بانک قراردادها
دی 23 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

قرارداد استفاده از خدمات مهندسین مشاوره

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

این قرارداد در تاریخ ................. براساس توافق طرفین و طبق ماده 10 قانون مدنی بین طرفین ذیل تنظیم و از تاریخ تنظیم براي طرفین لازم الاجرا می باشد
ماده 1- طرفین قرارداد
1/1- شرکت ............... به شماره ثبت ............ ثبت شده در اداره ثبت شرکتهای ......... به نمایندگی و امضاء مجاز آقا/خانم ................ به عنوان ........... و آقا/خانم .................... به عنوان ................. هیات مدیره به نشانی ........................................که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود .
-1/2 آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه............... صادره از .............. متولد .............. ساکن .........................تلفن..................که در این قرارداد اختصاراً مهندس مشاور نامیده می شود .
ماده 2- موضوع قرارداد
استفاده از خدمات مهندسی و مشاوره طبق شرح مندرج در ضمیمه شماره ............. پیوست این قرارداد.
ماده 3- مدت قرارداد
از تاریخ ......................... لغایت ......................... به مدت ......................... سال می باشد که در سه مرحله .......................... از تاریخ امضاء که شامل مرحله توجیهی می باشد . مطابق ضمیمه شماره ..................که جز لاینفک این قرارداد می باشد .
ماده 4- مبلغ قرارداد
مبلغ کل قرارداد ......................... ریال برابر با ..................................................... تومان می باشد .
ماده 5- نحوه پرداخت
-5/1 نحوه پرداخت حق الزحمه مهندس مشاور جهت خدمات مربوط به این قرارداد در پیوست شماره............. که جزلاینفک این قرارداد محسوب می شود ، پیش بینی شده است .
-5/2 وجوه قابل پرداخت به مهندس مشاور باید از طرف نماینده کارفرما تائید و در تاریخ مقرر پرداخت گردد در صورتی که در پرداخت حق الزحمه مهندس مشاور تأخیری حادث گردد مهندس مشاور به ازاء هر روز تاخیر مبلغ ................... ریال به عنوان جریمه تاخیر از کارفرما دریافت خواهد نمود .
-5/3 هرگاه به عللی خارج از قصور مهندس مشاور مدت انجام مراحل اول و دوم و سوم بیش از موعد مقرر به طول انجامد حق الزحمه مدت تمدید شده، متناسباً براي مراحل اول و دوم بر اساس حق الزحمه متوسط ماهیانه مرحله مربوطه و براي مرحله سوم بر اساس هزینه نظارت کلی به اضافه هزینه نظارت محلی که با توافق کارفرما تعیین می شود پرداخت خواهدشد .
-5/4 هرگاه مهندس مشاور بدون عذر موجه مدت هاي مقرر براي مراحل اول و دوم را رعایت ننماید وتمام یا قسمتی از کارهاي مهندس مشاور به تأخیر انجامد کارفرما حق الزحمه مربوط را تقلیل خواهد داد . تقلیل حق الزحمه مساوي با نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده براي انجام کار خواهدبود .
ماده 6- تعهدات و خدمات مهندس مهندس مشاور
-6/1 مهندس مشاور متعهد می شود خدماتی که ارائه می دهد به موجب مقررات بوده و شرایطی که این قرارداد انجام می شود باید از هر جهت جامع و کامل بوده باشد که شرح وظایف و جزئیات آن مطابق پیوست شماره ......................... که جز لاینفک این قرارداد می باشد ، خواهدبود .
-6/2 مهندس مشاور متعهد می شود گزارشها و طرح ها و نقشه هاي مقدماتی موضوع مرحله یک را در................ نسخه و طرح ها و گزارش هاي نهایی موضوع این قرارداد را در............. نسخه تهیه و تحویل کارفرما دهد .
-6/3 مهندس مشاور متعهد می شود در مواردي که موضوع قرارداد ارتباط با طرح یا طرح هاي دیگري داشته باشد ، ضمن همکاري با مهندس مشاور طرح یا طرح هاي مذکور ، اطلاعات و مدارك فنی مربوط و معقول مورد نیاز را جهت مطالعه تهیه و بعد از تائید کارفرما تحویل مهندس مشاور دیگر بدهد تا هماهنگی کاملی در کلیه مراحل بین طرح هاي مختلف به لحاظ فنی و زمانی ایجاد شود .
-6/4 مهندس مشاور متعهد می شود که برنامه کار هر مرحله را تهیه و به تصویب کارفرما برساند و برنامه کار مراحل بعدي با توجه به مدت هاي مندرج در قرارداد جز گزارش مرحله قبلی تهیه و تسلیم می شود . در این برنامه مدت زمان کارهایی که باید توسط کارفرما انجام شود با توافق قبلی انجام خواهد شد .
-6/5 مهندس مشاور متعهد می شود در پایان هر دوره یک بار گزارش پیشرفت کار خود را بر اساس برنامه کار به انضمام صورت جلسات فنی به کارفرما تسلیم نماید .
-6/6 مهندس مشاور متعهد می شود مراحل مختلف پروژه و اسناد و مدارك مناقصه و کلیه گزارشات و مکاتبات خود را به زبان فارسیو انگلیسی تهیه نماید .
-6/7 مهندس مشاور متعهد می شود گزارش ها و مدارکی را که باید به تصویب کارفرما برسد ، قبلاً در................ نسخه تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد و بلافاصله پس از تصویب بقیه را تا تعداد مندرج در بند ............... از ماده ................ تکثیر و تسلیم کارفرما نماید .
-6/8 مهندس مشاور متعهد می شود بعد از تصویب گزارش و نقشه هاي تهیه شده از طرف مهندس مشاور به وسیله کارفرما در جهت رفع نواقص یا اشتباهاتی که ممکن است در آنوجود داشته باشد اقدام و در صدد رفع آن برآید . در هر حال مهندس مشاور مسئول وجوابگوي نواقص یا اشتباهاتی است که ممکن است بعداً در پروژه حادث گردد وکارفرما حتی بعد از تائید هم مسئولیتی در اینخصوص نخواهدداشت .
-6/9 مهندس مشاور متعهد می شود گزارش و مدارك مذکور را ظرف مدت ............... ماه یا .......... درصد مدت کلی آن مرحله براساس نظرات کارفرما بدون دریافت حق الزحمه اضافی ، اصلاح و تهیه نماید ، تخلف از این مدت مشمول تقلیل حق الزحمه مهندس مشاور خواهد بود .
-6/10 مهندس مشاور متعهد می شود به منظور اجراي خدمات دائم یا موقتی این قرارداد کارکنانی را استخدام نماید ، پرداخت حقوق وبیمه کارگران استخدام شده بر عهده مهندس مشاور خواهد بود .
-6/11 مهندس مشاور متعهد می شود از کارکنان صلاحیت دار به تعداد کافی و مناسب جهت اجراي مراحل مختلف این قرارداد در دفاتر و کارگاه هاي خود بکار بگیرد .
-6/12 مهندس مشاور متعهد می شود مسئولیت اعمال کارکنان خود را پذیرفته و در صورت ورود خسارت از طرف کارکنان به کارفرما ، مهندس مشاور جوابگو خواهد بود .
-6/13 مهندس مشاور متعهد می شود براي اجراي این قرارداد نماینده تام الاختیاري تعیین و کتباً به کارفرما معرفی نماید . این نماینده در تمام اوقات باید در دسترس کارفرما باشد .
-6/14 مهندس مشاور متعهد می شود در تهیه و تنظیم کلیه نقشه ها و مدارك مربوط از سیستم متریک استفاده
نموده و مشخصات و استانداردها و معیارها و دستورالعمل هاي قانونی را بکار گیرد .
-6/15 مهندس مشاور متعهد می شود نسبت به انجام عملیات نقشه برداري و آزمایش هاي ضروري طبق پیوست شماره ............ عمل نماید .
-6/16 مهندس مشاور متعهد می شود هرگونه مالیات و حق بیمه هاي تامین اجتماعی و حوادث و سایر حقوق دولتی مربوط به خود را پرداخت نماید .
-6/17 مهندس مشاور متعهد می شود براي حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات و تکالیف خود، علاوه بر 5 درصد از هر پرداخت ( به غیر از پیش پرداخت) که به عنوان تضمین حسن انجام کار نزد کارفرما ضبط می شود، یک فقره چک تضمینی به مبلغ ......................... ریال نیز به کارفرما تحویل نماید تا هر گاه تاخیر یا تعلل در انجام کار توسط مهندس مشاور موجب ضرر و زیان گردد کارفرما بتواند طبق نظر کارشناس مرضی الطرفین خسارتهای وارده را از محل چک موصوف وصول نماید ، بدیهی است چک موصوف و همچنین 5 درصد کسر شده، پس از اتمام کار و تائید حسن انجام کار توسط کارشناس رسمی دادگستري و در زمان تسویه حساب مهندس مشاور به مشارالیه مسترد خواهد شد .
-6/18 مهندس مشاور متعهد میشود تعهدات ناشی از این قرارداد را با به کار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و بر اساس استانداردهاي تخصصی و حرفه اي انجام دهد و حداکثر مهارت و دقت لازم را مبذول دارد .
-6/19 مهندس مشاور متعهد می شود پروژه و مشخصات و نقشه هاي اجرائی مربوط به این قرارداد را به ترتیبی تهیه نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر آنها در حین اجرا نباشد . در صورت نیاز به تغییر هر نوع تغییر با اصلاح مشخصات و نقشه هاي اجرائی که جنبه کلی داشته و یا موجب افزایش بهاي کل کار نسبت به برآورد مصوب مهندس مشاورگردد ، فقط با موافقت قبلی کارفرما مجاز می باشد . ولی تغییرات جزئی را تا حدودي که باعث افزایش بهاي کل کار نشود می تواند رأساً انجام دهد . در هر صورت مهندس مشاور مسئول و جوابگوي کلیه تغییرات یا اصلاحاتی خواهد بود که اشتباهاً در مطالعات اولیه تهیه پروژه و نقشه هاي اجرائی رعایت ننموده است .
-6/20 مهندس مشاور متعهد می شود با سایر اشخاصی که با کارفرما قرارداد پیمانکاري خرید مصالح و لوازم و تجهیزات مورد نیاز کارها و غیره دارند بطور مستقیم یا غیرمستقیم دخالت یا مشارکت ننماید .
-6/21 مهندس مشاور متعهد می شود بدون تصویب کارفرما حق انتقال یا واگذاري تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ندارد .
ماده 7- تعهدات و وظایف کارفرما
-7/1 کارفرما متعهد می شود حق الزحمه مهندس مشاور را در مقابل خدماتی که به موجب این قرارداد انجام می دهد ، در موعد مقرر پرداخت نماید .
-7/2 کارفرما متعهد می شود در صورتی که خدمات مورد احتیاج را تغییر دهد ، و بعضی از خدمات را اضافه نماید ، در این صورت مدت قرارداد و حق الزحمه مهندس مشاور را با توجه به کار و هزینه و تعهدات انجام شده به ترتیبی که مورد توافق طرفین قرار گیرد اضافه نماید ، در صورتی که خدمات موضوع این قرارداد را حذف نماید ، تاثیري در توافقات این قرارداد نخواهدداشت .
/3 کارفرما متعهد می شود ظرف ................. ماه یا روز از تاریخ دریافت گزارش و مدارك کامل هر مرحله نظر خود را کتباً اعلام نماید ، چنانچه کارفرما ظرف مدت فوق الذکر نظر خود را در مورد عدم انطباق کارهاي انجام شده به وسیله مهندس مشاور با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد اعلام ننماید ، مهندس مشاور محق به دریافت حق الزحمه اي که در قرارداد براي انجام خدمات مربوط به این گزارش تعیین گردیده است خواهد بود .
-7/4 کارفرما حق دارد جابه جایی کارکنانی که صلاحیت لازم براي انجام کار مربوطه را ندارند از مهندس مشاور درخواست نموده و مهندس مشاور ملزم به اجراي آن خواهد بود .، انجام این تغییرات تعهدي براي کارفرما ایجاد نخواهد نمود
-7/5 کارفرما متعهد می شود براي تسریع و تسهیل امور مربوط به ترخیص و خروج از گمرك در مورد کلیه وسائل و ماشین آلات و نمونه ها و غیره که مورد نیاز مهندس مشاور می باشد ، مساعدت لازم را بنماید .
-7/6 کارفرما متعهد می شود اطلاعات و مدارك و طرح هاي موجود که ارتباط به کار مهندس مشاور پیدا می کند و به درخواست او مجاناً از طرف کارفرما در اختیار مهندس مشاورگذارده شود .
ماده 8 - فسخ قرارداد
-8/1 در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که مهندس مشاور ، عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم براي انجام وظایف موضوع این قرارداد را ندارد یا به موقع نمی تواند فراهم سازد ، و یا دقت لازم و معمولی که از یک مهندس مشاور انتظار می رود را در انجام وظایف و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا در صورتی که به تشخیص کارفرما کارهاي مربوطه به علت اهمال و یا تقصیر مهندس مشاور بیش از انجام کار هر مرحله به تعویق بیفتد و یا منافع کارفرما را ملحوظ نمی نماید ، و رعایت بی طرفی و بی نظري کامل را نمی نماید ، و یا این که مهندس مشاور به طور کلی مفاد تمام یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی نماید کارفرما بعد از تائید کارشناس رسمی دادگستري می تواند قرارداد حاضر را فسخ نماید .
-8/2 هرگاه نام مهندس مشاور از لیست سازمان نظام مهندسی حذف شود و یا به او تنزل رتبه داده شود کارفرما می تواند بدون هیچ گونه تشریفات خاصی قرار داد را فسخ و مراتب را به مهندس مشاور ابلاغ و اطلاع دهد .
-8/3 مهندس مشاورمی تواند در صورت تاخیر کارفرما در ابلاغ دستور شروع کار مرحله سوم به مدتی بیش از............. ماه / روز پس از تاریخ تصویب گزارش مرحله دوم قرارداد را با اخطار کتبی فسخ نماید .
-8/4 کارفرما علاوه براختیارات مندرج در بالا حق خواهد داشت در هرموقع به این قرارداد خاتمه دهد ، این تصمیم باید لااقل ......................... قبل از تاریخ مورد نظر براي خاتمه قرارداد به مهندس مشاوراطلاع داده شود ، در این صورت مهندس مشاور می تواند حق الزحمه کارهاي انجام شده تا تاریخ خاتمه قرارداد را پس از کسر مبالغی که از این بابت قبلاً پرداخت شده را دریافت نماید ، و کلیه هزینه هاي ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات مهندس مشاور در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر مربوط به مهندس مشاور بوده و کارفرما دیگر مسئولیتی نخواهد داشت .
ماده 9- مالکیت اسناد
کلیه نقشه ها و طرح ها و گزارش هایي که توسط مهندس مشاور به موجب این قرارداد تهیه می شود متعلق به کارفرما می باشد و کارفرما می تواند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم از آنها در اجراي طرح هاي مختلف استفاده نماید .
ماده 10- مرجع حل اختلاف
کلیه اختلافاتی که بر اثر اجراي این قرارداد و یا تفسیر مفاد آن ممکن است بروز دهد ، بدواً از طریق مذاکرات اصلاحی ، و در غیر این صورت از طریق مراجع صالحه قضایی حل و فصل خواهدشد .
ماده 11- قانون حاکم بر قرارداد
این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوري اسلامی ایران است .
ماده 12-تعداد نسخ قرارداد
این قرارداد در 12 ماده و سه نسخه تنظیم که هر سه نسخه داراي حکم واحد بوده و پس از امضاء و مبادله نسبت به طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما                                                                                                        امضاء پیمانکار
شهود :
-1 آقاي ......................... فرزند .........................
-2 آقاي ......................... فرزند .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید