بانک قراردادها
ارديبهشت 04 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مشاوره

قرارداد مشاور پذیرش در بورس

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

ماده 1- مقدمه

1-1- این قرارداد بین شرکت.............. (سهامی...) به شماره ثبت....... به نمایندگی آقا/خانم ...... بر اساس روزنامه رسمی شماره......مورخ.......... و آدرس ........که در این قرارداد اختصاراً "شرکت" نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت کارگزاری/تامین سرمایه........... (سهامی .....) به شماره ثبت....... به نمایندگی آقا/خانم .......... بر اساس روزنامه رسمی شماره........مورخ......... و آدرس ........که در این قرارداد اختصاراً "مشاور" نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

1-2- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً "سازمان"؛ شرکت بورس کالای ایران، اختصاراً " بورس"؛ مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس ازجمله دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران مصوب 2/2/87 هیات مدیره سازمان، اختصاراً "مقررات" نامیده شده اند.
مادۀ 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ارائه خدمات زیر توسط مشاور به شرکت می باشد :

ارائه مشاوره به شرکت در خصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا،
سنجش میزان آمادگی شرکت و کالا برای پذیرش کالا در بورس،
ارایه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی شرکت در فرایند پذیرش،
کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط شرکت در فرایند پذیرش،
ارائه رهنمود جهت رفع شروط احتمالی هیئت پذیرش،
انجام اقدامات لازم به‌منظور درج کالای شرکت در فهرست نرخ‌های بورس،
ارائۀ مشاوره به شرکت درخصوص قیمت پایه معاملاتی کالا و نحوۀ عرضه کالا در بورس

مادۀ 3- مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ ........../ امضای قرارداد و دریافت پیش پرداخت آغاز می شود و در صورت تحقق هریک از موارد زیر خاتمه می یابد:

درج نام کالا در فهرست نرخ‌های بورس و عرضه آن در بورس.
رد قطعی درخواست شرکت توسط هیات پذیرش (مطابق قسمت اول ماده 15 دستورالعمل پذیرش).

مادۀ 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت *

مبلغ قرارداد جمعاً............ریال (به حروف) می‌باشد و به شرح زیر پرداخت می شود:

مبلغ ........ ریال (به حروف) / .......... درصد از کل مبلغ قرارداد به صورت علی الحساب و در مقابل ضمانت نامه بانکی معتبر که باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار باشد / ... فقره چک.
مبلغ.........ریال( به حروف) / ......... درصد از کل مبلغ، پس از انجام بند ... (3) ماده 2 قرارداد و تأیید دستگاه نظارت.
مبلغ.............ریال(به حروف) / ......... درصد پس از بند ...(6) ماده 2 قرارداد و تأیید دستگاه نظارت.
مبلغ.............ریال(به حروف) / ......... درصد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت.

تبصرۀ1) تضمین مندرج در بند 1 مادۀ 4 در زمان تسویه نهایی قرارداد به مشاور مسترد خواهد شد.

تبصرۀ2) از هر پرداخت، کلیۀ کسورات قانونی کسر خواهد شد.
مادۀ 5- حقوق و تعهدات مشاور

سنجش قابلیت پذیرش کالا در بورس و آمادگي شرکت جهت عرضه محصولات در آن بورس
ارائه مشاوره و آشناسازی مدیران و مسئولین شرکت با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارش‌گری و تعهدات عرضه کنندگان ازجمله میزان تعهد عرضۀ کالا در بورس
تهیۀ / بررسی و تایید امیدنامه و تکمیل پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا مطابق با فرم‌های نمونه بورس
انجام هماهنگی‌ لازم در خصوص برگزاری جلسات مشترک مابین مدیران و مسئولین شرکت و بورس
نظارت بر رعايت مقررات پذيرش توسط شرکت در فرآيند پذيرش
انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم به‌منظور بازدید از خط تولید و انبارها حسب درخواست هیئت پذیرش یا بورس
حضور در جلسات مذاكره در خصوص تعیین قیمت پایه
عرضه کالای پذيرفته‌شده يا ارائه مشاوره به شرکت جهت عرضه‌کالا
بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و اعلام تایید تکمیل مدارک و صحت امضای صاحبان امضای مجاز به بورس
تا زمانیکه شرکت وکالا شرایط لازم و کافی برای پذیرش کالا در بورس را ندارند، مشاور نباید درخواست پذیرش را به بورس ارائه نماید.
مشاور مکلف به حفظ تمامی اسرار شرکت که به منظور انجام موضوع قرارداد از آنها مطلع می شود می باشد و مجاز به افشای آنها در غیر از موارد مصرح در قوانین یا مقررات نمی باشد.
اگر مبالغ مندرج در ماده چهار ظرف.........روز پس از ارائه چک / ضمانت بانکی در بند 1 یا پس از تایید دستگاه نظارت در سایر بندها پرداخت نشود ، مشاور میتواند از انجام تعهدات قراردادی خود تا پرداخت مبالغ مذکور خودداری نماید. *
مشاور ملزم به رعایت کلیه مواعد و مهلت هایی است که در قوانین و مقررات تعیین شده است والا مسئول جبران کلیه خسارات وارده به شرکت خواهد بود مگر در صورتیکه علت تاخیر در انجام تعهدات منتسب به شرکت باشد.
درصورتیکه مشاور از تغییرات با اهمیت در اطلاعات ارائه شده توسط شرکت که در جریان بررسی درخواست پذیرش ایجاد میشوند مطلع گردد، موظف است بلافاصله مراتب را به بورس اعلام نماید.

تبصره) مصادیق تغییرات با اهمیت، مطابق با قوانین و مقررات تعیین می شود.

چنانچه به تشخیص مشاور هر یک از قوانین و مقررات مربوط توسط شرکت رعایت نگردد، مشاور موارد را کتبا به شرکت اعلام می نماید و شرکت موظف به تبعیت از نظر مشاور است .
انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ مشاور می‌باشد.

مادۀ 6-حقوق و تعهدات شرکت

تهیه و ارائۀ کلیۀ اطلاعات و مدارک مورد نیاز به مشاور مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل، ظرف ... روز/ در کوتاه ترین زمان ممکن از تاریخ درخواست مشاور و انجام همکاری‌های لازم جهت تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد.
انجام تمهیدات لازم برای بازدید کارشناسان معرفی شده از طرف بورس و مشاور از محل اصلي انجام فعالیت‌های شرکت
ارائه تعهدات لازم طبق اعلام بورس
اعلام تغییرات با اهمیت در اطلاعاتِ ارائه شده، به مشاور و بورس .
پذیرفتن مسئولیت صحت کلیۀ اطلاعات ارائه شده به مشاور و بورس
پرداخت مبالغ مربوط به کارمزد پذیرش و درج
چنانچه شرکت اشکالی را در روند اقدامات مشاور مشاهده نماید، مراتب را کتباً به مشاور اعلام می کند. مشاور موظف است نظر شرکت را اعمال نماید یا در صورتیکه اعمال نظرات شرکت مغایر با قوانین یا مقررات باشد مراتب را مستدلا به شرکت اعلام کند.
شرکت مکلف است عرضه کالای خود را تا ...ماه (حداکثر 6 ماه ) بعد از اولین عرضه در بورس منحصراً از طریق مشاور انجام دهد.*
انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ شرکت می‌باشد.

ماده 7-دستگاه نظارت

دستگاه نظارت و نماینده شرکت ................ می‌باشد. نظارت دستگاه نظارت به هیچ وجه از تعهدات شرکت نمی‌کاهد.
ماده 7-جریمه ها

در صورتیکه مشاور هریک از تعهدات خود مندرج در قرارداد یا مقررات را در مهلت های تعیین شده انجام ندهد و تمام یا قسمتی از کارها به تاخیر افتد، شرکت می تواند به ازای هر روز تاخیر معادل ...درصد مبلغ قرارداد از محل مطالبات مشاور کسر نماید. در صورت عدم کفایت مطالبات مشاور، شرکت حق طرح دعوا و مطالبه جرائم متعلقه را خواهد داشت.
درصورتیکه شرکت در پرداخت مبالغ قرارداد تاخیر نماید، به ازای هر روز تاخیر مکلف به پرداخت ...درصد مبلغ قرارداد می باشد.

تبصرۀ 1) مطالبه جریمه ها مانع از مطالبه خسارات وارده و هزینه ها نمی باشد.

تبصرۀ 2) چنانچه تاخیر در انجام تعهدات مشاور به سبب تاخیر یا عدم انجام تعهدات شرکت باشد، مشاور متعهد به پرداخت جریمه های موضوع این ماده نمی باشد.
ماده 9- فسخ قرارداد

1- هر یک از طرفین میتوانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام نماید. در صورتیکه در مدت ده روز پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده موجه نباشد، فسخ قرارداد به طرف دیگر اعلام می شود:

1-1- نقض هر یک از شروط قرارداد طبق توافق مشاور وشرکت.*

2-1- بروز حوادث قهری به نحوی که انجام قرارداد ناممکن شود و تداوم آن بیش از یک ماه. *

2- درصورتیکه شرکت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا کاشف به عمل آید که علیرغم تذکرکتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور می تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.

3- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، شرکت از پذیرش کالای خود در بورس منصرف شود، می تواند قرارداد رافسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به به مشاور اعلام نماید.

تبصرۀ 1) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها، خسارات و جریمه ها نمی باشد.

تبصرۀ 2) همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس می باشند.

تبصرۀ 3) در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام مشاور و تایید دستگاه نظارت اقدام میشود.
مادۀ 10- حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود که آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم الاجرا است.
ماده 11- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکر شده است. هریک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت 15 روز پیش از تغییر به طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام نشده، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می شوند و دریافت شده تلقی می‌گردند.
ماده 12- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد در 12 ماده و 8 تبصره، در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ .......... به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه سوم به بورس ارائه می شود.

مهر و امضای شرکت مهر و امضای مشاور

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید