بانک قراردادها
مهر 12 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مشاوره

قرارداد ارائه خدمات مشاوره و آموزش ایزو

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد ارائه خدمات مشاوره و آموزش جهت طراحي ، ايجاد و استقرار
سيستم مديريت کیفیت براساس استاندارد ISO9001:2008

اين قرارداد درتاريخ بين شركت به نمايندگي ، كه در اين قرارداد كارفرما ناميده ميشود از يك سو و شرکت بنمایندگی كه در اين قرارداد مشاور ناميده مي شود ازسوي ديگر، به شرح خدمات و شرايط زير منعقد مي گردد:

ماده 1) موضوع قرارداد


مشاوره و آموزش جهت طراحي ، ايجاد و استقرار سيستم مديريت کیفیت كارفرما، بر اساس استاندارد ISO9001:2008 شامل فعاليت هاي زير:
فاز ا : شناخت ؛
هدف : شناخت وضعيت جاري سيستم كيفيت و تعيين فاصله آن تا نيازمنديهاي ISO9001:2008
روش اجراء : انجام مميزي از سيستم موجود سازمان كارفرما با استفاده از چك ليست هاي تهيه شده بر اساس نيازمنديهاي ISO9001:2008 و با استفاده از تكنيكهاي مميزي خارجي و تهيه گزارش مميزي .
نقش مشاور :
- تهيه چك ليست ها
- انجام مميزي
- بررسي يافته ها
- تهيه گزارش
نقش كارفرما : همكاري با مشاور براي انجام هرچه بهتر مميزي .

فاز 2 : طراحي كلي سيستم ؛
هدف : طراحي كلي سيستم به طوريكه از يك سو نيازمنديهاي استاندارد ISO9001:2008 را پاسخگو باشد و از سوي ديگر نيازمنديهاي خاص نماينده مديريت سازمان مركزي را برآورده سازد ، همچنين مقدمات طراحي تفصيلي سيستم فراهم شود .

روش اجراء :
- تهيه خط مشي كيفيت سازمان
- شناسايي فرايندهاي مورد نياز سيستم مديريت كيفيت
- تعيين توا لي و تعامل بين فرايندهاي شناسايي شده
- تعيين شاخص هاي مورد نياز براي حصول اطمينان از اجراء و
كنترل اثر بخش فرايندها
- تهيه dfd
نقش مشاور : انجام كليه فعاليتهاي مربوط به اين فاز .
نقش كار فرما: انتقال به موقع و دقيق نيازمنديهاي مديريت و شرايط سازمان ومشاور .

فاز 3: طراحي تفصيلي ؛
هدف: طراحي جزئيات مربوط به سيستم كيفيت به منظور عملياتي كردن آن .
روش اجراء:
- تعيين روش هاي اجرايي مربوط به فرايندها
- تعيين دستورالعمل هاي كاري
- طراحي فرمهاي مورد نياز براي انتقال و نگهداري داده ها
- طراحي ساختار سازماني شامل چارت سازماني ،مسؤوليت و اختيارات
نقش مشاور : انجام كليه فعاليتهاي مربوط به اين فاز .
نقش كار فرما : انتقال اطلاعات درست ،به موقع و صحيح مورد نياز مشاوربه وي
انتقال نيازمنديهاي كاربران به مشاور.
فاز 4 :مستندسازي ؛
هدف : مستند كردن سيستم طراحي شده براي حفظ تجربه سازمان ، پاسخگويي به نيازمنديهاي ISO9001:2008، فراهم شدن آموزشهاي لازم ، تكرار پذيري و قابليت رديابي فعاليتهاي سيستم ، فراهم شدن شواهد عيني و امكان ارزيابي اثر بخشي و تداوم متناسب سيستم مديريت كيفيت .
روش اجراء :
- تهيه روش اجرايي كنترل مدارك
- مستند كردن بخش هاي مورد نياز سيستم مطابق روش اجراءيي كنترل مدارك
- توزيع مدارك مستند شده براي كار بران
نقش مشاور : نظارت و راهنمايي كار فرما و رفع اشكالات احتمالي بر سر راه مستندسازي .
نقش كارفرما :
- تايپ و تكثير
- توزيع مدارك
فاز 5 : استقرار ؛
هدف : اجراءي سيستم ايجاد شده براي پاسخگويي به نيازمنديهاي ISO9001:2008 و مديريت سازمان و ايجاد سوابق از اجراي سيستم كيفيت .
روش اجراء :
- برگزاري دوره آموزشي براي كاربران
- اجراءي آزمايشي هر بخش از سيستم موازي با سيستم موجود
- بررسي نتايج اجراي ازمايشي و تعيين نقاط ضعف و قوت آن
- انجام اقدام اصلاحي به منظور رفع نقاط ضعف سيستم
- اجراي كامل سيستم و كنار گذاشتن سيستم قديمي
- انجام مميزي توسط شركت گواهي دهنده
- صدور گواهينامه ISO9001:2008
نقش مشاور :
- آموزش كاربران
- نظارت بر اجراي سيستم
- تعيين اقدامات اصلاحي براي رفع مشكلات اجراءي سيستم
نقش كارفرما :
- فرا گيري كاربري سيستم
- اجراي سيستم و ايجاد سوابق مطابق آن
- همكاري با مشاور براي تعيين و اجراي اقدامات اصلاحي
آموزش كاركنان
آموزش هاي مورد نياز براي ايجاد واستقرار سيستم مديريت کیفیت در محل كارفرما يا مشاور و توسط مشاور انجام خواهد شد و شامل دوره هاي زير است:
1ـ آشنايي با مباني سيستم هاي مديريت کیفیت
2ـ تشريح الزامات استاندارد ISO9001:2008

ماده2) تعهدات كارفرما


• كارفرما پس از امضاء قرارداد به منظور تسهيل پيشرفت كار و ايجاد هماهنگي هاي لازم و برآورده ساختن خواسته هاي مشاور درچارچوب قرارداد يك نفر نماينده تام الاختيار و حداقل 2 نفر بصورت نيمه وقت جهت همكاري در اجراي پروژه به مشاور معرفي خواهد نمود و معرفی این افراد بایستی بگونه ایی باشد که تا پایان پروژه ترکیب مذکور تغییر نکند .
• كارفرما به درخواست مشاور اطلاعات، مدارك، دستورالعمل ها، فرمهاي مورد نياز و آمار و اطلاعات لازم را كه به تشخيص مشاور براي پيشبرد پروژه ضرورت دارد در اختيار وي قرار خواهد داد. اين اطلاعات شامل اطلاعات مالي ومحرمانة كارفرما نخواهد بود.
• كارفرما متعهد است امكانات و منابع لازم براي مستندسازي و استقرار سيستم مديريت كيفيت درشركت را فراهم نمايد.
• تايپ ، تكثير، و توزيع مستندات مورد نياز سيستم مديريت كيفيت
• فراهم آوردن امکانات ایاب و ذهاب مشاور از مبداء یزد به محل اجرای پروژه
• اجراي به موقع فعاليت هاي طرحريزي شده و بكاربستن راهنمايي هاي مشاور براي ايجاد و استقرار سيستم
• اعزام حداقل 2 نفر به دوره آموزشی ممیزی داخلی و عقد قرارداد با شرکت گواهی دهنده با راهنمایی مشاور

ماده3) مدت قرارداد


مدت اجراي قرارداد 4 ماه برآورد مي شود که این مدت زمان در صورت توافق کتبی طرفین قابل تغییر می باشد .

ماده 4) مبلغ قرارداد و شرايط پرداخت


حق الزحمه مشاور در ارائه خدمات محدوده قرارداد ( ماده 1) كلاً مبلغ 000/000/45ريال ( معادل چهل و پنج میلیون ریال ) مي باشد . مبلغ فوق به ترتيب زير پرداخت ميشود :
30% از مبلغ قرارداد به عنوان پيش پرداخت،
30% از مبلغ قرارداد پس از پايان فاز 4 و تحویل مستندات ،
40% از مبلغ قرارداد پس از پايان فاز 5 و دریافت گواهینامه های ISO ،
شایان ذکر است مبلغ فوق خالص پرداختی به مشاور می باشد .


ماده 5) تغيير محدوده قرارداد


اگر كارفرما در طول مدت قرارداد علاوه بر خدمات مشروح درماده 1 اين قرارداد خدمات ديگري را خواستار باشد، حق الزحمه خدمات مزبور براساس تفاهم جداگانه محاسبه و در مقابل صورتحساب پرداخت خواهد شد.

ماده6) خاتمه دادن به قرارداد


كارفرما مي تواند با توجه به مقتضيات و شرايط در هر زمان به قرارداد خاتمه دهد و موضوع را با تعيين مهلت یک ماهه به مشاور اعلام نمايد. در اينصورت مشاور مي تواند با ارائه صورت وضعيت تا زمان خاتمه قرارداد مبالغي را كه محق به دريافت آن باشد دريافت نمايد.

ماده 7) مالكيت سند


كليه گزارش ها وطرح هايي كه براساس اين قرارداد توسط مشاور تهيه مي شوند متعلق به كارفرما مي باشد اسناد و مداركي كه به منظور آشنايي و بررسي هاي لازم از سوي كارفرما به مشاور ارائه شود، اماني تلقي شده وپس از استفاده اعاده مي گردد.

ماده 8) رازداري


مشاور موظف است كليه اطلاعات و مدارك مربوط به كارفرما را كه در طي دوره قرارداد به آنها دسترسي پيدا ميكند محرمانه تلقي نموده و از افشاي آنها خودداري نمايد. اين اصل به طور متقابل درمورد اطلاعات و مدارك ارائه شده از سوي مشاور به كارفرما براي كارفرما صادق است.

ماده9) حل اختلاف


با توجه به اينكه كليه اصطلاحات وتعاريف مورد استفاده در اين قرارداد مبتني بر استاندارد هاي ISO9001:2008 و ISO9000:2008 است، چنانچه در تفسير مفاد اين قرارداد نحوه اجرا و يا هر مورد ديگري كه مربوط به اين قرارداد باشد بين كارفرما و مشاور اختلاف نظر پديد آيد، ابتدا سعي خواهد شد موضوع در كمال حسن نيت طرفين حل وفصل گردد. درصورت عدم امكان هيئتي متشكل از نماينده كارفرما، نماينده مشاور و داورمرضي الطرفين، مورد اختلاف را بررسي و نظر هيئت مذكور براي طرفين قطعي، نهايي، غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا ميباشد.

ماده10) حوادث غيرمترقبه


درصورت ضرورت ختم قرارداد به سبب حوادث غير مترقبه و توقف دائم فعاليتهاي قرارداد، مشاور گزارش خدمات خود را تا تاريخ ختم قرارداد همراه با صورتحساب مربوطه به كارفرما ارائه مي نمايد. كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت صورتحساب ضمن رسيدگي نسبت به پرداخت اقدام خواهند نمود و در هر صورت تعريف حوادث غير مترقبه، شامل غير قابل پيش بيني و غير قابل كنترل وتأثير گذار بر اجراي قرارداد مطابق قوانين جمهوري اسلامي مي باشد.

ماده 11) فسخ قرارداد


درصورتي كه بنا به تشخيص هيئت حل اختلاف، مشاور در انجام وظايف و تعهدات خود كوتاهي كند، كارفرما به مشاور اخطار خواهد كرد كه نواقص مذكور را رفع نمايد، در صورتي كه مشاور ظرف دوماه مطابق اخطار كارفرما عمل نكرد، كارفرما ميتواند ضمن محاسبه و پرداخت حق الزحمه مشاور تا آن تاريخ نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد. دراين حالت پرداخت هزينه هاي وارده به كارفرما بنا به تشخيص هيئت حل اختلاف بر عهده مشاور خواهد بود. ( حوادث غير مترقبه از شمول اين ماده مستثني است .)

ماده 12) نشاني طرفين


كارفرما:
مشاور:
اين قرارداد در 12 ماده و دو نسخه كه حكم واحد را دارد تنظيم و به امضاء طرفين رسيده و مبادله مي گردد و از هر حيث تابع قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

كارفـــــرما                    مشـــــــاور

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث