بانک قراردادها
ارديبهشت 04 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مشاوره

قرارداد مشاور عرضه به منظور تأمین مالی از طریق بورس

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد بین شرکت .................................. به شمارۀ ثبت ............................ نزد ادارۀ ثبت شهرستان ........................ به نشانی ..................................................... به نمایندگی خانم/آقای .................... براساس روزنامه رسمی شماره ............................ مورخ ....................... که در این قرارداد اختصاراً «ناشر» نامیده می‌شود، از یک طرف و شرکت ..................................................... به شمارۀ ثبت ......................... نزد ادارۀ ثبت شهرستان ............................................ به نشانی ............................................... به نمایندگی خانم/آقای .................... براساس روزنامه رسمی شماره ............................ مورخ ....................... که در این قرارداد اختصاراً «مشاور عرضه» نامیده می‌شود، به شرح مواد زیر منعقد گردید.
ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد استفاده از خدمات مشاور عرضه توسط ناشر به منظور تأمین مالی از طریق انتشار و عرضۀ اوراق بهادار می‌باشد.
ماده 3- تعهدات ناشر

تعهدات ناشر در قبال مشاور عرضه و در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

معرفی نماینده یا نمایندگانی به مشاور عرضه به منظور انجام اقدامات لازم از سوی ناشر، ظرف یک هفته از شروع قرارداد،
ارائۀ اطلاعات مورد نیاز مشاور عرضه به صورت کامل در زمان تعیین شده در هر مرحله که به صورت کتبی به ناشر اعلام می‌گردد،
مطالعه، بررسی و اظهارنظر کتبی در خصوص گزارش‌های ارائه شده توسط مشاور عرضه، حداکثر طی .... روز از زمان ارائۀ گزارش‌ها،
انجام همکاری لازم با مشاور عرضه در راستای تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد،
انجام اقدامات لازم جهت بازدید کارشناس یا کارشناسان معرفی شده توسط مشاور عرضه از محل ناشر یا مکان اجرای عملیات وی،
انجام اقدامات لازم جهت برگزاری جلسات ضروری با مدیران ناشر به تشخیص و درخواست کتبی مشاور عرضه،
عدم استفاده از گزارش‌های ارائه شده توسط مشاور عرضه در مواردی غیر از موضوع این قرارداد،
پرداخت حق‌الزحمۀ مشاور عرضه بر اساس مفاد مادۀ 8 این قرارداد،

ماده 4- تعهدات مشاور عرضه

تعهدات مشاور عرضه در قبال ناشر در چارچوب موضوع این قرارداد به شرح زیر است:

بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوۀ تأمین مالی مناسب،
ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،
ارائۀ راهنمایی‌های لازم جهت تهیۀ گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح در خصوص گزارش‌های یادشده،
تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام‌شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی‌صلاح،
تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،
نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی‌صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار،
تهیه گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار،
انجام مطالعات بازاریابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائۀ مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوۀ فروش یا پذیره‌نویسی اوراق، زمان‌بندی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار،
بازاریابی و فروش اوراق بهادار،
تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار،

قرارداد می‌تواند شامل درخواست انجام تمامی موارد فوق یا بخشی از آن باشد. در هر حال انجام خدمات موضوع بندهای 1 لغایت 7 توسط مشاور الزامی است.

تبصره: به منظور انجام تعهدات موضوع این ماده، مشاور عرضه اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

معرفی کارشناس یا کارشناسانی به ناشر به منظور انجام اقدامات لازم از سوی مشاور عرضه،
برگزاری جلسات آشناسازی ناشر با الزامات، قوانین و مقررات انتشار و عرضۀ اوراق بهادار،
راهنمایی ناشر جهت اتخاذ شیوۀ مناسب تأمین مالی مبتنی بر انتشار اوراق بهادار،
تعیین اطلاعات و مستندات مورد نیاز جهت انجام موضوع قرارداد و اعلام آن به ناشر به صورت کتبی،
به‌کارگیری حداکثر مساعی جهت انجام موضوع قرارداد به بهترین شیوۀ ممکن و در زمان تعیین شده،

ماده 5- محرمانه بودن اطلاعات

تمامی اطلاعاتی که ناشر، حسابرس و مشاوران ناشر در اجرای مفاد این قرارداد در اختیار مشاور عرضه قرار داده یا کارشناس یا کارشناسان مشاور عرضه در بازدیدهای انجام شده از محل فعالیت ناشر یا اجرای برنامه‌های موضوع تأمین مالی در این قرارداد و جلسات برگزار شده با مدیران ناشر بدست می‌آورند، محرمانه تلقی شده و استفاده از این اطلاعات به نفع مشاور عرضه یا سایر اشخاص و یا اعلام آن بدون موافقت کتبی ناشر یا مراجع ذی‌صلاح، مجاز نبوده و مشمول مقررات قانونی مربوطه می‌باشد.
ماده 6- حدود مسئولیت طرفین

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام مراحل قانونی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار به شرح زیر است:

ناشر مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مستنداتی که ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
مشاور عرضه مسئولیت اظهارنظرهایی که در گزارش‌ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حسابرسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یاد شده در قبال اظهارنظر ارائه شدۀ خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب به‌کارگیری، بر عهدۀ استنادکننده خواهد بود.

ماده 7- مدت و مواعد زمانی قرارداد

این قرارداد از تاریخ ...................... شروع و مدت آن ................ ماه شمسی خواهد بود. برنامۀ زمان‌بندی اجرای تعهدات موضوع این قرارداد به شرح پیوست می‌باشد.

تبصرۀ 1: مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید می‌باشد.

تبصرۀ 2: مواعد تعیین شده در این ماده و پیوست قرارداد، درچارچوب مواعد زمانی قانونی مراجع ذی‌ربط در انجام مسئولیت‌های قانونی می‌باشد.
ماده 8- مبلغ قرارداد

کارمزد خدمات موضوع مادۀ 4 این قرارداد که توسط مشاور عرضه به ناشر ارائه می‌گردد، جمعاً ...... ریال معادل ...................... (به حروف) می باشد که به شرح زیر تفکیک می‌شود:

کارمزد انجام موضوع بندهای 1 تا 7، جمعاً مبلغ .............. میلیون ریال،
کارمزد انجام بند 8 مبلغ ................... میلیون ریال،
کارمزد انجام بند 9 مبلغ ................... میلیون ریال،
کارمزد انجام بند 10 مبلغ ................. میلیون ریال،
کارمزد انجام بند 11 مبلغ ................. میلیون ریال،

ماده 9- پیش‌پرداخت و نحوۀ تسویه مبلغ قرارداد

مبلغ کارمزد مشخص شده در بندهای 1، 2 و 3 مادۀ 8 به صورت زیر پرداخت می‌گردد:

........ درصد از کل مبلغ کارمزد، حداکثر ..... روز پس از امضای این قرارداد به عنوان پیش پرداخت و در ازای دریافت چک به میزان معادل آن،
........ درصد از مبلغ کارمزد، حداکثر ...... روز پس از ارائۀ گزارش ...... توسط مشاور عرضه،
مابقی مبلغ کارمزد، حداکثر ...... روز پس از تکمیل فرآیند و اجرای بندهای 1 تا 9 مادۀ 4،
مبلغ کارمزد تعیین شده در بند 4 مادۀ 8 حداکثر ...... روز پس از فروش اوراق بهادار مذکور پرداخت می‌گردد،
مبلغ کارمزد تعیین شده در بند 5 مادۀ 8 حداکثر ...... روز پس از ارائۀ گزارش ارزش‌گذاری پرداخت می‌گردد،
هزینه‌های انجام شده در اجرای مفاد این قرارداد، به استثنای حق‌الزحمۀ حسابرس، کارشناسان رسمی و کارمزدهای اخذ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به عهدۀ مشاور عرضه می‌باشد. موارد استثنای یاد شده در این بند توسط ناشر پرداخت می‌گردد.
در صورت عدم تسویۀ مبالغ پیش‌بینی شده در زمان تعیین شده در این ماده در هر مرحله، مشاور عرضه تعهدی به اجرای مراحل بعدی قرارداد نخواهد داشت.

تبصره: چک پیش پرداخت در پایان مدت قرارداد استرداد خواهد شد.
مادۀ 10- شرایط تسویه در زمان فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد در هر مرحله، نحوۀ تسویۀ قرارداد به شرح زیر خواهد بود:

در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات ناشر، قرارداد از طرف مشاور عرضه فسخ گردد، ناشر می‌بایست کل مبلغ کارمزد مراحل انجام شده را به مشاور عرضه بپردازد،
در صورت تأخیر مشاور عرضه در ایفای تعهدات، ناشر می‌تواند به ازای هر روز تأخیر ....... درصد از کارمزد همان مرحله را کسر نماید.
در صورتی که به علت عدم ایفای تعهدات مشاور عرضه، قرارداد از طرف ناشر فسخ گردد، ناشر باید کارمزد مراحل انجام شده را پس از کسر .............. درصد مبلغ مربوطه (حداکثر سی درصد)، به مشاور عرضه بپردازد.

تبصره: در صورت انحلال قرارداد با توافق طرفین، نحوۀ تسویه بر اساس توافق انجام خواهد شد.
مادۀ 11- انحلال قرارداد

این قرارداد در هر یک از شرایط زیر منحل می‌گردد:

توافق کتبی طرفین،
عدم ایفای تعهدات توسط ناشر در هر یک از مراحل قرارداد، پس از گذشت حداقل سی روز پس از اعلام کتبی مشاور عرضه،
عدم ایفای تعهدات توسط مشاور عرضه در هر یک از مراحل قرارداد، پس از گذشت حداقل سی روز پس از اعلام کتبی ناشر،

تبصره: در صورت فسخ قرارداد به هر دلیل، تکالیف قانونی ناشر و مشاور عرضه در مقابل مراجع ذی‌صلاح قانونی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار به قوت خود باقی خواهد بود.
مادۀ 12- فورس ماژور

در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه چون سيل، زلزله، ... یا حوادثی که خارج از اراده طرفین بوده، قابل دفع و پیش گیری نباشد و منجر به عدم اجرای تمام يا قسمتي از تعهدات اين قرارداد گردد، طرفي كه در چنین شرايطی قرار گرفته باید مراتب را حداكثر ظرف یک هفته از تاريخ حادثه كتباً به طرف ديگر اطلاع دهد. در چنین شرایطی در صورت موافقت طرف مقابل، انجام تعهدات وی تا رفع حالت فورس ماژور یا زمانی که طرف مقابل تعیین می‌نماید، به تعويق خواهد افتاد. درغیر این صورت و ادامه وضعیت بیش از ... روز/ ماه طرف ذینفع حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
مادۀ 13- داوری و حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد این قرارداد، موضوع بدواً از طریق مذاکره میان طرفین بررسی و رفع خواهدشد. در صورت عدم حصول توافق در این شرایط، موضوع مطابق مفاد مادۀ 36 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حل و فصل خواهدشد.
مادۀ 14- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه قانونی طرفین به شرح مذکور در مادۀ (1) می‌باشد. در صورت تغییر، طرفین مکلف می‌باشند حداکثر ظرف هفت روز یکدیگر را کتباً مطلع نمایند. در غیر این صورت ارسال هرگونه اسناد و اوراق اداری و قضایی اعم از مرسولات اداری، اخطاریه‌ها و احضاریه‌ها به نشانی‌های فوق‌الذکر، دریافت شده محسوب می‌گردد.
مادۀ 15- سایر توافقات

تمامی اقدامات ناشر و مشاور عرضه در چارچوب موضوع این قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله «ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضۀ اوراق بهادار» انجام خواهد شد. اجرای مفاد قرارداد نمی‌تواند منجر به نقض مقررات یادشده گردد.
این قرارداد مشتمل بر 15 ماده و 6 تبصره بوده و در سه نسخه تنظیم گردیده که در حکم واحد می‌باشند. تمام صفحات قرارداد در هر سه نسخه، در تأیید مفاد آن به امضای طرفین رسیده است. یک نسخه از قرارداد در اختیار ناشر، یک نسخه در اختیار مشاور عرضه و نسخه سوم به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهدشد.

امضا و مهر ناشر امضا و مهر مشاور عرضه

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: قرارداد مشاور پذیرش در بورس ;

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث