بانک قراردادها
ارديبهشت 04 نوشته شده توسط 
منتشرشده در اداری و استخدامی

قرارداد استخدام مسئول فنی کارخانجات مواد خوراکی

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

قرارداد استخدامي مسئول فني کارخانجات مواد خوراکی

به استناد قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد بين آقایان /خانمها ............. به عنوان موسس / مدير عامل شركت / موسسه............................ به نشانی ............... كه از اين پسكارفرما ناميده مي شود از یک طرف و خانم / آقاي ............................. با مشخصات ذیل كه از اين پس مسئول فنی نامیده می شود از طرف ديگر منعقد مي گردد و طرفين مستند به ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد و مورد تاييد قرار مي دهند.

- مشخصات مسئول فني :

نام ....................... نام خانوادگي ................. فرزند ......... شماره شناسنامه .......... صادره از ........... داراي مدرك تحصيلي ....................از دانشگاه .............................. وضعيت نظام وظيفه : ............ ساكن:.................................................تلفن ...................... فاكس .......................... همراه ...................

.......................................................................................................................................................... Email:

وضعيت تاهل : مجرد متاهل تعداد فرزند ......وضعيت سابقه كار : ............ وضعيت بيمه :........

- مشخصات كارفرما:

نام....................نام خانوادگي .................فرزند ....................شماره شناسنامه ......... صادره از....................داراي مدرك تحصيلي ........... ساكن:................................ تلفن فاكس همراه Email:

ماده 1- موضوع قرارداد : اجراي تبصره ماده 7 قانون مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي نظارت و قبول مسئوليت فني كارخانجات و كارگاههاي توليدي مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي به منظور ايجاد و ارتقاء ايمني و سلامت توليدات واحدهاي فوق الذكر .

ماده 2 - مدت قرارداد :

اين قرارداد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون كار در تاريخ........... با توافق طرفين منعقد و مدت آن ............. شمسی از ...................... تا ................. می باشد.

ماده 3: محل انجام كار:

نشاني كارخانه :.............................تلفن : .............. فاكس : ..........................

ماده 4 :وظایف مسئول فنی :

شرح وظايف و مقررات مربوطه به مسئولين فني و صاحبان مراكز توليدي مواد خوردني ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي مشمول قانون به پيوست مي باشد .

الف – انجام هر گونه فعاليتي خارج از شرح وظايف مصرح در ماده 4 مشمول اين قرارداد نبوده و با توافق بين طرفين قرارداد خواهد بود .

ب- اخذ هر گونه مجوز بهداشتي و كيفي خارج از قوانين و دستورالعملهاي اداره نظارت بر مواد غذايي بر عهده مسئول فني نبوده و انجام امور اداري در داخل و يا خارج از کارخانه نيز بر عهده مسئول فني نمي باشد .

ج- شركت مسئول فنی در جلسه توجيهي كه توسط جامعه صنفي مسئولين فني قبل از انعقاد قرارداد از سوي طرفين قرارداد تشکیل می گردد الزامي است .

ماده 5- ساعات كار :

ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعيين شيفت مي باشد .

شيفت صبح ساعت ............... شيفت عصر ..................... شيفت شب ..............................

تبصره : ساعات و نحوه محاسبه اضافه كاري مطابق قانون كار مي باشد .

ماده 6- مدت مرخصي و ضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار مي باشد .

تبصره : كارفرما موظف است در زمان مرخصي يا بيماري يا مسافرت طولاني مدت مسئول فني مطابق ضوابط فرد واجد شرايط را به عنوان جانشين مسئول فني با هماهنگي وي به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه معرفي نمايند

ماده7:بیمه مسئول فنی :

مسئول فني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي گيرد و مراتب با توجه به اعلام كارفرما توسط جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي نيز به سازمان مذكور اعلام مي گردد .

ماده 8:حقوق و مزایای مسئول فنی:

حداقل حقوق و مزاياي مسئول فني بر اساس رتبه تعيين شده از سوي وزارت كار وامور اجتماعي با شماره بخشنامه 6836 مورخ 1/2/82 رعايت شرايط عمومي وخصوصي زير مي باشد وبا درنظر گرفتن شرايط زير

- شرايط عمومي ( هر سال طبق آئين نامه داخلي هيئت مديره جامعه مسئولين فني با هماهنگي وزارت كار تعيين مي گردد ) :

- مبلغ اياب وذهاب:

- شرايط خصوصي : ( هر شرطي كه مورد توافق طرفين قرارداد مي باشد )

مبلغ كل آن برابر...................................................................................ريال است

تبصره 1_ پس از انعقاد اين قرارداد حقوق مسئول فني مي بايست ماهانه پرداخت گردد .

تبصره 2_ افزايش حقوق با رعايت حداقل ضريب افزايش حقوق اعلام شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي بوده كه در شروع اولين ماه ، سال شمسي اعلام مي گردد و ربطي به زمان انعقاد قرارداد ندارد . كه البته با توافق مسئول فني وكارفرما بيشتر از حداقل قانوني قابل اجراء مي باشد .

ماده9:نحوه پرداخت حقوق ماهانه:

با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فني از طرف كارفرما پس از كسر حق بيمه و ماليات به حساب پس انداز قرض الحسنه مسئول فني از طريق يكي از شعب بانكي معتبر كشور واريز و يا نقدا با صدور رسيد پرداخت مي گردد.

ماده 10 – شرايط فسخ :

الف : در صورت انحلال يا ورشكستگي و مواد قهري ديگر منجر به تعطيل شدن و يا عدم توليد واحد گردد مراتب مي بايست پس از اطلاع اداره نظارت و دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به جامعه صنفي مسئولين فني اعلام كه همزمان با اطلاع به اداره كار وضعيت ادامه فعاليت مسئول فني در اسرع وقت روشن گردد .

ب: در صورت استعفاي مسئول فني به هر دليل ، لازم است مراتب حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي به كارفرما اعلام و نامبرده پس از انتقال كليه وظايف و وسايل به مسئول فني بعدي و اعلام به جامعه صنفي مسئولين فني مستعفي تلقي مي گردد .

تبصره : رونوشت استعفاي مسئول فني مي بايست براي اداره نظارت بر مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي ارسال گردد .

ج_ در صورت اخراج مسئول فني ارائه مدارك موجه از سوي كارفرما دال بر تخلف و عدم كارايي و يا تسامح در انجام وظايف شغلي به اداره نظارت بر مواد غذايي و جامعه مسئولين فني صنايع غذايي الزامي مي باشد .

د: در صورت ترك محل كار توسط مسئول فني كارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه اعلام و رونوشت آن را به جامعه مسئولين فني و يك نسخه به اداره كار محل جهت اطلاع ارسال نمايند .

ماده 11 - تسويه حساب :

تسويه حساب جهت استعفاء يا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانوني كار انجام مي شود ( پرداخت حق سنوات ، مرخصي هاي استفاده نشده و...... )

كه كپي آن جهت صدور پروانه مسئوليت فني بعدي الزامي است و با توجه به مواد 27 و 24 قانون كار سنوات خدمت پرداخت مي گردد .

ماده 12- حل اختلاف در قرارداد :

در صورت بروز هر گونه اختلاف بين طرفين قرارداد مراتب مي بايست كتبا از سوي آنان به اطلاع جامعه صنفي مسئولين صنايع غذايي كشور رسيده تا در سه مرحله پيگيري شود :

الف : تا حد امكان حل اختلاف بين طرفين قرارداد .

ب_ حل اختلاف با حضور طرفين ونماينده جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ج_ رسيدگي ازطريق مراجع حل اختلاف وزارت كار و يا اداره كار محل با حضور طرفين

ماده 13 _ اين قرارداد بايد به تاييد جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي برسد .

تبصره : با موارد پيش بيني نشده در اين قرارداد بر طبق قانون كار و مقررات مربوطه عمل خواهد شد .

اين قرارداد در 13 بند و 6 تبصره در 5 نسخه كه هر كدام حكم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن نزد كارفرما و يك نسخه نزد مسئول فني و يك نسخه نزد جامعه مسئولين فني ويك نسخه به اداره نظارت برمواد غذايي دانشگاه مربوطه و يك نسخه آن به اداره كار محل ارسال مي گردد .

مهر وامضاء مسئول فني مهر وامضاء كارفرما

مهر وامضاء جامعه صنفي مسئولين فني

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید