بانک قراردادها
ارديبهشت 04 نوشته شده توسط 
منتشرشده در اداری و استخدامی

قرارداد استخدام مدیر کنترل کیفیت

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

قرارداد ذیل بین خانم / آقای ........................................... دارای شناسنامه ....................... صادره از .......................

متولد...................دارای دانشنامه تحصیلی در رشته .................................................. مدیر خوانده می شود از یک طرف و کارخانه کارگاه ....................................... تولیدکننده ........................................... بامدیریت .................................... واقع در ............................................................................................................... در تاریخ ................................. که از این پس به عنوان کارفرما نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد .
1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از ارایه خدمات مسئولیت و مدیریت بخش کنترل کیفیت شرکت کارفرما
2- وظایف مدیر عبارت است از :

ایجاد بانک اطلاعاتی استانداردهای مورد نیاز واحد تولیدی.
حضورتمام وقت ( دائم ) در یک نوبت کاری واحد تولیدی ( كه در فرم تقاضانامه تعيين شده است )
بازرسی و کنترل مواد اولیه ، محصول حین ساخت و شرایط نگهداری در کلیه مراحل تولید.
تایید کیفیت برای ورود مواد اولیه و خروج محصول نهایی .
نظارت بر کالیبراسیون ادواری وسایل سنجش .
جلوگيري از توليد محصول در صورت بروز نقص در انطباق با استاندارد مربوطه و انعكاس فوري موضوع به اداره كل
همکاری و نظارت بر استقرار سیستم های مدیریت کیفیت با رویکرد مدلهای بین المللی .
مشارکت درتدوین استانداردهای بین المللی و کارخانه ای در چارچوب سیاست های موسسه .
اجرای دستورالعمل های صادر شده توسط موسسه در زمینه وظایف شغلی .
ارسال گزارش کتبی به مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در صورت بروز هرگونه عدم انطباق کیفیت مواد اولیه و محصول یا خدمت با استانداردهای مربوط
ارسال گزارش کتبی به اداره کل در صورت عدم توجه مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول به نواقص اعلام شده توسط مدیر کنترل کیفیت
ارائه گزارشات ماهانه از فعالیتهای مرتبط با وظایف تعیین شده به اداره کل .
ارائه آموزشهای مورد نیاز به پرسنل موثر در کیفیت .
اجرای مقررات عمومی واحد تولیدی ذیربط در صورتی که مغایر یا مانع از انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی وی نباشد .

تبصره 1 - وظایف مندرج دراین ماده رافع مسئولیت مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول در انطباق محصول واحد تولیدی با استاندارد مربوط نخواهد بود .

تبصره 2- واحد تولیدی مربوطه به عنوان کارفرما مکلف به پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی مدیر کنترل کیفیت وفق قوانین و مقررات مربوطه است .

تبصره3 - واحد های تولیدی که در بیش از یک شیفت کاری فعالیت دارند موظفند برای هر شیفت کاری یک مدیر کنترل کیفیت معرفی نمایند.

گذراندن دوره آموزشی حداقل بیست ساعت در سال ، که از طرف اداره کل تعیین میشود .
16- پيگيري هايي كه مديران كنترل كيفيت موظف به اقدام به موقع آنها هستند :

16-1 - دریافت گواهینامه موقت سه ماهه/ دائم دو ساله

16-2- گذراندن دوره کارآموزی پیش از اتمام اعتبار گواهینامه

16-3- اقدام به تمدید گواهینامه ها قبل از سررسید اعتبار آن

در صورت تاخیر در تمدید ، فقط حداکثر یک ماه پس از اتمام تاریخ اعتبار گواهینامه و در صورت موافقت مدیریت اداره کل و با اخذ تعهد نامه تمدید میسر میباشد .
مدیر کنترل کیفیت مکلف است از زمان استعفاء نامه کتبی(ماده 13) یا قطع همکاری شرکت با ایشان(ماده12) ، بشرط آنكه که مورد پذیرش اداره کل باشد ، حداقل بمدت یک ماه در کارخانه حضور داشته وبه وظایف خود ادامه دهد تا مدیر کنترل کیفیت بعدی از طرف اداره کل تایید صلاحیت گردد و در صورت عدم موافقت اداره كل مدير كنترل كيفيت كماكان به انجام وظايف خود ادامه خواهد داد .
منحصرا مدیر کنترل کیفیت تحت نظارت مدیر عامل واحد تولیدی زیربط انجام وظیفه می نماید.

تبصره : مدیر عامل , اعضاء هیئت مدیره ، مدیر تولید واحد تولیدی و مدیر کارخانه نمی توانند همزمان به عنوان مدیر کنترل کیفیت معرفی و منصوب گردد

در صورت غیبت مدیر کنترل کیفیت بیش از 30 روز متوالی و 60 روز متناوب ، واحد مربوطه موظف به معرفی فرد واجد شرایط دیگری به اداره کل میباشد و کمتر از 30 روز یا جانشین معرفی گردد یا مدیر عامل یا بالاترین مقام مسئول واحد ، مسئولیت مدیر کنترل کیفیت را بعهده گیرد .
در صورت تعلیق یا لغو پروانه تایید صلاحیت مدیر کنترل کیفیت ، واحد تولیدی مربوطه موظف است ظرف مدت یک هفته نسبت به معرفی فرد جایگزین اقدام کند .

ماده 3- تعهدات مدیر

3-1-مدیر متعهد می شود چنانچه در هر یک از موارد فوق سهل انگاری نماید تصمیمات اداره كل استاندارد و منطقه لازم الاجرا باشد .

3-2- مدیر متعهد می شود در تمام ساعات کار شیفت کاری در محل واحد تولیدی حضور داشته باشد و هرگونه مرخصی باید با توافق طرفین اطلاع کتبی کارفرما به اداره كل استاندارد انجام پذیرد و در صورت مرخصی مدیر کارفرما موظف به معرفی جانشین واجد شرایط میباشد .

در صورت غیبت ،کمیته تعیین صلاحیت استاندارد منطقه با نظر مراجع رسیدگی قانون کار تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند نمود.
ماده 4- تعهدات کارفرما

کارفرما بدون عذر موجه و ارایه مجوز و دلیل قانونی (که به تایید مراجع رسیدگی قانون کار و کمیته تعیین صلاحیت استاندارد منطقه رسیده باشد ) نمی تواند راسا"اقدام به فسخ قرارداد نموده و مدیر طرف قرارداد را اخراج نماید مگر در مواردی که این نظر به تایید مراجع رسیدگی به قانون کار و کمیته تعیین صلاحیت اداره کل استاندارد رسیده باشد.
ماده 5- امکانات رفاهی و حقوقی مدیر

5-1- ساعت کار عادی مدیر با توجه به ماده 51 قانون کار 44 ساعت در هفته میباشد .(برابر با یک شیفت کار واحد تولیدی 7 ساعت و 20 دقیقه تعیین می شود ).

تبصره 1 : ساعات کار مازاد بر ساعت کار عادی تعیین شده ، کار اضافی موضوع ماده 59 خواهد بود . ارجاع کار اضافی با توافق طرفین و مشروط به پرداخت فوق العاده مربوط به میزان 40% اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی بلا مانع میباشد .

5-2-مدیر در ازاء هر 6 روز کار (44 ساعت عادی) استحقاق استفاده از یک روز تعطیلی با حق السعی خواهد داشت .

5-3- مدیر به ازاء 12 ماه کار استحقاق برخورداری از 26 روز مرخصی با استفاده از حق السعی خواهد داشت . ایام تعطیل رسمی و سایر روزهای تعطیل جز ایام مرخصی محسوب نخواهد شد .

تبصره 2 : برای کار کمتر از یکسال مرخصی استحقاقی نسبت به مدت کار انجام یافته محاسبه می شود .

5-4- میزان مزد و مزایای حین کار در مقابل هفت ساعت و بیست دقیقه کار به شرح ذیل میباشد .

مزد ثابت روزانه ......................................... ریال

حق مسکن ماهیانه متاهل ................................، مجرد ........................ ریال

حق خواربار ماهیانه متاهل ................................، مجرد ..........................ریال

حق عائله مندی با داشتن ............. روز سابقه پرداخت حق بیمه برای یک فرزند ماهیانه ........... ریال و دو فرزند .............................ریال میباشد.

تبصره3 : علاوه بر دستمزد ماهیانه مزایای قانونی از جمله پاداش آخر سال حق مسکن اولاد و خواربار و سایر مزایایی که از طرف وزارت کار و قوانین آن وزارت خانه تصویب شده یا بشود نیز تعلق میگیرد .

تبصره 4 : مبلغ کل حقوق و مزایای فوق در پایان هر ماه از طرف واحد تولیدی پس از کسر حقوق بیمه و مالیات و سایر کسور قانونی به مدیر پرداخت خواهد شد .

5-5- به مدیر به نسبت کارکرد وفق مقررات عیدی و پاداش پرداخت خواهد شد و کارفرما در زمینه تهیه و تحویل بن بر اساس ضوابط اقدام خواهد شد .

5-6- افزایش حقوق سالهای دوم به بعد با توافق طرفین که حداقل آن بر اساس ضریب افزایش حقوق وزارت کار میباشد خواهد بود .

5-7- مدیر مکلف است کلیه مقررات انظباطی و قانونی کارگاه و محل انجام کار را رعایت نماید .

5-8-کارفرما نسبت به بیمه نمودن مدیر نزد سازمان تامین اجتماعی تکلیف خواهد داشت .

5-9- با عقد قرارداد و تایید صلاحیت توسط کمیته تعیین صلاحیت اداره کل استاندارد آقای / خانم ...................... مدیر واحد تولیدی ..................................................... به آدرس ..........................................................................

قوانین وزارت کار و امور اجتماعی ، بهداشت ، استاندارد در رابطه با مسئولیت کنترل کیفیت شامل حال وی می باشد .
ماده 9- استعفای مدیر

در صورتی که مدیر استعفا نماید تا انتخاب فرد جدید که حداکثر از یک ماه تجاوز ننماید کماکان عهده دار مسئولیت کنترل کیفیت کارخانه بوده و حقوق و مزایای مربوطه را دریافت خواهد نمود.
ماده 10- تعهد کارخانه

کارخانه موظف و متعهد می شود که نظرات و پیشنهادهای مفید و سازنده مدیر را در رابطه با تولید به منظور بالا بردن کیفیت و مرغوبیت کالا و تطبیق آن با استانداردهای ملی تصویب شده و سطح بهداشت فراورده های تولیدی رعایت نماید .
ماده 11- قانون حاکم و نحوه حل اختلاف

در کلیه مواردی که از آنها ذکری به میان نیامده قوانین جاریه می بایست رعایت گردد و در صورت بروز اختلاف ، نظر مراجع ذیربط قانونی ملاک عمل برای طرفین قرار خواهد گرفت .
ماده 12- شروع قرارداد

از تاریخ .......................... بمدت يكسال بوده و با استعفا مدیر و یا عزل نامبرده توسط مراجع ذیصلاح خاتمه می یابد .
ماده 13- تعداد نسخ قرارداد

این قرارداد شامل 13 ماده و 8 تبصره است که در 3 نسخه تنظیم و یک نسخه آن در اختیار اداره استاندارد………… یک نسخه در اختیار واحد توليدي (کارفرما) و یک نسخه در اختیار مدیر کنترل کیفیت می باشد.

نشانی و تلفن مدیركنترل كيفيت :

نشانی و تلفن واحد تولیدی :

مهر و امضاء مدیر واحد تولید جامعه متخصصان كنترل كيفيت………… امضا مدير کنترل کیفیت

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید