بانک قراردادها
آبان 03 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران

این مورد را ارزیابی کنید
(15 رای‌ها)

« قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران »

حسب دستورالعمل های سازمان مرکزی و صورتجلسه شماره مورخ کمیسیون معاملات در ارتباط با واگذاری انجام امور آشپزخانه و رستوران این قرارداد بین ………………. به نمایندگی آقای……… به آدرس : ……………… بعنوان کارفرما از یک طرف و شرکت بشماره ثبت به مدیر عاملی فرزند بشماره شناسنامه
صادره از به آدرس: از طرف دیگر که بعنوان پیمانکار محسوب می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد. اقامتگاه طرفین به نرخ فوق تعیین می گردد، درصورت تغییر در نشانی هریک ا ز طرفین بایستی مراتب ظرف حداکثر ده روز به طرف مقابل کتباً ابلاغ شود در صورت عدم ابلاغ تغییر اقامتگاه نشانی فوق اقامتگاه قانونی بوده و کلیه مکاتبات ارسالی به این نشانی ابلاغ شده تلقی می گردد.


ماده یک – موضوع قرارداد:


انجام امور آشپزخانه و رستوران ………… واقع در ساختمان سلف سرویس شامل : آماده سازی، طبخ و توزیع غذای جمع آوری و تنظیف ظروف و محل کار در سلف سرویس براساس آمار اعلامی کارفرما که به رویت پیمانکار رسیده و با اطلاع از کمیت و کیفیت کار مبادرت به قبول تعهد نموده است.


ماده 2- این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیراست:


1- آئين نامه معاملات کارفرما
2- پیمان حاضر
3-شرایط مناقصه در پنج برگ
4- برگ پیشنهاد قیمت در یک برگ
5- جدول آنالیز مواد غذایی مورد استفاده در پخت ناهار سلف سرویس در یک برگ
6- جدول آمار توزیع غذا در سال گذشته در دو برگ
7- دستور کارها و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند دیگر که در مورد کارها در مدت پیمان تنظیم گرددو به امضا طرفین برسد.
تبصره: هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت اولویت مدارک بر یکدیگر طبق ترتیب ردیفهای بالاست.

ماده3- مدت قرارداد:


يك سال کامل شمسی است که از تاريخ شروع و درتاريخ خاتمه می یابد که درصورتی که پیمانکار وظایف و تعهدات خود را به نحو مطلوبی انجام داده باشد با موافقت کارفرما قابل تمديد می باشد.

ماده 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت:


مبلغ قرارداد بابت انجام خدمات موضوع قرارداد به ازای هر پرس غذای نیمروزی ریال میباشد که با لحاظ مفاد این قرارداد و منضمات پیوست شامل اسناد و مدارک مناقصه ممهور به مهر شرکت پیمانکار و پس از بررسی و تائید صورت وضعیتها توسط کارفرما و یا ناظری که از طرف کارفرما بر کار نظارت دارد و پس از کسر کسورات قانونی در پایان هرماه در وجه پیمانکار قابل پرداخت خواهد بود.


ماده 5- تضمین حسن انجام و اجرای تعهدات پیمانکار:


پیمانکار معادل مبلغ ریال ضمانت نامه بانکی بشماره مورخ بانک شعبه
را تسلیم کارفرما نموده است وکارفرما حق دارد در صورتی که بعلت تخلف پیمانکار از انجام تعهدات و عدول از شرایط ادامه ای ن قرارداد را به صرفه و صلاح ندید نسبت به ضبط این ضمانت نامه اقدام نماید و پیمانکار حق هرنوع ادعایی را در این خصوص از خود سلب وسقط می نماید. تضمین یاد شده پس از خاتمه کارو انجام تعهدات موضوع پیمان در پایان مدت قرارداد به پیمانکار مسترد می شود.


ماده6- کسور قانونی قرارداد:


پرداخت کلیه کسورات قانونی از قبیل حق بیمه و مالیات و هرگونه عوارض و حقوقی که به این قرارداد تعلق می گیرد بعهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هرپرداخت کسر و به حساب مراجع ذیربط واریز میشود.

ماده 7- تعهدات پیمانکار:


1/7- تامین نیروی انسانی برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بعهده پیمانکار است.
2/7- لوازم مصرفی- تامین کلیه مواد شوینده و بهداشتی و لوازم و ملزومات نظافتی مورد نیاز جهت اجرای این قرارداد طبق استانداردهای بهداشتی به نحوی که مورد تائید کارفرما باشد، بعهده پیمانکار است.

3/7- پيمانكار بايد كليه كاركنان زير نظر خود را با رعايت موازين قانوني بيمه نموده و بطور كلي مسئول ادعاي استخدامي آنان باشد و پرداخت حق بيمه كاركنان تحت نظر طبق قوانين كار و سازمان تامين اجتماعي بعهده پيمانكار است و مشاراليه ملزم به قبول و رعايت كليه مقررات بيمه هاي اجتماعي بوده و پرداخت مطالبات پيمانكار منوط به ارائه مفاصا حساب از سازمان بيمه هاي اجتماعي مبني بر وصول حق بيمه خواهد بود.
4/7- پرداخت مزد و اجرت و كليه حقوق و ديون اشخاص ثالت كه در رابطه با موضوع اين قرارداد باشد ، بعهده پيمانكار است و كارفرما مطلقاً هر نوع تعهد تكليفي را در رابطه با اين پيمان در مقابل مراجع اداري و قضائي و اشخاص ثالث نپذيرفته و راجع به خود نمي داند.
5/7-وسايل و تجهيزات موجود در سلف سرويس براساس ليست تحويل و تحول پيوست بطور سالم جهت استفاده تحويل پيمانكار است. مسئوليت حفاظت و نگهداري اشياء ، تجهيزات و امكانات و اموال طرف قرارداد برعهده وي ميباشد و هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه متوجه کارفرما نيست . طرف قرارداد متعهد است كليه موارد حفاظت فيزيكي مكان را از قبيل : قفل نمودن دربها و پنجره ها، قطع كردن برق دستگاهها ، تحويل و تحول با نيروهاي زير مجموعه و غيره را بعمل آورد.
6/7- اين قرارداد هيچ نوع حق يا رابطه استخدامي براي پيمانكار و يا كاركنانش تحت هيچ عنوان ايجادنمي نمايد و صرفاً براي انجام خدمات، مطابق با شرايطي است كه در اين قراداد و پيوست آن تصريح شده است.
7/7-پيمانكار متعهد و ملزم است كه انجام موضوع قرارداد را به هيچ وجه جزئاً و كلاً به ديگري واگذار نكند.
8/7-پيمانكار متعهد مي گردد ضمن رعايت قانون كار نسبت به اجراي طرح طبقه بندي مشاغل پرسنل خود اقدام نمايد و تسويه حساب پايان قرارداد پيمانكار ، منوط است به ارائه گواهي انجام طرح مذكور از اداره كار
9/7- پيمانكا رنمي تواند حق يا حقوق ديگري بجز آنچه در اين قرارداد براي او وجود دارد نظير حق كسب و پيشه و خسارت و حق العمل و امثالهم از كارفرما ادعا ومطالبه نمايد.
10/7- پيمانكار موظف است پرسنلي را كه براي انجام كار موضوع قرارداد از طريق کارفرما به او واگذار مي گردد، طوري برنامه ريزي نمايد كه قبل از اول وقت اداري نظافت محلهاي مشخص شده را انجام دهند.
11/7- پيمانكار و كاركنان وي موظفند در طول ساعات اداري مرتب به محل انجام كار سركشي كرده و چنانچه محلي نياز به نظافت مجدد داشته باشد طبق نظريه ناظر به نحو مطلوب نظافت نمايند. نيروهاي پيمانكار موظفند زباله هاي جمع شده روزانه را جمعه آوري و در محل هاي مربوطه مرتباً تخليه نمايند.
12/7- پيمانكار در مدت اجراي اين پيمان مسئول عمليات خود و كاركنانش بوده و متعهد است نسبت به انجام تعهدات خود بر طبق مفاد و شرايط قرارداد و اسناد پيوست پيمان اقدام نمايد. جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهدات و يا ايراد هرگونه خسارتي را كه بر اثر فعل يا ترك فعل او و كاركنانش متوجه اموال ، تجهيزات،تاسيسات کارفرما يا اشخاص ثالث شود برعهده پيمانكار است و بايستي جيران نمايد و كارفرما حق دارد مبلغ خسارت را از مطالبات پيمانكار و يا كسور حسن انجام تعهدات او كسر و در صورت عدم تكافو از ساير دارائيهاي وي مطالبه و تامين كند.
13/7- پيمانكار موظف است خود و يا نماينده تام الاختياري در ساعات اداري جهت سرويس و نظارت بر كار پرسنل در محل انجام كار مربوطه حضور داشته باشد.
14/7- پيمانكار مي بايست طبق ليست پيوست قرارداد آناليز محاسبه شده جهت طبخ و پخت غذا را كاملاً رعايت كرده و تائيديه هاي لازم را اخذ نمايد.
15/7- پيمانكار در پايان قرارداد موظف به تسويه حساب كامل از بيمه تامين اجتماعي، اداره كار، دارايي و ... ميباشد و پس از انجام مراحل فوق تسويه حساب نهايي بعمل خواهد آورد.
16/7- پيمانكار موظف است دستمزد و مزاياي كارگران تابعه را طبق آخرين تعرفه( مدت اجراي قرارداد ) وزارت كار و امور اجتماعي پرداخت نمايد.
17/7- پيمانكار به محض انعقاد و مبادله اين قرارداد موظف است يك نسخه از سياهه فهرست اسامي پرسنل را كه در اين پيمان نامه پرسنل او محسوب مي شوندو متضمن مشخصات عمومي آنان از جمله نام و نام خانوادگي، نام پدر ، شماره شناسنامه و محل صدور، تاريخ و محل تولد، وضع تحصيلي، سنوات كار، نام واحد محل كار، وضع تاهلي، تعداد اولاد، مشموليت، ميزان دستمزد و مزاياي قابل پرداخت و مورد عمل پيمانكار باشد به ادارات كار و امور اجتماعي، دارائي و امور اقتصادي، شعب تامين اجتماعي مربوطه را طي نامه اي ارسال و مراتب از طريق رونوشت نامه و سياهه مزبور به كارفرما اعلام نمايند.
18/7-پيمانكار مكلف مي گردد در هريك از واحدهاي محل اجراي اين قرارداد اين قرارداد به تناسب نيروهاي كاري، مسئول متعهدي بعنوان نماينده يا سرپرست معرفي تاحسن انجام امور و رعايت نظم وانضباط محيط كار نظارت مستمري را اعمال و در قبال درخواستهاي اداري وكاري نيروهاي تابعه از جمله درخواست مرخصي، تنظيم برنامه هاي كاري با نظارت مسئولين واحدها و همچنين انعكاس به موقع گواهي انجام كار به مسئولين ذيربط عمل نمايد اقدامات و اظهارات شفاهي و يا كتبي نماينده مزبور براي پيمانكار تعهد آور بوده و ملزم به اجرا و انجام ان خواهد بود.
19/7-نمايندگان پيمانكار كه سرپرست كاركنان و مقيم در هرقسمت ميباشند و همچنين تمام پرسنل تحت پوشش از نظر مسائل و جهات اداري و نظم و انضباط و ديگر ضوابط مرتبط باامور پرسنلي تابع ضوابط و خط مشي هاي اجرائي کارفرما ميباشند و پيمانكار موظف است با انجام كنترل و مراقبتهاي لازم و تحت نظر داشتن وضع خدمتي از جهات كمي و كيفي كه از طريق نماينده خود اعمال خواهد كرد نظارتهاي لازمه را معمول دارد كه در هر صورت در قبال اعمال خلاف، هر يك از پرسنل در محيط هاي كار خود مرتكب شوند نسبت به کارفرما ويا در محضر هريك از مراجعه و سازمانهاي ذيربط مسئول وجوابگو خواهد بود.
20/7-پيمانكار موظف است براي تمام كارگران تابعه خود كارت شناسايي عكسدار و لباس فرم متحد الشكل با نظر كارفرما تهيه نمايد وكليه كارگران موظفند در ساعتك ار ملبس به لباس فرم و كارت شناسايي خود را به سينه الصاق نمايند.
21/7- پيمانكار ملزم ميباشد دستمزد و مزايا و هرگونه حقوق قانوني كاركنان تابعه را از طريق افتتاح حساب نزد بانك ملي شعبه ............... پرداخت نمايد.
22/7- كليه كــــــــارگران موضوع قرارداد و سرپرستان آنها پرسنل پيمانكار محسوب مي گردند و كارگران مذكور هيچ گونه رابطه استخدامي و حقوقي با كارفرما را نخواهند داشت و پيمانكار موظف است كليه مقررات راجع به تامين اجتماعي و قانون كار را نسبت به كارگراني كه جهت موضوع قرارداد در خدمت دارد رعايت نمايد.
23/7- پيمانكار مكلف است كه دستمزد ماهيانه كارگران خود را تا پايان هر ماه و حداكثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نمايد. عدم وصول به موقع و مسائل مالي مربوط به مطالبات پيمانكار از كارفرما نمي تواند باعث عدم پرداخت به موقع دستمزد كارگران توسط پيمانكار گرديده است .
24/7- در صورت عدم رضايت مسئولين كارفرما از رفتار و نحوه خدمتي و كيفيت كار هر يك از كاركنان پيمانكار مراتب كتباً به پيمانكار ابلاغ و پيمانكار موظف است از ادامه فعاليت پرسنل فوق الذكر جلوگيري و پرسنل واجد شرايط ديگري را با نظر كارفرما جايگزين نمايد همچنين پيمانكار در قبال رفتار و كردار پرسنل ذيربط مسئول و پاسخگو بوده و ملزم به برقراري كامل نظم و پيشبرد امور محوله مطلوب در محيط كار ميباشد و در صورت بروز هرگونه خسارت و زيان مسئول تاديه خسارت وارده به كارفرما بر حسب نظريه كارشناسي كارفرما خواهد بود و پيمانكار حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

25/7- پيمانكار اقرار مي نمايد كه مشمول قانون منع مداخله كاركنان دولت در پيمانها و قراردادها نبوده و همچنين از قانون مجازاتي تباني در معاملات دولتي مصوب 19/3/49 و نيز كليه قوانين و مقررات موضوعه راجعه به عدم مداخله در معاملات دولتي مطلع ميباشد و چنانچه خلاف آن ثابت گردد تقبل مي نمايد علاوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده به نفع كارفرما كليه خسارات وارده به آن را نيز تقبل نمايد.
26/7- چنانچه پس از مدت خاتمه قرارداد و در مواردي كه بنا به مسائلي خاص به فسخ قرارداد اعم از توافقي و يا يك جانبه منجر شود تا موجبات واگذاري كارهاي موضوع قرارداد به شركت ديگري فراهم نگردد، پيمانكار مكلف خواهد بود كما في السابق به نحوي شايسته و مطابق مفاد قرارداد امور محوله را انجام دهد.
27/7-چنانچه پيمانكار نسبت به اجراي هريك از تعهدات خود به هر دليلي تاخير يا اهمال و مسامحه نمايد كه موجب ركود يا تعطيلي كار شود كارفرما مجاز خواهد بود ضمن مطالبه خسارت توسط مراجعه ذيصلاح قانوني نسبت به فسخ يك طرفه قرارداد اقدام نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را نخواهد داشت.
28/7-پيمانكا رحق واكذاري و ارجاع هيچ كدام از مفاد قرارداد را بدون نظر كارفرما به غير تحت هر عنوان نخواهد داشت.
29/7- پيمانكار و كاركنانش مكلف به رعايت مقررات و شئونات اداري و اسلامي ميباشند.
30/7- پيمانكار ملزم و متعهد به ارائه خدمات سرويس دهي به کارکنان مرد و زن بطور مجزا و جداگانه ميباشد.
31/7-کارفرما حق دارد راساً بوسيله شخص يا اشخاصي كه معين مي كند در هر موقع از ساعت كار و بدون اطلاع قبلي عميات طرف دوم قرارداد را مورد بازرسي قراردهد و طرف قرارداد متعهد است كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار کارفرما قرار دهد و توصيه هاي کارفرما را در هرمورد قبول و به مورد اجرا بگذارد وکارفرما مي تواند عندالاقتضاء نسبت به تعيين ناظري جهت نظارت در امور و انجام موضوع قرارداد اقدام نمايد.
32/7- هرگاه اين قرارداد منجر به فسخ و يا انحلال شود و يا مدت منقضي شود طرف قرارداد مكلف است بلافاصله نسبت به تخليه كليه مكانها و انتقال كليه تجهيزات و وسايل و امكانات متعلق به خود ناشي از انجام خدمات موضوع قرارداد با نظارت کارفرما و حراست به خارج از محل کارفرما اقدام نمايد.
33/7- در صورت بروز هرگونه حادثه پيش بيني نشده اي طرف قرارداد موظف است اولاً مراتب را فوراً به کارفرما اطلاع دهد . ثانياً طبق دستور کارفرما يا نماينده وي عمل كرده و امور جاري را به حالت اوليه بازگرداند.

ماده 8- افزايش يا كاهش حجم قرارداد:


كارفرما مي تواند مدت و حجم كار موضوع اين قرارداد را افزايش يا كاهش دهد و در هر صورت مبلغ قرارداد و تضمين موضوع ماده 5 متناسباً تغيير خواهد كرد . افزايش يا كاهش حجم كار تا ميزان 25% با همان نرخ قرارداد ميباشد.


ماده 9- تائيدات پيمانكار :


1- پيمانكار اعلام مي نمايد كليه اطلاعات لازم در خصوص موضوع قرارداد را دريافت و مطالعات لازم را قبل از انعقاد قرارداد بعمل آورده است.
2- نسبت به پرسنل مورد نظر به تعداد كافي اطمينان حاصل كرده است و همچنين ميزان دستمزد و كليه هزينه هاي متعلقه را در محاسبات خود از هرجهت منظور نموده است.
3- هزينه هاي ناشي از اجراي قوانين كار و بيمه هاي اجتماعي و قوانين و آئين نامه هاي مربوط به مالياتها و عوارض و همچنين سود خود را در حسابهاي خود منظور نموده است.
4- در تهيه پيشنهاد خود علاوه بر هزينه هاي ناشي از مفاد بندهاي سه گانه بالا ساير هزينه ها (مواد شوينده و بهداشتي و لوازم و ملزومات تنظيف ، لباس و ... ) را نيز در نظر گرفته و از هيچ بابت حق درخواست اضافه پرداختي را نخواهد داشت و بطور خلاصه پيمانكار تائيد مي نمايد كه هنگام تسليم پيشنهاد، مطالعات كافي بعمل آورده و هيچ نكته اي باقي نمانده است كه بتواند در مورد آن مستند به عدم اطلاع خود گردد.


ماده 10-


پيمانكار حق فسخ اين قرارداد را نفياً يا اثباتاً از خود سلب و ساقط نمود.


ماده 11- مهارت كاركنان پيمانكار :


پيمانكار ملزم و متعهد است كليه كارهاي موضوع اين قراردادرا بوسيله كاركنان خود به بهترين نحو تحت نظر ناظريني كه از طرف كارفرما تعيين و معرفي مي شوند بر طبق استاندارهاي اعلام شده توسط كارفرما انجام دهد.


ماده 12-فورس ماژور ( حوادث غير مترقبه ):


هيچ گونه عذري براي تاخير يا عدم اجراي به موقع تعهد از جانب پيمانكار وفق مفاد قرارداد به جز موارد فورس ماژور مورد قبول كارفرما نخواهد بود. در صورتي كه حوادث قهري موجب تاخير در اجراي موضوع قرارداد گردد مدت قرارداد به همان ميزان افزايش مي يابد و چنانچه تعليق كار براثر حوادث قهريه بيش از يك ماه بطول انجامد كارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده 13- مرجع حل اختلاف :


درصورت بروز اختلاف در موضوع و اجراي اين قرارداد هياتي متشكل از يك نفر با نمايندگي كارفرما و يك نفر با نمايندگي پيمانكار و نفر سوم بعنوان داور مرضي الطرفين مي باشد كه پس از طرح اختلاف راي اكثريت آنان مناط اعتبار و براي طرفين الزام اور ميباشد.


ماده 14-فسخ قرارداد :


بخش اول : فسخ قرارداد بنا به مصلحت


1- كارفرما حق دارد هر زمان كه بخواهد قسمتي و يا تمامي اين قرارداد را بنا به مصلحت خود فسخ نمايد . اين عمل بصورت كتبي و اخطار يك ماهه صورت خواهد گرفت.
2- فسخ اين قرارداد به مصلحت كارفرما ، پيمانكار را از مسئوليتهاي قراردادي مربوط به كارهاي انجام شده قرارداد مبري نمي نمايد.


بخش دوم : فسخ بنا به تقصير پيمانكار


موارد فسخ قرارداد به سبب تخلف مشتمل و نه محدود به موارد زير بوده و كارفرما حق دارد اقدام به فسخ قرارداد به سبب تخلفات پيمانكار بنمايد.
1- عدم توفيق پيمانكار در اجراي دقيق و به موقع كارهاي موضوع قرارداد
2- عدم پذيرش درخواستهاي كارفرما در چارچوب قرارداد
3- واگذاري كار يا قسمتي ازك ار موضوع قرارداد به غير بدون اجازه كارفرما
4- ورشكستگي پيمانكار، صدور حكم تصفيه و اعلام ورشكستگي از جانب وي
5- عدم رعايت قانون منع مداخله مصوب 22 دي ماه 1337
6- تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما
7- رد صلاحيت از سوي مراجع ذيصلاح دولتي از قبيل اداره كل كار و امور اجتماعي

ماده 15- تعليق و تعويق


كارفرما حق دارد هر زمان كه بخواهد دستور تعليق و تعويق قسمتي و يا تمام كار موضوع اين قرارداد بصورت كتبي صادر نمايد و پيمانكار حق مطالبه هيچ گونه خسارتي از بابت هزينه ها و خسارات احتمالي زمان تعليق و تعويق را ندارد.

ماده 16-


نشر و افشاي اطلاعات مربوط به امور کارفرما ممنوع بوده و چنانچه اين گونه امور از سوي پيمانكار يا عوامل او صورت پذيرد. حسب مورد به مراجع قضائي و امنيتي كشور معرفي خواهند شد و پيمانكار مي بايستي با آموزشهاي لازم به پرسنل خود از بروز هرگونه مشكلي كه موجب خدشه دار شدن شئون كارفرما گردد پيشگيري نمايد.
بديهي است در صورت عدم رعايت و بروز هر مسئله اي پيمانكار راساً پاسخگو خواهد بود.


ماده 17-


مواردي كه در قرارداد ذكري از آن بعمل نيامده تابع قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات کارفرما خواهد بود.


ماده 18-

اين قرارداد در 18 ماده و 52 بند و يك تبصره و در 5 نسخه متحد الاعتبار منعقد و مبادله گرديد و از تاريخ تنظيم لازم الاجراست .

 

معاون کارفرما معاون اداري و مالي

شركت رئيس امور اداری

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث