بانک قراردادها
آبان 24 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

نمونه قرارداد سرويس، تعمير و نگهداری مراكزتلفن ديجيتال

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

   قرارداد سرويس، تعمير و نگهداري مراكز تلفن ديجيتال 

اين قرارداد في‌مابين آقاي ................................. با سمت .................................... به نمايندگي از ................................................... كد اقتصادي............................ شناسه ملي: ..................... به نشاني ................................................................................................................ تلفن: ......................... که منبعد در اين قرارداد «كارفرما» ناميده مي‌شود از يک طرف و شرکت ........................................ به شماره ثبت ....................... و كد اقتصادي ........................................... به نمايندگي آقاي ...................... مدير عامل به نشاني ........................................................................................ تلفن: ......................... و نمابر: ..................... که منبعد در اين قرارداد «پيمانكار» ناميده مي‌شود از طرف ديگر منعقد مي‌گردد.


ماده 1) موضوع قرارداد


ارائه خدمات سرويس، تعمير و نگهداري مراكز تلفن ديجيتال DDX-5000 به ظرفيت پورت مستقر در آدرس فوق.

ماده 2) مدت قرارداد


مدت قرارداد از تاريخ ............................. لغايت ............................ مي‌باشد كه در خاتمه آن و در صورت توافق طرفين قابل تمديد خواهدبود.

ماده 3) مبلغ قرارداد


مبلغ كل قرارداد ......................................... ريال مي‌باشد كه پس از كسر كسورات قانوني به شرح ذيل قابل پرداخت مي‌باشد.
اين قرارداد مشمول تعديل قيمت‌ها نبوده و پيمانكار روند افزايش قيمت‌ها را با در نظر گرفتن كليه هزينه‌ها از جمله ماليات و هر گونه حقوق و عوارض و ساير هزينه‌ها در قيمت پيشنهادي منظور نموده است.

ماده 4) نحوه پرداخت:


1. پرداخت ماهيانه به مبلغ ..................................... ريال در .................. مرحله پس‌از ارائه صورتحساب توسط پيمانكار و تاييد كارفرما
2. كل مبلغ قرارداد ......................................... ريال به صورت ساليانه مي‌باشد.
3. مبلغ مندرج در اين قرارداد به صورت ماهيانه پس از دريافت گواهي‌نامه‌هاي مربوطه و تاييد حسن اجراي تعهدات از سوي كارفرما پس از كسر كليه كسورات قانوني توسط كارفرما پراخت خواهدشد.
4. از هر پرداختي به پيمانكار 5% بابت اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي كسر و در حساب سپرده نزدکارفرما نگهداري مي‌شود استرداد 5% سپرده پس از ارائه مفاصاحساب از سازمان تامين اجتماعي توسط پيمانكار و با رعايت ماده 38 و اصلاحات الحاقي به آن ممكن مي‌باشد.

ماده 5) خدمات مشمول قرارداد


1. بازديد از سيستم مركزي، منابع تغذيه، كامپيوتر و اجراي تست‌هاي مورد نياز جهت شناسايي عيوب احتمالي، تا MDF ساختمان و بر طرف كردن آن‌ها و برنامه‌هاي نرم‌افزاري هر يك ماه يك بار.
2. تامين قطعات يدكي مورد نياز سيستم
3. تهيه و تامين كليه وسايل و ابزارهاي مورد نياز اندازه‌گيري
4. در صورت تعمير كلي بردها در صورتحساب نام قطعات تعويضي قيد و در صورت امكان علت معيوب شدن گزارش گردد.
5. آموزش پرسنل فني در جهت شناسايي و رفع اشكالات جزئي

ماده 6) تعهدات كارفرما


1. امكان دادن به متخصصين پيمانكار جهت ورود و دسترسي به دستگاه
2. موافقت با امكان تعميرات در خارج از وقت اداري (بنابه ضرورت)
3. تهيه امكانات استفاده از برق مورد نياز
4. به كارگيري توصيه‌هاي فني پيمانكار در جهت بهبود وضعيت نگهداري سيستم
5. پرداخت هزينه‌هاي قطعات يدكي و سرويس و نگهداري، حداكثر طي يك ماه پس از دريافت فاكتورها و گزارش كارهاي مربوطه

ماده 7) تعهدات پيمانكار


1. انجام سرويس‌هاي منظم هر يك ماه يكبار همراه با بازديد از قسمت‌هاي مختلف سيستم
2. اعزام متخصصين به محل حداكثر سه ساعت پس از اعلام خرابي طي ساعات اداري براي تهران و چهل و هشت ساعت براي شهرستان‌ها پس از دريافت درخواست كارفرما، در ضمن پيمانكار موظف است جهت جبران خسارات حاصل از هر ساعت تاخير مبلغ ................................... ريال پرداخت نمايد كه با گزارش كتبي كارفرما از هزينه سرويس و نگهداري ماهيانه كسر خواهدشد.
3. ارائه ليست قطعات مورد نياز به كارفرما.
4. مشاوره فني در زمينه‌هاي گوناگون مخابراتي.
5. برقراري سرويس و اعزام متخصصين به محل جهت ايام تعطيل در صورت وجود خرابي يا مشكل طي درخواست كارفرما به صورت تلفني براي تهران حداكثر سه ساعت پس از اعلام خرابي خواهدبود و جهت جبران خسارات حاصل از هر ساعت تاخير مبلغ ............................ ريال مطابق گزارش كارفرما از هزينه سرويس و نگهداري ماهيانه كسر خواهدگرديد.
6. تامين كليه قطعات مورد نياز به عهده پيمانكار است كه هزينه‌ي آن در پايان ماه پس از ارائه صورتحساب از طرف پيمانكار توسط كارفرما پرداخت خواهدشد.
7. پيمانكار به هيچ وجه حق واگذاري مورد قرارداد به صورت کلی و جزئی به غير را ندارد.
8. كليه كاركنان پيمانكار در محيط كار ملزم و متعهد به رعايت كليه شئونات اداري و اخلاقي و فني و حرفه‌اي مي‌باشند.
9. پيمانكار اقرار مي‌نمايد مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي مصوب سال 1337 نمي‌باشد.
10. پيمانكار در صورت انصراف از ادامه قرارداد مي‌بايست موضوع را كتباً و حداقل 3 ماه قبل به اطلاع كارفرما رسانده و موافقت وي را اخذ نمايد.
11. در صورت فسخ، لغو يا اتمام قرارداد تسويه حساب قانوني كاركنان به عهده پيمانكار طرف قرارداد مي‌باشد.
12. هر گونه تغيير در وضعيت شركت طرف قرارداد مي‌بايستي ظرف مدت 5 روز كتباً به كارفرما اعلام گردد.
13. پيمانكار متعهد به اجراي ماده 38 قانون تامين اجتماعي و 10 قانون مبني بر انعقاد قرارداد كتبي با هر يك از كاركنان و ارسال يك نسخه به وزارت كار بوده و هر گونه مطالبات پرسنل از قبيل حقوق و مزايا و اضافه‌كار و پاداش، عيدي، سنوات و كليه هزينه‌هاي رفاهي پرسنل از قبيل منشي و اپراتور و نيروهاي خدماتي و هر نوع پرداخت ديگر به عهده‌ي پيمانكار مي‌باشد.

ماده 8) سپرده حسن انجام كار


پيمانكار موظف است در هنگام عقد قرارداد ضمانت‌نامه بانكي به ميزان 10% كل مبلغ قرارداد به عنوان حسن انجام كار نزد كارفرما قراردهد. ضمانت‌نامه بانكي فوق پس از اتمام مدت قرارداد و در صورت رضايت كارفرما از نحوه‌ي كاركرد به پيمانكار عودت مي‌گردد.

ماده 9) حل اختلاف


در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در ارتباط با موضوع قرارداد وانجام وظايف محوله به هر نحوي ، چنانچه طرفين نتوانند آنرا از طريق مسالمت آميز حل وفصل نمايند ، دراين صورت موضوع اختلاف به كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي کارفرما به عنوان حكم مشترك ومرضي الطرفين ارجاع ورأي صادره ازكميسيون حل اختلاف كه صلحاٌ صادر مي شود قطعي ونسبت به طرفين لازم الاجرا خواهدبود ورأي مذكور از طريق كميسيون به نشاني طرفين كه در اين قرارداد درج گرديده است به پيوست نامه اداري ابلاغ خواهد شد.

ماده 10) نحوه فسخ قرارداد:


كارفرما مجاز است در موارد ذيل پس از ابلاغ دو اخطار كتبي ، به فاصله ده روز و عدم تغيير رويه، بنا به تشخيص كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي کارفرما نسبت به فسخ قرارداد بصورت يكجانبه اقدام و تضمين حسن انجام تعهدات شركت را به نفع خود ضبط نمايد .
1. در صورت اثبات جعلي بودن مدارك ارسال شده جهت شركت در مناقصه يا عقد قرارداد توسط پيمانكار در اين صورت شركت مذكور حق شركت در هيچ يك از قراردادهاي کارفرما را نخواهد داشت.
2. هر زمان طي بخشنامه‌هاي دولتي و تصميمات کارفرما ادامه موضوع قرارداد غير ممكن گردد ، مفاد اجراي اين قرارداد كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.
3. انحلال و ورشكستگي پيمانكار
4. در صورتي كه پيمانكار از ادامه قرارداد انصراف دهد و موضوع را كتباً حداقل سه ماه قبل به اطلاع كارفرما رسانده و موافقت ايشان را اخذ نمايد.
5. در صورتي كه پيمانكار به هر نحوه به تعهدات خود عمل نكند بنا به تشخيص كميسيون ماده 94 آئين نامه مالي و معاملاتي کارفرما قرارداد از سوي كارفرما به صورت يك طرفه فسخ مي‌گردد. ضرور و زيان از طرف پيمانكار به كارفرما پرداخت خواهدشد و پيمانكار حق هیچگونه اعتراضی را ندارد.

ماده 11)- شرايط فوق‌العاده:


در صورت بروز حوادث غيرمترقبه از جمله جنگ، آتش‌سوري، زلزله، سيل و طوفان و غيره كه باعث خلاء جدي در كار گردد پس از طي مراحل قانون و با تاييد بالاترين مقام کارفرما يا نماينده وي قرارداد به حالت تعليق در آمده و پس از برطرف شدن موانع و ايجاد شرايط عادي ضمن تجديد قرارداد نسبت به اجراي آن اقدام مي‌نمايد.

ماده 12) قانون حاكم بر قرارداد


قانون حاكم بر اين قرارداد قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده 13) اقامتگاه قانوني طرفين:


نشاني‌هاي مندرج در صدر اين قرارداد بمنزله اقامتگاه قانوني طرفين مي‌باشد لذا مكاتبات رسمي و ارسال مراسلات از طريق نشاني‌هاي فوق‌الذكر قانوني تلقي مي‌شود. در صورت تغيير نشاني طرفين موظفند ظرف مدت 48 ساعت يكديگر را كتباً مطلع نمايند. در غير اين صورت كليه نامه‌ها ابلاغ شده تلقي و عذر عدم اطلاع پذيرفته نمي‌باشد.

ماده 14) تعداد نسخ قرارداد


اين قرارداد در 3 صفحه، 14 ماده و پنج نسخه اصل تنظيم و مبادله گرديده است كه همگي در حكم واحد و هر يك به تنهايي معتبر و قابل استناد مي‌باشند.

امضاء كارفرما: امضاء مسوول مالي: امضاء پيمانكار:
................... .................. .........................
................................... ...................... مديرعامل .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید