بانک قراردادها
ارديبهشت 11 نوشته شده توسط 
منتشرشده در تسهیلاتی و بانکی

نمونه قرارداد جعاله

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 

« قرارداد جعاله »

ماده 1- طرفین قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه‌ها، دستورالعملها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بين امضا کنندگان زير منعقد ميگردد:
الف- بانک/مؤسسه اعتباری ....................... شعبه ..................... کد .............. به نشانی .............................با نمايندگي آقاي/خانم ......................... به عنوان عامل که از اين پس در اين قرارداد ......................................................
بانک/مؤسسه اعتباري ناميده ميشود و

ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقای/خانم ............................... فرزند ..........................تاریخ تولد ...................... شماره شناسنامه ....................... محل صدور............................... شماره سریال شناسنامه ................... کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ...................................... کد اقتصادي ............................ کدپستي ............. به نشاني ....................................................................................
شماره تماس ثابت ................................ شماره تلفن همراه ........................... پست الکترونيک .................................

(در صورتي که تسهيلات گيرند ه شخص حقوقي باشد) شرکت .......................................... ثبت شده به شماره ..............اداره ثبت شرکتهاي ....................................... کد اقتصادي ....................................... شناسه ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي ................................ با امضاي آقاي/خانم .................................. فرزند .......................... شماره شناسنامه ................... تاریخ تولد ............................ کدملی/ شماره اختصاصی اتباع خارجی/شماره گذرنامه اتباع خارجی ......................................... به عنوان ....................................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ............................... روزنامه رسمی...................... مورخ ................. کدپستی ........................... به نشانی ................................................................................................................ شماره تماس ثابت .................................. شماره تلفن همراه ................................ پست الکترونیک ............................. که از اين پس در اين قرارداد جاعل ناميده ميشود.

(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحدید بانک/مؤسسه اعتباری) ج- ضامن/ضامنین:

(در صورتی که ضامن/ضامین شخص حقیقی باشد)

آقای/خانم ............................... فرزند ............................ تاریخ تولد .................... شماره شناسنامه ...........................................
محل صدور .................... شماره سریال شناسنامه .............................. کد ملی ......................... کد پستی .................................. به نشانی .................................................................. شماره تماس ثابت ........................ شماره تلفن همراه ................................ پست الکترونیک ..........................

(در صورتی که ضامن/ضامنین شخص حقوقی باشد)

شرکت .............................. ثبت شده به شماره ...................................... اداره ثبت شرکت های ............................. کد اقتصادی .............................. شناسه ملی ..................................... با امضای آقای/خانم .................................. فرزند ............................. شماره شناسنامه ............................ تاریخ تولد ................. کدملی ..................................... به عنوان. ..........................................
شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ......................... روزنامه رسمی شماره ............................... مورخ ............................ کدپستی ............................ به نشانی .................................................................................. شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ........................................ پست الکترونیک .......................................................

تبصره- نشانی، پست الکترونیک و تلفن های بانک/مؤسسه اعتباری، جاعل و ضامن/ضامنین همان موارد مندرج در این ماده است. چنانچه یکی از اشخاص مذبور نشانی، پست الکترونیک و تلفن های خود را تغییر دهد باید موضوع را به صورت کتبی به طرف های دیگر ابلاغ کند. تا وقتی که تغییر موارد فوق، کتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه‌های اجرایی و غیره، حسب مورد از طریق شماره تلفن(پیامک)، پست الکترونیک و نشانی که در این ماده قید شده است، ارسال می شود و ابلاغ شده تلقی می گردد.

ماده 2- موضوع این قرارداد عبارتست از:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ماده 3- مدت این قرارداد از لحاظ اجاره جعاله از تاریخ انعقاد قرارداد ...................... ماه می باشد.

ماده4- کل جعل موضوع قرارداد، مبلغ(به عدد) ................................. به حروف ................................. می باشد که (در صورت لزوم اخذ پیش دریافت) جاعل مبلغ(به عدد) ...................................................................................... (به حروف)...................................................................... آن را بابت قسمتی از جعل بانک/مؤسسه اعتباری به عنوان پیش پرداخت در وجه بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت نمود و همچنین با موافقت بانک/مؤسسه اعتباری قبول و تعهد نمود مابقی جعل به مبلغ (به عدد) ............................................................................. (به حروف) .............................................................................
را در ................... قسط متوالی، در قبال قبض رسید، به بانک/مؤسسه اعتباری بپردازد. سر رسید اولین قسط، روز .........................
و سر رسید اقساط بعدی به فاصله .............. ماه از سر رسید قسط قبل خواهد بود.
جاعل همچنین متعهد گردید در سر رسید آخرین قسط، آن چه از بدهی و سایر هزینه ها و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه وی باقی مانده باشد، یک جا به بانک/مؤسسه اعتباری پرداخت و تسویه نماید.
تبصره- در صورتی که جاعل قبل از سر رسید اقساط مبادرت به تسویه تمام یا قسمتی از بدهی خود نماید، بانک/مؤسسه اعتباری حداقل 90 درصد سود مستتر در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانده تا سر رسید قسط یا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به جاعل مسترد می نماید.

ماده 5-

5-1- ( درصورتی که جاعل جهت پرداخت هزینه ها و مراقبت به نحوه انجام تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد اعلام آمادگی نماید)
بانک/مؤسسه اعتباری با امضای این قرارداد مبلغ (به عدد) ........................................ (به حروف) .............................................
در اختیار جاعل قرارداد و نامبرده ضمن اقرار به دریافت مبلغ مذکور، متعهد و ملتزم گردید تا از محل آن کلیه هزینه های انجام موضوع این قرارداد را به نمایندگی از طرف بانک/مؤسسه اعتباری بپردازد و مراقبت نماید که موضوع این قرارداد، حداکثر ظرف مدت مذکور در ماده (3) این قرارداد انجام شود و متعهد شد حداکثر ظرف همین مدت صورتحساب هزینه های انجام شده را ارایه و هر مبلغ از وجه فوق را که پس از پرداخت هزینه ها باقی مانده است،به بانک/مؤسسه اعتباری مسترد دارد.
تبصره- در صورتی که در ضمن انجام عملیات جعاله، بروز مضایق و موانعی از قبیل در دسترس نبودن لوازم، ابزارها یا ممانعت مراجع ذی صلاح، مانع انجام عملیات جعاله شود، جاعل موظف به رفع آن مضایق و موانع می باشد و در صورت عدم رفع و متعذر بودن ادامه عملیات، جاعل موظف است علاوه بر عودت اصل مبلغ اعطایی مندرج در این ماده به بانک/مؤسسه اعتباری متناسب با کار باقی مانده از موضوع جعاله، جعل بانک/مؤسسه اعتباری را متناسب با کار انجام شده پرداخت نماید. جاعل حق هرگونه ایراد و اعتراض نسبت به ناتمام ماندن عملیات جعاله و جعل بانک/مؤسسه اعتباری را از خود سلب و اسقاط نمود.
5-2- بانک/مؤسسه اعتباری می تواند انجام تمام یا بخشی از موضوع این قرارداد را به تشخیص و صلاحدید خود، در قالب قرارداد دیگری واگذار نماید.

ماده 6- بانک/مؤسسه اعتباری حق دارد هر موقع صلاح بداند برای ارزیابی و نظارت بر حسن انجام موضوع این قرارداد و بازدیدهای فنی به منظور حصول اطمینان از صحت کار به محل انجام موضوع قرارداد مراجعه و از آن بازدید نماید.

ماده 7- جاعل ضمن عقد خارج لازم تمامی تعهدات و مفاد این قرارداد را پذیرفته و حق فسخ این قرارداد را از خود سلب نمود.

ماده 8- دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورتحساب هاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل ميباشد.

تبصره – طرفین توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباری در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحی، نسبت به تنظیم و اصلاح اسناد و اوراق مربوط اقدام نماید.

ماده 9- جاعل اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباری در خصوص تسهیلات جعاله مطلع گردیده و حائز شرایط دریافت تسهیلات می باشد. در صورتی که به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری، جاعل از مفاد این قرارداد، از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه این قرارداد تخطی نموده و یا از تسهیلات به نحو غیر مجاز استفاده نموده باشد، بانک/مؤسسه اعتباری می تواند مانده مطالبات را به دین حال تبدیل نماید. چنان چه جاعل هر یک از اقساط مذکور در ماده (4) را در سررسید مقرر پرداخت ننماید، باقی مانده اقساط حسب ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل به دین حال شده و بانک/مؤسسه اعتباری حق مطالبه تمامی طلب خود را از جاعل به صورت یکجا خواهد داشت. جاعل متعهد است علاوه بر استرداد کل مبالغ مذکور در این ماده، مبلغی را که مطابق ماده (10) این قرارداد بر ذمه وی تعلق می گیرد، از مال خود به بانک/مؤسسه اعتباری بپردازد و در صورت عدم پرداخت، بانک/مؤسسه اعتباری حق دارد وفق ماده این قرارداد، مطالبات خود را استیفا نماید.

ماده 10- جاعل متعهد گرديد در صورت بروز هريک از موارد مذکور در ماده ( ۹ )، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، که طبق دستورالعمل محاسباتي:

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات
تعداد روزهاي واقعي سال × 100

و به شرح زير محاسبه مي گردد، به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد.
نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين معادل ۶ درصد به علاوه نرخ سود متعلقه .................... درصد، مجموعاً معادل .................... درصد مي باشد.

تبصره 1- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شده‌اي که جاعل نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده اي که به دين حال تبديل شده است.

تبصره 2- مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف جاعل ناشي از ارايه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد و يا مصرف تسهيلات در محلي خارج از موضوع قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قراردادحاضر مي باشد.

ماده 11 – بانک/مؤسسه اعتباری پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسید هر یک از اقساط و عدم بازپرداخت آنها توسط جاعل و یا بلافاصله پس از حال شدن دیون جاعل، باید مراتب را از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، برای ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران ارسال کند. در غیر این صورت، اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین مذکور در ماده (9) از ضامن/ضامنین و وثیقه گذار/گذاران امکان پذیر نخواهد بود.

ماده 12- جاعل و ضامن/ضامنين طي عقد خارج لازم، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حسابهاي (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا ساير بانک ها و مؤسسات اعتباري، رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي جاعل منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مي نمايد.اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي جاعل و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي باشد.

تبصره1- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت ميشود، ابتدا بابت هزينه های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين اجزا ء مختلف بدهي مشتري در خصوص تسهيلات موضوع اين قرارداد تسهيم بالنسبه مي شود.

تبصره 2- بانک/مؤسسه اعتباری اقدامات موضوع این ماده را پس از اجرایی نمودن، از طریق نشانی مندرج در ماده (1) این قرارداد و اصلاحیه های اعلامی احتمالی، حسب مورد به جاعل یا ضامن/ضامنین اطلاع می دهد.

ماده 13- ضامن/ضامنین با علم و اطلاع و وقوف کامل راجع به مندرجات این قرارداد و کمیت و کیفیت تعهدات جاعل، منفرداً، مشترکاً و متضامناً، انجام کلیه تعهدات و پرداخت بدهی هایی که در ارتباط با انجام موضوع این قرارداد بر عهده جاعل است را تعهد نمودند و بانک/مؤسسه اعتباری به استناد این قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به جاعل، به هر یک از ضامنین، منفرداً و یا مشترکاً مراجعه و ایفای تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نماید.

ماده 14- هر گاه بانک/مؤسسه اعتباری برای وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائیه نماید و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباری صادر شود، پرداخت کلیه هزینه های اجرایی و مبلغی معادل آئین نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرایی و همچنین در صورتی که بانک/مؤسسه اعتباری ناگزیر از توسل به اقدامات قضایی و دادرسی و حق الوکاله وکیل یا نماینده قضایی و خسارات از هر جهت (طبق تشخیص و اعلام بانک/مؤسسه اعتباری) بر ذمه جاعل بوده که علاوه بر انجام سایر تعهدات، ملزم به پرداخت آن می باشد.

ماده 15- به منظور تنظیم حسن انجام تعهدات ناشی از این قرارداد، موارد مشروحه ذیل:

(مشخصات کامل وثیقه/وثایق مأخوذه ذکر گردد)
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

توسط جاعل یا وثیقه گذار/گذاران (در صورتی که شخص حقیقی باشد)آقای/خانم .............................. فرزند ................ تاریخ تولد ............... شماره شناسنامه ...................... محل صدور ....................... شماره سریال شناسنامه ......................... کدملی ................................ کد پستی ......................... به نشانی ............................................................. شماره تماس ثابت ........................ شماره تلفن همراه .................................... پست الکترونیک ............................

(در صورتی که شخص حقوقی باشد) شرکت .......................................... ثبت شده به شماره ..................................................... اداره ثبت شرکت‌های ...................................... کد اقتصادی .................................... شناسه ملی ........................................... با امضای آقای/خانم ......................... فرزند ....................... شماره شناسنامه .......................... تاریخ تولد ................................. کد ملی .......................................... به عنوان ............................................ شرکت و آقای/خانم ............................................... فرزند ..................... شماره شناسنامه ............................ تاریخ تولد ....................... کد ملی .............................. به عنوان ..................... شرکت و با مهر شرکت طبق آگهی شماره ................. روزنامه رسمی شماره .............. مورخ ............... کدپستی ....................... به نشانی ................................................................................................................................
شماره تماس ثابت ........................... شماره تلفن همراه ............................................ پست الکترونیک .......................................

در وثیقه بانک/مؤسسه اعتباری مستقر گردید.
قبض و اقباض در خصوص مورد وثیقه مندرج در این ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحیح و سالم تحویل مالک یا مالکین داده شد.

ماده 16- جاعل تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضای بانک/مؤسسه اعتباری، هر آنچه مورد وثیقه قرار می گیرد و همچنین اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را پس از امضای قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغی که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباری باشد، در برابر آتش سوزی، انفجار، زلزله، سیل، صاعقه و سایر خطرات مرتبطی که بانک/مؤسسه اعتباری تعیین می کند، نزد یکی از شرکت های بیمه مجاز، به هزینه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباری بیمه نماید و بیمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباری تسلیم کند. همچنین پانزده روز قبل از انقضای مدت بیمه، مدارک تجدید بیمه را به بانک/مؤسسه اعتباری ارایه دهد. در صورتی که جاعل تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک/مؤسسه اعتباری می تواند وثائق و یا اموال موضوع عملیات ناشی از این قرارداد را وکالتاً از طرف جاعل به هزینه خود بیمه نموده و مبلغ هزینه شده را از جاعل مطالبه یا به حساب وی منظور نماید. بدیهی است وکالت مذکور نافی تعهدات و مسئولیت های جاعل نخواهد بود. ضمناً جاعل مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بیمه شده، سریعاً به بیمه گر و بانک/مؤسسه اعتباری اطلاع دهد.

ماده 17- در صورتی که به تشخیص بانک/مؤسسه اعتباری، جاعل یا وثیقه گذار/گذاران و یا ضامن/ضامنین از مفاد این قرارداد تخلف نمایند، بانک/مؤسسه اعتباری میتواند نسبت به صدور اجرائیه جهت وصول مطالبات خود به طرفیت هر یک از اشخاص یاد شده اقدام نماید.

ماده 18- وثیقه گذار/گذاران، ضمن اعلام و اقرار به این که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچگونه معامله ای انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گردیدند که:

18-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند.
18-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباری در موارد وثیقه تغییری ایجاد ننمایند و از انجام هر اقدامی که موجب نقصان بهای موارد وثیقه باشد خودداری نمایند.
18-3- در صورتی که در مورد وثیقه علاوه بر مستحدثات، تأسیسات و تجهیزات فعلی، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.
18-4- در صورتی که قبل از فک این سند تمام یا قسمتی از موارد وثیقه در معرض اجرای طرح های مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری و امثال آن قرار گیرد، بانک/مؤسسه اعتباری، قائم مقام و وکیل بلاعزل و وصی بعد از فوت وثیقه گذار/ گذاران است که تمامی تشریفات قانونی را انجام دهد و با امضای اسناد و دفاتر مربوط، وجوهی را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري را ننمايد، جاعل متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فوراً بپردازد.
18-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک/مؤسسه اعتباري رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک/مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.
18-6-در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.

ماده 19- کليه وکالتهاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد(16)،(18)و(22) ضمن عقد خارج لازم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل ميباشد.

ماده 20- جاعل و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.

ماده 21- کليه هزينه هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده جاعل است.

ماده22- جاعل و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

ماده 23- اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده 15 « قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) » و اصلاحات و الحاقات قانوني آن و ماده (7) « قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها » در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد «آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا» ميباشد و تمامي امضاکنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختلافي ندارند و جاعل، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات جاعل در هر مرحله از عمليات اجرايي از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده 24- مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.
اين قرارداد در ۲۴ ماده و ۸ تبصره و در ................... نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري، جاعل، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/ گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هريک از آنها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري محل امضا/ مهر جاعل محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید