بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

این مورد را ارزیابی کنید
(42 رای‌ها)

این قرارداد از جمله قراردادهای مشارکت مدنی است و مورد استفاده اشخاصی قرار می گیرد که بدون ثبت شرکت ( شخصیت حقوقی)  و تقبل محدودیتهای ناشی از ثبت شرکت همچون مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی فعالیتهایی مشابه فعالیت یک شرکت انجام می دهند و در واقع شرکتی هستند که ثبت نشده است.


مقدمه : نظر به اینکه امضاء کنندگان این قرارداد با حسن اعتماد به یکدیگر تمایل به همکاری و مشارکت در سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تجارت داخلی و خارجی داشته و با آگاهی از ضوابط ، شرایط و مفهوم مشارکت ، آثار حقوقی و مالی و اعتباری آنرا تقبل نموده اند و از طرف دیگر اذعان دارند که هر نوع تجارتی همراه با ریسک و خطر پذیری بوده و ممکن است آستانه خطر پذیری در مواردی بیش از حد متعارف بوده و در نتیجه زیانهای مالی و اعتباری غیر قابل پیش بینی بر شرکاء تحمیل گردد و لذا با این آگاهی به مدیران منتخب خود اذن و اجازه اعطا می نمایند تا به نمایندگی از طرف همه امضاء کنندگان این قرارداد بسترهای مناسب سرمایه گذاری را شناسایی و با رعایت مفاد این قرارداد و به تشخیص جمعی خود نسبت به سرمایه گذاری در حوزه های مختلف تجاری با سرمایه شرکاء اقدام نمایند بدیهی است که تشخصیص اکثریت مدیران در همه حال برای شرکاء و قائم مقام های قانونی آنها محترم و غیر قابل اعتراض بوده و کلیه مدیران در حدود این قرارداد تام الاختیار خواهند بود.با این توافق کلی ، قرارداد ذیل پیرو تفاهم نامه شماره 101/ س/ ع/ الف مورخه 01/10/1381 و به استناد ماده 10 قانون مدنی و با در نظر داشتن مقررات قانون تجارت بین امضاء کنندگان منعقد و از تاریخ امضاء برای طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

مشارکت اطراف قرارداد برای هر نوع سرمایه گذاری و هر گونه فعالیت تجاری در حوزه های مختلف تجارت داخلی و خارجی اعم از واردات و صادرات ، خرید و فروش اوراق سهام ، هر گونه خرید و فروش ( املاک ، اراضی ، صنایع ، معادن و ... ) هر نوع ساخت و ساز ، اخذ و اعطای هر نوع وام ارزی و ریالی ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی در هر نوع سرمایه گذاری و به طور کلی هر نوع فعالیتی که احتمال سود آوری داشته باشد بدون استثناء شیئی از آن . ( یا ) به استثناء فعالیت هایی که در ایران مواجه با منع قانونی باشند.

ماده 2 ) مشخصات و آورده شرکاء و میزان سهم الشرکه آنها

نام و نام خانوادگی کد ملی آورده به ریال تعداد سهم الشرکه میزان سهم الشرکه
نشانی

ماده 3 ) مدت قرارداد :

از تاریخ امضاء این قرارداد تا زمانی که سه چهارم شرکاء که مجموعاً بیش از پنجاه درصد سرمایه را در اختیار دارند به طور کتبی از هیئت مدیره مشارکت تقاضای انحلال داشته باشند.

تبصره یک : مدیران مشارکت مکلف هستند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا نامه با تشکیل جلسه ای با حضور سه چهارم شرکاء نسبت به انحلال مشارکت تصمیم گیری نمایند.

تبصره دو : عدم حضور غیر موجه هر یک از تقاضا کنندگان یا وکیل رسمی آنان به منزله انصراف از انحلال مشارکت خواهد بود.

تبصره سه : در صورتی که برخی از شرکاء با انحلال مشارکت مخالفت نمایند می توانند در مدت دو ماهه موضوع تبصره یک این ماده نسبت به خرید سهم الشرکه متقاضیان انحلال اقدام نمایند. در صورت خرید توافقی سهم الشرکه یک یا چند نفر از متقاضیان توسط یک یا چند نفر از شرکاء ، موضوع عدم انحلال مشارکت طی صورتجلسه ای به امضاء شرکاء خواهد رسید .

تبصره چهار : در صورت اتخاذ تصمیم مبنی بر انحلال مشارکت ، مدیران باید صورتی از اموال و دارائیها و سود و زیان حسابرسی نشده مشارکت را تهیه و پس از تائید تمام شرکاء نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارائیهای مذکور جهت تسویه نهایی اقدام نمایند.

ماده 4 ) سرمایه اولیه و ارزش هر سهم الشرکه و نحوه پرداخت آن :

سرمایه اولیه شرکت مبلغ ................... ریال معادل ................... تومان و ارزش هر سهم الشرکه .............. ريال می باشد که هر یک از شرکاء ارزش ریالی تمام سهم الشرکه خود را نقداً به حساب شماره ............ نزد بانک ....... شعبه ............. که مخصوص مشارکت افتتاح گردیده واریز و وجوه حساب مذکور با امضاء مشترک دو نفر از مدیران منتخب اکثریت شرکاء { یا } دو نفر از مدیران منتخب دارندگان ....... درصد کل سرمایه شرکت قابل برداشت خواهد بود.

تبصره : کلیه دریافتها و پرداختهای ناشی از مشارکت حدالامکان از طریق حساب مذکور انجام خواهد شد. در خصوص موارد استثنایی با مجوز کتبی سه نفر از مدیران اقدام خواهد شد.

ماده 5 ) نحوه تقسیم سود :

سود احتمالی ناشی از سرمایه گذاری ها در پایان بهمن ماه هر سال و به نسبت سهم الشرکه هر یک از شرکاء تقسیم و به حساب شخصی معرفی شده از سوی هر یک از شرکاء واریز خواهد شد.

تبصره یک : شناسایی سود موجبی برای تقسیم نبوده و ممکن است بنا به تشخیص اکثریت شرکاء { یا } دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه ، سود شناسایی شده چندین سال انباشته شده و یکجا یا در فواصل زمانی مختلف به نحوی که اکثریت شرکاء { یا } دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه تصمیم خواهند گرفت تقسیم خواهد شد.

تبصره دو : شناسایی سود و میزان قابل تقسیم آن باید به تائید یک نفر حسابرس رسمی برسد.

تبصره سه : پرداخت هر گونه سود در مقابل اخذ رسید کتبی خواهد بود.

ماده 6 ) مدیریت مشارکت :
الف – تعداد و نحوه انتخاب مدیران و مدت مدیریت :

برای مدیریت سرمایه شرکاء و انجام امورات اجرایی مشارکت و سرمایه گذاری و نظارت بر آن و هر گونه امور مربوط به نوع و نحوه استفاده از سرمایه مشارکت در داخل و خارج از کشور ، اکثریت شرکاء { یا } دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه ، 5 نفر از اعضاء مشارکت را به عنوان مدیران مشارکت و یک نفر از 5 نفر منتخب را با عنوان مدیر اجرایی انتخاب خواهند نمود .

تبصره یک : مدت مدیریت مدیران منتخب تا زمان بقاء مشارکت خواهد بود مگر اینگه در هر زمانی دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه ، عزل یک یا تمام مدیران را تقاضا نمایند که در اینصورت مدیران جدید به نحوی که ذکر گردید انتخاب خواهند شد.

تبصره دو : در صورتی که تمام مدیران عزل شوند مکلف هستند ظرف یک ماه از تاریخ عزل ،گزارش کاملی از اقدامات انجام شده و وضعیت سرمایه گذاریهای انجام شده را به صورت کتبی به مدیران جدید ارائه نمایند در غیر اینصورت جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم ارائه گزارش بر عهده هر یک از مدیران معزول بوده و مدیران جدید یا شرکاء می توانند خسارت وارده را از محل سرمایه مدیران معزول و سود احتمالی متعلق به سهم الشرکه آنان جبران نمایند.

تبصره سه : هر یک از مدیران در هر زمانی می توانند از مدیریت مشارکت کناره گیری نمایند ولی متعهد هستند تا زمان انتخاب مدیر جدید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند . شرکاء نیز مکلف هستند ظرف حداکثر دو ماه از اعلام کتبی مدیر مذکور نسبت به انتخاب مدیر جدید اقدام نمایند در غیر اینصورت مدیر مذکور مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

ب – حق الزحمه و پاداش مدیران :

به غیر از مدیر اجرایی ، مدیریت سایر مدیران تبرعی بوده و در مقابل خدمات آنها حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد . حق الزحمه مدیر اجرایی نیز هر سال توسط اکثریت شرکاء تعیین و از حساب شرکت پرداخت خواهد شد.

تبصره چهار : در پایان هر سال ........... درصد از سود حاصل از سرمایه گذاریها به عنوان پاداش به مدیران پرداخت خواهد شد.

ج- وظایف و اختیارات مدیران :

مدیران متعهد هستند نسبت به شناسایی بستر های مناسب سرمایه گذاری اقدام و پس از بررسی و تحلیل کارشناسی موضوعات مورد سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری نمایند.
مدیران متعهد هستند در همه سرمایه گذاریها ریسک متعارف را رعایت نمایند. در مواردی که بنا به ضرورت و مصلحت ، اقدام در خصوص موضوعی مستلزم ریسک بیشتر می باشد موضوع مذکور به طی صورتجلسه ای به تائید همه مدیران خواهد رسید.
مدیران متعهد هستند حداقل هر دو ماه یکبار جلسه ای جهت بررسی موضوعات مختلف مشارکت تشکیل و صورتجلسه مربوطه را در سوابق بایگانی نمایند.
مدیران متعهد هستند شخصاً یا از طریق متخصصان ذیربط نسبت به تمام سرمایه گذاری های انجام شده و روند پیشرفت امور نظارت نمایند.
مدیران متعهد هستند کلیه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع سرمایه گذاری ها و استخدام کارکنان و مشاورین و سایر موارد مرتبط با موضوع مشارکت را رعایت نمایند.
مدیران متعهد هستند در کلیه سرمایه گذاریها و امور مرتبط با آن در حد متعارف صرفه و صلاح شرکاء را رعایت نمایند
مدیران متعهد هستند به عنوان امین شرکاء همواره جانب امانتداری را نسبت به سرمایه و اموال شرکاء حفظ نموده و در تمام موارد موضوع مشارکت منافع جمع شرکاء را بر منافع شخص ترجیح دهند.
مدیران متعهد هستند در همه حال و نسبت به همه امور مربوط به مشارکت صادقانه عمل نموده و از مخفی نمودن هر موضوع مرتبط با موضوع مشارکت ولو بصورت مصلحتی خودداری نمایند.
مدیران در انجام کلیه امور مرتبط با موضوع مشارکت دارای اختیار تام بوده و نماینده تمام شرکاء محسوب می شوند.
کلیه امور اجرایی مشارکت به استثناء مواردی که در این قرارداد تصمیم گیری در مورد آنها در صلاحیت تمام مدیران یا شرکاء می باشد بر عهده مدیر اجرایی خواهد بود. و در این راستا مدیریت و نظارت بر کارکنان و مشاورین ، پرداخت حقوق و پاداش کارکنان ، اجاره محل کار ، پاسخگویی به ارباب رجوع و مشتریان و اطراف قراردادها ، مراجعه به نهادها و موسسات دولتی و خصوصی و سایر موارد مربوط به حسن اجرای موضوع مشارکت بر عهده مدیر اجرایی می باشد.
مدیر اجرایی در استخدام کارکنان دفتری و اجرایی متناسب با حجم کاری و با حقوق متناسب با قانون کار و مقررات مربوطه و مشاورین متخصص با حقوق توافقی مورد تائید 2 نفر از مدیران دارای اختیار کامل می باشد.
مدیر اجرایی در انجام مسئولیتهای خود دارای تمام اختیارات لازم برای اعمال مدیریت از جمله تشویق و تنبیه کارکنان ، اعطای مرخصی، انتخاب وکیل جهت طرح دعاوی و دفاع از آنها ، و سایر موارد می باشد.


ماده 7 ) توافقات شرکاء :

در همه سرمایه گذاریها و خرید و فروشها کلیه اسناد تنظیمی که توسط یک یا چند نفر از شرکاء امضاء می شود به نمایندگی از تمام شرکاء بوده و در متن اسناد به این نمایندگی تصریح خواهد شد.
کلیه شرکاء در خصوص سرمایه گذاریهای انجام شده مسئولیت داشته و هر گونه پاسخگویی در مراجع دولتی و قضایی و در مقابل اشخاص ثالث بر عهده تمام شرکاء خواهد بود
پرداخت هر نوع مالیات و حق بیمه و هر گونه حقوق دولتی مربوط به موضوع مشارکت بر عهده تمام شرکاء بوده و در مواردی که سندی به نام یک یا چند نفر از شرکاء باشد و در خصوص آن سند در هر زمان ولو پس از انحلال مشارکت به هر نحو و دلیلی مالیات یا حقوق دولتی تعلق گیرد یا دولت به هر عنوانی ادعایی داشته باشد تمام شرکاء مسئول می باشند.


ماده 8 ) نحوه ورود و خروج از مشارکت :

الف ) نحوه ورود شخص جدید :

به غیر از موارد قهری که احد از وراث هر یک از شرکاء به نمایندگی از سایر ورثه جانشین مورث خود می شود ورود هر شخص جدید به جمع شرکاء منوط به تائید و تصویب دارندگان بیش از پنجاه درصد سرمایه خواهد بود.

ب ) نحوه خروج از مشارکت :

در هر زمانی که یکی از شرکاء به هر دلیلی قصد خروج از مشارکت را داشته باشد لازم است درخواست کتبی خود را حداقل سه ماه زودتر به مدیر اجرایی تحویل دهد . مدیر اجرایی ظرف یک هفته از وصول درخواست ، موضوع را به اطلاع تمام شرکاء خواهد رساند. در صورتی که سهم الشرکه مذکور توسط برخی از شرکاء خریداری نشود یا موجودی حساب برای تسویه کفایت نکند نحوه تسویه با شریک مذکور در جلسه ای که اکثریت شرکاء حضور دارند تعیین تکلیف خواهد شد.

تبصره : در صورتی که هر یک از شرکاء قصد خروج از شرکت را داشته باشند در زمان تسویه اصل سرمایه آنها عیناً مسترد و سود احتمالی متعلق به دوران مشارکت که هنوز تسویه نشده است در زمان خروج از شرکت محاسبه و با کسر x درصد از سود قابل تقسیم ظرف یکسال پرداخت خواهد شد.

ماده 9 ) تاریخ و محل انعقاد قرارداد :

این قرارداد در تاریخ ............. در شهرستان تهران خیابان ............................................................... مطابق مواد قانون مدنی منعقد و نشانی مذکور تا زمانی که تغییر نیافته است به عنوان اقامتگاه مشارکت محسوب خواهد شد.

ماده 10 ) اعتبار توافق نامه

از تاریخ انعقاد این قرارداد تفاهم نامه شماره 101/ س/ ع/ الف مورخه 01/10/1381 که تا زمان انعقاد این قرارداد مبنای مشارکت بوده است به غیر از قراردادهایی که در آنها به این تفاهم نامه اشاره شده است باطل و کان لم یکن تلقی و روابط شرکاء بر اساس این قرارداد خواهد بود.

ماده 11 ) تعداد نسخ قرارداد :

این قرارداد در 11 ماده و 13 تبصره و در 3 نسخه متحد المتن که همه نسخ آن دارای ارزش و اعتبار یکسان بوده و در حکم واحد می باشند تنظیم و در اختیار همه شرکاء قرار گرفت و از تاریخ امضاء برای تمام شرکاء و قائم مقام قانونی آنها لازم الاجرا می باشد.

امضاء شرکاء

اشتراک این مطلب از طریق:
9614 آخرین ویرایش در شنبه, 01 ارديبهشت 1397

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

6 نظرها

 • نادر نجفی دون چهارشنبه, 14 اسفند 1398 15:16 ارسال شده توسط نادر نجفی دون پیوند نظر

  با سلام
  اینجانب می خواهم مبلغی را به کسی بدهم و به صورت ماهیانه معادل 4 درصد سود بگیرم
  لطفا یک قرارداد شرعی و قانونی راهنمایی بفرمایید
  ممنون از حسن توجه شما

  باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

 • آرین خودرو÷ پنج شنبه, 22 شهریور 1397 17:53 ارسال شده توسط آرین خودرو÷ پیوند نظر

  باسلام وخسته نباشید
  من قصد شراکت بایکی از دوستان درزمینه آموزشگاه تعمیرخودرو رو دارم سرمایه یا آورده های هرکدام از طرفین تجهیزات آموزشگاه می باشد و پول نقدنیست
  سوالی که اینجا پیش میاد زمانی که هرکدام از طرفین به هردلیلی بخواد قرارداد رو فسخ کنه سرمایه یا همان تجهیزات به چه صورتی جدا می شود؟
  باتشکر از پاسخگوییتون

  پاسخ به کاربر محترم : تفکیک تجهیزات موجود بر حسب توافقات طرفین در ضمن قرارداد اولیه و یا شرایطی است که بعداً توافق خواهند کرد ولی در صورت اختلاف بین شرکاء دادگاه از طریق ارجاع به کارشناسی حل اختلاف خواهد کرد.

 • پورمیرزایی شنبه, 02 ارديبهشت 1396 12:27 ارسال شده توسط پورمیرزایی پیوند نظر

  با سلام همسر بنده قصد شراکت در شرکتی را داشته و میخواهیم با مشورت با وکیل تمام حق و حقوق و قوانین را بدانیم که مشکلی پیدا نکنیم. آیا امکان مشورت به
  صورت تلفنی یا حضوری هست؟

  پاسخ به کاربر محترم
  لطفاً برای هماهنگی جهت اخذ مشاوره تلفنی یا جلسه حضوری با دفتر تماس بگیرید
  شماره های تماس:
  02188321088
  02188323279

 • فرهاد کمالی فرد سه شنبه, 09 آذر 1395 02:56 ارسال شده توسط فرهاد کمالی فرد پیوند نظر

  آیا در این قرارداد قوانین سال 95 لحاظ شده است؟

 • مهدی قربانی سه شنبه, 09 آذر 1395 02:52 ارسال شده توسط مهدی قربانی پیوند نظر

  از زحمات شما سپاسمندم

 • حامد شجاعی چهارشنبه, 19 خرداد 1395 09:26 ارسال شده توسط حامد شجاعی پیوند نظر

  با سلام
  اینجانب تصمیم به شراکت در یک آتلیه عکاسی و فیلم برداری را به یکی از آشناها را دارم
  خواهشمند است نمونه قراردادی که موارد این نوع شراکت شامل :مبلغ اولیه، تقسیم کار مجالس، تقسیم کار حظور در مغازه، نحوه تقسیم سود و زیان، شرایط اتمام شراکت و..... در آنم آمده باشد.
  با تشکر

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید