بانک قراردادها
شهریور 19 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

قرارداد انجام خدمات آشپزخانه ، سرويس دهی و تامين غذای سالن غذاخوری ساختمان ستادی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

قرارداد انجام خدمات آشپزخانه ، سرويس دهي و تامين غذاي سالن غذاخوري ساختمان ستادي


منعقده بين شركت ...............و.............................................

 

ماده 1 : نام و نشاني طرفين قرارداد


شركت ........................................ به نمايندگي آقايان ........... داراي شماره شناسنامه .... صادره از ........ با سمت ................ و ............... به شماره شناسنامه .... صادره از شهرستان ........ با سمت ................. كه در اين قرارداد كارفرما ناميده ميشود و شركت ................. به شماره ثبت ........ اداره ثبت اسناد و املاك استان ........... به نمايندگي آقاي .......... به شماره شناسنامه ....... صادره از ....... با سمت..........................به آدرس..................................................................................................
شماره تلفن ..................... و شماره همراه ................................. از طرف ديگر بعنوان پيمانكار بشرح مفاد ذيل منعقد گرديد .


ماده 2 : موضوع قرارداد


ارائه سرويس و تامين غذاي سالن ساختمان مديريت شركت .................. با تامين مواد مصرفي روزانه و نيروي انساني مورد نياز در دو وعده غذاي نهار و در صورت نياز به صرف غذا در وعده شام جهت مراسم به صورت جمعي منهاي عروسي و جشن عقد و با هماهنگي واحد رفاه انجام خواهد شد و همچنين تامين سفارشات كاركنان شركت ......... ........... براي مراسم مختلف در طول مدت قرارداد براي كليه ايام سال براساس شرايط و تعهدات مندرج در اين قرارداد و با رعايت توصيه هاي مندرج در بخشنامه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي موضوع ، دستورالعمل تغذيه در مراكز عمومي طبخ و توزيع غذا و رستورانها كه جزء لاينفك قرارداد ميباشد .


ماده 3 : شرايط و تعهدات


- پيمانكار موظف ميباشد كليه تعهدات موضوع اين قرارداد را زير نظر ناظرين معرفي شده از سوي كارفرما به انجام برساند و توصيه ها و نظرات ناظرين كارفرما را در هر حال رعايت نمايد .
-تامين محل ، وانشعاب آب و برق و گاز مصرفي با نصب كنتور مجزا بعهده كارفرما ميباشد .
- پيمانكار و كليه عوامل تحت سرپرستي وي موظف به رعايت بهداشت فردي ( داشتن كارت معاينات دوره اي ) كارت بهداشت ، استفاده از روپوش و كلاه مناسب (لباس فرم ) و دستكش يكبار مصرف و كوتاه نگه داشتن موي سر و صورت و ناخنها و رعايت بهداشت محيطي شامل شستشوي ظروف آشپزخانه ، كباب پز ، اجاق گاز ، كف آشپزخانه ، ديوار آشپزخانه و نظافت سالن پذيرائي و راه پله ها به طور رو زانه و شستشوي كامل سالن و ديوارها و يخچال به طور هفتگي و غيره … مي باشند و رعايت امر فوق الذكرتوسط كارشناسان اداره بهداشت و ناظران كارفرما بطور مستمر كنترل خواهد شد كه در صورت مشاهده هرگونه ايراد پيمانكار موظف ميباشد سريعا ” نسبت به رفع آن اقدام نمايد. بديهي است در صورت عدم رعايت تذكرات و رفع بموقع ايرادات ضمن لغو قرارداد نسبت به برخورد با وي از طريق مراجع صلاحيتدار اقدام خواهد شد .
- كيفيت درجه يك مواد مصرفي براي غذا براساس استانداردهاي اعلام شده طبق مقررات و ضوابط تعيين شده اتحاديه غذاخوري استان......... و سازمان بازرسي و نظارت خواهد بود و كمييت و حجم غذا براساس موارد مندرج در ماده چهار خواهد بود و پيمانكار ملزم به رعايت استانداردهاي مورد نظر ميباشد
- در صورت بروز هرگونه حادثه در محدوده آشپزخانه و سلف سرويس و نيز ايجاد هرگونه مسموميت غذايي مسئوليت پاسخگوئي بعهده پيمانكار مي باشد .

تبصره 1 : در طبخ غذا از روغن مايع ( استاندارد ) استفاده شود . و در صورت تهيه غذا بصورت سرخ شده از حداقل مقدار روغن (روغن مايع مخصوص سرخ كردني ) استفاده شود .

تبصره 2 : غذاها به شكل كم چربي تهيه شوند . ( پوست و چربي مرغ و چربي اضافي گوشت قرمز قبل ازطبخ جدا شوند . )

آشپز بايد داراي گواهي معتبر جهت امور آشپزخانه بوده و با توجه به ماهيت كار ، پرسنل مذكور بايد افرادي خوش برخورد و با ظاهري آراسته و مرتب باشند .
- كليه حقوق دولتي اين قرارداد ( بيمه ، ماليات ، عوارض و … ) اعم از اينكه در موقع انعقاد قرارداد رايج بوده يا بعدا " وضع گردد ، بعهده پيمانكار خواهد بود .ضمنا پيمانكار مي تواند در صورت لزوم نسبت به اعمال نظام ماليات بر ارزش افزوده در سيستم خود اقدام نمايد بديهي است كارفرما هيچگونه تعهدي در اين خصوص ندارد.
- هيچگونه حقي به غير از آنچه در اين قرارداد ذكر شده است از قبيل سرقفلي، اجاره و حق كسب و........براي پيمانكار و عوامل وي وجود ندارد و پيمانكار اقرار مي نمايد كه يد او درخصوص تعهدات اين قرارداد ، يد اماني مي باشد .
- رفع گرفتگي لوله هاي فاضلاب به عهده پيمانكار خواهد بود .
- پيمانكار موظف است حقوق و مزاياي كليه كاركنان خود را طبق قانون كار پرداخت نمايد .
- سفارش غذا جهت مراسم از سوي كاركنان و شركت سهامي ............. با هماهنگي قبلي و بصورت ذيل صورت خواهد گرفت :
- كاركنان با انجام هماهنگي و توافق طرفين و اخذ معرفي نامه از دستگاه نظارت كارفرما
- كارفرمابا ارائه سفارش حداقل ، يك روز قبل از مراسم و پرداخت بها پس از انجام سرويس براساس قرارداد منعقده طبق مفاد ماده 4
- جهت استفاده از سالن براي مراسم اشخاص و سازمانها و ادارات غيره ، پيمانكار موظف به هماهنگي و اخذ موافقت دستگا ه نظارت بوده و رعايت كليه مقررات و ضوابط و شئونات اجتماعي و اخلاقي و قانوني و مسائل امنيتي بعهده پيمانكار مي باشد .
- ارائه غذا براي همكاران در قبال ارائه كارت شناسائي معتبر صورت خواهد گرفت و در صورت ارائه سرويس براي افراد غير همكار بهاي آن براساس تبصره يك ماده 4 قرارداد قابل وصول خواهد بود .
- برنامه غذايي ماه بعد بصورت ماهانه وساعات سرو غذا با هماهنگي دستگاه نظارت كارفرما تنظيم و پس از تائيد دستگاه نظارت در اختيار پيمانكار قرار خواهد گرفت ، و برنامه غذايي روزانه در محل ورودي سالن غذاخوري در ديد مرا جعين قرار گيرد . در هر صورت پيمانكار موظف است در هر وعده غذايي حداقل سه نوع غذا ارائه نمايد .
-اخذ بيمه نامه مسئوليت جهت تامين خسارت احتمالي به تاسيسات و.... الزامي ميباشد.
-دكورسازي انجام شده درسقف /ديوار/كف (برابرنظردستگاه نظارت )پس از پايان م دت قرارداد بدون پرداخت هرگونه هزينه به كارفرما منتقل ميشود.
-پيمانكار موضوع اين قرارداد را مسقيما و با مسئوليت خود انجام خواهد داد واگذاري آن بغير بصورت امانت ، وكالت ، شراكت و يا هر صورت ديگر جز با موافقت مكتوب كارفرما ممنوع مي باشد و در صورت تخلف ، كارف رما حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و جرايم حاصله را از محل سپرده و مطالبات پيمانكار تامين و اخذ نمايد
-پيمانكار از كليه مشخصات كار آگاهي داشته و مورد مجهولي براي وي وجود ندارد.
-پيمانكار متعهد ميگردد در طول قراداد به هيچ وجه از اتباع خارجي در اجراي اين قرارد اد استفاده ننمايد.بديهي است در صورت تخلف ، قرارداد فسخ و ضمانتنامه مربوطه ضبط خواهد شد
-اشخاص حقيقي ويا حقوقي طرف قرارداد نبايستي مشمول قانون مفاد يك آئين نامه پيشيگيري و مبارزه با رشوه در دستگاههاي اجرايي باشند ضمنا در صورتيكه مرتكب يكي از اعمال بندهاي آئ ين نامه فوق شوند ضمن فسخ قرارداد و معرفي به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به مدت پنج سال از عقد هر گونه قراداد محروم خواهند شد.
-چنانچه بين هريك از مفاداين قرارداد مغايرتي وجود داشته باشد كارشناس مرضي طرفين و در صورت عدم سازش مراجع قضايي خواهد بود.
-پيمانكار ملزم به رعايت كليه مقررات و ضوابط شركت ............ بوده و مورد مجهولي براي وي وجود ندارد
-شرايط پيش بيني نشده در اين قرارداد با توافق طرفين قابل انجام خواهد بود.
-كليه هزينه ها اعم از خريد مواد اوليه ، هزينه حمل و نقل و هزينه طبخ غذا و هزينه نيروي انساني و كليه مزايا و تسهيلات اين نيروها (كه برا اساس قوانين اداره كار و امور اجتماعي به آنان تعلق ميگيرد )، هزينه آب برق گاز و تلفن و هزينه تعميرات و نگهداري تجهيزات آشپزخانه ، هزينه تعميرات جزيي ساختمان و تاسيسات (به تشخيص اداره ساختمان)، بعهده پيمانكار ميباشد.
-رعايت كليه شئونات اسلامي هنگام برپايي مراسم و سمينارهارها و كليه قوانين و مقررات حاكم بر اماكن طبخ و توزيع غذا و رستوران ها توسط پيمانكار الزامي بوده و هرگونه خسارات ناشي از عدم رعايت موارد فوق كه توسط مراجع ذي صلاح اعلام مي گردد بعهده پيمانكار خواهد بود مرجع تعيين خسارت ، شركت ....... خواهد بود (اين مورد شامل تعطيلي رستوران و ضرر و زيان ناشي از آن نيز خواهد بود)
-رعايت اصول بهداشتي از قبيل روپوش مناسب ، نظافت فردي و محيط رستوران بخصوص آشپز الزامي است
-پيمانكار ملزم به تامين غذا با كيفيت عال ي و كميت استاندارد مطابق قوانين مراكز طبخ و توزيع ميباشد(تشخيص كيفيت و كميت مطابق قوانين با مديريت داخلي خواهد بود)
-استفاده از موسيقي زنده بر اساس قوانين و مقررات حاكم بر اماكن طبخ و توزيع غذا و رستوران ها مجاز ميباشد
-زمان ارائه خدمات بصورت فصلي و با هماهنگي و توافق طرفين و در چارچوب قوانين و مقررات اماكن خواهد بود بديهي است در خصوص ايام اله و ايا م سوگواري و جشن ها در ابتداي فصل هماهنگي لازم بعمل خواهد آمد
-پيمانكار موظف است يكنفر را بعنوان نماينده يا جانشين در اين قرارداد معرفي نمايد تا ضمن نظارت بر امور رستوران و فست فود در برابر مسئولين شركت .................. جوابگوي نيازهاي مربوط باشد.
-پيمانكار ملزم به تهيه لباس فرم براي كليه خدمه و مهمانداران خواهد بود نوع رنگ جنس لباس بايستي شيك و زيبا و مناسب باشد تشخيص موارد فوق بعهده دستگاه نظارت (مدير نيروي انساني ) خواهد بود بديهي است كليه هزينه هاي مربوطه بعهده پيمانكار ميباشد
-پيمانكار بايست ي در جهت جذب مشتري ، ميزآرايي را با هماهنگي دستگاه نظارت قراداد در دستور كار خود قراردهد
-تامين كليه تاسيسات سرمايشي و گرمايشي و تجهيزات وملزومات رستوران / دكوراس يون داخلي وخارجي/ ميز صندلي و كليه امكانات مورد نياز رستوران بعهده پيمانكار ميباشد
- پيمانكار موظف است قبل از بكارگيري نيروي انساني مدارك ذيل را به ناظر كارفرما تحويل نمايد :
1-گواهي عدم سوء پيشينه
2-فتوكپي شناسنامه
3-فتوكپي كارت ملي
4-گواهي پايان خدمت
5-كارت بهداشت
6-گواهي عدم اعتياد


ماده 4 : قرارداد


1-مبلغ ماهيانه اجاره بعدد ريال به حروف
2-مبلغ كل اجاره ساليانه بعدد ريال به حروف
پيمانكار موظف است هرماه مبلغ قرارداد را بحساب شماره بنام شركت ............. نزد بانك ملت واريز نمايد و اصل فيش را جهت اقدام بعدي به دستگاه نظارت ارائه دهد ضمناً مبلغ قراداد با توجه به شرايط ذيل ميباشد
اين قرارداد به ازاي هر پرس غ ذاي سرو شده در هر وعده نهار يا شام به همراه سالاد فصل ، نان ، يك پياله ماست و يك ليوان دوغ پاستوريزه ( بدون گاز ) بسته بندي شده براي همكاران و نيز تامين سفارشات غذايي كارفرما و سفارشات كاركنان در مراسم و جشنها در وعده هاي شام و نهار بشرح ذيل ميباشد . نحوه پرداخت بهاي غذا توسط كاركنان بصورت نقدي و يا تهيه ژتون و يا هر روش توافقي فيمابين خواهد بود .

تبصره 1 : هر يك از كاركنان شركت ........... (شاغل وبازنشسته )وميهمانان آنان با ارائه كارت شناسائي مي توانند به ميزان مورد درخواست با تعرفه مندرج در ماده 4 غذادريافت نمايند .
تبصره 2 : هر يك از كاركنان بخش خصوصي مستقر در ساختمان ستاد مي توانند با ارائه كارت شناسائي در هروعده نه ار حداكثر يك پرس غذا با هزينه مندرج در ماده 4 دريافت نمايند و در صورت درخواست پرس بيشتر شامل افزايش بهاء 20 % ( بيست درصد) مازاد بربهاي ليست موضوع ماده 4 ميگردد
تبصره 3 :افزايش يا كاهش ساليانه بهاي مندرج درجدول ماده چهار (ازسال دوم به بعد )وتنها براي يكبار درهمان سال با توافق طرفين وتنهابراساس درصد افزايش اعلام شده ازناحيه اتحاديه صنف رستوران داران انجام خواهدگرفت .
تبصره 4 : تامين نيروي انساني بعهده پيمانكار خواهد بود . در هر صورت پيمانكار موظف است به تناسب نياز هر وعده غذاي روزانه همكا ران و هر مهماني نيروي انساني لازم و كافي براي سرو غذا را بصورت مطلوب تامين نمايد .
تبصره 5 : قيمتهاي توافق شده در ماده 4 براي انواع اغذيه ثابت بوده و تعديل قيمتها بر اساس تبصره 3 همين ماده انجام ميپذيرد كه در هر حال پيمانكار موظف به رعايت كيفيت و كميت غذا در حد استاندارد خواهد بود
تبصره 6 : در صورت تهيه و سرو غذا براي ساير سازمانها و نفرات با توافق طرفين و رعايت قيمتهاي مورد تصويب اتحاديه خواهد بود و مسئوليت هر گونه پاسخگويي در اين زمينه بعهده پيمانكار مي باشد در ضمن اولويت در سرويس دهي با كاركنان خواهد بود .
تبصره 7: نحوه توزيع غذا در موقع ناهار جهت همكاران و در ايام پذيرائي در مراسم و جشنها در سر ميز خواهد بود .
تبصره 8 : همكاراني كه مايلند غذاي خود را در خانه طبخ نمايند مي توانند از محل رستوران بعنوان صرف غذا استفاده نمايند .
تبصره 9:اجرا وتامين ماتريال ومصالح سقف كاذب مجموعه پذيرايي براساس دستوركارونظارت كارفرما(اداره ساختمان)برعهد پيمانكار خواهد بود وكارفرما هزينه اي بابت آن پرداخت نمي نمايد. مدت اجرا سقف كاذب براساس نظر دستكاه نظارت جز زمان اين قرارداد محسوب نمي شود


ماده 5 : دستگاه نظارت – مجري قرارداد – معرفي نماينده – كارفرما


1-5-مديريت نيروي انساني ( واحد رفاه ) شركت ...................... در اين قرارداد از طرف كارفرما بعنوان دستگاه نظارت ( ناظر بر اجراي قرارداد ) تعيين شده است و بر نحوه اجرا و عملكرد پيمانكار نظارت كامل خواهد داشت .
2-5-معرفي نماينده : پيمانكار موظف است يك نفر نماينده دائمي در محل اجراي كار ( ساختمان ستادي) با ذكر كليه مشخصات كامل وي و آدرس محل سكونت و شماره تلفنهاي ثابت و همراه به كارفرما معرفي نمايد .
3-5-نماينده معرفي شده از جانب پيمانكار بايستي تام الاختيار بوده و پاسخگوئي و اجراي تعهدات مربوط به قرارداد و پيگيري آنها از كاركنان پيمانكار را بر عهده داشته باشد .


ماده 6 : مدت قرارداد


1-6-مدت اين قرارداد از تاريخ ابلاغ كتبي آن از سوي كارفرما به پيمانكار سه سال شمس ي ميباشد كه در صورت رضايت كاري كارفرما نسبت به تمديد آن به مدت يكسال ديگر اقدام خواهد شد .
2-6-كارفرما مي تواند مدت قرارداد را حداكثر تا 25 % كاهش يا افزايش دهد و پيمانكار ملزم به رعايت آن خواهد بود .


ماده 7 : تضمين حسن انجام تعهدات

پيمانكار بمنظور حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد يك فقره ضمانتنامه بانكي به مبلغ ................ ريال صادره از بانك ........ شعبه مركزي كد ..... و به شماره ............... به كارفرما تسليم مي نمايد كه در صورت عدول از شرايط و تعهدات مندرج در اين قرارداد سپرده مذكور بنفع كارفرما ضبط خواهد شد كه در اين صورت پيمانكار حق هرگونه ادعايي را از خود سلب مينمايد .


ماده 8 : جرائم و تاخيرات


1-8- به ازاي هر روز عدم ارائه خدمات جريمه اي به ميزان 10 % كل ارزش ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از پيمانكار اخذ خواهد شد
2-8-در صورت عدم رعايت اصول ايمني از قبيل ( بازماندن شير گاز در ساعات تعطيل آشپزخانه ، بازماندن دربهاي ورودي و خروجي در غير وقت كاري و ورود افراد غير متفرقه به داخل آشپزخانه ) جريمه اي به ميزان 1 % الي 5 % از مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از پيمانكار اخذ خواهد شد .
3-8-در صورت عدم رعايت كميت و كيفيت مواد غذائي مندرج در ماده 4 قرارداد و عدم رعايت اصول بهداشتي و نظافت جريمه اي به ميزان 1 % الي 2 % از مبلغ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات از پيمانكار اخذ خواهد شد .
- ضمنا" پيمانكار موظف ميباشد ظرف مدت حداكثر 48 ساعت نسبت به واريز مبالغ جريمه به شماره حساب اعلامي از سوي كارفرما و ارائه فيش آن به دستگاه نظارت كارفرما اقدام نمايد . بديهي است در صورت عدم واريز به موقع وجه ، كارفرما ضمن لغو قرارداد نسبت به ضبط تضمين حسن انجام تعهدات اقدام خواهد نمود .
در صورت استمرار تخلفات انجام شده بالا ، قرارداد فسخ و تضمين پيمانكار به نفع كارفرما ضبط و وصول خواهد شد و پيمانكار حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت


ماده 9 : فسخ قرارداد و موارد آن


الف-خاتمه قرارداد بنا به مصلحت:
هريك از طرفين حق دارد هر زمان كه بخواهد تمام يا قسمتي از اين قرارداد را خاتمه دهد اين عمل به صورت كتبي و با اخطار يكماهه صورت خواهد پذيرفت در اينصورت :
1-درصورت فسخ قرارداد از طرف كارفرما ، كارفرما مي تواند بر اساس درخواست و ارائه صورت ريز هزينه هاي انجام شده توسط پيمانكار براي اجراي قرارداد كه در محل رستوران باقي مانده و قابل انتقال نبوده مبلغي بعنوان خسارت به پيمانكار پرداخت نمايد و پيمانكار مبلغ برآورد شده را قبول داشته و حق هرگونه اعتراض را در حال و آينده از خود سلب مي نمايد.
تبصره 1:در صورت فسخ قرارداداز طرف پيمانكار، كليه هزينه هاي انجام شده در تغييرات
ساختماني(دكور/سقف/ديوار) بدون پرداخت هرگونه هزينه به كارفرما انتقال يافته و موضوع پيمان كان لم يكن تلقي ميگردد.


ب-فسخ قراداد بنا به تقصير پيمانكار:
فرما حق دارد در صورت تخلف پيمانكار از انجام تعهدات اين قرارداد و يا عدول از شرايط خصوصي در موارد ذيل نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضمانت حسن انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و وصول نمايد .
1)هرگاه پيمانكار ورشكست گردد يا اعلام ورشكستگي يا انحلال كند .
2)هرگاه به تشخيص كارفرما ، پيمانكار نتواند يا نخواهد تعهداتش را به موجب اين قرارداد و در موعد مقرر انجام دهد يا هر دليلي ديگر به تشخيص كارفرما مرتكب تخلف شود و ظرف مدتي كه كارفرما كتبا" اطلاع مي دهد نسبت به رفع آن اقدام نكرده باشد .
3)هرگاه كارفرما احراز كند كه پيمانكار ، اجراي تعهدات موضوع قرارداد را به غير واگذار نموده است .
4)هرگاه به دليل عدم رعايت موازين و مقررات قانون كار توسط پيمانكار و طبق استعلام به عمل آمده
كارفرما ، از وزارت كار و امور اجتماعي ، در جريان اجراي قرارداد و وزارت مذكور، فسخ قرارداد ، قطعي گردد.
5)انصراف پيمانكار بصورت عملي ويا كتبي
6)عدم توفيق پيمانكار در اجراي دقيق و بموقع كارهاي موضوع قرارداد
7)عدم پذيرش در خواستهاي كارفرما در چهارچوب قرارداد
8)واگذاري كل يا قسمتي از كار قرارداد به غير بدون اجازه كارفرما
9)عدم رعايت استانداردهاي كارفرما در مورد انجام كار و موارد مصرفي در اجراي قرارداد
10)تعطيل كردن كار بدون اجازه كارفرما
11)استفاده كاركنان و شركتهاي تابعه در انجام قراداد
اقدامات پس از فسخ:
هرگاه كارفرما قرارداد را به يكي از علل مشروحه در بند ب ماده 9 فسخ نمايد مراتب را كتبا با طلاع پيمانكار مي رساند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضائي يا اداري تضمين حسن انجام تعهدات رابه نفع خود ضبط و وصول مي نمايند


ماده 10 : حل اختلاف و صلاحيت محاكم


موارد اختلاف به اتفاق هيئتي مركب از نمايندگان كارفرما و پيمانكار و واحد حقوقي شركت............. بررسي و تصميم گيري خواهد شد و در صورت عدم توافق به حل مسالمت آميز مرجع رسيدگي به اين اختلاف مراجع قضايي ذيربط خواهد بود ضمنا در طي اين مدت پيمانكار متعهد است تا حل نهايي اختلاف چه از طريق مسالمت آميز و يا در صورت ارجاع به محاكم ، اجراي هيچيك از تعهدات اين قرارداد را بلا اقدام يا معوق نگذارد
اين قرارداد در 10 ماده و 11 تبصر ه در 4 نسخه در محل شركت .............. تنظيم و به امضاي طرفين رسيد و هر دو نسخه آن حكم واحد را داشته و از تاريخ ابلاغ كتبي كارفرما به پيمانكار معتبر و قابل اجرا مي باشد .


كارفرما                                                           پيمانكار
            شركت...........                                                 شركت/موسسه/آقا/خانم/ ...........

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

  • افشین خرمی دوشنبه, 04 تیر 1403 19:06 ارسال شده توسط افشین خرمی پیوند نظر

    سلام خواستم بگم چرا تبعات و موارد و مسائل بیمه مالیات جریمه‌های اون‌ها و سایر مشابه رو در این قرارداد ذکر نکردید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید