بانک قراردادها
ارديبهشت 18 نوشته شده توسط 
منتشرشده در تسهیلاتی و بانکی

نمونه قرارداد سلف

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
« قرارداد سلف »

ماده1- طرفین قرارداد:
این قرارداد بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بین امضاء کنندگان زیر منعقد می گردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري ................................................................. شعبه .......................................... کد ...........................
به نشاني ...................................................................................................................................................................................
با نمايندگي آقاي/خانم ......................................................................... که از اين پس در اين قرارداد بانک /مؤسسه اعتباري ناميده مي شود و
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم .................................... فرزند ......................................
تاريخ تولد .............................. شماره شناسنامه ............................... محل صدور .............................. شماره سريال شناسنامه
................................... کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ...................................................
کد اقتصادي ................................................... کدپستي ......................................................... به نشاني ......................................
...................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................. شماره تلفن همراه ................................ پست الکترونيک .................................................
(در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد) شرکت ..................................... ثبت شده به شماره ................................
اداره ثبت شرکت های ............................ کد اقتصادی ........................... شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ................
............... با امضای آقای/خانم ........................ فرزند ..................... شماره شناسنامه ............................ تاریخ تولد ...................
کد ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ................................................ به عنوان .......................
شرکت و آقای/خانم ........................ فرزند .................... شماره شناسنامه ................................. تاریخ تولد ...............................
کد ملي /شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ............................................به عنوان ..............................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ........................ روزنامه رسمی شماره .......................... مورخ ...................................
کد پستی ................................. به نشانی ....................................................................................................................................
................................................................ شماره تماس ثابت ............................. شماره تلفن همراه ............................................
پست الکترونیک ............................................................ که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/ موسسه اعتباری) ج_ ضامن/ضامنین:
( در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشند)
آقای/خانم..................... فرزند ................. تاریخ تولد ............ شماره شناسنامه ........................ محل صدور .............................
شماره سریال شناسنامه ............................. کد ملی ......................... کد پستی ............................... به نشانی ...............................
........................................................................................................................ شماره تماس ثابت ............................................
شماره تلفن همراه ....................................... پست الکترونیک ......................................
( در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشند)
شرکت ......................... ثبت شده به شماره ................. اداره ثبت شرکت های ............................. کد اقتصادی .......................
شناسه ملی ............................ با امضای آقای/خانم .......................... فرزند ................... شماره شناسنامه .....................................
تاریخ تولد ........................... کد ملی .............................. به عنوان ........................ شرکت و آقای/خانم ...................................
فرزند ................... شماره شناسنامه ....................... تاریخ تولد ......................کد ملی ................................. به عنوان...................
....................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ...................................روزنامه رسمی شماره ......................................
مورخ ..................... کد پستی .................................... به نشانی ..................................................................................................
................................................. شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ........................... پست الکترونیک
.......................................................
تبصره-نشانی، پست الکترونیک و تلفن های بانک/موسسه اعتباری، فروشنده و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن(پیامک)، پست الکترونیک و نشانی كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از پيش خريد نقدي کالاهاي توليدي فروشنده به مشخصات

................................................................................................................................................................................................................... به تعد اد / به وزن ................ ، به قيمت واحد (به عدد) ....................................................................................... (به حروف ) ........................
............................................................... و به مبلغ کل (به عدد) ................................................................................................
(به حروف) ................................................................................ که بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد به صورت يک جا به حساب فروشنده واريز می شود.

ماده ۳- سررسيد تحويل کالاي موضوع اين قرارداد حداكثر تا تاريخ ........................... و محل آن ...........................................

تعيين مي گردد. هزينه حمل و ساير هزينه هاي احتمالي مربوطه به عهده .............................. است.


ماده ۴- بانک/مؤسسه اعتباري حق اختيار فروش کالاي موضوع اي ن قرارداد را به فروشنده در سررسيد تحويل به مبلغ (به عدد) ................................................................................. (به حروف ) ............................................................................................ (معادل مبلغ مندرج در ماده ۲ به علاوه سود مقرر توسط شوراي پول و اعتبار) دارد.

ماده ۵- فروشنده حق اختيار خريد کالاي موضوع اين قرارداد از بانک/مؤسسه اعتباري به مبلغ مندرج در ماده
۴ در سررسيد تحويل را دارد.

ماده ۶- هرگاه به هر علت و جهتي، اقدام قضايي و قانوني عليه فروشنده از طرف شخص يا اشخاص ثالث صورت گيرد، به نحوي كه به هر عنوان انجام موضوع قرارداد از طرف فروشنده ميسر نگردد ، رفع اشكال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زيان بانك /مؤسسه اعتباري و عواقب ناشي از تأخير در اجراي قرارداد خواهد بود.

ماده7- فروشنده کلیه خیارات خصوصأ(( خیار غبن)) را از خود سلب و ساقط نمود.

ماده 8- دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورت حساب های بانک/موسسه اعتباری از نظر اعلام به مراجع قضایی و یا دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت جهت محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی در هر مورد ملاک عمل می باشد.

تبصره - طرفين توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.

ماده ۹- فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات سلف مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات مزبور مي باشد. در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نمايد، فروشنده متعهد گرديد علاوه بر بازپرداخت كل مبلغ موضوع ماده (2) این قرارداد، تمامی خسارات وارده به بانک/موسسه اعتباری را از تاریخ انعقاد قرارداد با نرخ........درصد
(به ميزان نرخ سود عقود غيرمشارکتی) سالانه، متناسب با زمان و وجوه دريافتي از بانک/مؤسسه اعتباری، براساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانك/مؤسسه اعتباري بپردازد:

تعداد روز× نرخ× مبلغ دریافتی
تعداد روزهاي واقعي سال×100

ماده 10- فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده (4)،(5) یا (9) این قرارداد، علاوه بر موارد یادشده، از تاریخ اعلام تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغی تحت عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین را که طبق دستورالعمل محاسباتي زير محاسبه مي شود، به

تعداد روز× نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين× مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال×100

بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت، بانک/مؤسسه اعتباري حق دارد وفق مفاد اين قرارداد، مطالبات خود را استيفا نمايد.
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه......... درصد، مجموعاً معادل......... درصد می باشد.

تبصره - مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده عبارت است از مانده تسويه نشده مبالغ مندرج حسب مورد در هر يک از مواد (4)،(5) یا (9) اين قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.

ماده 11- بانک/موسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از تاریخ اعلام تخلف مذکور در ماده(10) و عدم بازپرداخت مطالبات بانک/موسسه اعتباری توسط فروشنده، باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده(1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، به ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران ارسال نماید. در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (10) از ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران امکان پذیر نخواهد بود.

ماده ۱۲ - فروشنده و ضامن/ضامنين، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي فروشنده و ضامن /ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره1- هرگونه وجوهي که جهت تسويه مطالبات اين قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه هاي قانوني و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.

تبصره 2- بانک/موسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، حسب مورد به فروشنده یا ضامن/ضامنین اطلاع می دهد.

ماده 13- ضامن/ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات فروشنده، منفرداً، مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانک/موسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به فروشنده، به هر یک از ضامنین، منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده 14- هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آيين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك /مؤسسه اعتباري) بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.

ماده ۱۵ - به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط فروشنده و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ............................................................
فرزند ....................... تاریخ تولد ....................... شماره شناسنامه ..................................... محل صدور.................. شماره سریال شناسنامه ............................................ کدملی ................................................ کدپستی .............................................................
به نشانی .....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک ........................................
(در صورتی که شخص حقوقی باشد)شرکت ............................ ثبت شده به شماره ............................................... اداره ثبت شرکت هاي .......................................... کد اقتصادي ................................................ شناسه ملي .............................................
با امضاي آقاي/خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ..................................... تاريخ تولد .................................. کد ملي .......................................................................... به عنوان ..................................................
شرکت و آقاي /خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ..................................................
تاريخ تولد ........................... کد ملي ....................................................... به عنوان .................................................................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ................................. روزنامه رسمي شماره ........................... مورخ ........................
کدپستي ............................. به نشاني ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................... شماره تلفن همراه ................................. پست الکترونيک .............................................
در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقر گرديد. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين داده شد.

ماده16- فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري ، هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد و همچنين اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن و تا زمان تسويه کامل قرارداد، به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که فروشنده تعهدات خود را به شر ح فوق انجام ندهد،بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثايق و اموال موضوع عمليات ناشي از اين قرارداد را وکالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از فروشنده مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي فروشنده نخواهد بود. ضمناً فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.

ماده ۱۷ - در صورتي که به تشخيص بانک /مؤسسه اعتباري ، فروشنده و يا وثيقه گذار /گذار ان و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.

ماده ۱۸ - وثيقه گذار/وثيقه گذاران، ضمن اعلام و اقرار به اين که تا کنون نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:

18-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.

18-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.

18-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.

18-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت مالک يا مالکين مورد وثيقه است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از کسر و احتساب هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد .
هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک /مؤسسه اعتباري را ننمايد، فروشنده متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فورًا بپردازد.

18-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.

18-6-در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مو رد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.

ماده ۱۹ - کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 12، 16، 18 (بند18-4) و 22 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم شرط و براي طرفين لازم الاجرا است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.

ماده ۲۰ - فروشنده و وثيقهگذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوق ي ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.

ماده ۲۱ - کليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده فروشنده است.

ماده ۲۲ - فروشنده و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

ماده ۲۳ - اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (15) ((قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) )) و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7) ((قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها)) در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد((آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا)) مي باشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختلافي ندارند و فروشنده ، ضامن /ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايی، بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات فروشنده در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده 24- مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.

اين قرارداد در ( ۲۴ ) ماده و ( ۵) تبصره و در .................... نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/ گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري                                                 محل امضا/ مهر فروشنده                                               محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذارا

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

  • سارا فاروقی چهارشنبه, 06 آذر 1398 11:28 ارسال شده توسط سارا فاروقی پیوند نظر

    سلام
    ممنون می شم اگه در مورد وثیقه ایی که در قرارداد سلف میتونه اخذ بشه راهنماییم کنید. و اینکه چه هزینه هایی بر عهده خریدار هستش و کالا بعد از سررسید به چه کسی تعلق دارد؟

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث