بانک قراردادها
ارديبهشت 17 نوشته شده توسط 
منتشرشده در تسهیلاتی و بانکی

نمونه قرارداد خرید دین

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

« قرارداد خريد دين »

ماده ۱- طرفين قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره ) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي آن و نيز آيين نامه، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بين امضا کنندگان زير منعقد مي گردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباري ................................................................. شعبه .......................................... کد............................
به نشاني ................................................................................................. با نمايندگي آقاي/خانم ................................................................ که از اين پس در اين قرارداد بانک /مؤسسه اعتباري ناميده مي شود و
ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقای/خانم .......................... فرزند .................. تاریخ تولد ................
شماره شناسنامه .......................... محل صدور .................. شماره سریال شناسنامه ......................... کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ...................................... کد اقتصادی ......................... کد پستی ........................................
به نشانی ..................................................................................................................
............................................................... شماره تماس ثابت .................................. شماره تلفن همراه .........................................
پست الکترونیک .....................................................
(در صورتی که تسهیلات گیرنده شخص حقوقی باشد) شرکت .................................... ثبت شده به شماره ..................................
اداره ثبت شرکت های ...................................... کد اقتصادی ............................ شناسه ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی ........
....................................... با امضای آقای/خانم .............................. فرزند ....................... شماره شناسنامه ...................................
تاریخ تولد .......................... کد ملی/شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ............................................
به عنوان ........................ شرکت و آقای/خانم .................................. فرزند ........................... شماره شناسنامه ..............................
تاریخ تولد ........................ کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي .................................................
به عنوان .................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ....................................... روزنامه رسمی شماره .........................
مورخ ........................ کد پستی .................................... به نشانی ................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ............................... شماره تلفن همراه .................................. پست الکترونیک ................................................
که از این پس در این قرارداد فروشنده نامیده می شود.
(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/ موسسه اعتباری) ج- ضامن/ضامنین:
(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقیقی باشد)
آقای/خانم ........................ فرزند ...................... تاریخ تولد .............................. شماره شناسنامه ....................................................
محل صدور ................ شماره سریال شناسنامه .................................. کدملی ............................... کد پستی ...................................
به نشانی .......................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک .................................................
(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد)
شرکت ....................................... ثبت شده به شماره ......................................................... اداره ثبت شرکت هاي ......................
کد اقتصادي ................................. شناسه ملي .......................................... با امضای آقای/خانم ..................... فرزند ......................
شماره شناسنامه ........................................... تاریخ تولد ........................ کد ملی ........................................ به عنوان .......................
شرکت و آقای/خانم ........................... فرزند .......................شماره شناسنامه ..........................................تاریخ تولد ........................
کد ملی ...............................به عنوان ................................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .........................................
روزنامه رسمی شماره .............................. مورخ ....................... کد پستی ...................................... به نشانی .................................... ......................................................................................................................................................................................................................................... شماره تماس ثابت ............................................. شماره تلفن همراه ............................................................
پست الکترونيک ...............................................................................................................
تبصره-نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرف هاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، كتباً به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه مكاتبات و مراسلات و ابلاغيه ها و اخطاريه هاي اجرايي و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک)، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شده است، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.
ماده ۲- موضوع قرارداد عبارت است از خريد نقدي سند/ اسناد/اوراق تجاري از فروشنده به کمتر از مبلغ اسمي آن و با سررسيد يکسان به تاريخ .................... به شرح مشخصات جدول زير، به مبلغ کل(به عدد)

.................................................................... (به حروف) .............................................................................................................. .
فروشنده پس از ظهرنويسي و تحويل اصل سند/اسناد/اوراق تجاري مزبور به بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغ کل موضوع اين ماده را به صورت يک جا دريافت نمود.
رديف        نوع سند       شماره سريال           مبلغ اسمي سند          نام متعهد سند
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
جمع مبلغ اسمي اسناد: (به عدد و حروف)

ماده3- فروشنده کليه خيارات خصوصأ« خيار غبن » را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده ۴- دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورتحساب هاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل ميباشد.
تبصره - طرفين توافق نمودند، هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.
ماده ۵- در صورت عدم پرداخت مبالغ سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد، فروشنده قبول و تعهد نمود مبالغ اسمي سند/اسناد/اوراق تجاري فوق و خسارت و هزينه هاي مربوطه را طبق مقررات و شرايط اين قرارداد پرداخت نمايد.
ماده ۶ - هرگاه به هر علت و جهتي، اقدام قضايي و قانوني عليه فروشنده از طرف شخص يا اشخاص ثالث صورت گيرد، به نحوي كه به هر عنوان وصول مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري ناشي از اين قرارداد، ميسر نگردد، رفع اشكال و مانع و همچنين مسئوليت امر به عهده فروشنده بوده و فروشنده مسئول جبران ضرر و زيان بانك/مؤسسه اعتباري و عواقب ناشي از تأخير در اجراي قرارداد خواهد بود.
ماده ۷- فروشنده اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص تسهيلات خريد دين مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات ميباشد . فروشنده متعهد گرديد در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نموده و يا از تسهيلات به نحو غيرمجاز استفاده نموده باشد، علاوه بر بازپرداخت كل مبلغ موضوع ماده ( ۲ ) اين قرارداد، تمامي خسارات وارده به بانک/مؤسسه اعتباري را از تاريخ انعقاد قرارداد با نرخ .... درصد (به ميزان نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتی ) سالانه، متناسب با زمان و وجوه دريافتي از بانک/مؤسسه اعتباري، بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير از مال خود به بانك/مؤسسه اعتباري بپردازد:
تعداد روز× نرخ × مبلغ دریافتی
تعداد روزهاي واقعي سال×100
ماده ۸- فروشنده متعهد گرديد در صورت عدم پرداخت مبالغ مذکور در ماده ( ۷) اين قرارداد، علاوه بر مبالغ يادشده، از تاريخ اعلام تخلف تا تاريخ تسويه کامل مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري، مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين را که طبق دستورالعمل محاسباتي زير محاسبه مي شود، به بانك/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. در صورت عدم پرداخت، بانک/مؤسسه اعتباري حق دارد وفق مفاد اين قرارداد، مطالبات خود را استيفا نمايد.
تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال × ۱۰۰
نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین، معادل 6 درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ............... درصد، مجموعاً معادل .............. درصد می باشد.
تبصره- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتی این ماده عبارت است از مانده تسویه نشده مبالغ مندرج در ماده (7) این قرارداد که بر ذمه فروشنده تعلق گرفته است.
ماده 9- در صورت عدم پرداخت مبالغ سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع اين قرارداد در سررسيد، بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اسناد مزبور و عدم بازپرداخت آن ها توسط فروشنده، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده (1) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال نمايد. در غير اين صورت، اخذ وجه التزام تأخير تأديه دين مذکور در ماده (8) از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.
ماده ۱۰ - فروشنده و ضامن/ضامنين، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حساب ها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي فروشنده منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي فروشنده و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.
تبصره1- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا معوق شدن مطالبات اين قرارداد به بانک /مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حساب ها و اموال و اسناد برداشت مي شود، ابتدا بابت هزينه ها ي قانون ي و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.
تبصره ۲ بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده ( ۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، حسب مورد به فروشنده يا ضامن/ضامنين اطلاع مي دهد.
ماده 11- ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات فروشنده، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده فروشنده است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به فروشنده، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.
ماده ۱۲ - هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه هاي اجرايي و مبلغي معادل آيين نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه فروشنده بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي باشد.
ماده 13- (در صورت اخذ وثيقه/ وثايق حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط فروشنده و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم ....................................................................
فرزند ............................. تاریخ تولد ................................. شماره شناسنامه .................................. محل صدور ..................................
شماره سریال شناسنامه ....................................... کد ملی .............................. کدپستی............................... به نشانی .......................
...........................................................................................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ......................... شماره تلفن همراه ..................................... پست الکترونیک ......................................................
(در صورتی که شخص حقوقی باشد) شرکت ........................................ ثبت شده به شماره ............................................................
اداره ثبت شرکت هاي ...................................................... کداقتصادي ...................................... شناسه ملي ......................................
با امضاي آقاي/خانم ..................................... فرزند ...................................... شماره شناسنامه ...........................................................
تاریخ تولد ..................... کدملی ....................................... به عنوان .............................. شرکت و آقای/خانم ..................................
فرزند ........................... شماره شناسنامه .................................. تاریخ تولد .................................. کدملی ..........................................
به عنوان ................................. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره .......................... روزنامه رسمی شماره ..............................
مورخ ............................. کدپستی ............................. به نشانی ..........................................................................................................
..................................................................... شماره تماس ثابت ............................ شماره تلفن همراه ............................................
پست الکترونیک .............................................................. .
در وثیقه بانک/مؤسسه اعتباری مستقر گردید. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجددأ به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد.
ماده ۱۴ - فروشنده تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، مطالبات ناشي از اين قرارداد و هر آن چه مورد وثيقه قرار مي گيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن و تا زمان تسويه کامل قرارداد، به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين مي کند، نزد يکي از شرکت هاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. هم چنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که فروشنده تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند وثايق را وکالتاً از طرف فروشنده به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از فروشنده مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليت هاي فروشنده نخواهد بود. ضمناً فروشنده مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.
ماده ۱۵ - در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فروشنده و يا وثيقه گذار/گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هر يک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.
ماده ۱۶ - وثيقه گذار/گذاران، ضمن اعلا م و اقرا ر ب ه اين ک ه ت ا کنو ن نسبت ب ه عين مور د وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:
16-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه خودداري نمايند.
16-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.
16-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.
16-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرح هاي مؤسسات و شرکت هاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام
يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از کسر و احتساب هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد . هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت . در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري را ننمايد، فروشنده متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک /مؤسسه اعتباري، فوراًٌ بپردازد.
16-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک /مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.
16-6- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.
ماده 17- کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد 10،14، 16(بند16-4) و 21 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.
ماده 18- فروشنده و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.
ماده 19- کليه هزينه هاي مربوط به اين قرارداد از جمله حق تمبر سند/اسناد/اوراق تجاري موضوع قرارداد و افزايش احتمالي آن و کليه هزينه هاي مربوط به ثبت وثايق از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده فروشنده است.
ماده 20- فروشنده و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.
ماده 21- اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده (15) ((قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) )) و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7) ((قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها)) در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد((آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا))
مي باشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچ گونه اختلافي ندارند و فروشنده، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات فروشنده در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.
ماده 22- مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.
اين قرارداد در ۲۲ ماده و ۵ تبصره و در ........................ نسخه تنظیم و به رؤیت کامل بانک/مؤسسه اعتباری، فروشنده، ضامنین و وثیقه گذاران رسید و ایشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و پذیرش تبعات حقوقی و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري                       محل امضا/ مهر فروشنده                                   محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث