بانک قراردادها
بهمن 10 نوشته شده توسط 
منتشرشده در قراردادهای دریافتی

نمونه قرارداد داخلی با بازیکن فوتبال

این مورد را ارزیابی کنید
(3 رای‌ها)

قرارداد داخلی با فوتبالیست

ماده ۱- طرفین قرارداد:

این قرارداد به عنوان قرارداد الحاقی نسبت به قرارداد شماره…………………… تاریخ …………………(فرم سازمان لیگ برتر فوتبال ایران) وفق ماده ۱۰ قانون مدنی در تاریخ ……… در شهرستان تهران فیمابین باشگاه فرهنگی ورزشی………………..به نمایندگی و امضاء مجاز آقای …………………(مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ……………)به شماره ثبت …………به نشانی ……………………………و تلفن ………………. که در این قرارداد «باشگاه »نامیده خواهد شد از یک سو و آقای ……………… فرزند ………….. به شماره شناسنامه …………. وتاریخ تولد ……………. محل تولد ………… و ملیت ………… و پست الکترونیکی ……………………………………………………………… به نشانی ………………..که نشانی محل سکونت بازیکن می باشد و شماره تلفن …………….که در همه حال پاسخگوست به عنوان یک بازیکن حرفه ای فوتبال که به شئون و اصول و شایستگی ها و استانداردها و مقررات داخلی و بین المللی و رویه عرفی فوتبال، اشراف و وقوف کامل دارد و از این پس در این قرارداد «بازیکن» نامیده می شود با شرایط و مقررات ذیل منعقد گردید:

ماده ۲- موضوع قرارداد:

عضویت بازیکن در باشگاه وفق این قرارداد و سایر توافقات قبل یا بعد از این قرارداد و شرکت به موقع و مستمر در برنامه های ورزشی ، آموزشی ، تجاری مانند آموزش ، تمرین، مسابقات داخلی و خارجی ، جلسات توجیهی و آموزشی و تبلیغات و حقوق تصویری و اسپانسرینگ ، مراسم و مناسبت، همچنین جلسات درمانی حسب تشخیص کادر پزشکی.

تبصره: محدوده اختیارات و وظایف بازیکن را آیین نامه های داخلی باشگاه و این قرارداد و قرارداد ابرازی فدراسیون فوتبال و امور ابلاغی از جانب سر مربی مشخص خواهد نمود . علاوه برآن دستورات مدیرعامل باشگاه برای بازیکن لازم الاتباع است .

ماده ۳- مدت قرارداد:

مدت این قرارداد از تاریخ ………… الی ……………. (……….. سال شمسی) به میزان ……… فصل مسابقاتی است که پایان مدت آن فصل مسابقاتی ……….لیگ برتر فوتبال ایران خواهد بود. در این فصول بازیکن به صورت تمام وقت صرفاً در خدمت و اختیار باشگاه است. مدت این قرارداد با توافق طرفین برابر مقررات نقل وانتقالات فوتبال ایران در صورت رضایت سرمربی از بازیکن قابل تمدید می باشد.

ماده ۴- مبلغ قرارداد:

با لحاظ مفروضات و محاسبات و کسورات ماده ۵ این قرارداد مبلغ ………………. ریال معادل ……………… تومان می باشد که متناسب با سطح و سوابق بازیکن و انتظار بازی از وی برای دستیابی به رتبه…………. جدول لیگ برتر فصل ………….فوتبال ایران به شرح و ترتیب و شرایط مندرج در ماده ۵ این قرارداد پرداخت خواهد گردید.

تبصره: پرداخت مبلغ فوق پس از کسر کسور قانونی ( بیمه ، مالیات و سایر بدهی های بازیکن به باشگاه ) صورت می گیرد.

ماده ۵- نحوه پرداخت:

مبلغ قرارداد حاضر با رعایت کلیه مفاد این قرارداد و سایر توافقات فی ما بین به شرح زیر به بازیکن پرداخت خواهد شد.

مرحله اول- مبلغ …………………… ریال معادل۲۰% درصد از کل مبلغ قرارداد تا ……….. قبل از شروع رسمی مسابقات.

مرحله دوم- مبلغ ………………ریال معادل۲۰% درصد پس از پایان نیم فصل اول مسابقات.

مرحله سوم- مبلغ …………….. ریال معادل۲۰% درصد تقسیم خواهد شد به تعداد کل بازی های تیم در لیگ برتر و جام حذفی که در ازای هر مسابقه به ترتیب زیر در پایان هر ماه به بازیکن که در مسابقات آن ماه (صرفاً لیگ برتر و جام حذفی)حضور داشته به نسبت و قسمت آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۱٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز عالی شود کل مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۲٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز خوب شود ۷۵% مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۳٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز متوسط شود ۳۰% مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۴٫ در پایان هر بازی به بازیکن در صورتی که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز ضعیف شود ۱۰% مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

۵٫ در پایان هر بازی به بازیکن که برابر فرم گزارش مسابقات ورزشی باشگاه موفق به کسب امتیاز خیلی ضعیف شود هیچ مبلغی متعلق نخواهد گرفت زیرا در لیست مسابقه جای بازیکنی که استعداد و امکان عملکرد بالاتر از سطح خیلی ضعیف داشته را اشغال کرده و بدین ترتیب به تیم آسیب زده است.

۶٫ به بازیکن در صورتی که در لیست ۲۰نفره آن مسابقه نبوده است ۲۰%مبلغ آن مسابقه پرداخت خواهد شد.

مرحله چهارم – مبلغ ۱………… ریال معادل ۲۰%درصد پس از پایان هفته …………. فصل ………. لیگ برتر و جام حذفی.

مرحله پنجم- مبلغ ……………..ریال معادل۲۰ درصد از کل مبلغ قرارداد در پایان لیگ برتر و جام حذفی در صورت تحقق همه شرایط این قرارداد به بازیکن پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ : در صورتیکه تیم فوتبال در پایان فصل……… به مقام اول لیگ برتر دست یابد ……..درصد  و در مورد مقام دوم ……..درصد و در مورد مقام سوم………….درصد به این مبلغ قرارداد افزوده خواهد شد و اگر تیم به رتبه ……. یا ……. جدول لیگ دست یابد ……..درصد و رتبه……….درصد و  پایین تر از رتبه ………. تا ………….درصد و در صورت سقوط به لیگ یک حداقل ۴۵% مبلغ قرارداد کاهش پیدا خواهد کرد.

تبصره ۲ : در صورت تمایل و رضایت باشگاه به ادامه کار در فصل ………… قرارداد و نیز رضایت سرمربی از بازیکن به مبلغ قرارداد بازیکن برای سال ………. هرسال حداکثر ۲۰% اضافه خواهد شد در غیر اینصورت قرارداد بوسیله باشگاه فسخ خواهد شد.

تبصره ۳ : با توجه به اینکه بازیکن در لیگ برتر …….. در فصل گذشته ……… گل زده و ………. پاس گل داده و ………..پنالتی گرفته در صورتیکه در فصل ……….. لیگ برتر فوتبال ایران برای باشگاه بیشتر از ……… گل به ثمر رساند یا بیش از ………..پاس گل بدهد یا بیشتر از ……….. پنالتی بگیرد یا بنا به دعوت سرمربی در تیم ملی در مسابقات رسمی بازی کند یا در بیش از ۹۰% زمان مسابقات رسمی تا پایان فصل شرکت کند مبلغ ……….ریال به مرحله پنجم قرارداد بازیکن اضافه خواهد شد.

تبصره ۴ : در صورتی که در طول برگزاری فصل فوتبالی ایران باشگاه های غیر ایرانی برای جذب بازیکن از طریق باشگاه مکتوباً اظهار تمایل و علاقه نمایند رضایت و توافق بازیکن و باشگاه به نسبت ۶۰ درصد مبلغ انتقال برای باشگاه و ۴۰ درصد برای بازیکن ملاک خواهد بود.

ماده ۵- پاداش و جرائم مالی: متناسب با نتایج تیم به شرح آیین نامه تشویقات و جرائم باشگاه خواهد بود که به امضاء بازیکن رسیده،پیوست لاینفک این قرارداد تلقی می شود.

ماده ۷- تعهدات بازیکن:

۷-۱- بازیکن موظف به پرداخت جریمه های احتمالی که از طرف کمیته انضباطی فدراسیون ، کمیته انضباطی داخلی باشگاه و یا دیگر مراجع رسیدگی ذیصلاح برای وی در نظر گرفته است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ های قطعی آن می باشد و باشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به پرداخت اینگونه مبالغ ندارد. در غیر اینصورت باشگاه مخیر است مبالغ موصوف را راساً کار سازی نموده و اصل مبلغ به همراه ۲۰% آن به عنوان وجه التزام و جریمه به حساب بدهی بازیکن منظور و در حساب های فیما بین اعمال نماید.

تبصره: باشگاه هیچ گونه تعهدی نسبت به مازاد مطالبات قطعی و مسجل شده بازیکن از باشگاه در قبال اشخاص دیگر که متقاضی توقیف آن شوند نخواهد داشت.

۷-۲- بازیکن متعهد است هر گونه آسیب دیدگی احتمالی یا بیماریهای حاد و مزمن خود را قبل از انعقاد قرارداد به باشگاه اطلاع دهد و چنانچه بعد از انعقاد قرارداد آسیب دیدگی یا بیماری قبلی محرز گردد علاوه بر آن که محکوم به پرداخت خسارت وارده به باشگاه خواهد شد متعهد به پرداخت به میزان دو برابر مبلغ این قرارداد به عنوان وجه التزام می باشد.

۷-۳- بازیکن حسب مورد محکوم به جبران کلیه خسارت ناشی از عملکرد و رفتار غیر مسئولانه و غیر حرفه ای خود نسبت باشگاه خواهد شد.صلاحیت رسیدگی به این موضوع با کمیته انضباطی باشگاه است.

۷-۴- بازیکن در همه حال موظف به حفظ اسرار و مصالح و اخبار مربوط به باشگاه است و در مصاحبه با رسانه های جمعی(در مواردی که باشگاه اجازه داده) ضمن توجه به موارد فوق شئونات اخلاقی را مراعات و از بکار گیری الفاظ غیرمتعارف و غیر اخلاقی و انتساب القاب نادرست و جرایم و افعال واعمال مجرمانه به مدیران ، مسئولین ، سرپرستان ، مربیان ، داوران و مراجع قانونی و رسمی و بین المللی و مسئول و بازیکنان و کارکنان خودی و تیم های مقابل ، مسئولین برگزاری مسابقات و اصحاب مطبوعات خودداری نماید.

۷-۵- بازیکن موظف به حفظ احترام کلیه اعضای تیم های باشگاه در کلیه رده ها بوده و از هر گونه درگیری لفظی یا فیزیکی باسایرین در همه تیم های باشگاه خودداری نماید و درصورت ارتکاب علاوه بر جرائم تشخیصی توسط کمیته انضباطی باشگاه تا میزان ۵۰% از مبلغ قرارداد وی بنا به صدور رای کمیته انضباطی باشگاه کسر خواهد شد.

۷-۶- بازیکن متعهد است در صورت انتخاب در تیم ، بازی کردن با بالاترین توانایی خود در مسابقات را مد نظر داشته باشد.

۷-۷- شرکت در تمام تمرینات و بازیهای تدارکاتی تیم بر اساس تصمیمات مقام بالاتر( همانند سرمربی ) جزء تعهدات بازیکن است.

۷-۸- بازیکن متعهد به حفظ روش زندگی سالم به همراه استاندارد بالای آمادگی جسمانی و حفظ آن، رعایت اصول حرفه ای از قبیل تغذیه ، استراحت مناسب ، روابط جنسی سالم متناسب با شئوون و تعهدات حرفه ای خود در این قرارداد در تمام مدتی که با باشگاه طرف قرارداد است می باشد.

۷-۹- رعایت و عمل بر طبق دستورالعمل ها و اصول و قواعد رسمی باشگاه مورد تعهد بازیکن به باشگاه است .

۷-۱۰- بازیکن متعهد به شرکت در کلیه مراسم باشگاه و اسپانسرهای باشگاه ( ورزشی ، فرهنگی، تجاری و تبلیغی …) می باشد.

۷-۱۱- بازیکن متعهد به اطاعت از قوانین باشگاه (در تمام مدتی که باشگاه طرف قرارداد ایشان) است می باشد.

۷-۱۲- بازیکن متعهد به رفتار به شیوه جوانمردانه ورزشی در مقابل هواداران و مردمی است که در ارتباط با مسابقات و تمرینهای کلیه تیم های باشگاه می باشند.

۷-۱۳- یادگیری و رعایت قوانین بازی و اطاعت از تصمیمات مقامات رسمی مسابقه مشمول تعهدات بازیکن به باشگاه است.

۷-۱۴- بازیکن متعهد است از شرکت در هر فعالیت ورزشی یا فوتبالی دیگر و نیز سایر فعالیتهایی که بالقوه خطرناک است یا به احتمال زیاد باعث بیماری و حادثه و سانحه می شود( از قبیل اسباب کشی، اسکی ، مسابقات رالی، ورزشهای رزمی) می باشد و همچنین از انجام امور و فعالیتهایی که مورد موافقت قبلی باشگاه نیست امتناع و خودداری کند. بدیهی است نسبت به امور فعالیتهای غیر قابل قبول از سوی بازیکن، باشگاه مسئولیتی نخواهد داشت.

۷-۱۵- بازیکن متعهد و ملتزم است در دیدارهای دوستانه و غیررسمی باشگاه نیز به قوانین و مقررات فوتبال و داوری همانند مسابقات رسمی احترام بگذارد ، دریافت هرگونه اخطار از سوی بازیکن در این گونه از مسابقات با جریمه ای معادل جرایم انضباطی مربوط به مسابقات رسمی از سوی باشگاه مواجه خواهد شد.

۷-۱۶- مراقبت از اموال باشگاه و استرداد آنها بعد از اتمام قرارداد مشمول تعهدات بازیکن می باشد.

۷-۱۷- بازیکن متعهد است نسبت به اطلاع فوری به باشگاه در مورد بیماری ویا تصادف و سانحه و حادثه در مورد خود اقدام کند. بازیکن متعهد به عدم استفاده از هرگونه مداوای پزشکی و معاینات پزشکی خود سرانه یا تحت نظر پزشک بدون هماهنگی و اطلاع قبلی پزشک باشگاه می باشد ،ارائه گواهی پزشکی از سوی پزشک باشگاه در مورد عدم توانایی از حضور در تمرین یا مسابقه یا اردو بوسیله بازیکن ضرورت دارد و باشگاه در موارد فوق وفق این قرارداد اتخاذ تصمیم خواهد نمود.همچنین در صورتیکه بازیکن در طول مدت این قرارداد دچار مصدومیت گردد مکلف به پیگیری مستمر و مجدانه روند درمانی و انجام کلیه اقدامات در بهبود ودرمان و نگهداری خود صرفاً بنابر تشخیص کادر پزشکی باشگاه و تحت نظر ایشان است.در صورتیکه بازیکن از این موضوع استنکاف نماید حسب تشخیص کمیته انضباطی باشگاه جریمه خواهد شد.

۷- ۱۸- انجام دوره ای و مرتب آزمایشات پزشکی و مداوای پزشکی در صورت درخواست پزشک باشگاه و طبق دستورالعمل باشگاه مشمول تعهدات بازیکن می باشد.

۷- ۱۹اطاعت از مقررات فدراسیون ، لیگ یا سیاستهای ضد تبعیض باشگاه مشمول تعهدات بازیکن به باشگاه می باشد.

۷- ۲۰- عدم بوجود آوردن بد نامی و بی آبرویی برای باشگاه از طریق اظهارات در رسانه ها و… مشمول تعهدات بازیکن می باشد.

۷- ۲۱- عدم شرکت در شرط بندی یا تبانی برای تغییر نتایج یا هر امر نامطلوب غیر قانونی و ایجاد یا قبول ارتباطات غیر قانونی و یا غیر مجاز با عوامل تیم ها و باشگاهها و اشخاص محکوم یا متهم یا مشهور به فساد یا نادرستی یا دلالی در فوتبال و سایر فعالیتهای مرتبط با این مسائل در فوتبال مشمول تعهدات بازیکن به باشگاه می باشد.

۷- ۲۲بازیکن می باید اساسنامه ، مقررات از جمله منشور اخلاقی و تصمیمات فیفا ، کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون و در صورت وجود ،سازمان لیگ را رعایت نماید.

۷۲۳بازیکن نمی تواند در مدتی که با باشگاه طرف قرارداد است اسپانسر یا حامی مالی یا فعالیت رسانه ای یا شغل دیگر داشته باشد یا خود را به نحوی به دیگران ملتزم و متعهد گرداند که مغایر حقوق و منافع باشگاه و اسپانسر های باشگاه باشد.

۷۲۴اگر بازیکن هر کدام از این تعهدات که وی بر اساس این قرارداد تابع آن می باشد را نقض نماید ، باشگاه می تواند نسبت به اعمال حق فسخ و نیز جرایم و برخوردهای انضباطی یا یکی از آنها بسته به شدت تخلف و مطابق قوانین انضباطی خود وضع نماید.

۷- ۲۵بازیکن متعهد است کلیه قوانین مربوط به ضد دوپینگ ارکان فوتبال را رعایت نماید.دوپینگ به معنی استفاده از مواد موجود در لیست مواد غیر مجاز و استفاده از شیوه ها و مکمل های غذایی یا ورزشی ، داروها و فرآورده های گیاهی ممنوعه مندرج در لیست مربوط به دوپینگ می باشد که بوسیله مراجع ذیربط داخلی و بین المللی اعلام می شود.بدیهی است هرگونه تغییر در لیست سالانه داروها و مواد ممنوعه حتی در طول مدت این قرارداد مشمول تعهدات و موارد این بند خواهد بود.

۷۲۶بازیکن متعهد است که استفاده از مواد غیر مجاز را نسبت به دیگران به هیچ طریقی هدایت ننموده یا تشویق ننماید.

۷۲۷باشگاه این حق را برای خود محفوظ می دارد که هرگونه اقدامی(حتی شدیدترین نوع مجازات ها و اختیارات مندرج در این قرارداد) را در قبال بازیکنی که در اجرای دوپینگ مقصر شناخته شده اتخاذ نماید.

۷-۲۸- بازیکن ملتزم و متعهد است در تمرین و مسابقات و مراسم و آمد و رفتهای مرتبط با برگزاری مسابقات و اردوها و مراسم باشگاه حسب مورد از البسه ، کفش، ساک و تجهیزات مورد نظر و قبول باشگاه استفاده کند بدون آنکه حق هیچ گونه ادعا و اعتراضی داشته باشند.

۷-۲۹- در صورتیکه بازیکن از کادر باشگاه و سایر دست اندرکاران و بازیکنان شکایت داشته باشد می تواند شکایت خود را جهت رسیدگی کتباً به کمیته انضباطی باشگاه تحویل نماید.چنانچه بازیکن در ارتباط با خود نسبت به کارکنان و مدیران باشگاه خلاف شیوه تعبیه شده در این بند مبادرت ورزد یا نزد مراجع دیگر طرح ادعا کند رفتار وی تخلف قلمداد شده و حسب مورد کمیته انضباطی باشگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

۷-۳۰- در صورتیکه باریکن در نیم فصل بوسیله کادر فنی یا باشگاه در لیست مازاد و فروش قرار گیرد پرداخت حق الزحمه بازیکن حداکثر تا ۵۰% مبلغ قرارداد و متناسب با میزان بازی وی انجام خواهد شد.

۷-۳۱- بازیکن متعهد و ملتزم است در مسابقاتی که در لیست ۱۸ نفره نیست جهت تماشای مسابقات و تشویق و دلگرمی تیم باشگاه در استادیوم و محل مسابقه حاضر شود.

ماده ۸- موارد فسخ یک طرفه مستقل قرارداد توسط باشگاه )بدون الزام باشگاه به پرداخت هیچ وجه یا هیچ گونه جریمه و خسارت )

درصورتی که بازیکن مرتکب یکی از موارد ذیل گردد باشگاه می تواند ضمن مطالبه خسارت وارده و جریمه انضباطی بازیکن متخلف ، قرارداد بازیکن با باشگاه را بدون تعهد به پرداخت هیچ مبلغ یاخسارت و بدون تحمل هیچگونه برخورد و جریمه یا ادعایی (نزد هر مرجعی) یک طرفه فسخ نماید.

۱- بازیکن به دلیل مصدومیت یا بیماری خارج از حیطه فوتبال نتواند تیم فوتبال باشگاه را در هشت مسابقه رسمی همراهی نماید.

۲- بازیکن در مدتی که طرف قرارداد یا متعهد باشگاه تلقی می شود مبادرت به مذاکره یا جلسه یا تماس یا قبول انجام مذاکره برای عضویت در باشگاههای دیگر تحت هر عنوان اعم از مشاور یا بازیکن یا مربی یا هوادار نماید.

۳- بازیکن در مدتی که طرف قرارداد یا تعهد باشگاه تلقی میشود مبادرت به اظهار تمایل یا ابراز علاقه به عضویت یا هواداری یا پیوستن به باشگاههای دیگر کند.

۴- بازیکن بنا به تقصیر خود ، شرایط و الزامات قانون کار، امکان اقامت به عنوان یک فرد بیگانه در ایران را از دست بدهد یا بنا به تقصیر خود تابعیت ایرانی¬اش سلب شود یا به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح از فعالیت ورزشی محروم گردد.

۵- در صورتیکه یک یا تعدادی از تعهدات قراردادی یا ضمن قرارداد و نیز مفاد ،دستورالعملها و ضوابطی که طی این قرارداد یا هرگونه سند و توافق دیگری که آن را پذیرفته مورد بی توجهی قرار داد یا نقض نماید در این مورد باشگاه می تواند از حق فسخ عدول و نسبت به جریمه بازیکن تا ۳۰% مبلغ قرارداد بازیکن حسب نظر کمیته انضباطی باشگاه اقدام نماید.

۶- خروج از کشور بدون مجوز کتبی باشگاه به هر دلیل و عذری که باشد.

۷- استعمال دخانیات ، مواد مخدر ، مواد روانگردان ، مشروبات الکلی به هر دلیل و عذر بهانه در هرزمان و مکانی که باشد.

۸- درگیری فیزیکی و رفتار خشونت آمیز یا اهانت آمیز علیه مسئولین و کارکنان باشگاه و کادر فنی و پزشکی و تدارکاتی باشگاه یا اظهار و بروز هرگونه تمایلات ، رفتارها، مظاهر و نشانه های نژاد پرستی یا هرگونه توهین یا تمسخر وبی احترامی نسبت به ادیان رسمی کشور و اقوام ایرانی یا ارتکاب اعمالی که غفلت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در هنگام برگزاری مسابقات یا هرگونه توهین ، تمسخر و بی احترامی نسبت به مالکین ، اسپانسرها ، مدیران و کارکنان و کادر فنی و بازیکنان باشگاه در هر رشته و رده ای و نیز بازیکنان دیگر باشگاهها.

۹- تمارض که عدم تائید پزشک باشگاه در مورد بیماری یا آسیب دیدگی بازیکن و نیز عدم اقدام به موقع جهت درمان و همچنین عدم رعایت ضوابط و دستور العمل های پزشکی و دستورات پزشک باشگاه از جمله مصادیق تمارض تلقی خواهد شد.

۱۰- دوپینگ بوسیله بازیکن و نیز ترغیب و هدایت بازیکنان و دیگر عوامل ورزشی به استفاده از مواد غیر مجاز.

۱۱- تاخیر یا عدم حضور غیرموجه در جلسات تمرینی ، آموزش و توجیهی ، بدنسازی ، مسابقات دوستانه یا اردوهای تدارکاتی و تورنمنت های داخلی یا خارجی مورد نظر باشگاه حتی برای یک نوبت و حتی برای چند دقیقه .

۱۲- سقوط تیم فوتبال باشگاه به دسته پائین تر و نیز از دست دادن جواز فعالیت باشگاه بر اثر انقضاء و ابطال آن.

۱۳- تعلیق بازیکن به موجب رفتار اشتباه خود بازیکن تا ۳ ماه یا بیشتر توسط سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال یا مراجع قضایی

۱۴- مکتوم و مخفی نگه داشتن سوابق مصدومیت و بیماری بوسیله بازیکن و نیز عدم آمادگی جسمانی و روحی برای شرکت در تمرینات ، اردوها و مسابقات باشگاه که به قبل از انعقاد قرارداد با باشگاه مرتبط باشد.

۱۵- هرگونه حرکت غیر اخلاقی و تعرض به حقوق اجتماعی دیگران به سبب مباشرت ورزشکار در محیط ورزش و یا خارج از آن محیط ممنوع بوده و مسئولیت قانونی متوجه باشگاه نمی باشد کما اینکه باشگاه حق خواهد داشت نسبت به فسخ قرارداد بدون پرداخت یا تحمیل هیچ خسارت یا برخوردی اقدام کند همچنین محکومیت بازیکن به حدود قصاص ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت، جعل ، قاچاق کالا، دزدی، عضویت در شرکتهای هرمی و فرق ضاله ، ورود و خروج غیر مجاز از کشور ، جرایم مواد مخدر ( اعم از نگهداری ، توزیع ، تولید، فروش و استفاده) خرید و فروش مشروبات الکلی و مواد روانگردان ، اقدام علیه امنیت کشور ، شرکت در دعوا و مشاجره ، تمرد و خودداری از انجام وظیفه و داشتن سوء پیشینه ، استعمال دخانیات و استفاده از الفاظ رکیک وارتکاب کلیه اعمال مجرمانه که موجب محکومیت قطعی بازیکن از سوی مقامات قضایی گردد. از موجبات فسخ قرارداد بوسیله باشگاه بدون پرداخت یا تحویل هیچ وجه یا جریمه و خسارت خواهد بود.

۱۶- اگر بازیکن پی در پی با دریافت کارت قرمز و یا محرومیت های ناشی از اعمال و رفتار غیر ورزشی وغیر متعارف از سوی ارکان قضایی فدراسیون به محرومیت جمعاً تا ۷ بازی یا تا سه ماه محکوم شود باشگاه می تواند قرارداد بازیکن را قبل از انقضای مدت ، فسخ نماید.

تبصره ۱:حق فسخ موضوع این قرارداد نسبت به باشگاه مشمول مرور زمان نخواهد شد. همچنین نیازی به تائید و تنفیذ فسخ توسط مراجع ودیگر اشخاص و داور مرضی الطرفین نخواهد بود.

تبصره ۲) شیوه ابلاغ فسخ از سوی باشگاه به بازیکن به موجب ماده ۱۳ این قرارداد از طریق پست الکترونیک با بازیکن صورت خواهد پذیرفت. ابلاغهایی که به ترتیب فوق انجام شود به منزله ابلاغ واقعی است.

تبصره ۳) اگر پس از فسخ مطالباتی براساس این قرارداد با لحاظ کلیه شرایط قرارداد حاضر به بازیکن تعلق گیرد همزمان با امضاء سند تسویه به بازیکن پرداخت خواهد شد.

ماده ۹- تعهدات باشگاه منحصراً عبارت خواهد بود از:

۹-۱- پرداخت مبلغ قرارداد مطابق ماده ۵ و سایر شرایط و موارد مندرج در این قرارداد.

۹۲- باشگاه با درخواست مرخصی بازیکن برای حداکثر ۳ روز در طول فصل مسابقات پس از تایید سرمربی موافقت خواهد نمود.

۹۳- باشگاه نسبت به بیمه بازیکنان برابر مقررات فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اقدام و هزینه آن را از مبلغ قرارداد بازیکن کسر خواهد شد.

۹۴- باشگاه نسبت به نگاهداری مناسب سوابق مصدومیت بازیکن ( از جمله اتفاق افتاده در بازی برای تیم ملی) با رعایت احترام به محرمانه بودن آنها اقدام خواهد نمود. به عنوان یک اصل باشگاه سوابق مصدومیت بازیکن را در اختیار پزشک مسئول تیم قرار خواهد داد.

۹۵- بازیکن به دلیل بیماری یا مصدومیت در حیطه فوتبال در بیش از ۶ مسابقه متوالی یا ۸ مسابقه متناوب در یک فصل سلامتی لازم و قابلیت و صلاحیت بازی را حسب نظر پزشک معتمد باشگاه از دست بدهد مبلغ قرارداد وی متناسب با مدتی که از مسابقات خارج شده تعدیل و کاهش خواهد یافت.

ماده ۱۰- کسور قانونی:

کلیه کسور قانونی و عرفی و قضایی به عهده بازیکن می باشد.

ماده ۱۱- سایر موارد:

۱۱-۱- بازیکن موظف به اجرای این قرارداد می باشد و هرگونه احراز ارتکاب خلاف موارد مندرج در این قرارداد از سوی بازیکن و یا عدم رعایت انضباط برای بازیکن اصول اخلاقی در کمیته انضباطی باشگاه طرح و تصمیم گیری می شود بدیهی است که تصمیمات کمیته مذکور برای بازیکن غیر قابل اعتراض و قطعی و لازم الاجرا می باشد.

۱۱-۲- انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از هر میزان تعیین شده در این قرارداد برای بازیکن ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد معتبر است.

۱۱۳باشگاه و بازیکن موظف به اطاعت از اساسنامه ، مقررات از جمله منشور اخلاقی و تصمیمات فیفا ، کنفدراسیونها ، فدراسیونها و همچنین سازمان لیگ حرفه ای ( در صورت وجود) که شکل دهنده بخش جدایی ناپذیر از این قرارداد بوده می باشند و طرفین با امضای قرارداد این امر را مورد تاکید قرار می دهند.

۱۱- ۴بازیکن و باشگاه تائید می نمایند که قوانین مذکور در این قرارداد ممکن است همواره تغییر نمایند.

۱۱- ۵قانون قابل اجرا مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی در زمینه فوتبال خواهد بود.

۱۱- ۶صلاحیت قضایی و غیرقضایی حل اختلاف در موارد مربوطه با اشخاص و مراجع ایرانی رسیدگی به حل اختلاف وفق مقررات جاری و این قرارداد خواهد بود.

۱۱-۷محرمانه بودن مفاد قرارداد که بر طبق مقررات به امضاء رسیده است مورد تایید طرفین است .باشگاه مجاز است به تشخیص خود تمام و یا بخش هایی از این قرارداد را افشا کند.

۱۱- ۸بی اعتباری یک عبارت مذکور در قرارداد بر سایر بخشهای قرارداد تاثیری نخواهد داشت.

تفسیر عبارات قرارداد در موارد ابهام با داور مرضی الطرفین معین شده در این قرارداد خواهد بود.

۱۱- ۹هرگونه اصلاحیه ، اضافات و حذفیات در این قرارداد تنها درصورتی که معتبر می باشد که به طور مکتوب مورد موافقت قرارگیرد.

۱۱ -۱۰طرفین بر اعتبار تمام مفاد این قرارداد و تمام ضمایم مربوطه تاکید مجدد نمودند.

ماده ۱۲- حل اختلاف :

هر اختلافی که در تفسیر یا اجرای این قرارداد یا ناشی از آن حادث شود با ارجاع به آقای ………………………………….. به نشانی…………………………………………………………………………….. و در غیاب یا فوت وی به آقای……………………………………..به نشانی…………………………………………………………………………… به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد و نظر داور مرضی الطرفین که حداکثر ظرف دوماه از تاریخ درخواست هر یک از طرفین صادر خواهد گردید برای طرفین قطعی و غیر قابل اعتراض ، لازم الاجرا و لازم الاتباع می باشد و قابل استناد در تمامی مراجع قضایی و شبه قضایی و انضباطی و نیز ارگانهای ورزشی اعم از فدراسیون و کمیته انضباطی می باشد. داور مرضی الطرفین در مورد نحوه رسیدگی و چگونگی ابلاغ به ترتیبی که مقتضی بداند ظرف مهلت مقرر اقدام خواهد کرد و با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود .

ماده ۱۳-منع اشتغال:

بازیکن رسماً اعلام نمود که تحت هیچ عنوان مشمول ممنوعیت از فعالیت ورزشی و دیگر ممنوعیت های قانونی یا انضباطی که موثر در تعهدات این قرارداد است نمی باشد.

ماده ۱۴- اقامتگاه قراردادی طرفین:

اقامتگاه قراردادی طرفین همان است که در ماده ۱ این قرارداد ذکر شده است. انجام کلیه مکاتبات و ابلاغهای موضوع و مشمول این قرارداد از قبیل اعلام فسخ ، ابلاغ آراء کمیته انضباطی باشگاه و فدراسیون و …. از طریق ابلاغ به پست الکترونیکی بازیکن که در ماده یک این قرارداد درج گردید صورت خواهد گرفت و مورد قبول طرفین خواهد بود همزمان باشگاه می تواند یک نسخه از موارد مربوطه را به اقامتگاه بازیکن مندرج در این قرارداد وفق مقررات فدراسیون فوتبال ابلاغ نماید. در صورت تغییر نشانی های فوق ، مراتب می بایست به طور کتبی به طرف دیگر اعلام شود.تا پیش از دریافت اعلامیه یاد شده ، کلیه مکاتبات ، مراسلات ، اظهارنامه ها و غیره به نشانی های سابق، ابلاغ شده محسوب می گردد. تغییر نشانی و تلفن تماس یا ایمیل بازیکن در حدودی که قبلا به تایید کتبی باشگاه رسیده باشد قابل قبول خواهد بود و در خارج از آن موارد تحت هیچ عنوان از سوی باشگاه قابل ترتیب اثر نمی باشد

ماده ۱۵-صلاحیت کمیته انضباطی باشگاه:

بازیکن با آگاهی کامل از کلیه مقررات و قوانین باشگاه فرهنگی ورزشی …….. این قرارداد را امضاء نموده و تعهد نمود مفاد این قرارداد را دقیقاً رعایت نماید . در صورت بروز هرگونه ادعا و یا رفتاری مغایر با این قرارداد و مقررات فدراسیون فوتبال و یا قوانین رایج کشور و آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال و آیین نامه های داخلی باشگاه و به طور کلی هر قانون ، آیین نامه و سند و توافق دیگری توسط بازیکن صلاحیت رسیدگی در کمیته انضباطی باشگاه را محترم می شمارد و از آراء آن تبعیت خواهدنمود.

ماده ۱۶- نسخ قرارداد:

بازیکن پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم کامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذیل آن نموده و کلیه ادعاهای احتمالی بعدی را از خود سلب و ملغی اثر اعلام می دارد. این قرارداد ضمن عقد لازم در ۳ نسخه که هرکدام حکم واحد را دارند تنظیم گردید و به امضاء طرفین رسید.

ماده ۱۷- ضمیمه های این قرارداد

که جز لاینفک آن تلقی می شود به امضاء بازیکن رسیده که عبارت است از آیین نامه انضباطی باشگاه ، آیین نامه رسانه ، آیین نامه نقل و انتقالات، اساسنامه فدراسیون و جدول مواد درمانی و نیروزا و دوپینگ و تعهدات اخلاقی مبنی بر لزوم مطلع نمودن کادر پزشکی باشگاه از هرگونه آسیب یا بیماری و لزوم انجام درمان های پزشکی و توانبخشی تحت نظر پزشک باشگاه و … که بازیکن با امضاء این قرارداد اقرار به دریافت پیوستها و ملحقات این قرارداد اقرار نمود.

نام ونام خانوادگی داور مرضی الطرفین……..      مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی ………

نام و نام خانوادگی کارگزار رسمی:

نام و نام خانوادگی ولی /قیم /وکیل:

امضاء و اثر انگشت:

اشتراک این مطلب از طریق:

صادق رئیسی کیا

مدیرعامل اسبق باشگاه راه آهن 

مدیر گروه بین المللی حقوقی برهان 

مشاور حقوقی و متخصص قراردادها

مدیریت حقوقی هلدینگ ها و شرکت های بزرگ 

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید