بانک قراردادها
فروردين 28 نوشته شده توسط 
منتشرشده در تسهیلاتی و بانکی

نمونه قرارداد استصناع

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

« قرارداد استصناع »

ماده 1- طرفین قرارداد:

اين قرارداد بر اساس قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی اصلاحات بعدي آن و نيز آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بين امضاکنندگان زير منعقد مي‌گردد:

الف-بانک/مؤسسه‌اعتباري..............................شعبه........................کد............................به‌نشاني............................................با نمايندگي آقاي/خانم.............................که از اين پس در اين قرارداد بانک/مؤسسهاعتباري ناميده ميشود و

ب- (در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم .......................... فرزند .....................تاريخ تولد.....................شماره‌شناسنامه.................محل‌صدور....................شماره سريال شناسنامه ........................ کد ملي/ شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي..............................کد اقتصادي ..........................کدپستي.....................به نشاني..........................................................شماره تماس ثابت.............................شماره تلفن همراه.............................. پست الکترونيک.................................(در صورتي که تسهيلات گيرنده شخص حقوقي باشد) شرکت...........................ثبت شده به شماره.................اداره‌ثبت شرکتهاي.............................کداقتصادي.........................شناسه ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي............................با امضاي آقاي/خانم.............................فرزند.........................شمارهشناسنامه.........................تاريخ تولد.....................کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي ............................ به عنوان ......................شرکت و آقاي/خانم....................فرزند ................... شماره شناسنامه ..................... تاريخ تولد ............................. کد ملي/شماره اختصاصي اتباع خارجي/شماره گذرنامه اتباع خارجي...................به عنوان...................شرکت و با مهر شرکت طبق‌آگهي‌شماره.....................روزنامه‌رسمي‌شماره..................مورخ......................کدپستي........................به‌نشاني...............................................شماره‌تماس‌ثابت......................................شماره‌تلفن‌همراه......................پست‌الکترونیک.................................که از اين پس در اين قرارداد مشتري ناميده ميشود.

(در صورت اخذ ضمانت حسب صلاحديد بانک/مؤسسه اعتباري) ج ضامن/ ضامنين:
(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقيقي باشد)
آقاي/خانم..................................فرزند............................تاريخ‌تولد................................شماره شناسنامه........................محل صدور.........................شماره‌سريال‌شناسنامه............................کد ملي....................................کدپستي ........................................ به نشانی ....................................................................................... شماره تماس ثابت ..................................................شماره تلفن همراه............................................... پست الکترونيک........................................................

(در صورتي که ضامن/ضامنين شخص حقوقي باشد)

شرکت ..................................................ثبت شده به شماره ....................................... اداره ثبت شرکتهاي............................ کد اقتصادي...............................شناسه ملي............................با امضاي آقاي/خانم ............................... فرزند ................................ شماره شناسنامه .........................تاريخ تولد ......................کد ملي ..................................... به عنوان ............................ شرکت و آقاي/خانم ....................................... فرزند....................... شماره شناسنامه ........................تاريخ تولد.................................. کد ملي.................................به‌عنوان.........................شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره ............................. روزنامه رسمي شماره............................مورخ............................کدپستي......................................به‌نشاني....................................................................شماره تماس ثابت.................................شماره تلفن همراه....................................پست الکترونيک ...................................

تبصره- نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي بانک/مؤسسه اعتباري، مشتري و ضامن/ضامنين همان موارد مندرج در اين ماده است. چنان چه يكي از اشخاص مزبور نشاني، پست الکترونيک و تلفن هاي خود را تغيير دهد بايد موضوع را به صورت کتبي به طرفهاي ديگر ابلاغ كند. تا وقتي كه تغيير موارد فوق، کتباً به طرف دیگر ابلاغ نشده باشد، کلیه مکاتبات و مراسلات و ابلاغیه ها و اخطاریه های اجرایی و غيره، حسب مورد از طريق شماره تلفن (پيامک)، پست الکترونيک و نشاني كه در اين ماده قيد شدهاست، ارسال مي شود و ابلاغ شده تلقي مي گردد.

ماده 2- موضوع اين قرارداد عبارت است از تعهد به ساخت (توليد، تبديل، تغيير) و تحويل.....................................................از سوي بانک/مؤسسه اعتباري با مشخصات زير به مشتري:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
بانک/مؤسسه اعتباري تعهد نمود موضوع قرارداد را طبق مفاد اين قرارداد، حداکثر تا تاريخ..........................................و در محل ................................................................................. به مشتري تحويل نمايد.

تبصره در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري به تعهد خود مبني بر تحويل اموال موضوع قرارداد تا موعد مقرر عمل ننمايد؛ موظف است به منظور جبران زيان وارده، معادل ...... درصد سالانه (به ميزان نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتی)، متناسب با مبلغ پيش دريافت و مدت تأخير به شرح دستورالعمل محاسباتي زير به مشتري پرداخت نمايد:

تعداد روزهای تأخیر × نرخ × مبلغ پیش دریافت

تعداد روزهای واقعی سال × 100

ماده 3- مبلغ قرارداد (به عدد)...................................................(به حروف) .........................................................تعيين گرديد که (به عدد) .......................................... (به حروف) ........................................................آن، سود بانک/مؤسسه اعتباري مي باشد. بانک/مؤسسه اعتباري مبلغ (به عدد)........................................................(به حروف) .....................................................را از کل مبلغ قرارداد، به عنوان پيش دريافت اخذ نمود و مشتري ضمن قبول موارد فوق متعهد شد، مابقي به مبلغ (به عدد)................................................(به حروف) ................................................ را به صورت نقدی/نسیه در سررسيدهاي معين به شرح ذيل به بانک/مؤسسه اعتباري نسيه اقساطي را به صورت نقدي پرداخت نمايد.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
تاريخ سررسيد اولين قسط، ........ ماه پس از تحويل کالا بانک/مؤسسه اعتباري به مشتري مي باشد.
تبصره - در صورتي که مشتري قبل از سررسيد اقساط مبادرت به تسويه تمام يا قسمتي از بدهي خود نمايد، بانك /مؤسسه اعتباري حداقل ۹۰ درصد سود مستتر در اقساط زودپرداخت را متناسب با مدت باقيمانده تا سررسيد قسط يا اقساط پرداخت شده به عنوان پاداش به مشتري مسترد مي نمايد.

ماده 4- بانک/مؤسسه اعتباري ساخت اموال موضوع اين قرارداد را به تشخيص و صلاحديد خود در قالب قرارداد ديگري به سازنده واگذار مي نمايد و قرارداد حاضر در صورت انعقاد قرارداد فيمابين بانک/مؤسسه اعتباري و سازنده، اجرايي مي گردد.

ماده 5- مشتري که وکيل بانک در نحوه اجراي قرارداد استصناع دوم است؛ متعهد گرديد ضمن نظارت بر مراحل ساخت اموال موضوع اين قرارداد، پس از ساخت و تکميل اموال موضوع اين قرارداد، نسبت به تحويل گرفتن اموال از سازنده اقدام نمايد. عد م مراجعه مشتري به سازنده جهت تحويل اموال موضوع قرارداد، نافي مسئوليت و تعهد مشتري در پرداخت مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري نخواهد بود و مشتري مسئول جبران تمامي خسارات ناشي از تخلف خود مي باشد.

ماده 6- پس از شروع فرآيند ساخت اموال موضوع اين قرارداد که در تاريخ ...................... آغاز مي گردد، هيچ يک از طرفين قرارداد حق فسخ قرارداد را ندارند.

ماده 7- در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري قرارداد را قبل از شروع فرآيند ساخت فسخ نمايد، متعهد مي گردد علاوه بر بازپرداخت تمامي مبالغ دريافتي، تمامي خسارات وارده به مشتري را با نرخ .... درصد (به ميزان نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشارکتی) سالانه بر اساس دستورالعمل محاسباتي زير جبران نمايد:

تعداد روزهای تأخیر × نرخ × مبلغ پیش دریافت

تعداد روزهای واقعی سال × 100

تبصره در صورت فسخ قرارداد قبل از شروع فرآيند ساخت از سوي مشتري، وي متعهد به جبران خسارات احتمالي وارده حسب تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري مي باشد.

ماده 8- دفاتر و صورتحسابهاي بانک/مؤسسه اعتباري در هر مورد معتبر است. دفاتر و صورتحساب هاي بانک/مؤسسه اعتباري از نظر اعلام به مراجع قضايي و يا دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت جهت محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي در هر مورد ملاک عمل ميباشد.

تبصره - طرفين توافق نمودند هرگونه اشتباه بانک/مؤسسه اعتباري در محاسبات قابل برگشت بوده و ضمن قبول محاسبات اصلاحي، نسبت به تنظيم و اصلاح اسناد و اوراق مربوطه اقدام نمايند.

ماده 9- مشتري اظهار نمود از مقررات و ضوابط بانک/مؤسسه اعتباري در خصوص عقد استصناع مطلع گرديده و حائز شرايط دريافت تسهيلات ميباشد. در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، مشتري از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد تخطي نمايد، بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند مانده مطالبات را به دين حال تبديل کند. چنانچه مشتري اقساط مذکور در ماده ( ۳ ) را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد، باقيمانده اقساط حسب ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، تبديل به دين حال شده و بانک/مؤسسه اعتباري حق مطالبه تمامي طلب خود را از مشتري به صورت يکجا خواهد داشت. مشتري متعهد است علاوه بر استرداد كل مبالغ مذکور در اين ماده، مبلغي را که مطابق ماده ( ۱۰ ) اين قرارداد بر ذمه وي تعلق مي گيرد، از مال خود به بانك/مؤسسه اعتباري بپردازد و درصورت عدم پرداخت، بانك/مؤسسه اعتباري حق دارد وفق مفاد اين قرارداد، مطالبات خود را استيفا نمايد.
تبصره- د ر صورت امتنا ع مشتري ا ز تحويل گرفتن اموال موضوع قرارداد، بانک/مؤسسه اعتباري علاوه بر اقدامات موضوع اين ماده، مي‌تواند اموال مزبور را تحويل گرفته و به فروش برساند و بهاي دريافتي را پس از کسر تمامي مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري و خسارات وارده، به حساب مشتري در بانک/مؤسسه اعتباري واريز مي نمايد.

ماده 10- مشتري متعهد گرديد در صورت تخطي از مفاد اين قرارداد از جمله هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عين مورد وثيقه اين قرارداد، حسب مورد از تاريخ سررسيد اقساط يا تبديل ديون به دين حال، تا تاريخ تسويه بدهي، علاوه بر وجوه تأديه نشده خود، مبلغي به عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين، که طبق دستورالعمل محاسباتي:

تعداد روز × نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين × مانده مطالبات

تعداد روزهاي واقعي سال × 100

محاسبه مي گردد، به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد. نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين، معادل ۶ درصد بعلاوه نرخ سود متعلقه ............ درصد، مجموعاً معادل ........... درصد ميباشد.
تبصره ۱- مانده مطالبات مندرج در دستورالعمل محاسباتي اين ماده حسب مورد عبارت است از مانده اقساط سررسيد شده‌اي که مشتري نسبت به پرداخت آن به بانک/مؤسسه اعتباري اقدام ننموده است و اقساط سررسيد نشده‌اي که به دين حال تبديل شده است.

تبصره ۲- مبناي محاسبه وجه التزام تأخير تأديه دين در خصوص مواردي که تخلف مشتري ناشي از ارايه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجراي اين قرارداد باشد، تاريخ انعقاد قرارداد حاضر ميباشد.

ماده ۱۱ - بانک/مؤسسه اعتباري پس از گذشت حداکثر دو ماه از سررسيد هر يک از اقساط و عدم بازپرداخت آن ها توسط مشتري و يا بلافاصله پس از حال شدن ديون مشتري، بايد مراتب را از طريق نشاني مندرج در ماده ( ۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران ارسال نمايد . د ر غیر اين صورت ، اخذ وجه التزا م تأخير تأديه دين مذکور در ماده ( ۱۰ ) از ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران امکان پذير نخواهد بود.

ماده ۱۲ - مشتري و ضامن/ضامنين طي عقد خارج لازم، به طور غيرقابل رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري اجازه و اختيار دادند که هرگونه مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از مستقيم يا غيرمستقيم پس از سررسيد يا فسخ قرارداد از سوي مشتري يا حال شدن ديون و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يک از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد بانک/مؤسسه اعتباري و يا بانک ها و ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حکم قضائي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي که وجوه به صورت ارزي باشد بانک/مؤسسه اعتباري آن را به نرخ اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و برداشت مينمايد. اقدام بانک/مؤسسه اعتباري در اين خصوص براي مشتري و ضامن/ضامنين غيرقابل اعتراض و لازم الاجرا مي‌باشد.

تبصره ۱- هرگونه وجوهي که پس از سررسيد يا به تعويق افتادن مطالبات اين قرارداد به بانک/مؤسسه اعتباري پرداخت و يا از حسابها و اموال و اسناد برداشت مي‌شود، ابتدا بابت هزينه‌های قانونی و کارمزدها منظور شده و مابقي بين سه جزء مانده اصل تسهيلات، سود و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه مي شود.

تبصره ۲ - بانک/مؤسسه اعتباري اقدامات موضوع اين ماده را پس از اجرايي نمودن، از طريق نشاني مندرج در ماده ( ۱) اين قرارداد و اصلاحيه هاي اعلامي احتمالي، به مشتري و ضامن/ضامنين اطلاع مي‌دهد.

ماده ۱۳ - ضامن/ضامنين با علم و اطلاع و وقوف كامل راجع به مندرجات اين قرارداد و كميت و كيفيت تعهدات مشتري، منفردًا، مشتركاً و متضامناً، انجام كليه تعهدات و پرداخت بدهي‌هايي كه در ارتباط با انجام موضوع اين قرارداد به عهده مشتري است را تعهد نمودند و بانك/مؤسسه اعتباري به استناد اين قرارداد حق دارد علاوه بر مراجعه به مشتري، به هريك از ضامنين، منفردًا و يا مشترکاًً مراجعه و ايفاي تعهدات قرارداد را مطالبه و وجوه متعلقه را وصول نمايد.

ماده ۱۴ - هرگاه بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواست صدور اجرائيه نمايد و حکم به نفع بانک/مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت كليه هزينه‌هاي اجرايي و مبلغي معادل آئين‌نامه تعرفه حق الوکاله در امور اجرائي و همچنين در صورتي كه بانك ناگزير از توسل به اقدامات قضايي گردد، هزينه هاي قضايي و دادرسي و حق الوكاله وكيل يا نماينده قضايي و خسارات از هر جهت (طبق تشخيص و اعلام بانك/مؤسسه اعتباري) بر ذمه مشتري بوده که علاوه بر انجام ساير تعهدات، ملزم به پرداخت آن مي‌باشد.

ماده ۱۵ - به منظور تضمين حسن انجام تعهدات ناشي از اين قرارداد، موارد مشروحه ذيل:
(مشخصات کامل وثيقه/ وثايق مأخوذه ذکر گردد)
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
توسط مشتري و يا وثيقه گذار/گذاران (در صورتي که شخص حقيقي باشد) آقاي/خانم............................ فرزند.....................تاريخ‌تولد......................شماره شناسنامه........................محل صدور..........................شماره سريال شناسنامه......................کد ملي...........................کدپستي............................به نشانی...........................................شماره تماس ثابت.....................................شماره تلفن همراه.............................................پست الکترونيک.................................................... (در صورتي که شخص حقوقي باشد) شرکت................................... ثبت شده به شماره ............................................ اداره ثبت شرکتهاي ................................... کد اقتصادي.................................. شناسه ملي .................................................. با امضاي آقاي/خانم ................................ فرزند .................................... شماره شناسنامه ...................... تاريخ تولد......................... کد ملي.................................... به عنوان........................... شرکت و آقاي/خانم.................................فرزند .................................. شماره شناسنامه .......................تاريخ تولد ..............................کد ملي............................. به عنوان .................................. شرکت و با مهر شرکت طبق آگهي شماره................................ روزنامه رسمي شماره ............................مورخ .......................... کدپستي .................................به نشاني .....................................................................شماره تماس ثابت....................................... شماره تلفن همراه............................................................ پست الکترونيک...........................................................در وثيقه بانک/مؤسسه اعتباري مستقرگرديد. قبض و اقباض درخصوص مورد وثيقه مندرج در اين ماده به عمل آمد و حسب مورد مجدداً به طور صحيح و سالم تحويل مالک يا مالکين داده شد.

ماده ۱۶ - مشتري تعهد نمود که حسب مورد و در صورت تقاضاي بانک/مؤسسه اعتباري، هر آنچه مورد وثيقه قرار ميگيرد را پس از امضاي قرارداد حاضر، در مدت انجام آن، همه ساله به مبلغي که مورد موافقت بانک/مؤسسه اعتباري باشد، در برابر آتش سوزي، انفجار، زلزله، سيل، صاعقه و ساير خطرات مرتبطي که بانک/مؤسسه اعتباري تعيين ميکند، نزد يکي از شرکتهاي بيمه مجاز، به هزينه خود و به نفع بانک/مؤسسه اعتباري بيمه نمايد و بيمه نامه را بلادرنگ به بانک/مؤسسه اعتباري تسليم کند. همچنين پانزده روز قبل از انقضاي مدت بيمه، مدارک تجديد بيمه را به بانک/مؤسسه اعتباري ارايه دهد. در صورتي که مشتري تعهدات خود را به شرح فوق انجام ندهد بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند وثائق را وکالتاً از طرف مشتري به هزينه خود بيمه نموده و مبلغ هزينه شده را از مشتري مطالبه يا به حساب وي منظور نمايد. بديهي است وکالت مذکور نافي تعهدات و مسئوليتهاي مشتري نخواهد بود. ضمناً مشتري مکلف است در صورت بروز خسارت به موارد بيمه شده، سريعاً به بيمه گر و بانک/مؤسسه اعتباري اطلاع دهد.

ماده ۱۷ - در صورتي که به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، مشتري و يا وثيقه گذار/گذاران و يا ضامن/ضامنين از مفاد اين قرارداد تخلف نمايند، بانک/مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به صدور اجرائيه جهت وصول مطالبات خود به طرفيت هريک از اشخاص يادشده اقدام نمايد.

ماده ۱۸ - وثيقه گذار/گذاران، ضمن اعلا م و اقرا ر به اين که تا کنو ن نسبت به عين مورد وثيقه هيچ گونه معامله اي انجام نداده اند، متعهد و ملتزم گرديدند که:

18-1- از هرگونه معامله ناقله تحت هر عنوان نسبت به عین مورد وثیقه خودداری نمایند.

18-2- بدون موافقت بانک/مؤسسه اعتباري در موارد وثيقه تغييري ايجاد ننمايند و از انجام هر اقدامي که موجب نقصان بهاي موارد وثيقه باشد خودداري نمايند.

18-3- در صورتي که در مورد وثيقه علاوه بر مستحدثات، تأسيسات و تجهيزات فعلي، مستحدثات و تأسيسات و تجهيزات ديگري اضافه شود، جزء موارد وثيقه خواهد بود.

18-4- در صورتي که قبل از فک اين سند تمام يا قسمتي از موارد وثيقه در معرض اجراي طرحهاي مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداري و امثال آن قرار گيرد، بانک/مؤسسه اعتباري، قائم مقام و وکيل بلاعزل و يا وصي بعد از فوت وثيقه گذار/گذاران است که تمامي تشريفات قانوني را انجام دهد و با امضاي اسناد و دفاتر مربوط، وجوهي را که از طرف مؤسسه ذي ربط در قبال تملک تمام يا قسمتي از موارد وثيقه پرداخت خواهد شد، به صورت نقدي يا قسطي دريافت کند و پس از احتساب و کسر هزينه هاي متعلقه، مطالبات خود را از محل باقيمانده وجه، وصول نمايد. هرگاه بهاي ملک، در صندوق ثبت يا دادگستري سپرده شده باشد، بانک/مؤسسه اعتباري حق دريافت وجوه سپرده را به ميزان هزينه هاي متعلقه و مطالبات خود خواهد داشت. در صورتي که وجوه وصول شده و يا موارد وثيقه موضوع اين بند، تکافوي مطالبات بانک/مؤسسه اعتباري را ننمايد، مشتري متعهد گرديد کليه بدهي هاي خود را بنا به تشخيص بانک/مؤسسه اعتباري، فورًا بپردازد.

18-5- هرگونه نقل و انتقال قبلي نسبت به منافع مورد وثيقه (ولو اين که ضمن سند عادي باشد) را کتباً به اطلاع بانک رسانده و نيز قبل از انتقال منافع مورد وثيقه تحت هر عنوان، از بانک/مؤسسه اعتباري تأييديه اخذ نمايند.

18-6- در صورتي که مورد وثيقه به تملک بانک/مؤسسه اعتباري درآيد، محل مورد وثيقه را تخليه و تحويل بانک/مؤسسه اعتباري نمايند. در غير اين صورت به استناد مفاد اين قرارداد و نيز سند انتقال اجرايي، بانک/مؤسسه اعتباري ميتواند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاک، مورد انتقال را تخليه و تصرف نمايد.

ماده ۱۹ - کليه وکالت هاي تفويضي به بانک/مؤسسه اعتباري موضوع مواد ۱۲، 16، 18(18-4) و 22 قرارداد حاضر، ضمن عقد خارج لازم براي طرفين معين است و با سلب حق عزل و ضم وکيل و امين و غيره و سلب حق اجراي مورد وکالت توسط موکل مي باشد.

ماده ۲۰ - مشتري و وثيقه گذار/گذاران قبول نمودند در صورتي که بانک/مؤسسه اعتباري حسب ضوابط و مقررات مربوط ازجمله مقررات بانک مرکزي، مطالبات اين قرارداد را به اشخاص حقوقی ديگر منتقل کند، تضمينات و وثايق اين قرارداد به تعهدات لاحق نيز منتقل شده و کماکان بابت تعهدات انتقال يافته در رهن و وثيقه، باقي باشد.

ماده ۲۱ - کليه هزينه‌هاي مربوط به ثبت قرارداد حاضر از جمله حق الثبت و حق التحرير، بدون حق رجوع به بانک/مؤسسه اعتباري، کلاً به عهده مشتري است.

ماده ۲۲ - مشتري و ضامن/ضامنين قبول نمودند بانک/مؤسسه اعتباري مي‌تواند هرگونه داده و اطلاعات ايشان را در اختيار شرکت سنجش اعتبار مورد تأييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

ماده 23- اين قرارداد بر اساس توافق طرفين و بر طبق ماده(15) « قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) » و اصلاحات والحاقات قانونی آن و ماده (7) (( قانون تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك ها)) در حکم سند رسمي و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد ((آیين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا )) مي‌باشد و تمامي امضا کنندگان قبول نمودند که کليه مندرجات قرارداد را پذيرفته و نسبت به آن هيچگونه اختلافي ندارند و مشتري، ضامن/ضامنين و وثيقه گذار/گذاران حق هرگونه ايراد و اعتراضي را نسبت به مفاد قرارداد و نيز نسبت به اقدامات اجرايي بانک/مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ايفاي تعهدات مشتري در هر مرحله از عمليات اجرايي، از خود سلب و اسقاط نمودند.

ماده ۲۴ - مفاد اين قرارداد نافي حق اعتراض مشتري در مراجع ذي صلاح نمي باشد.
اين قرارداد در ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره و در نسخه تنظيم و به رؤيت کامل بانک/مؤسسه اعتباري، مشتري، ضامنين و وثيقه گذاران رسيد و ايشان ضمن اقرار به اطلاع و آگاهي کامل از مفاد اين قرارداد و پذيرش تبعات حقوقي و قانوني ناشي از آن، به امضاي تمامي صفحات آن مبادرت نمودند و يک نسخه از اين قرارداد به هر يک از آن ها تسليم گرديد.

محل امضا و مهر بانک/مؤسسه اعتباري محل امضا/ مهرمشتري محل امضا/مهر ضامنين/وثيقه گذاران

اشتراک این مطلب از طریق:
برچسب‌ها :
1735 آخرین ویرایش در شنبه, 13 خرداد 1396

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: نمونه قرارداد اجاره به شرط تمليک ;

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید