بانک قراردادها
ارديبهشت 20 نوشته شده توسط 
منتشرشده در تسهیلاتی و بانکی

نمونه قرارداد مرابحه

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
«مرابحه»
ماده ۱- طرفين قرارداد:

این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون رباء(بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن و نیز آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ، بين امضا کنندگان زير منعقد مي گردد:

الف- بانک/موسسه اعتباری ................................. شعبه .......................... کد ............................
به نشانی ......................................................................................................................................
با نمايندگي آقاي/خانم ....................................................... که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسه اعتباري ناميده مي شود و
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ................................ فرزند .................................... تاريخ تولد ....................... شماره شناسنامه ..............................
محل صدور ............................. شماره سريال شناسنامه ........................... کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارج ي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ............................... کد اقتصادی ........................... کدپستی .......................... به نشانی ................................................................
شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک ...................................................... (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت .................................. ثبت شده به شماره ...................... اداره ثبت شرکت های .......................................... کد اقتصادی ..................... شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ............................. با امضای آقای/خانم .................................. فرزند .........................
شماره شناسنامه ................................ تاریخ تولد ......................... کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/ شماره گذرنامه اتباع خارجی ..................... به عنوان ...................... شرکت و آقای/خانم.
............................... فرزند .................. شماره شناسنامه ........................... تاریخ تولد ..................
کدملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ..........................................
به عنوان ........................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .........................................
روزنامه رسمي شماره ............................................... مورخ ................................. کدپستي .......
.......................... به نشاني ........................................................................................................
.................................... شماره تماس ثابت ...................................................... شماره تلفن همراه ............................................... پست الکترونيک .......................................................................
............................................................................................................................ که از اين پس در اين قرارداد متقاضي ناميده مي شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج ضامن/ ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
آقای/خانم .................... فرزند ........................... تاريخ تولد ....................... شماره شناسنامه ..................... محل صدور ......................... شماره سريال شناسنامه .......................... کدملي .... ............................کد پستی .................................... به نشاني ....................................................
.......................................................... شماره تماس ثابت ....................................................... شماره تلفن همراه ....................................................................... پست الکترونيک .................
........................
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)
شرکت .............................................. ثبت شده به شماره ................................................ اداره ثبت شرکت هاي ..................................... کد اقتصادی ................................. شناسه ملي ......... ............................................. با امضاي آقاي /خانم ....................................... فرزند .................
شماره شناسنامه ............................... تاریخ تولد ................................. کد ملي .......................... ............................................ به عنوان ............................ شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ............................................... روزنامه رسمي شماره ................................. مورخ .........
........................... کدپستي ....................................................................... به نشاني ................ ....................................................................................................... شماره تماس ثابت ........... ........................................ شماره تلفن همراه .................................................................... پست الکترونيک .............................................
تبصره- نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيهها و اخطاريههاي اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک )، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ماده2- موضوع قرارداد عبارت است از فروش اموال/ ارایه خدمات به متقاضی با مشخصات زیر:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
متقاضي از کميت، کيفيت و اوصاف مورد معامله مطلع بوده و حسب درخواست و تعهدنامه مورخ
....../....../............ که به امضاي وي رسيده، متعهد به خريد/دريافت آن از بانک/مؤسسه اعتباري شده است.

ماده3- کل بهای فروش مورد معامله به متقاضی(به عدد) .......................................................

(به حروف) ............................................................................ مشتمل بر قيمت تمام شده خريد مورد معامله توسط بانک/مؤسسه اعتباري معادل (به عدد) ....................................................... ................................................. (به حروف) .........................................................................
و سود بانک/مؤسسه اعتباري معادل .............. درصد به مبلغ(به عدد) .......................................
(به حروف ) ................................................. تعيين گرديد که بانک/مؤسسه اعتباري حسب مورد، مبلغ (به عدد ) ......................................................................... (به حروف) ....................................................... را به عنوان پيش دريافت اخذ نمود و متقاضي ضمن قبول موارد فوق متعهد شد مابقي به مبلغ (به عدد ) ........................................................................... (به حروف ) .................................................................................... را به صورت نقدي،نسيه دفعي،نسيه اقساطي مساوي،نسيه اقساطي غيرمساوي، در سررسيد/هاي معيني به شرح ذيل به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تبصره ۱- متقاضي متعهد شد در سررسيد آخرين قسط آن چه از بدهي, هزينهها و مطالبات مندرج در اين قراردا د بر ذمه وي باقي مانده باشد، يك جا به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت و تسويه نمايد.
تبصره ۲- در صورتي که متقاضي قبل از سررسيد اقساط مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي ا ز بدهي خود نمايد، بانك /مؤسسه اعتباري حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به متقاضي مسترد مي نمايد.

ماده ۴- مدت اين قرارداد از تاريخ امضاي آن لغايت ............................. می باشد.
ماده5- بانک/مؤسسه اعتباري موافقت نمود، موافقت ننمود، که حق انتخاب، خريد و تحويل اموال/خدمات موضوع این قرارداد را به متقاضي واگذار نمايد.

تبصره- در صورت موافقت بانک/مؤسسه اعتباري با واگذاري حق انتخاب، خريد و تحويل اموال/خدمات موضوع اين قرارداد، مسئوليت اخذ کليه مجوزهاي لازم در اين خصوص بر عهده متقاضي مي باشد.

ماده ۶- متقاضي کليه خيارات خصوصاً (( خیارعیب و غبن)) را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۷- دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است . دفاتر و صورت حساب هاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل ميباشد.
تبصره- طرفین توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۸- پرداخت تمامي هزينه هاي مربوط و انجام کليه تشريفات انتقال اموال/خدمات موضوع اين قرارداد بر عهده متقاضي بوده و متقاضي حق مطالبه وجهي بابت هزينه هاي مربوط از جمله حق الوکاله را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده ۹- متقاضي اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات مرابحه مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات ميباشد. در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسهيلات به نحو غيرمجاز استفاده نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل نمايد . چنان چه متقاضي اقساط مذکور در ماده ( ۳) را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقيمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از متقاضي به صورت يکجا خواهد داشت.

ماده ۱۰ - متقاضي متعهد گرديد در صورت تخطي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد و يا استفاده از تسهيلات موضوع اين قرارداد به نحو غيرمجاز، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين که طبق دستورالعمل محاسباتي:

تعداد روز× نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين× مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال × ۱۰


محاسبه مي گردد، به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه............ درصد، مجموعاً معادل............. درصد می باشد.


تبصره1- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شدهاي که متقاضي نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده اي که به دین حال تبدیل شده است.


تبصره ۲ - مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف متقاضي ناشي از ارايه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر ميباشد.


ماده ۱۱ - بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت آن ها توسط متقاضي و يا بلافاصله پس از حال شدن ديون متقاضي، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده ( ۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال نمايد. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده ( ۱۰ ) از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.


ماده12- مقاضی و ضامن/ضامنین به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حساب ها(ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/


موسسه اعتباری و یا سایر بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي متقاضي منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي متقاضي و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.


تبصره ۱- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.


تبصره2- بانک/موسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، حسب مورد به متقاضی یا ضامن/ضامنین اطلاع می دهد.


ماده 13- ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات متقاضي، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده متقاضي است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به متقاضي، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.


ماده 14- هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آيين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك/مؤسسه اعتباري ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه متقاضي بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.


ماده ۱۵ - به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:


(مشخصات کامل وثیقه/وثایق مأخوذه ذکر گردد)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط متقاضي و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد ) آقاي /خانم ....................................................... فرزند ...............................تاريخ تولد ............................... شماره شناسنامه ........................... محل صدور .............................. شماره سريال شناسنامه ................................... کد ملي ..................................................................... کدپستي ................................................... به نشاني .................................................................................................................................. شماره تماس ثابت
............................................. شماره تلفن همراه ............................................... پست الکترونیک .................
..........................................................
(در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت ................................................... ثبت شده به شماره ............................................... اداره ثبت شرکت هاي .......................................... کد اقتصادي ................................................ شناسه ملي ............................................................... با امضاي آقاي/خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ...................................تاريخ تولد
.................................. کد ملي .......................................................................... به عنوان .......................... ................ شرکت و آقاي /خانم........................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ................................. تاريخ تولد ........................... کد ملي ................................ به عنوان ........................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ......................... روزنامه رسمي شماره ......................................... مورخ ........................ کدپستي ............................................ به نشاني .......................................................... .....................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت .................................... شماره تلفن همراه ........................................ پست الکترونیک
................................................................... در وثیقه بانک/موسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين مورد وثيقه داده شد.


ماده ۱۶ - متقاضي تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که متقاضي تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثائق را وکالتاً از طرف متقاضي به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از متقاضي مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي متقاضي نخواهد بود. ضمناً متقاضي مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.


ماده ۱۷ - در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، متقاضي و يا وثيقه گذار/ گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هريک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.


ماده ۱۸ - وثيقه گذار/گذاران، ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:


18-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.


18-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در مورد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي مورد وثيقه باشد خودداري نمايند.

 

18-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء مورد وثيقه خواهد بود.


18-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از مورد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا
وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از مورد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا مورد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک /مؤسسه اعتباري را ننمايد، متقاضي متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فورًا بپردازد.


18-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک/مؤسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.


18-6- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.


ماده ۱۹ - کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 12، 16، 18(بند18-4) و 22 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.


ماده 20- متقاضي و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري، حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.


ماده ۲۱ - کليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده متقاضي است.


ماده ۲۲ - متقاضي و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.


ماده ۲۳ - اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (15) ((قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) ))


و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7 ) ((قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها)) در حکم سند رسمي و لاز م الاجرا بوده و تابع مفاد (( آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا)) مي باشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختلافي ندارند و متقاضي، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات متقاضي در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.


ماده ۲۴ - مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.
اين قرارداد در ۲۴ ماده و ۹ تبصره و در .................. نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک /مؤسسه اعتباري، متقاضي ، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

 

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري محل امضا/ مهر متقاضي محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

 • ابراهیم رضائیان        09141567652 چهارشنبه, 16 تیر 1400 15:21 ارسال شده توسط ابراهیم رضائیان 09141567652 پیوند نظر

  با سلام واحترام خدمت شما عزیزان
  مادوستی داریم که حساب بانکی ان تو ترکیه مسدود شده برای آزادسازی آن وانجام امورات بانکی نیاز به یک قراردادداریم
  میتونید راهنمائی بفرمائید
  در ضمن هرکسی که توترکیه این مشکل وداره (مسدودی حساب ) میتونیم کمک کنیم

  باسلام؛ جهت تنظیم قراردادهای اختصاصی لازم است با دفتر تماس گرفته شود.
  شماره تماس دفتر 02188321088

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث

X

We've sent you to another page!

The page you requested (/item/422:نمونه-قرارداد-مرابحه) does not exist on our site, so we sent you to this one instead, which we found similar. We hope to have guessed right, please don't blame us, we're just computers ;). Other similar pages are: