و گزارش نماید و خلاصه آن را در پایان هر ماه درگزارش ماهیانه شرکت اعلام نماید.
40-مسئولیت سلامت کلیه سیستم پس از تحویل و تحول به عهده پیمانکار تحویل گیرنده می باشد لازم است دقت کافی در تحویل و تحول به عمل آید وسیستم مطابق با همان شرایط اولیه (چک لیست های تحویل وتحول) در پایان قرارداد تحویل گرفته خواهد شد.
41- پیمانکار متعهد است طی 24 ساعت و در کلیه روزهای هفته اعم از تعطیل و غیر تعطیل متخصصین خود را در مرکزی که به اطلاع کارفرما می رساند آماده به کار داشته باشد تا در صورت بروز خرابی و یا مشکلاتی در تاسیسات به محض اطلاع دادن کارفرما در اسرع وقت نسبت به اعزام متخصصین خود به محل اعلام شده و رفع عیوب موجود در حداقل زمان ممکن اقدام نماید.
42- این قرارداد در 42 ماده و ........ برگ پیوست و 3 نسخه در محل ........................... تنظیم ، امضاء و مبادله شد و اعتبار همه نسخ آن حکم واحد را دارد و از تاریخ ابلاغ به پیمانکار قابل اجرا است. ضمنا کلیه اوراق موارد مندرج در فرم مناقصه جزء قرارداد محسوب می گردد
پیمانکار/ کارفرما

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث